Browsing "In Knesselare en Ursel"
dec 14, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

20 minderjarige asielzoekers komen naar Knesselare

Ik ben de laatste dagen overstelpt geweest met vragen. Ik heb geaarzeld voor ik rechtuit antwoord zou geven, maar ik ben nu eenmaal van het principe dat bestuurders van een overheid best zo transparant mogelijk werken. Mijn blog is altijd een voorbeeld geweest van de dingen eerlijk te vertellen zoals ik ze zie.

Onderstaande is op basis van vragen en antwoorden die we als gemeenteraadslid konden stellen. Vergeef het mij als ik dus iets fout heb begrepen of niet duidelijk genoeg heb weergegeven of er nog bepaalde feiten anders uitdraaien.

Het klopt dus dat vanaf midden december er een groep minderjarige niet-begeleide vluchtelingen naar Knesselare komen.

Eerst en vooral: het woord “niet-begeleide” slaat niet op het feit dat ze hier in Knesselare onbegeleid zouden zijn. Het slaat op het feit dat het minderjarigen zijn die in ons land zijn aangekomen zonder familie of wettelijke voogd. Daar zijn kinderen bij, maar ook tieners.

Zij krijgen zonder uitzondering snel een wettelijke voogd toegewezen, meestal vrijwilligers. Deze mensen staan dan in voor de wettelijke begeleiding van deze jongeren en helpen hen met alle poespas omtrent hun asielaanvraag.

Deze jongeren moeten dus asiel aanvragen, net zoals volwassenen en kunnen dus ook asiel geweigerd worden. Er is wel één verschil met volwassenen: minderjarigen kunnen niet uitgewezen worden, ook niet als hun asiel geweigerd wordt.

De Belgische staat moet dus ook voor deze jongeren zorgen, wat betekent dat ze uiteraard gehuisvest moeten worden, maar ook begeleid worden. Fedasil neemt hier een belangrijke taak op zich.

In dit dossier is het een vrijwillig aanbod van de Broeders van Liefde die naar de overheid zijn toegestapt met een project om een 25-tal van die minderjarige asielzoekers op te vangen in Huis Betanië in de Kloosterstraat in Knesselare.

Deze jongeren zullen daar begeleid worden door een team van een achttal mensen van de Broeders van Liefde. Er zal dus altijd iemand aaanwezig zijn.

De jongeren zullen voornamelijk jonge tieners zijn. Ze zijn leerplechtig en moeten dus naar school gaan. Zij gaan daarvoor naar een OKAN-klas (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers). Voor deze jongeren zal dit in het begin in Gent zijn, maar er zijn contacten met scholen van de Broeders om te kijken of daar OKAN-klassen dichter in de buurt kunnen ingericht worden. Deze asielzoekers zullen zelfstandig met het openbaar vervoer naar school gaan.

Ook om rechtuit antwoord te geven op een veelgestelde vraag: het is geen gesloten opvang. De jongeren zijn vrij om naar buiten te gaan en worden zelfs aangemoedigd om deel te gaan nemen aan het sociale leven in de gemeente. Zij mogen dus, onder duidelijke afspraken zoals eigenlijk iedere ouder met zijn kinderen hoort te maken, ook naar bv het jeugdhuis gaan, de voetbal, jeugdbeweging, enz…

Aan de gemeente wordt gevraagd om voor een warm onthaal te zorgen en mensen aan te sporen zich in te zetten voor deze jonge mensen. Men zal dus op zoek gaan naar vrijwillige initiatieven van bv jeugdbewegingen, sportclubs, … waar deze jongeren welkom zullen zijn.

Andere veelgestelde vraag of beter het antwoord er op: neen, dit is niet op kosten van het OCMW. Dit is een initiatief van de Broeders van Liefde en zij zullen daar waarschijnlijk wel financieel voor vergoed worden door Fedasil.

Volgende FAQ: het gaat hier niet om een tijdelijke opvang die iets te maken heeft met de kazernes en vakantiekampen die nu geopend worden voor de toevloed van asielzoekers. Het gaat hier om een permanente opvang. Het is de bedoeling dat de jongeren hier langere tijd zijn, zeker indien hun asielaanvraag wordt goedgekeurd. Er zullen soms mensen vertrekken en anderen komen, maar deze opvang in ons dorp is dus iets wat niet van voorbijgaande aard is.

Volgend item: ja, de politie is op de hoogte. Het zijn geen criminele jongeren die begeleid worden, het zijn minderjarige asielzoekers, maar ik ga er van uit dat het gezonde verstand van de burgemeester ook denkt aan de ongerustheid die mogelijks kan leven bij onze inwoners. Waar ik trouwens alle begrip voor heb! Het is niet abnormaal dat sommige mensen een beetje angstig zijn en het is maar normaal dat we als gemeenschap ook mogen verwachten dat deze nieuwkomers gevraagd worden zich aan onze regels en wetten te houden.

Moest dat niet zo zijn, dan zal ik bij de eersten zijn om onze burgemeester hierop te wijzen.

De beslissing is nog niet definitief. Normaal moet de federale regering van (mank) lopende zaken het licht op groen zetten tijdens hun ministerraad van vrijdag 15 december. Fedasil gaat er van uit dat dit zonder probleem zal gebeuren en dan zullen de eerste jongeren reeds op 16 of 17 december hier aankomen.

Mochten er nog vragen zijn, mail me gerust. Onbekend is onbemind en ik vind dus dat we zeker het recht hebben op juiste informatie, dus als er iets is wat ik zelf niet weet, zal ik wel op andere deuren gaan aankloppen.

Jonge gezinnen echt niet welkom in Knesselare

Je zal als jong gezin maar overwegen om landelijk en gastvrij te gaan wonen en je kiest voor Knesselare.

Bezint eer ge begint, is dan een wijze raad. De belastingen en onroerende voorheffing behoren al tot de hoogsten van het Meetjesland, er is geen containerpark en je moet voor alles en nog wat betalen.

En vanaf 1 januari 2011 mag u voor de aansluiting van uw riolering ook diep in uw geldbuidel duiken. In 2007 betaalde men voor de aansluiting van een nieuwbouw slechts 250¤. Vanaf heden betaalt u voor hetzelfde 1512,50¤. Maal zes dus.

Zoals altijd betreuren wij het dat men weer geld gaat zoeken op kap van jonge gezinnen. Want zij zijn het voornamelijk die bouwen en dus een nieuwe rioolaansluiting nodig hebben.

Het argument van de burgemeester is dat het nu eenmaal zo veel kost. Kan goed zijn, maar we betalen alsom steeds meer belastingen en we krijgen steeds minder in de plaats, tenzij we daar ook nog eens meer voor betalen.

Knesselare wordt een oud dorp. Als men zo bezig blijft, zullen we over enkele jaren in plaats van een overbodige toerismecoördinator een promotor moeten zoeken om te komen wonen in dit spookdorp.

Als u het stilaan ook zo beu bent, om veel te betalen en niks te krijgen en u zorgen te maken dat uw kinderen op een betaalbare manier in eigen dorp kunnen blijven wonen, download deze affiche, print hem af en hang hem aan uw raam. Het is tijd dat we onze burgemeester duidelijk maken dat het genoeg is geweest.

Dagorde gemeenteraad 8 december 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 8 december om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis in Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Beleidsnota 2011;

3. Financiële nota 2011 – budget;

4. Financieel beleidsplan 2011-2015;

5. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

6. Dotatie politiezone Aalter-Knesselare 2011;

7. Programma investeringen dienstjaar:

fotovoltaïsche zonnepanelen loods sportterrein;

fotovoltaïsche zonnepanelen dienstencentrum Ursel;

fotovoltaïschezonnepanelenfeestzaalKaterhoek;

vernieuwenenisolerendakbibliotheek;

optimaliserenbrandveiligheidParkresidentie;

herstellingbuurtwegen;

saneringaanbekenenwaterlopen;

8. Contantbelasting rioolaansluiting;

9. Reglement IBA’s;

10. Offertevraag leningen;

11. Brandweerhervorming – goedkeuring ontwerpovereenkomst;

12. Permanent politiereglement gemeentewegenis – advies;

B-punten

13. Werkingsverslag cultuur 2009 en actieplannen 2010-2011;

14. Vergaderdagen gemeenteraad 2011.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

nov 27, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Stille weg tussen Kouter en Koffiestraat

Een wakkere burger fluisterde in mijn oor dat de gemeente naar verluidt weinig inspanning zou geleverd hebben om de stille weg tussen Kouter en Koffiestraat tot stand te brengen, buiten het feit dat ze wat kiezels gegooid hebben en veel persaandacht hebben gecreëerd voor hun “inspanning”.

Ten einde het fijne hiervan te weten, heb ik net volgende schriftelijke vragen ingediend:

Betreffende de verbindingsweg tussen Kouter en Koffiestraat heb ik volgende vragen:

1. Klopt het dat de grond nodig voor deze wegel eigendom is van de betrokken kaveleigenaars?

2. Of is er afstand van grond gedaan ten voordele van de gemeente? Zo ja, is daar een akte van opgemaakt.

3. Indien niet, is er dan een regeling getroffen zodat de eigenaars geen dure opcentiemen meer moeten betalen op deze grond die ze ter beschikking stellen?

4. Omtrent de geplaatste afsluiting: hebben de eigenaars dit op eigen kosten gedaan of is de gemeente hierin tussen gekomen?

Alvast dank voor een spoedig antwoord.

Van zodra ik antwoord heb, laat ik dat hier weten.

update Inmiddels is er antwoord van het schepencollege.

nov 21, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Blijft men vliegen in Ursel?

Het verhaal of men al dan niet mag vliegen in Ursel is zeker nog niet ten einde.

De gemeente mag dan al wel de nodige milieuvergunningen voor 20 jaar hebben uitgereikt, er zijn nog enkele angels die de vliegtuigclubs moeten eruit halen om zeker te zijn.

Het college heeft tot op heden twee vergunningen uitgereikt en één geweigerd. Die administratieve procedure is nog niet afgelopen, want er lopen tegen deze beslissingen nog enkele klachten bij de bestendige deputatie van onze provincie.

Tegelijk loopt er momenteel nog een hernieuwde aanvraag bij het gemeentebestuur waar het College van Burgemeester en Schepenen nog geen beslissing heeft genomen.

Om die redenen kan het Knesselaars college nog geen definitief standpunt innemen, ondanks het feit dat de milieuvergunningen duidelijk stellen dat ze vervallen als er geen rechtsgeldige bouwvergunningen voor de loodsen bekomen kunnen worden.

Deze laatsten werden onlangs trouwens definitief ongeldig verklaard door de Raad van State. Je zou dus kunnen verwachten dat het gemeentebestuur opdracht zou geven om het vliegen te staken, maar dat doet ze dus niet.

Ze laat het besluit liever over aan de milieu-inspectie. Dit voorjaar werd trouwens nog een PV opgesteld door de gewestelijke toezichthouder van de milieu-inspectie. Het juridisch vervolg en de naleving van de bijhorende bestuurlijke maatregel, behoren niet tot de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid, aldus de burgemeester.

nov 10, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare blijft schandalig duur

De gemeenteraad heeft vanavond, meerderheid tegen minderheid, de belastingstarieven voor 2011 goedgekeurd.

De aanvullende personenbelasting blijft op 8%, de opcentiemen blijven op 1650.

Daarmee blijven we bij de duurste gemeenten van het Meetjesland. Ik blijf het spijtig vinden dat dit vooral jonge gezinnen treft.

Oudere gezinnen hebben meestal een woning die er al langer staat en aangezien kadastrale inkomens voor bestaande woningen toch nooit wordt aangepast, zijn deze steevast lager.

Omgekeerd kunnen hypothecaire kredieten en dergelijke door jonge gezinnen in mindering gebracht worden van de personenbelasting, waardoor een procent gemeenteheffing ook daar relatief minder doorweegt voor jonge gezinnen, mocht men daarvoor kiezen.

Ons gemeentebestuur blijft dus de kaart trekken om vooral de ouderen te sparen.

Dit blijkt ook uit het feit dat men de algemene leefbaarheidsbelasting op 87,50¤ houdt. Een forfaitaire belasting die dus zwaarder doorweegt op de fragielere budgetten van jonge gezinnen.

Men zou beter dit reglement aanpassen zodat gezinnen met kinderen deze ALB niet of quasi niet zouden moeten betalen.

Als argument schermt men altijd met de budgettaire toestand van de gemeente, maar men zou beter eens werk maken van besparingen. Op deze gemeenteraad was er weer sprake van nog een coördinator er bij voor kinderopvang. Zorg als gemeente dat jonge gezinnen vlot toegang hebben tot de informatie waar er plaats is. Dit kan vlot via het internet. Jonge gezinnen kunnen makkelijk met zulke media werken.

Daar heb je geen dure coördinator voor nodig, wel eenmalig wat eenvoudige software.

Soit, ik kan me hier druk blijven in maken. Het leven is hier te duur. Moesten we er nog wat deftigs voor in de plaats krijgen, maar de openbare dienstverlening is hier benedenmaats. Containerpark… do I need to say more?

Kijk eens naar Aalter: goedkoper wonen en meer voorzieningen. Niet te verwonderen dat hier en daar stemmen beginnen op te gaan van een vrijwillige fusionering met Aalter.

Dagorde gemeenteraad 10 november 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 10 november 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Belasting op leegstand woningen;

3. Aanvullende personenbelasting 2011;

4. Opcentiemen onroerende voorheffing 2011;

5. Kohierbelasting algemene leefbaarheid 2011;

6. Kohierbelasting tweede verblijven 2011;

7. Watering van de Wagemaekersstroom, budget 2011 – advies;

8. Beleidsplankinderopvang;

9. Reglement verhuur en gebruik gemeentelijke sportlokalen Onderdaele;

10. Reglement occasionele verhuur polyvalent sportlokaal Flabbaert;

11. Tarieven sportcomplex Flabbaert en sportcentrum Onderdaele;

12. Algemene vergaderingen, agenda, afgevaardigden, kapitaalverhoging:

12.1 – Veneco2;

12.2 – Westlede;

12.3 – Finiwo AV;

12.4 – Finiwo kapitaalverhoging;

B-punten

13. Dotatie politiezone 2010;

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

okt 11, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 13 oktober 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 13 oktober 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis, waar u van harte welkom bent.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging gemeente 2010 (3-4);

3. Jeugdbeleidsplan 2011-2013;

4. Samenwerkingsovereenkomst Toerisme;

5. Wijziging statuten Welzijnsband;

6. Retributie op uittreksel vergunningenregister;

7. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein;

8. Algemene vergaderingen – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden:

8.1 – Imewo (ook statutenwijziging);

8.2 – IVM;

9. Veneco² FRGE – aanstelling effectief lid kredietcommissie;

Toegevoegde A-punten

10. Ingebrekestelling van studiebureau Aquafin voor wateroverlast in Ursel (GVP).

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Ingebrekestelling van studiebureau en Aquafin voor wateroverlast in Ursel

Eind augustus stond Urseldorp weer maar eens onder water. Een nieuw gegeven was dit niet, in het verleden gebeurde dat maar al te vaak.

Het was echter pijnlijk, zelfs godgeklaagd, dat dit gebeurde vlak nadat het ganse dorp opnieuw aangelegd was met als voornaamste reden… het wegwerken van de wateroverlast door aangepaste rioleringen en waterinfrastructuur.

Nu moeten we in de kranten lezen dat de Rozestraat te hoog werd aangelegd, er te kleine buizen werden gebruikt, een beek te smal is…

Als we dat nu allemaal lezen en horen vragen we ons eigenlijk af waarom een duurbetaald studiebureau en Aquafin zoveel geld krijgen om als specialisten op voorhand een gans plan op te stellen als dat plan dan bij de eerste regenbui toch maar in het water valt.

Ondanks een duurbetaalde studie, brengen we in herinnering dat gezond Ursels boerenverstand reeds op de infovergadering in de Katerhoek de opmerking maakte dat de Rozestraat hoger lag dan het plein. Die opmerking is daar toen werkelijk weggelachen.

Mogen wij daarom nu lachen met het door de wateringenieurs geleverde werk?

Of moeten wij zuur glimlachen bij het betalen van de facturen?

Want wie draait nu op voor de extra werken? Het terug openbreken van de Rozestraat zal door de aannemer niet gratis gebeuren. Die kleine buizen vervangen zal ook niet met goodwill betaald worden.

Daarom stellen wij voor dat de gemeenteraad het schepencollege de opdracht geeft Aquafin en het studiebureel formeel in gebreke te stellen voor de schade, gevolgschade en meerprijs voor de extra werken.

We vragen tevens machtiging voor het college om een advocaat hiervoor aan te stellen en geven machtiging om indien de tegenpartijen na de ingebrekestelling weigeren om de extra kosten te vergoeden, hiervoor de nodige juridische stappen te zetten.

Want we zijn van mening dat onze gemeente, lees de belastingbetaler met natte voeten, niet moet opdraaien voor de fouten van anderen.

We vragen tevens dat het college geregeld verslag uitbrengt van deze stappen aan de gemeenteraad.

sep 17, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Nog geen containerpark in zicht

Op de laatste gemeenteraad kregen we te horen dat het onteigeningsplan voor de Moerakker definitief is afgekeurd.

De reden is dat het plan niet ter inzage heeft gelegen en nooit voorwerp is geweest van een openbaar onderzoek. Wat dus inderdaad niet kan en mag gebeuren. Als de overheid zich het recht toe-eigent om privaat bezit op te vorderen, dan moet ze dit op een transparante manier doen.

Het ergste is dat hiermee weer maanden tijd verloren worden. We kunnen ons echt gaan afvragen of we nog voor 2012 een containerpark krijgen.

Herinnert u zich trouwens nog de belofte van ons nieuw bestuur onder leiding van Groep9910? Het nieuwe containerpark zou er zijn voor 2010.

Maar wat hebben we in werkelijk: een illegale stortplaats aan het sportcentrum waar steeds meer mensen van klagen dat ze mogen betalen, maar niks kwijtgeraken…

Tien, dat doet me er aan denken: ook dat ging tegen maart in orde zijn. We zijn al weer een half jaar verder…

Pagina's:«12345678910...30»