Browsing "Schipdonkkanaal"
mei 14, 2009 - Schipdonkkanaal    2 Comments

Groep 9910 stemt voor verbreding Schipdonkkanaal

Het contrast kan niet groter zijn in Het Laatste Nieuws vandaag. Na talrijke aankondigingen de laatste weken in de kranten van diverse partijen en hun afdelingen ten velde die zich tegen de verbreding keren, zegt nu ook de Open Vld van Brugge neen aan de verbreding. Vlak daaronder moet je dan lezen dat de Knesselaarse meerderheid tegen mijn motie heeft gestemd en dus de facto voor de verbreding heeft gestemd.

Het is duidelijk hun zorg niet. Het Schipdonkkanaal loopt niet over Knesselaars grondgebied en solidariteit met landbouwers uit de andere gemeenten die veel grond zullen verliezen door de verzilting lijkt Groep 9910 totaal vreemd.

Ook de gevolgen voor Ursel lijken hun niet te deren: we zullen het verkeer wel stoppen aan de gemeentegrenzen. Dat is dus het nadeel van een partij die enkel lokaal leeft: ze kijken enkel naar de eigen gemeente alsof de rest buitenland is waar ze niks mee te maken hebben. Grensoverschrijdend denken bestaat niet in hun denkwereld.

Als N-VA’er heb ik echter altijd al tegen de verbreding geweest. Ik heb mijn standpunten nog eens vastgelegd met wat beeldmateriaal om iedereen te laten zien hoe mooi het Schipdonkkanaal nu wel is:

apr 12, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

Nog meer protest tegen de verbreding

Amai, er zijn duidelijk verkiezingen in aantocht.

Steeds meer organisaties nemen een standpunt in tegen de verbreding; daar kan ik alleen maar verheugd om zijn.

Zo is er ondermeer het standpunt van CD&V Maldegem:

De Maldegemse CD&V staat weigerachtig tegenover de huidige plannen voor de uitbreiding van het Schipdonkkanaal, dat bleek uit haar officiële reactie. De CD&V heeft maandenlang de boot afgehouden om een officieel standpunt in te nemen, maar gisteren in de namiddag was het zover. Een volledig herstelde burgemeester Johan De Roo nam samen met voorzitter Jacques Willems, schepen Valerie Taeldeman en gemeenteraadslid Koenraad De Ceuninck het woord. Ook Vlaams volksvertegenwoordiger Joke Schauwvliege en burgemeester van Sint-Laureins, Annick Willems, waren van de partij. ‘Op basis van de beschikbare gegevens zijn we geen voorstander van de verbreding van het Schipdonkkanaal’, klonk het. ‘Omdat de onvermijdelijke nadelen voor het Meetjesland – en Maldegem in het bijzonder – veel groter zijn dan voordelen. De in de studies vooropgestelde ruimtelijke en socio-economische mogelijkheden zijn te beperkt, en wegen niet op tegen de nadelen voor de landbouw en het landschap, en de zware onteigeningen die met het project gepaard gaan. Bovendien wordt dit project niet door de bevolking gesteund, en is er volgens ons geen realistische kostenraming gemaakt.’

De CD&V maakte echter geen onbelangrijke randbemerking. ‘Dit dossier is geen gemeentelijk initiatief. Als de Vlaamse regering toch nog beslist het project Seine-Schelde West uit te voeren, dan vragen wij zoveel mogelijk rekening te houden met een aantal voorwaarden op vlak van waterhuishouding, landbouw, economie, toerisme, landschap, natuur, mobiliteit en wonen.’

Bron: Het Nieuwsblad

Afgelopen week was er zelfs een unieke persconferentie. Boerenbond en Natuurpunt zaten naast mekaar om eenzelfde standpunt te verdedigen:

Het gezamenlijke protest van de Boerenbond, de Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt lijkt de fatale klap te worden voor de plannen om het Schipdonkkanaal te verbreden.

Het was een uitzonderlijk zicht, maar gisteren zat de Boerenbond schouder aan schouder met de Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt om een eensgezind standpunt te uiten: ze zijn alledrie fel gekant tegen de plannen om het Schipdonkkanaal te verbreden. Die verbreding moet de haven van Zeebrugge beter doen aansluiten op het Europese binnenvaartnetwerk, want nu wordt er vanuit Zeebrugge amper vracht naar het binnenland vervoerd via de binnenvaartkanalen.

Lees de rest op de site van het Nieuwsblad

En dan is er dit weekend nog twee pagina’s ( <%media(schipdonkkanaal/20090412-2009-04-11 DS Paul Vansteelandt blz1.pdf|1)%> – <%media(schipdonkkanaal/20090412-2009-04-11 DS Paul Vansteelandt blz2.pdf|2)%> ) verschenen in De Standaard over het verzet van Paul Vansteelandt van ’t Groot Gedelf.

apr 10, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

CD&V Damme nu ook tegen verbreding van het Schipdonkkanaal

Wat ik nooit voor mogelijk had gehouden, is plots voor de verkiezingen nu toch gebeurd. De Damse CD&V (waar Joachim Coens, voorzitter van de Zeebrugse haven, eerste schepen is) heeft zich uitgesproken tégen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Hun persbericht luidt als volgt:

CD&V-Damme blijft ervan overtuigd dat de Zeebrugse haven beter moet ontsloten worden. We kunnen er ons evenwel niet in vinden dat in eerste instantie hiervoor gekeken wordt naar de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Volgens ons moeten andere en minstens even waardevolle alternatieven grondig bestudeerd en onderzocht worden. In elk geval moet kunnen aangetoond worden waarom deze alternatieven geen afdoend antwoord bieden op het ontsluitingsvraagstuk van de haven. Wij denken hierbij aan estuaire en kustvaart, de exploitatie van de Brugse ringvaart, het spoor, de weg.

Wij wijzen er terloops op dat Stad Damme zich steeds heel inschikkelijk en positief heeft opgesteld voor de ontsluiting van de haven langs de weg. De omvorming van de N49 en de realisatie van de AX gebeurt voor een aanzienlijk gedeelte op Dams grondgebied, met onteigeningen en hinder door de aanleg van langswegen tot gevolg.

Inzake de verbreding van het Schipdonkkanaal zoeken wij tot nu toe vergeefs naar enig positief effect voor de Damse leefgemeenschap. We vrezen dat overlast door de aanleg, landschapspollutie door de infrastructuurwerken, een minder vlotte verbinding tussen de dorpskernen, onzekere effecten door verzilting en gebrekkige afwatering ons deel zullen zijn.

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens is CD&V-Damme geen voorstander van de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Waarmee nog maar eens het bewijs geleverd is dat er geen maatschappelijk draagvlak is voor de verbreding.

feb 15, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

Weer eens vijf minuten politieke moed, maar dan tegen de gepensioneerden

Fernand Traen was CVP-gemeenteraadslid in Brugge van 1959 tot 2001. Hij was ook 26 jaar voorzitter van de Zeebrugse havenmatschappij MBZ. In 2001 ging hij op pensioen en werd hij opgevolgd door Joachim Coens.

De inmiddels 78-jarige Traen heeft een boek geschreven over de geschiedenis van de Zeebrugse haven.

In dit boek staan toch een paar opmerkelijke actuele passages, die tekenend zijn voor wat zich afspeelt rond het Schipdonkkanaal.

Traen is altijd voorstander geweest van het Noorderkanaal: een breed kanaal langsheen de N49 van Zeebrugge naar Zelzate en zo naar Terneuzen. Een plan dat door de tegenstand van veel CVP-burgemeesters van de noordelijke gemeenten langsheen de Nederlandse grens afgevoerd werd.

Traen bekeert zich dan maar tot de tweede en volgens hem enig overblijvende keuze: de verbreding van het Schipdonkkanaal. Traen vindt dat men enkel rekening moet houden met de mening van de grote havenbedrijven. Het gepeupel zelf weet volgens hem niet beter. In Damme alleen al leven 500 gezinnen van de haven, dixit Traen. Met andere woorden, die zouden beter eens het spreekwoord “wiens brood men eet, diens woord men spreekt” indachtig nemen volgens de oude man.

De tegenstanders van de verbreding noemt hij smalend gepensioneerden die niets beter te doen hebben.

Traen kiest duidelijk ook voor nog meer containervervoer. De gasterminal (die hij zelf met veel plezier met hopen belastingsgeld heeft uitgebouwd) moet nu maar weer verdwijnen om plek te maken voor een grote containerterminal.

Interessant is ook het voorwoord van Dehaene. Samen met Joachim Coens ziet Dehaene maar één oplossing: “Zeebrugge moet langs het nieuwe (Schipdonk)kanaal een verbinding krijgen met het Schelde- en Rijnbekken”. Hij noemt de tegenstanders ‘Nimby’s’ (not in my back yard) en vindt dat de Vlaamse regering gewoon eens vijf minuten politieke moed moet tonen.

Of hoe de CD&V zich volledig laat inpakken door het grote geld van enkele bedrijven…

feb 1, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

Beslissing schipdonkkanaal niet meer voor verkiezingen

Het was al min of meer duidelijk in het antwoord op een parlementaire vraag over het Schipdonkkanaal, maar de CD&V verstuurde nog een persbericht waarin duidelijk staat dat een beslissing niet meer zal genomen worden tijdens deze legislatuur:

De verbreding van het Schipdonkkanaal wordt momenteel onderzocht en zorgt voor heel wat bezorgdheid in de streek. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van Openbare Werken Hilde Crevits over het dossier in de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement. Ze gaf de verzekering dat er nog heel wat onderzocht en geactualiseerd dient te worden vooraleer het dossier klaar is om een zorgvuldige en goede beslissing te nemen. Een beslissing komt er in elk geval niet meer deze legislatuur. De minister gaf de opdracht aan de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen om, naast het lopende ontwerpproject, de belangrijkste stakeholders van de regio te bevragen om te kijken of er eventueel tot een breder gedragen, ruimere, gebiedsgerichte visie kan worden gekomen. Op 18 december hebben de gouverneurs het rapport afgerond, dat heel wat beleidsaanbevelingen bevatte. Jos De Meyer legde enkele bedenkingen voor aan de minister.Deze stelde dat er nog veel moet gebeuren. Er is weliswaar al bij de start van het project een haalbaarheidsstudie uitgevoerd maar belangrijker is de opmaak van een milieu-effectenrapport (MER). En dat is nog niet afgewerkt.Er is inderdaad al vroeger een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd, stelde de minister, maar het is de evidentie zelf dat dit geactualiseerd moet worden, onder andere met de elementen uit de plan-MER, uit het landbouw-MER en uit de gebiedsvisie van de gouverneurs. Er zal in elk geval niet over één nacht ijs worden gegaan.

jan 18, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

Actuele vraag Vlaams Parlement over Schipdonkkanaal

Actuele vraag van de heer Jos De Meyer tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het rapport van de provinciegouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen over de gebiedsvisie Seine-Schelde-West en het Schipdonkkanaal.

De voorzitter:

De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer:

Mevrouw de voorzitter, deze voormiddag kreeg ik het bericht dat ik mijn vraag om uitleg over het Schipdonkkanaal mocht omvormen tot een actuele vraag, waarvoor dank.

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, op dit moment wordt de verbreding van het Schipdonkkanaal onderzocht. De minister heeft de opdracht gegeven aan de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen om de belangrijkste stakeholders van de regio te bevragen om te kijken of er eventueel tot een breder gedragen, ruimere, gebiedsgerichte visie kan worden gekomen. Op 18 december hebben de gouverneurs het rapport afgerond, dat heel wat beleidsaanbevelingen bevatte.

Er wordt onder meer gezegd dat op dit moment de randvoorwaarden onvoldoende zijn vervuld om te komen tot een brede, coherente, gebiedsgerichte visie. Men pleit er ook heel sterk voor om een voorafgaande kosten-batenanalyse uit te voeren met onder meer een milieutoets, een landbouweffectenrapport, een mobiliteitsrapport en bovendien heel wat andere technische punten die moeten worden onderzocht alvorens de volgende stappen in dit proces kunnen worden gezet.

Mevrouw de minister, mijn vraag is dan ook kort en duidelijk: op welke wijze zult u rekening houden met dit rapport? Mogen we daadwerkelijk nog een kosten-batenanalyse vooraf verwachten?

De voorzitter:

De heer Callens heeft het woord.

De heer Karlos Callens:

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, ik wil het hier eigenlijk niet alleen hebben over een of ander kanaal, maar wel over Zeebrugge. U weet dat de haven van Zeebrugge economisch heel belangrijk is, vooral voor West-Vlaanderen en de omgeving ervan. Laten we niet vergeten dat die haven goed is voor 10.000 rechtstreekse banen, wat heel veel is, en voor naar schatting 30.000 onrechtstreekse banen. Dat lijkt me een belangrijk element.

Volgens veel studies zou die haven uitbreiden van 45 miljoen ton tot 75 miljoen ton in 2020. Dat is belangrijk. Het is ook deels de oorzaak van mijn vraag. Met die stijging, mijnheer de minister-president, zal ook de vraag worden gesteld naar mogelijke verbindingen met het hinterland, om dat alles te kunnen slikken.

Ondertussen heeft Frankrijk al beslist de werken van en naar Zeebrugge in 2011 aan te vatten. Dat is een goede beslissing om het probleem van de groei van die haven en de connectie met Frankrijk tot een goed einde te brengen.

Mevrouw de minister, hoe zit het met de Vlaamse beslissingen over het vervoer, zowel over de weg als over water en via de trein? Specifiek gaat het dan over de AX-weg, waarover al veel is gepalaverd, maar waarover eigenlijk niet meteen een beslissing is gevallen. Gezien de huidige toestand, acht u het haalbaar om dat doel tegen 2020 te bereiken en een goede oplossing te bieden voor de haven van Zeebrugge?

De voorzitter:

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits:

Mevrouw de voorzitter, ik denk dat het inderdaad zo is dat de heer De Meyer zijn vraag om uitleg heeft mogen omvormen tot een actuele vraag, omdat het ging over de prognoses voor de haven van Zeebrugge. Mijnheer Callens, die cijfers zijn niet zo actueel. Recent zijn de nieuwe jaarcijfers bekendgemaakt, maar de toekomstprognoses over de haventrafiek zijn al vrij lang bekend. Met die prognoses over het aantal ton dat zou moeten worden vervoerd in 2020 en 2030 werd al rekening gehouden, zelfs bij de eerste opdracht die initieel werd gegeven om de mogelijkheid van het Schipdonkkanaal te onderzoeken.

Voor de ontsluiting van de haven werken we op heel wat sporen. U weet dat de project-MER met betrekking tot de AX-autosnelweg, die de N49 moet verbinden met de N31, momenteel volop loopt. Er is een consensus bereikt met burgemeesters van gemeenten die langs het traject liggen, over een voorkeurstracé. Na het afwerken van de project-MER kunnen we daar dus vooruit. De prognose is dat de werken ter zake zouden moeten kunnen worden aangevat, om in 2013 of 2014 te zijn voltooid.

Wat de ontsluiting via de weg betreft, zijn er daarnaast ook nog de belangrijke werken aan de N49. U weet wellicht dat er onteigeningen zijn gebeurd om de ventwegen te kunnen aanleggen. Ook daar verwachten we dat dit binnen enkele jaren zeer ver gevorderd kan zijn.

Met betrekking tot de ontsluiting van de ring door Brugge zijn de voorbije periode zeer veel investeringen gebeurd. Nog niet zo lang geleden is er opnieuw een investeringsbeslissing genomen, voor meer dan 20 miljoen euro. Ook ter zake moeten we over enkele jaren ver genoeg gevorderd kunnen zijn om een zeer goede doorstroming te kunnen verzekeren.

U weet dat er geïnvesteerd wordt in het derde en vierde spoor. Vlaanderen speelt daarin een actieve rol.

Wat het vervoer over het water betreft, zijn er twee opportuniteiten. Mijn voorganger besliste al om de estuaire vaart kansen te bieden. Er wordt meer dan 6 miljoen euro geïnvesteerd om estuaire schepen langs de kustlijn goederen te laten vervoeren. Dat is een praktische maatregel. Intussen varen er drie estuaire schepen.

Ik begrijp dat u vandaag een vraag stelt over het Schipdonkkanaal. Er moet echter nog heel wat gebeuren. Er is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daar kwam het meest aangewezen scenario uit naar voren. Er zijn nog twee technische problemen. Er moet een milieu-effectenrapport komen, zoals in alle dossiers. Dat is nog niet afgewerkt. Er is helemaal in het begin een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Het is de evidentie zelf dat die geactualiseerd moet worden, onder andere met de elementen uit de plan-MER, uit het landbouw-MER en uit de gebiedsvisie van de gouverneurs.

We gaan niet over één nacht ijs. We onderzoeken de mogelijkheden om het kanaal te verbreden zeer grondig. We moeten stap voor stap te werk gaan. Als alle studies afgerond zijn, kan er een gedragen beslissing worden genomen over het al dan niet opstarten van een project-MER. Dat zijn de verplichte procedures, en die zullen we doorlopen. We laten daar stevig aan verder werken.

De heer Jos De Meyer:

Mevrouw de minister, ik noteer uw toezegging dat de MKBA wordt geactualiseerd en dat u niet over één nacht ijs zult gaan.

De heer Karlos Callens:

Ik dank u voor uw positief antwoord, mevrouw de minister.

Ik ben wel bezorgd over de timing, dat is de reden waarom ik deze vraag stel. Denk nu niet dat ik die cijfers uit mijn duim zuig, ze komen van Voka. Ik zou graag willen dat al die studies waar men over praat, worden afgerond. Er is een studie over de AX gestart in 2007, die moest eindigen in 2009. Dat is misschien al gebeurd intussen. Er komt ook nog een streefbeeldstudie. Die studies moeten tot rechtszekerheid leiden voor de mensen die onteigend zouden kunnen worden. Dat zijn onder andere landbouwers in de streek. Kunnen we daar wat spoed achter zetten voor een snelle rechtszekerheid? We moeten trouwens klaar zijn tegen 2015 à 2020 om die grote tonnages de baas te kunnen.

De voorzitter:

Mevrouw Bruyninckx heeft het woord.

Mevrouw Agnes Bruyninckx:

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, voor het Vlaams Belang moet er dringend een oplossing komen voor de ontsluiting van Zeebrugge via de binnenvaart. Op dit moment bedraagt het aandeel van de binnenvaart in de aan- en afvoer van goederen vanuit de haven slechts 2 percent. Als de haven blijft groeien, en er komt geen oplossing, is dat dramatisch voor de bereikbaarheid van de stad Brugge. Een binnenschip moet op de Brugse ring maar liefst zeven bruggen en sluizen passeren eer het de Gentse Vaart in Steenbrugge bereikt.

Op 10 februari houden we in de commissie voor Openbare Werken een hoorzitting over de aanleg en heraanleg van het Schipdonkkanaal. Wij willen deze hoorzitting afwachten, en ook de resultaten van de verschillende nog lopende studies.

Mevrouw de minister, komt er nog een beslissing tijdens deze legislatuur?

De voorzitter:

De heer Peumans heeft het woord.

De heer Jan Peumans:

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, ik nodig iedereen alvast uit op de hoorzitting van 10 februari aanstaande over het Schipdonkkanaal in de commissie Openbare Werken. Mevrouw de minister, zouden we niet beter eerst beginnen met datgene af te werken waarmee we al begonnen zijn? Ik verwijs naar de verhoging van de bruggen, de verbreding van het Albertkanaal enzovoort. Men is daarmee begonnen in 1964. We zijn vandaag 2009, en het Albertkanaal is nog altijd niet afgewerkt. Ik denk dat we er verstandiger aan doen om eerst die zaken af te werken, en er pas nadien aan te denken om met andere projecten te beginnen. Wat is uw visie daarop, mevrouw de minister?

De voorzitter:

De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs:

Mevrouw de minister, uw antwoord was duidelijk. Alles zal grondig onderzocht worden. Het MER-rapport zal over enkele maanden afgewerkt zijn. Ik hoor ook dat er nog parallelle studies lopen, onder meer over de verzilting van de bodem en het grondwater. Ook de gouverneurs leggen er de nadruk op dat dat absoluut moet worden tegengegaan.

Hoeveel dergelijke parallelle studies zijn er, en wanneer zullen die beëindigd worden?

De voorzitter:

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Bart Van Malderen:

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, ik wil me aansluiten bij de voorgaande vragen. Dit is geen dankbaar dossier dat u is terugbezorgd, mevrouw de minister, doordat de gouverneurs, in tegenstelling tot wat werd verwacht, u geen rood of groen licht hebben gegeven. Het is een oranje knipperlicht geworden, waarmee men de bal boudweg terug in uw kamp legt, zowel als minister van Openbare Werken als van Leefmilieu.

Een van de conclusies die men trekt, is dat er blijkbaar geen snelle beslissing zit aan te komen. Dat is een beetje paradoxaal, omdat er in datzelfde rapport ook voor wordt gepleit om zo snel mogelijk zekerheid te verschaffen in verband met de reservatiestroken. Dat is nodig om mensen een toekomst te geven, zowel op het gebied van huisvesting als op het gebied van landbouwuitbating.

Een snelle beslissing lijkt me niet mogelijk te zijn, aangezien de gouverneurs de financiële- en maatschappelijkebatenanalyse blijkbaar opnieuw in twijfel trekken. Kunt u dat bevestigen? Gaat het om fundamentele heroriëntaties die u gaat onderzoeken? Pleiten de gouverneurs ervoor om deze mogelijke investering af te stemmen op andere investeringen die gepland zijn? We zitten in dezelfde buurt bijvoorbeeld met de haven van Gent. Vanmorgen hebben we in de commissie voor Openbare Werken een resolutie goedgekeurd in verband met een tweede zeesluis. De vaststelling is dat ongeveer elke haven een zeesluis vraagt, en dat Zeebrugge er een kanaal bij vraagt.

Ik wil dan ook vragen om een betere afstemming van onze investeringen, zowel op financieel als op technisch vlak, zoals ook door de gouverneurs wordt gevraagd.

De voorzitter:

De heer Tavernier heeft het woord.

De heer Jef Tavernier:

Mevrouw de minister, deze discussie toont aan dat er eens een echt parlementair debat moet komen over dit thema. Men heeft dat tot nu geweigerd, in functie van de zogezegde hoorzittingen. Maar hoorzittingen zijn slechts hoorzittingen, en geen parlementair debat. Uit het rapport van de provinciegouverneurs blijkt in elk geval zeer duidelijk dat het maatschappelijke draagvlak voor dit kanaal zeer gering is.

Als het over de globale ontsluiting van Zeebrugge gaat, mevrouw de minister, mag u zeker het spoor niet vergeten, met het rangeerstation en de bocht Ter Doest. Dat is belangrijker dan het derde en het vierde spoor. Is dat tussen Brugge en Gent of tussen Zeebrugge en Brugge? Daar zou ik graag wat meer duidelijkheid over krijgen.

Er moet vooraf ook een grondige evaluatie komen van de estuaire vaart. Wat zijn de resultaten daarvan? Hoeveel tijd doet men daarover?

Ik ben er absoluut niet van overtuigd dat dit kanaal dé oplossing is. Men zou inderdaad beter eerst de geplande werken, waarover nauwelijks discussie bestaat, uitvoeren, in plaats van nieuwe, megalomane dingen uit te vinden, die wellicht geen economisch nut hebben.

De voorzitter:

De heer De Klerck heeft het woord.

De heer Patrick De Klerck:

Mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, het is duidelijk dat er bij het concipiëren van de haven van Zeebrugge een historische fout is gemaakt. Men heeft namelijk de multimodale ontsluiting van de haven onvoldoende in rekening gebracht. Bovendien is de toegevoegde waarde, niettegenstaande er al heel wat inspanningen zijn geleverd, nog altijd heel beperkt. Er is nog altijd te veel doorvoer zonder dat er extra werkgelegenheid wordt gecreëerd.

Wij pleiten voor een en-enverhaal: én spoor én weg én water én pijpleidingen. Ook dat laatste is belangrijke trafiek voor de haven van Zeebrugge. Voor de spoorweg moeten het derde en het vierde spoor, de bundel ter hoogte van de bocht van Ter Doest en de bundel in de haven en in Zwankendamme worden bekeken met voldoende aspecten als de omgeving en de omwonenden.

Voor de realisatie van het Schipdonkkanaal hebben we altijd gezegd dat we voorwaardelijk voor verbreding zijn, indien studies daarover duidelijkheid geven. De minister zegt terecht dat bepaalde zaken nog moeten worden uitgeklaard. Ik kijk met verwachting uit naar de hoorzitting.

Ik heb ook gehoord dat men volop bezig is met de AX naar de wegomsluiting toe. Het project loopt nu, maar zou pas in 2012, 2013, 2014 gerealiseerd zijn. Dat is nog een behoorlijk lange tijd. Het dossier van de AX was gekoppeld aan een ander belangrijk dossier voor Brugge, namelijk het voetbalstadion. De AX was daarvoor zogezegd een voorwaarde sine qua non. Als dat nog zo lang zal duren, trek ik daaruit ook mijn conclusies.

Minister Hilde Crevits:

Het palet aan vragen dat hier extra gesteld is, is fenomenaal. Ik probeer beknopt te antwoorden, anders wordt de voorzitter zenuwachtig.

Wat de diverse ontsluitingen van de haven betreft, heb ik geprobeerd in mijn antwoord alle ontsluitingsproblemen en antwoorden daarop te geven. Ik heb geprobeerd duidelijkheid te scheppen over de wegontsluiting, de spoorontsluiting met het vierde spoor en het rangeerstation.

Maak u geen zorgen over de ontsluiting over het water. Maar ik ben geen cijferkanon dat hier zal losschieten. Als we een dossier zoals het Schipdonkkannaal onderzoeken, getuigt dat van zorgvuldigheid. Toen het Schipdonkkanaal gegraven werd, is in heel brede reservatiestroken voorzien en hield men er dus al rekening mee dat er mogelijk op termijn een verbreding zou komen. Men zegt nu dat er snel beslist moet worden omdat die mensen in onzekerheid zitten. Die mensen zitten echter al zeer lang in onzekerheid. Het wordt wel eens tijd dat we na een grondig onderzoek en een goede bestudering van het dossier definitief beslissen of we al dan niet gebruik zullen maken van die reservatiestroken.

Ik heb de gouverneurs de opdracht gegeven om een gebiedsvisie op te maken. Hoe kun je de omgeving zo inrichten dat de kwaliteit blijft behouden? Ik weet niet wie opperde dat ik verwacht had dat de twee gouverneurs voor mij zouden beslissen. Wie mij kent, weet dat ik dat absoluut niet zou doen. De Vlaamse Regering is zeker groot genoeg om daarover een verstandige beslissing te nemen.

Die beslissing zal genomen worden nadat alles onderzocht is. Op dit ogenblik zijn er nog onduidelijkheden. Het milieueffectenrapport loopt nog. Het landbouweffectenrapport, dat daarin zal worden geïntegreerd, is nog niet helemaal afgewerkt. Daarom is het evident dat een maatschappelijke kosten-batenanalyse die voordien is opgemaakt, geactualiseerd wordt nadat er duidelijkheid is over die punten.

Voor het parlementaire debat is het vooral van belang dat we debatteren op een ogenblik dat alle elementen in dit dossier bekend zijn. (Opmerkingen van de heer Jef Tavernier)

Mijnheer Tavernier, we zullen dat doen als de plan-MER afgewerkt is. U en uw partij zouden er zeker voorstander van moeten zijn dat het milieueffectenrapport afgewerkt moet zijn voor je tot besluitvorming komt.

Als alle elementen bekend zijn, kunnen we een zorgvuldige en goede beslissing nemen. Ik zal mij niet door luid geroep laten opjagen. Ik wil vooral dat het een goede beslissing wordt, zowel voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge als voor al wie woont langs het tracé.

(Applaus bij de meerderheid)

De heer Jos De Meyer:

Ik ben tevreden met het antwoord van de minister. We zullen dit gesprek voortzetten in deze en de volgende legislatuur, nadat alle studies ten gronde klaar zijn.

De heer Karlos Callens:

Ik ben blij dat ik wat lucht heb kunnen blazen in de kachel van de haven van Zeebrugge zodat die nog heel lang mag blijven branden.

De voorzitter:

Het incident is gesloten.

jan 11, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

Glühkriek in Damme

Ik weet niet of het ijs dik genoeg is geworden en of het Damse stadsbestuur nu toelating heeft gegeven.

Ik weet wel dat men gisteren al met 2000 schaatsers op het ijs stond en dat de politie er stond op te kijken (hat tip: JSA).

In ieder geval: het is er wel mooi. Met dank aan Martin De Clercq voor deze foto:

Voor wie zin heeft om er van te gaan genieten, de vrienden van ’t Groot Gedelf staan er met een standje waar je lekkere Glühkriek kan drinken (2¤ per glas) en je handtekening zetten onder de petitie tegen de verwoesting van al dat moois.

Pagina's:123456789»