feb 1, 2009 - Schipdonkkanaal    No Comments

Beslissing schipdonkkanaal niet meer voor verkiezingen

Het was al min of meer duidelijk in het antwoord op een parlementaire vraag over het Schipdonkkanaal, maar de CD&V verstuurde nog een persbericht waarin duidelijk staat dat een beslissing niet meer zal genomen worden tijdens deze legislatuur:

De verbreding van het Schipdonkkanaal wordt momenteel onderzocht en zorgt voor heel wat bezorgdheid in de streek. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos De Meyer ondervroeg minister van Openbare Werken Hilde Crevits over het dossier in de plenaire vergadering van het Vlaamse Parlement. Ze gaf de verzekering dat er nog heel wat onderzocht en geactualiseerd dient te worden vooraleer het dossier klaar is om een zorgvuldige en goede beslissing te nemen. Een beslissing komt er in elk geval niet meer deze legislatuur. De minister gaf de opdracht aan de gouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen om, naast het lopende ontwerpproject, de belangrijkste stakeholders van de regio te bevragen om te kijken of er eventueel tot een breder gedragen, ruimere, gebiedsgerichte visie kan worden gekomen. Op 18 december hebben de gouverneurs het rapport afgerond, dat heel wat beleidsaanbevelingen bevatte. Jos De Meyer legde enkele bedenkingen voor aan de minister.Deze stelde dat er nog veel moet gebeuren. Er is weliswaar al bij de start van het project een haalbaarheidsstudie uitgevoerd maar belangrijker is de opmaak van een milieu-effectenrapport (MER). En dat is nog niet afgewerkt.Er is inderdaad al vroeger een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd, stelde de minister, maar het is de evidentie zelf dat dit geactualiseerd moet worden, onder andere met de elementen uit de plan-MER, uit het landbouw-MER en uit de gebiedsvisie van de gouverneurs. Er zal in elk geval niet over één nacht ijs worden gegaan.