Browsing "Schipdonkkanaal"
sep 21, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Europese commissie op mijn blog

Tiens, deze maand al opmerkelijk wat IP’s van het Europees Parlement en de Europese Commissie in mijn bloglogs zien langskomen…

Na wat speurwerk de oorzaak gevonden. Europees Parlementslid (en thans kandidaat-voorzitter Groen!) Bart Staes heeft op basis van onze acties een vraag gesteld aan de Europese Commissie (vraag E-4415/07), waarin hij verwijst naar deze website:

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-4415/07

van Bart Staes (Verts/ALE)

aan de Commissie

Betreft: Mogelijke Europese subsidiëring vaartrajecten Seine-Schelde project én het project Seine-Schelde-West

Dit jaar heeft de Vlaamse regering een subsidieaanvraag ingediend bij de EU voor het Seine-Scheldeproject. Dat project wil van de Leie een Europese hoofdvaarroute maken. De waterweg zou worden verdiept tot 4,5 meter en de bruggen verhoogd tot 7 meter zodat op het traject Franse grens-Gent schepen kunnen varen met een tonnage tot 4.500 ton. Lokale actiegroepen en bewoners maken zich echter vooral zorgen over de uitbreiding van het project, dat ook wel bekend staat als het project Seine-Schelde-West, mede op verzoek van de haven van Zeebrugge. De actiegroepen menen dat de verbreding van het Schipdonkkanaal vanaf het kanaal Gent-Brugge (Brugse Vaart) tot Zeebrugge catastrofaal zou zijn voor de streek (www.schipdonkkanaalblijft.be). De uitbreiding van het Seine-Schelde-project naar Zeebrugge middels het project Seine-Schelde-West past duidelijk niet in de achterliggende beweegredenen van het Seine-Schelde project. Daarbovenop komt dat het Seine-Schelde-West-project op ecologisch en toeristisch vlak een drama voor de streek betekent. Een prachtig natuurgebied gaat verloren en de bestaande wandel- en fietsinfrastructuur gaat verloren, terwijl ook de bestaande horecasector wordt bedreigd.

Mag ik van de Commissie vernemen:

1. Welke de reeds aangegane verplichtingen zijn ten aanzien van deze projecten?

2. Hoe en in welke mate de Commissie kan interveniëren in de financiële ondersteuning van deze projecten?

3. Of zij reeds gecontacteerd werd door de autoriteiten met betrekking tot het project Seine-Schelde West?

4. Of ze me kan meedelen of dit project haar bekend is en of zij de mening deelt dat de uitvoering van dit laatste project inderdaad bijzonder nadelig zou zijn voor de streek? Of zij overweegt het Seine-Schelde-West project desgevraagd mede te financieren?

Ik hou het in de gaten wanneer de commissie geantwoord heeft (of wanneer Bart Staes of Luc Lampaert het mij laten weten).

In tussentijd, dames en heren van de Europese Commissie, van harte welkom op deze site, bienvenue, welcome, willkommen, enz…

Ik hoop dat u echt een kijkje neemt welk mooi stukje natuur en landschap hier dreigt verloren te gaan, hoeveel lasten de omliggende gemeenten gaan moeten dragen en in ruil voor wat? Meer trafiek in de haven van Zeebrugge?

U probeert een snelweg in Polen tegen te houden, probeert u aub ook een overbodige kanaalverbreding in Vlaanderen te stoppen.

Alvast bedankt, Barroso, Dimas, Barrot en co.

aug 25, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Stad Damme neemt motie over het Schipdonkkanaal aan

Op 23 augustus heeft de gemeenteraad van Damme een motie goedgekeurd betreffende de verbreding van, het Schipdonkkanaal.

Deze motie (zie bij meer lezen) werd door het schepencollege (CD&V) op de agenda geplaatst en is meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

Ik kreeg ook een mail van Jos Millecam met de reactie van de Damse oppositie SAMEN:

Omdat deze nogal zwak was heeft de Damse oppositie deze motie niet mede goedgekeurd en getracht de CD&V meerderheid ervan te overtuigen dat een veel

krachtiger en duidelijker signaal aan de Vlaamse overheid diende te worden overgemaakt. (helaas was dit een dovemans gesprek))

In bijlage vindt u de tekst die integraal is goedgekeurd door de CD&V meerderheid en de tekst van tussenkomst die ik heb gedaan namens de fractie SAMEN.

Beide teksten staan bij meer lezen…

MOTIE IN VERBAND MET DE VERBREDING LEIEKANAAL

Overwegende dat de containertrafiek in de haven van Zeebrugge vorig jaar 1,64 miljoen teu (1 teu = container van 20 voet) bedroeg, dat binnen de vier jaar een stijging verwacht wordt tot 5 miljoen teu;

Overwegende dat er in opdracht van de Vlaamse overheid momenteel een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd over de ontsluiting van de haven van Zeebrugge via binnenvaart en in het bijzonder via een verbreding van het afleidingskanaal van de Leie als een uitbreiding van de Europese Seine-Schelde verbinding;

Overwegende dat de haalbaarheidsstudie zal bestaan uit:

– een technische voorstudie met inbegrip van het aspect waterbeheersing;

– een economische studie en de financiering van het project;

– een beoordeling van de projectalternatieven;

Overwegende dat vanwege de initiatiefnemers volgend programma van 10 beginselen werd opgesteld voor de uitvoering van de studie:

1. Het project wordt uitgewerkt o.b.v. een gabariet Vb met als maatgevend schip een schip van 4 500 ton, in enkelrichtingsvaart en met kruisingsplaatsen. De voorziene vrije hoogte voor de scheepvaart is gebaseerd op drie of vier lagen containers.

2. Het project wordt maximaal uitgewerkt binnen de reservatiezone voorzien in het gewestplan.

3. Bij het voorstellen van een beslissing rond het al dan niet realiseren van het project, zal duidelijkheid verschaft worden over de inname van de reservatiestrook en over eventuele noodzakelijke planinitiatieven om onnodige reservaties van bepaalde gronden op te heffen of om desgevallend bijkomende noodzakelijke gebieden te bestemmen, waarbij de resultaten van de studie kunnen fungeren als milieubeoordeling voor een eventueel planinitiatief.

4. De huidige brugverbindingen over het Afleidingskanaal worden behouden; voor zover technisch mogelijk op dezelfde plaats of anders in de onmiddellijke nabijheid.

5. Het project wordt aangepast aan de landschappelijke of ecologische draagkracht van het doorkruiste gebied.

6. Het project draagt bij tot een verbetering van de waterhuishouding in het doorkruiste gebied.

7. Bij de studie van het project zal ab initio het zoeken naar meerwaarden op het vlak van leefmilieu, recreatie en industriële ontwikkeling meegenomen worden, voor zover deze kaderen binnen de bestaande ruimtelijke beleidscontext.

8. Bij de uitwerking van het project zal zorg besteed worden aan de lokale bekommernissen m.b.t. de realisatie van het project.

9. De studie moet met spoed worden uitgevoerd en dient te leiden tot concrete voorstellen die, conform de huidige planning, aan het beleid het nemen van beslissingen in het voorjaar van 2008 moet toelaten.

10. De studie verloopt in openheid en sereniteit. De betrokkenheid van de stakeholders wordt gegarandeerd. Vanaf het begin worden alle elementen opgenomen in het project, waarbij alle mogelijke negatieve effecten in het project zelf reeds gemilderd of geremedieerd worden.

Overwegende dat de haalbaarheidsstudie en het daarbij vooropgestelde programma van 10 beginselen een nieuwe situatie creëren in de problematiek van de ontsluiting van de haven via een waterweg voor binnenvaart over ons grondgebied, en aldus aanleiding geven tot een actualisering en aanpassing van de gemeenteraadsmotie van 13 februari 1984 over de mogelijke aanleg van het toenmalige Noorderkanaal;

Overwegende dat ons bestuur wordt uitgenodigd in de klankbordgroep waarin een brede groep van vertegenwoordigers van de verschillende maatschappelijke geledingen uitvoering van de studie opvolgt;

Overwegende dat Damme geen vragende partij is voor een verbreding van het afleidingskanaal maar wel hoe dan ook te maken krijgt met de gevolgen van de verwachte buitengewone toename van het containervervoer vanuit de haven van Zeebrugge.

Besluit:

Artikel 1: Vooraleer de Vlaamse regering een beslissing neemt over een verbreding van het afleidingskanaal van de Leie als een uitbreiding van de Europese Seine-Schelde verbinding dient de haalbaarheidsstudie:

– de noodzaak van de werken onbetwistbaar te bewijzen;

– een overtuigende kosten-batenanalyse te bevatten, die met alle factoren rekening houdt,

– meerwaarden voor de gemeente zelf aan te tonen ( in het bijzonder op vlak van recreatie en leefmilieu).

Artikel 2: Het programma van 10 beginselen, opgesteld door de initiatiefnemers bij het begin van de studie, dient integraal tot uitvoering gebracht.

Artikel 3: Aanvullend op het programma van 10 beginselen formuleren wij volgende voorstellen en eisen:

a) We willen dat de eventuele uitvoering van het project leidt tot een totale en toekomstgerichte oplossing voor de afwatering van de streek én van de uiteindelijke lozing in zee waarbij de veiligheid voorop staat. Dit houdt in:

– een controleerbare lozing van de waterlopen in het kanaal;

– een controleerbare lozing van het kanaal in de zee, waarbij de verwachte stijging van de zeespiegel in rekening wordt gebracht.

b) We willen dat onteigeningen bij voorkeur vermeden worden en, indien toch noodzakelijk, tot een minimum beperkt blijven. In geen geval kan worden aanvaard dat de eigenlijke verbreding van het kanaal zelf aanleiding geeft tot onteigeningen buiten de reservatiezone volgens het huidige gewestplan Brugge-Oostkust.

Reservatiegebied op het huidige gewestplan dat niet meer nodig zou blijken te zijn, dient onverwijld geschrapt door middel van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

De vroeger door particuliere eigenaars ondertekende “akten tot afstand van meerwaarde” nodig om bepaalde bouwvergunningen te kunnen bekomen en die nu zouden blijken buiten de onteigening te vallen, dienen herzien.

Er dient een initiatief genomen zodat de eventueel af te breken zonevreemde woningen door de eigenaar kunnen worden heropgericht, op hetzelfde of aanpalende perceel.

c) Het kanaal dient over evenveel brugverbindingen te beschikken als het huidige Afleidingskanaal. We willen dat deze aangelegd worden op dezelfde plaats voor zover technische mogelijk of anders in de onmiddellijke nabijheid. De permanente bereikbaarheid dient gegarandeerd (van bijzonder belang voor de hulpdiensten), wat inhoudt dat bij een opgehaalde brug de verbinding moet mogelijk zijn over de vorige brug tegen vaarrichting.”

d) We willen dat er niet alleen zorg besteed wordt aan onze lokale bekommernissen m.b.t. de realisatie van het (studie)project maar ook in de eventueel daarop volgende uitvoeringsfase, meer bepaald willen we regelmatig overleg met het doel de hinder voor onze inwoners tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken.

En hier de reactie van de oppositie SAMEN:

Voor ons ligt een ontwerp van motie in verband met de verbreding Leiekanaal.

Bij lezing van deze tekst kunnen wij helemaal niet uitmaken of het Damse stadsbestuur zich nu openlijk uitspreekt “voor” de aanleg van dit zeekanaal of “tegen” de aanleg van dit zeekanaal.

Men accentueert enkel de voorwaarden die zijn opgelegd door Vlaams Minister Peeters als opdracht voor het opmaken van een haalbaarheidsstudie betreffende de verbreding van het Schipdonkkanaal. Deze studie wordt verwacht begin 2008.

Als de stad Damme geen vragende partij is voor de verbreding van het afleidingskanaal. Als de stad Damme de tien beginselen wil zien gerealiseerd worden en als de stad Damme de aangehaalde voorstellen en eisen integraal tot uitvoering wil zien gebracht worden, dan is de stad Damme tegen de aanleg van een industrieel kanaal.

Als het stadsbestuur van Damme een motie wenst over te maken aan de Vlaamse Overheid die uiteindelijk moet beslissen of er al dan niet een verbreding wordt uitgevoerd, is het minste dat je mag verwachten dat er een krachtdadig en duidelijk signaal wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid dat gedragen wordt door de Damse bevolking.

Achter de voorgestelde motie schuilt echter een zwakke en dubieuze houding. Een schaamlapje om zich met een voltallig stadsbestuur achter weg te steken.

Het enige dat wij kunnen weerhouden uit de voorgelegde tekst is dat de haalbaarheidstudie eveneens moet bestaan uit een beoordeling van de projectalternatieven.

Wat er ondermeer helemaal niet staat in de voorgelegde tekst is, waar men naar toe moet met de miljoenen tonnen vervuild baggerslib dat moet worden weggevoerd en ergens moet worden opgeslagen.

Ook hier zal de stad Damme als betrokkene zijn verantwoordelijkheid dienen te nemen.

Specialisten zeggen ons dat de huidige kanalen die dienstig zijn voor de afwatering van de Scheldepolders niet kunnen gebruikt worden als bevaarbare waterlopen. Dit is om problemen vragen. Industriële scheepvaart en afwatering gaan niet samen.

Andere specialisten zeggen ons dat de vooropgestelde diepgang voor het zeekanaal niet haalbaar is, vanaf Zeebrugge tot Maldegem, kwestie van gelegen in deze ontpolderingszone en ondergronds zeewater. Met andere woorden wil dit duiden op het feit dat men dergelijk zeekanaal eigenlijk in de hoogte zal moeten bouwen. Een duidelijke perceptiestudie met visualisatie en consequenties voor onze grondgebied moet hier op tafel komen.

Wij als fractie SAMEN willen daarom wel degelijk een motie met een krachtig en duidelijk signaal aan de Vlaamse overheid overmaken door bijvoorbeeld een motie te steunen die duidelijk het standpunt van de stad Damme kan weergeven en die zou kunnen stellen :

NEEN tegen de aanleg van het NOORDERKANAAL

NEEN tegen de aanleg van het kanaal ZEEBRUGGE – MERENDREE

NEEN tegen de aanleg van de NIEUWE LIEVE

NEEN tegen de verbreding van het SCHIPDONKKANAAL

NEEN tegen de aanleg van de verbreding van het LEIEKANAAL

Al deze benamingen zijn in het recente verleden gebruikt als benaming van het project. Daarom willen wij ze dan ook vermelden.

De stad DAMME stelt duidelijk dat de haven van Zeebrugge alle kansen moet krijgen om zich maximaal te ontwikkelen en de voorziene groei van 1.64 miljoen TEU naar 5 miljoen TEU

Deze groei kan ondermeer volgens de fractie SAMEN perfect met de Estuaire vaart en het spoor bekomen worden en dit op zeer korte termijn.

De tijdelijke vereniging Stecy-Maes met een 220 TEU schip, en Patrick Hermans & Christiane Troch met een 350 TEU schip hebben een contract afgesloten om het project “estuaire vaart” uit te voeren. Dit op verzoek van Vlaams minister Peeters.

Deze bedrijven zullen met deze twee vaartuigen tegen uiterlijk 1 januari 2008 beginnen Zeebrugge met het hinterland te verbinden via de Noordzee en de Westerschelde .

Als men nu alle energie in deze “estuaire vaart” pompt en met versneld enthousiasme en financiële middelen deze alternatieve mogelijkheid uitbouwt door de bouw van nieuwe estuaire schepen zou dit betekenen dat via deze

“estuaire vaart” jaarlijks 800.000 TEU kan worden vervoerd, zonder dat deze vracht via de weg of de binnenvaart moet passeren.

Dit betekent op jaarbasis een vermindering van 500.000 vrachtwagens op onze wegen en een vermindering van 9000 traditionele binnenvaartschepen op de binnenvaarten.

Dit nieuwe ontsluitingspad via “estuaire vaart” voor de kusthaven van Zeebrugge verlicht de druk op de huidige autowegen en waterwegen en is daarom dan ook heel belangrijk binnen het Vlaamse mobiliteitsbeleid.

IN VERSTAANBARE TAAL WIL DIT ZEGGEN DAT DE VERBREDING VAN HET LEIEKANAAL HELEMAAL NIET NODIG IS.

Tenslotte nog een doordenker :

In 1811 zet Keizer Napoleon Spaanse krijgsgevangenen aan het wek om een kanaal te graven tussen Brugge en de Schelde. Het tracé ontziet echter de Damse Korenmarkt niet en alle mooie natiehuizen moeten eraan geloven. Damme komt er gehalveerd uit. In 1815 bereikte men Hoeke en onder Nederlands bewind geraakt men tot in Sluis.

Tussen 1842 en 1843 bouwt men het Leopoldkanaal om het water van de polders af te leiden. In 1846 starten de werken voor het afleidingskanaal van de Leie, beter gekend als het Schipdonkkanaal.

Zo werd in een halve eeuw de aanblik van de streek totaal gewijzigd, wat méér dan 150 jaar later als een uniek polderlandschap wordt ervaren.

Wij hebben de plicht als lokale mandataris daar over te waken !!

Om al deze overwegingen kunnen wij de tekst van het ontwerp van voorgelegde motie door het schepencollege niet goedkeuren.

Namens de SAMEN-Gemeenteraadsfractie

Jos MILLECAM,

Fractievoorzitter

aug 23, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Bezoekers beschrijven het Schipdonkkanaal

Begin juli vertelde ik al over de fietszoektocht en kon je het deelnemersformulier downloaden.

Hieronder volgt een bloemlezing van de inzendingen op vraag 2 om het landschap te beschrijven:

Ik zag de rust, de natuur in al haar eenvoud.En te Ronsele waar de tijd bleef stilstaan en alle schoonheid door God geschonken.

Rudi Wille

Schipdonkkanaal laten zoals het is.Zeer mooi

De Keyser Marcella

Laat het zoals het is.

De Clercq Frieda

Schipdonckkanaal mag niet veranderen

Van De Riviére Frieda

Een heel mooi landschap voor met de fiets langs te rijden of te wandelen.Het is te schoon om er iets aan te veranderen.Laat het zo.

Peltijn Christiana

Laat de Stinker met rust,zo kunnen we blijven fietsen naar hartelust.

Termont Marc

In verband met de schoonheid van het landschap dacht ik dat het wenselijk is de”Stinker” te laten zoals het is.Moeten er toch grote verschuivingen gebeuren,dan liefst zo weinig mogelijk onteigenen.

De Moor Hans

Het landschap is te mooi.Laat het zoals het is.Er moet niets aan veranderd worden.

Vossaert Anita

Onze kanalen zijn niet alleen voor de scheepvaart van belang maar tevens met de prachtige rijen bomen daarlangs een groene long en een prachtige omgeving om te wandelen en te fietsen.

Alfons Van De Velde

Laat het zoals het is.

Vrient Adrienne

Laat het zo.Het is zo mooi.

Piers Suzanne

Laat het zo.Het is heel mooi.

Martens Lucrèse

Zeer mooi landschap.Laat alles zoals het is.

Botterman Julien

Het Schipdonkkanaal moet blijven zoals het is.Het is veel te schoon.

Cornelis Lea

Langs Schipdonk;uitgestrekte rustgevende landerijen,langs de Lieve vogels,rietkragen,veldbloemen.

Conclusie: laat de natuur met rust !!

Boone Gilbert

aug 13, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Het Schipdonkkanaal in de pers

De laatste dagen heb ik nog wat persknipsels verzameld.

Er zit er één bij die enkele mooie bedenkingen geeft. Het gaat niet over het Schipdonkkanaal, maar wel over het Deurganckdok in Doel en over de toegevoegde (economische) waarde van scheepvaart. Ik citeer enkele zaken om tot nadenken of discussie aan te zetten. Het volledige artikel is verschenen in Knack van 1 augustus 2007.

GEERT NOELS: De Nationale Bank heeft in een studie van enkele weken geleden nog maar eens bevestigd dat de niet-maritieme cluster in de haven veruit de belangrijkste is voor werkgelegenheid en toegevoegde waarde. En net die heeft het moeilijk. De petrochemie en de automobielsector hebben een economisch hefboomeffect dat volgens sommige schattingen wel tien keer hoger is dan dat van de pure logistiek. De ene job is dus niet economisch gelijkwaardig aan de andere. Toch wil ons land zich nu uitgerekend in logistiek specialiseren. Pure logistiek heeft weinig toegevoegde waarde, is ecologisch gezien erg nadelig en vraagt enorme investeringen in infrastructuur.

Zoals het Deurganckdok, dat nu al 650 miljoen euro heeft gekost of drie keer meer dan gepland?

NOELS: Die investering leidt dan nog tot een ketting van andere investeringen. In totaal worden de kosten geschat op wel 3 miljard euro, de jaarlijkse onderhoudskosten van enkele tientallen miljoenen euro’s niet meegerekend. Het dok legt enorm beslag op onze beperkte open ruimte, ook al wegens alle bijkomende ontsluitingsinfrastructuur, en het heeft erg negatieve effecten op de mobiliteit in deze cruciale economische regio. Andere activiteiten met een hoge toegevoegde waarde, zoals de chemie- en de automobielsector, worden juist op de helling gezet door de onbereikbaarheid als gevolg van al die containers op de weg. Dat is het verdringingseffect.

Ook de ecologische kosten zijn aanzienlijk en werden vroeger nooit meegerekend. Het vrachtwagenverkeer weegt natuurlijk op het milieu. Maar wat minder bekend is, is dat de scheepvaart in ons land verantwoordelijk is voor de helft van alle CO2-uitstoot. De binnenscheepvaart is minder milieuvriendelijk dan men hem voorstelt, omdat men met oude, vervuilende boten werkt.

© 1/8/07 Knack

We kunnen enkel maar hopen dat de haalbaarheidsstudie een werkelijke kosten/batan analyse is waarbij echt alle kosten en de werkelijke baten worden gerekend.

Bovenstaande citaten geven duidelijk aan dat de kosten soms veel verder gaan dan (moedwillig?) werd aangerekend in studies, maar dat tegelijk de baten van pure logistiek veel minimaler zijn plus dat ze ook nog eens ten koste gaan van jobs die veel meer waard zijn.

Nog een ander artikeltje over Hansbeke bij meer lezen…

In Hansbeke is men blijkbaar min of meer voorzichtig vorostander van de verbreding:

Verbindingsweg moet wachten op breder kanaal

Gemeente hoopt op meer waterrecreatie als werken klaar zijn

Landegem/Hansbeke

De afschaffing van verscheidene overwegen in Hansbeke wordt opgevangen door de aanleg van een nieuwe weg langs het Schipdonkkanaal, maar een bouwvergunning blijft uit. «Het is wachten op de studie over de verbreding van het kanaal», zegt burgemeester Roger Boone (CD&V). «Net op deze plaats is er sprake van een rangeerstrook, waar de schepen elkaar kunnen kruisen. Daarvoor zou over een afstand van een halve kilometer een verbreding van 40 meter nodig zijn.» Het gemeentebestuur schiet de plannen niet bij voorbaat af. «Misschien biedt dit wel kansen voor extra waterrecreatie.»

Vorig jaar viel de beslissing om twee overwegen af te schaffen, als er onder meer een weg kwam langs het Schipdonkkanaal tussen de Brouwerijstraat en het spoorwegviaduct in Landegem. Net daar knelt nu het schoentje. «Een bouwvergunning is er nog niet, het probleem situeert zich op het niveau van de provincie en de afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal», zegt burgemeester Boone.

«De mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal om scheepvaartverkeer tot 4.400 ton toe te laten, heeft voor onze gemeente geen gevolgen, maar het inplanten van een rangeerstrook voor de schepen wel. Over een lengte van een halve kilometer is een verbreding van het kanaal nodig zodat de boten elkaar zouden kunnen kruisen. Men kiest ervoor om dit in te planten waar weinig gebouwen staan, dat is de reden waarom het wachten is op de aanleg van de weg. Voor de verbindingsweg is dit niet onoverkoombaar», denkt Boone.

«Die kan altijd mee opgeschoven worden, maar we moeten waken over de leefbaarheid van de omgeving.» Op dit moment kijkt het gemeentebestuur de kat uit de boom, een standpunt is nog niet ingenomen. «Ik verwacht niet dat onze stem luid zal doorklinken, maar het is niet noodzakelijk louter negatief voor onze gemeente. Extra watersportmogelijkheden kunnen bijvoorbeeld een extra troef zijn.»

© 13/8/07 Gaetan Regniers Het Laatste Nieuws

jul 30, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Genieten van het Schipdonkkanaal

Mijn goeie vriend Luc Lampaert heeft zich blijkbaar geamuseerd om van de weinige mooie dagen van deze zomer volop te genieten.

Hij heeft me een reeks foto’s bezorgd van het Schipdonkkanaal voor al diegene die het kanaal zelf niet kennen te laten zien welke prachtige natuur en landschap dreigt te verdwijnen.

De ganse reeks staat bij meer lezen.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/schipdonkkanaal/reportage/” title=””]

jul 19, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Minister Hilde Crevits dient subsidieaanvraag voor Seine-Schelde

Vorige week kondigde de Vlaamse Regering aan dat nieuw Minister van Openbare Werken Hilde Crevits gemachtigd werd een dossier in te dienen bij de Europese Commissie om subsidie te bekomen voor de infrastructuurwerken in het project Seine-Schelde.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is vandaag door de Vlaamse Regering gemachtigd om voor het Seine Schelde project een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van het Trans Europees Netwerk programma. Tegelijkertijd heeft de regering, op voorstel van de ministers Bourgeois en Crevits, ook beslist om de samenwerkingsovereenkomst met Wallonië inzake het project Seine – Schelde goed te keuren. Hierdoor is er opnieuw een belangrijke stap gezet om het project Seine – Schelde als prioritair binnenvaartproject te realiseren tegen 2016.

Het Seine – Schelde project, dat reeds op 16 juni 2006 door de Vlaamse Regering een eerste maal werd behandeld, kadert in de ontwikkeling van een Europese binnenvaartverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken en is als dusdanig opgenomen in het Trans-Europees Netwerk (TEN) voor goederenverkeer. Het project beoogt de uitbouw van de Leie tot een Europese hoofdvaaras op het gabariet Vb, eenrichtingsverkeer. Hiervoor dienen er volgende werken te worden uitgevoerd:

– het verdiepen van de vaarweg tot een waterdiepte van 4,50m

– het uitbouwen van een aantal specifieke kruisingsplaatsen

– het verhogen van bruggen tot 7 meter waardoor drielagencontainervaart mogelijk is

– het bouwen van nieuwe sluizen in Harelbeke en St-Baafs-Vijve.

Na afloop van deze werken zal het traject tussen Deûlémont aan de Franse grens en Gent kunnen afgelegd worden door schepen met een tonnenmaat tot 4.500 ton.

De momenteel vooropgestelde timing voor de realisatie van dit project streeft ernaar de werken op het terrein reeds in 2009 te laten starten en het geheel operationeel te hebben tegen eind 2016. Deze timing kadert in het Europese tijdskader verbonden aan de door Europa geselecteerde prioritaire TEN-T projecten waarvan de Seine-Schelde verbinding er één is. In dit verband is er in overleg met de betrokken Waalse en Franse diensten gewerkt aan de voorbereiding van een aanvraagdossier voor het bekomen van Europese subsidies voor dit project.

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist haar akkoord te verlenen met het indienen van een subsidieaanvraag bij de Europese instanties, waardoor tot 30% Europese steun kan verkregen worden.

Naast het luik binnenvaart binnen het project Seine – Schelde bestaat er ook een luik rivierherstel Leie tussen Wervik en Deinze. In dit deel van het project staat het herstel van het multi-functionele karakter van de rivier centraal. Het versterken van de ruimtelijke samenhang, het verbeteren van de kwaliteit van het ecologisch systeem en het realiseren of herstellen van de relatie tussen de gekanaliseerde waterweg en de natuurlijke rivier of haar meanders zullen hierbij aan bod komen. De tijdshorizon voor deze ingrepen is eveneens Europees verankerd, in de Kaderrichtlijn Water, en ligt wat verder dan voor het luik binnenvaart. Mijlpalen hier zijn 2015, 2021 en ten slotte 2027.

De totale kost van het project Seine – Schelde, dus zowel het luik binnenvaart als het luik rivierherstel, wordt geraamd op circa 300 miljoen euro, waarvoor we een subsidieaanvraag voor 80 miljoen euro hebben ingediend .

“Met de aanpassingen van het traject Deûlémont-Gent binnen het Seine- Schelde project stimuleren wij de binnenscheepvaart als volwaardig alternatief voor het vervoer van goederen over de weg. De Europese subsidies, die voor Vlaanderen op ongeveer 80 miljoen euro worden geraamd, zullen ons toelaten om dit ambitieuze project te realiseren tegen 2016.” besluit minister Hilde Crevits.

jul 10, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Standpunt van de milieubewegingen over het Schipdonkkanaal

Onderstaande tekst is een ingestuurde tekst van de milieubewegingen.

Dit standpunt wordt ondersteund door:Groen vzw, Groene Gordel Front, Natuur en Landschap Meetjesland, WestVlaamse MilieuFederatie, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu.

Situering

In deze nota willen we de opinie over het project Seine-Schelde-West verduidelijken van de onderstaande organisaties die werken rond natuur, milieu en bos (verder kortweg ” de milieubeweging” genoemd). Door het project Seine-Schelde-West zou de kusthaven van Zeebrugge via de binnenwateren moeten aansluiten op de internationale verbinding Seine-Schelde. De nota geeft een overzicht van de bezorgdheden en vragen en geeft aan welke concrete aandachtpunten moeten meegenomen worden in de verdere voorbereidende studies en in de besluitvorming over dit project.

Noodzaak aantonen – effecten goed onderzoeken

De milieubeweging erkent de problemen die vandaag bestaan inzake het achterlandverkeer van de haven van Zeebrugge. Niettemin staat ze zeer sceptisch tegenover het project Seine-Schelde-West. Binnen de milieubeweging leven veel vragen over nut en noodzaak, de link met andere vervoersmodi, de effecten op waterhuishouding, natuur, landschap en wonen.

1. Nut/noodzaak van een nieuwe binnenvaartontsluiting

Stand van zaken

Het nut en de noodzaak van het project zijn verre van evident. Eerdere studies resulteerden telkens in een negatief maatschappelijk kosten/baten-saldo voor alle onderzochte alternatieven van deze binnenvaartontsluiting. Bijgevolg werd keer op keer beslist om het project af te voeren. In het strategisch plan voor de haven van Zeebrugge werd dan ook eenduidig geopteerd voor de ontwikkeling van de estuaire vaart als alternatieve ontsluiting van de haven. Bij estuaire vaart varen zeewaardige binnenschepen voor een korte afstand langs de kust. De vraag dient gesteld of het project Seine-Schelde-West, als uitbreiding van het project Seine-Schelde, wel voldoende meerwaarde kan bieden in Europees perspectief. De concurrentie tussen havens speelt immers op een Europese schaal. Voor de milieubeweging moet samenwerking en complementariteit tussen verschillende havens in de opmaak van de plannen nagestreefd te worden.

Opinie milieubeweging

In de verdere voorbereiding van dit project zal dus in de eerste plaats en eenduidig het nut en de noodzaak van dit project moeten aangetoond worden, De discussie over nut en noodzaak dient in een Europees perspectief te worden gevoerd. Wij vragen dat daarbij de standaardmethodiek van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) wordt toegepast. Verder vragen we om betrokken te worden bij cruciale momenten in deze studie (zoals keuze van de bestudeerde alternatieven, vastlegging vervoersprognose, de waardering van de verschillende aspecten in geval een Multi Criteria Analyse wordt toegepast, …..)

2. De verhouding tot de andere verkeersmodi en ontsluitingsinfrastructuur

Stand van zaken

In het strategisch plan van de haven van Zeebrugge worden tal van andere infrastructuurprojecten voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge vooropgesteld, in de eerste plaats de verbetering en uitbreiding van bestaande wegen en spoorwegen en de aanleg van enkele missing links. Omtrent verschillende van deze projecten bestaat reeds lang een consensus, maar de uitvoering van deze projecten wordt keer op keer op de lange baan geschoven. Wij willen pleiten om prioritair (en versneld) werk te maken van een betere ontsluiting via het spoorverkeer door deze consensusprojecten uit te voeren.

Opinie milieubeweging

Het nut en de noodzaak van een nieuwe binnenvaartontsluiting zal niet enkel vanuit de binnenvaartproblematiek (waarbij moet afgestemd worden met eerder gemaakte afspraken rond de estuaire vaart) moeten aangetoond worden. Ook vanuit de globale ontsluitingsproblematiek en de doelstellingen rond modal split van de haven van Zeebrugge moet de meerwaarde aangetoond worden.

3. De weerslag van dit project op de verdere uitbouw van de achterhaven en de Brugse binnenhaven

Stand van zaken

In het strategisch plan van de haven van Zeebrugge lag – voor wat betreft de binnenvaartontsluiting naar het directe hinterland – de nadruk vooral op de verdere ontwikkeling van het Boudewijnkanaal tussen de Zeebrugse en Brugse havengebieden. Met dit project verschuift die nadruk naar het oostelijk gedeelte van de achterhaven. In dit oostelijk gedeelte werden echter reeds een aantal andere projecten voorzien, zoals de aanleg van ontsluitingswegen en de buffering ten opzichte van de woongebieden van Knokke-Heist.

Opinie milieubeweging

In de verdere voorbereiding van dit project zal bijzondere aandacht moeten geschonken worden aan de aansluiting van het nieuwe kanaal met de achterhaven van Zeebrugge. Daarbij zal de impact van deze aansluiting op alle andere kernbeslissingen en acties van het strategisch plan duidelijk in beeld moeten worden gebracht (e.g. impact op de natuur- en buffergebieden aan de oostzijde van achterhaven, impact op andere acties inzake ontsluitingsinfrastructuur in deze zone, impact op de leefbaarheid van Heist, enz…). In afwachting van deze verduidelijking pleit de milieubeweging voor een volledige stand-still in deze zone.

4. De impact op de totale waterbalans en waterhuishouding van de regio

Stand van zaken

Naast dit project worden er in de West- en Oost-Vlaamse regio nog tal van andere kanaal- en havenprojecten voorbereid die elk hun weerslag zullen hebben op de waterhuishouding van de regio. Zo is er de impact van de Seine-Scheldeverbinding via de Leie op de overstromingsproblematiek in het Gentse, de impact van een mogelijke nieuwe sluis in Terneuzen op de zoet-zout-balans in het achterland, enz… Er ontstaan in die zin grote vragen omtrent de cumulatieve effecten van al deze ingrepen op het totale watersysteem dat gebonden is aan dit kanalennetwerk. Dat systeem omvat ons inziens niet enkel de beschouwde kanalen, maar ook het kanaal Gent-Terneuzen en het Schelde-Estuarium. Naast deze globale effecten zijn er ook lokale / regionale effecten op de waterhuishouding te verwachten. Uit de ervaringen met de verbreding van het kanaal Gent-Brugge weten we dat deze gevolgen niet alleen voor de mens (overstromingen waar ze voorheen nooit optraden) maar ook voor natuur en landbouw belangrijk kunnen zijn.

Opinie milieubeweging

De milieubeweging vraagt om een totaalbeeld op te maken van de cumulatieve impact op het watersysteem (waterbalans, verzilting, problemen en kansen, …) veroorzaakt door alle geplande kanaal- en sluisprojecten in deze regio. Daarnaast is een zeer grondige studie van de gewijzigde waterhuishouding essentieel. Niet alleen de voorkoming van nieuwe ongewenste overstromingen maar ook de relatie met het grondwaterregime en de impact van dit alles op de natuur moet zeer grondig bestudeerd worden vooraleer een beslissing genomen kan worden.

5. De gelijk- en volwaardige invulling van de natuurfunctie in de geïntegreerde benadering

Stand van zaken

De milieubeweging staat volledig achter de geïntegreerde en multifunctionele benadering zoals die wordt vooropgesteld voor het Seine-Schelde-West project. Het is positief dat bij de uitvoering van dit soort projecten tegenwoordig de inrichting van natuurvriendelijke oevers en bermen en het verzekeren van vrije vismigratie standaard als minimum wordt meegenomen. De invulling van de functie natuur begint daar echter nog maar mee en mag daar niet toe beperkt blijven. Ook de kansen en potenties voor natuurontwikkeling en – herstel in gans het gebied dat via deze kanalen ontwaterd wordt, dienen onderzocht en benut worden.

Opinie milieubeweging

De milieubeweging vraagt uitdrukkelijk voor een volwaardige invulling van de functie natuur. We zijn van oordeel dat het project niet kan doorgaan zonder dat verschillende maatregelen genomen worden om de globale ecologische en landschappelijke kwaliteit van het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken. Dit kan door de natuur- en bosgebieden en hun verbindingen in de omgeving van het kanaal te versterken. Deze maatregelen moeten ook de negatieve impact van het kanaal op het landschap en de ecologie compenseren. Wij wensen zeer nauw en actief betrokken te worden bij de verdere studies en planning rond de invulling van het natuurluik van dit project.

6. De impact op het landschap en de woonomgeving

Stand van zaken

De milieubeweging vraagt bijzondere aandacht voor de maximale vrijwaring van het omliggende landschap. De huidige kanalen en hun bermen zijn belangrijke landschapselementen in een regio die gekenmerkt wordt door zijn open en landelijk karakter. Ze dragen ook bij tot de rust en landelijk karakter van tal van woonkernen.

Er bestaat een algemene vrees dat de aanpassing van de vaarweg onvermijdelijk zal leiden tot een verregaande industrialisering van dit open landschap en een verstoring van de rustige woonomgeving. We willen ook wijzen op de grote impact die een verbreding zou betekenen voor heel wat bewoners van de kanaalomgeving.

Opinie milieubeweging

Bij verdere voorbereiding van dit project zal de totale ruimtelijke impact van dit project in beeld moeten worden gebracht, waarbij het behoud van het landschap en respect voor de leefbaarheid van de woonkernen als bindende uitgangspunten vooropgesteld moeten worden. Het kanaal mag de deur niet openzetten voor een wildgroei aan nieuwe industrieterreinen midden in de landelijke gebieden die het doorsnijdt.

7. Inspraak

Stand van zaken

De milieubeweging is, net als andere stakeholders, betrokken bij de klankbordgroep van het project, en zal worden betrokken bij de verschillende technische werkgroepen. Dat is een goede zaak, want het verhoogt de betrokkenheid. We benadrukken het belang van een maximale openheid bij het lopende onderzoek – dit is essentieel om het draagvlak voor deze studies te garanderen.

Opinie milieubeweging

De rol en functie van de zogenaamde “territoriale werkgroepen” – en ook de relatie tussen die werkgroepen en de zogenaamde “technische” werkgroepen – is nog niet geheel duidelijk. Afhankelijk van de taakverdeling kan het nuttig /noodzakelijk zijn om de stakeholders ook in deze territoriale werkgroepen op te nemen.

jul 6, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Fietszoektocht langs de kanalen van Lieve en Schipdonk

Cynisch zou ik kunnen zeggen: grijp uw kans voor het te laat is en dit pitoreske beeld verdwenen is.

Maar bij zoveel schoonheid hoort geen cynisme, wel een warme oproep om van zodra het Vlaamse weertje weer wat beter is, de fiets te pakken en deze mooie trektocht langs de kanalen aan te vatten.

Je kan een mooie prijs winnen (50 euro) en vooral kan je genieten van de omgeving. Deelnemers zullen nadien snappen waarom we ons inzetten voor het behoud van het Schipdonkkanaal.

Bij meer lezen vind je het deelnemingsformulier dat je kan afprinten zodat je kan starten wanneer je wil.

Wie deelneemt en mooie foto’s heeft, mag mij deze ook altijd doorsturen. Ze zullen op de site getoond worden om heel de wereld te laten zien welke mooie natuur zich omtrent deze kanalen heeft gevormd. De foto’s zullen uiteraard vertoond worden met vermelding van de fotograaf. Als het kan, dan ook graag even aangeven waar de foto exact genomen is en mail dit alles gerust naar [email protected].

thumbnail (2)

 

jun 20, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Verslag klankbordgroep 25 mei 2007

Beter laat dan nooit:

<%media(schipdonkkanaal/20070620-verslag klankbordgroep seine-schelde west 25 mei 2007.pdf|Verlag klankbordgroep Seine-Schelde west van 25 mei 2007)%>

<%media(schipdonkkanaal/20070620-aanwezigheidslijst klankbordgroep 25 mei 2007.pdf|Aanwezigheidslijst van de klankbordgroep van 25 mei 2007)%>

Spijtig genoeg stel ik vast dat er van Knesselare niemand was (Knesselare heeft zelfs de moeite nog niet gedaan om een vertegenwoordiger aan te duiden)…

Misschien moet ik eens vragen of ik dat mag zijn?

update 21/6/07: <%media(schipdonkkanaal/20070621-Klankbordgroep Schipdonkkanaal.pdf|Presentatie klankbordgroep 25 mei 2007)%> is toegevoegd

Pagina's:«123456789»