jul 19, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Minister Hilde Crevits dient subsidieaanvraag voor Seine-Schelde

Vorige week kondigde de Vlaamse Regering aan dat nieuw Minister van Openbare Werken Hilde Crevits gemachtigd werd een dossier in te dienen bij de Europese Commissie om subsidie te bekomen voor de infrastructuurwerken in het project Seine-Schelde.

Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, is vandaag door de Vlaamse Regering gemachtigd om voor het Seine Schelde project een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van het Trans Europees Netwerk programma. Tegelijkertijd heeft de regering, op voorstel van de ministers Bourgeois en Crevits, ook beslist om de samenwerkingsovereenkomst met Wallonië inzake het project Seine – Schelde goed te keuren. Hierdoor is er opnieuw een belangrijke stap gezet om het project Seine – Schelde als prioritair binnenvaartproject te realiseren tegen 2016.

Het Seine – Schelde project, dat reeds op 16 juni 2006 door de Vlaamse Regering een eerste maal werd behandeld, kadert in de ontwikkeling van een Europese binnenvaartverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken en is als dusdanig opgenomen in het Trans-Europees Netwerk (TEN) voor goederenverkeer. Het project beoogt de uitbouw van de Leie tot een Europese hoofdvaaras op het gabariet Vb, eenrichtingsverkeer. Hiervoor dienen er volgende werken te worden uitgevoerd:

– het verdiepen van de vaarweg tot een waterdiepte van 4,50m

– het uitbouwen van een aantal specifieke kruisingsplaatsen

– het verhogen van bruggen tot 7 meter waardoor drielagencontainervaart mogelijk is

– het bouwen van nieuwe sluizen in Harelbeke en St-Baafs-Vijve.

Na afloop van deze werken zal het traject tussen Deûlémont aan de Franse grens en Gent kunnen afgelegd worden door schepen met een tonnenmaat tot 4.500 ton.

De momenteel vooropgestelde timing voor de realisatie van dit project streeft ernaar de werken op het terrein reeds in 2009 te laten starten en het geheel operationeel te hebben tegen eind 2016. Deze timing kadert in het Europese tijdskader verbonden aan de door Europa geselecteerde prioritaire TEN-T projecten waarvan de Seine-Schelde verbinding er één is. In dit verband is er in overleg met de betrokken Waalse en Franse diensten gewerkt aan de voorbereiding van een aanvraagdossier voor het bekomen van Europese subsidies voor dit project.

De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist haar akkoord te verlenen met het indienen van een subsidieaanvraag bij de Europese instanties, waardoor tot 30% Europese steun kan verkregen worden.

Naast het luik binnenvaart binnen het project Seine – Schelde bestaat er ook een luik rivierherstel Leie tussen Wervik en Deinze. In dit deel van het project staat het herstel van het multi-functionele karakter van de rivier centraal. Het versterken van de ruimtelijke samenhang, het verbeteren van de kwaliteit van het ecologisch systeem en het realiseren of herstellen van de relatie tussen de gekanaliseerde waterweg en de natuurlijke rivier of haar meanders zullen hierbij aan bod komen. De tijdshorizon voor deze ingrepen is eveneens Europees verankerd, in de Kaderrichtlijn Water, en ligt wat verder dan voor het luik binnenvaart. Mijlpalen hier zijn 2015, 2021 en ten slotte 2027.

De totale kost van het project Seine – Schelde, dus zowel het luik binnenvaart als het luik rivierherstel, wordt geraamd op circa 300 miljoen euro, waarvoor we een subsidieaanvraag voor 80 miljoen euro hebben ingediend .

“Met de aanpassingen van het traject Deûlémont-Gent binnen het Seine- Schelde project stimuleren wij de binnenscheepvaart als volwaardig alternatief voor het vervoer van goederen over de weg. De Europese subsidies, die voor Vlaanderen op ongeveer 80 miljoen euro worden geraamd, zullen ons toelaten om dit ambitieuze project te realiseren tegen 2016.” besluit minister Hilde Crevits.