Browsing "Schipdonkkanaal"
nov 29, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Een lezer schrijft over de waterhuishouding rond Blinker en Stinker

Het is verbazingwekkend hoe sommige mensen zeer interessante informatie kunnen verzamelen.

Via Luc Lampaert kreeg ik volgende brief toegestuurd:

Eeklo, 27 november 2007

Betreft : intenties tot verbreding van het Schipdonckkanaal.

Mijnheer Lampaert,

Vooraf mijn excuses voor het lang uitblijven van mijn schrijven. Naar aanleiding van onze babbel tijdens de fototetentoonstelling in Uw gemeente en de hierboven vermelde problematiek kan ik U het volgende mede delen.

Zoals verteld boog zich einde 1960, begin 1970 een commissie samengesteld uit vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Werken , dienst Zeeschelde en geleid door mevr. Ir.Creps, hoofdingenieur-directeur, de provincie : dhr.ir. Emiel Dhondt, hoofdingenieur-directeur van de provinciale technische dienst, wegen en waterlopen (onbevaarbare) en vertegenwoordigers uit de politieke wereld over het probleem Gentse en kanalen.

Uit één dezer rapporten, die niet openbaar zijn gepubliceerd, bleek toen dat de binnenscheepvaart op de Ringvaart rond Gent, toegankelijk voor schepen tot 200 ton ( de aanleg van dit kanaal werd begonnen in 1950 en duurde 20 jaar) tijdens de zomermaanden hinder ondervond wanneer ze te zwaar beladen waren en daardoor de schepen op sommige plaatsen over de bodem van de Ringvaart schuurden. Zoals U bekend werd de Ringvaart in een halve bocht (lengte 21,6 km) van Oost naar West in wijzerzin rond de stad Gent aangelegd en verbindt zo de Schelde (Zeeschelde) met de Bovenschelde, het kanaal van Zwijnaarde,het kanaal Gent- Oostende en het kanaal Gent-Terneuzen.Op de Ringvaart bevinden zich 2 sluizencomplexen : één ter hoogte van Mariakerke en één ter hoogte van Merelbeke. Door de aanleg van de Ringvaart kon men het scheepvaartverkeer uit de binnenstad van Gent houden, kon men de stad vrijwaren van overstromingen, geschiedde de scheepvaart vlotter en werd aanzienlijke tijdwinst geboekt. Teneinde het schutten van de schepen (waarbij iedere maal een aanzienlijke hoeveelheid water nodig was) in de zomermaanden vlotter te laten verlopen zou men een groot gedeelte van dit schuttingswater halen uit het afleidingskanaal van de Leie (dit kon naar mijn oordeel geschieden door het verhogen van de schotbalken aan de sluis in Balgerhoeke, waarbij men rekening diende te houden dat de waterlopen die gravitair hun water lozen op het Schipdonckkanaal daarbij geen hinder mochten ondervinden, hetgeen aanleiding zou geven tot overstromingen).

Naar verluid zal men in het kader van het Seine-Scheldenetwerk tegen 2016 de Ringvaart toegankelijk maken voor schepen tot 4.500 ton. In Mariakerke werd ondertussen een tweede sluis gebouwd. Het uitdiepen van de Ringvaart, schutten van de schepen voor grotere tonnemaat zal ontegensprekelijk aanleiding geven tot een groter waterhoeveelheid om de scheepvaart vlot te doen verlopen. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat waterlopen die vroeger hun water loosden op het kanaal Gent-Terneuzen thans aangewend worden voor het spijzigen van het spaarbekken van Kluizen dat sinds 1974 operationeel werd (thans 2 spaarbekkens met een totale inhoud van 11.000.000 m³ oppervlaktewater – 90% van de drinkwaterlevering is afkomstig van het oppervlaktewater en in tijden van schaarste wordt 10% gewonnen uit het grondwater – pompstations in het Sint Jansgoed en de Waai in Eeklo, en het Aelstgoed in Lembeke). Het oppervlaktewater van het stroomgebied van de Burggravenwatering, het stroomgebied van de Lieve-Brakeleiken, het stroomgebied van de Oude Kale en Meire en het stroomgebied van de Lieve worden aangewend voor het spijzigen van de spaarbekkens 1 & 2 te Ertvelde-Kluizen. Enkel in het voorjaar wanneer de concentratie van phosphaten en nitraten afkomstig van de bemesting van het land te hoog wordt, zal men via het pompstation in Spiedam het water overpompen in het kanaal Gent-Terneuzen.

Toen in de jaren 1960 er tussen Nederland en België een overeenkomst werd ondertekend om de sluis in Terneuzen te vergroten teneinde een grotere tonnemaat toe te laten in het kanaal Gent- Terneuzen, werd in compensatie voor de bouw van deze sluis gevraagd dat België drinkwater zou leveren aan Zeeuws-Vlaanderen ( de reden hiervoor is dat men uit de ondergrond in Zeeuws-Vlaanderen en ook in onze polders waar vroeger de zee kwam, geen drinkwater kon pompen wegens het te hoge zoutgehalte – voor de levering van drinkwater zou men anders een leiding onder de Westerschelde moeten aanleggen). De levering van dit oppervlaktewater is afkomstig uit het houtland van de Isabellawatering. Het wordt verpompt vanuit een pompstation gelegen langs de Kruisstraat in de deelgemeente Boekhoute (Assenede) naar de Braakman. Het water van de Zwarte Sluispolder mondt uit in het Leopoldskanaal. Bij te hoge waterstand kan worden overgepompt vanuit een pompstation gelegen op het Leopoldskanaal, ter hoogte van de Haven (Boekhoute) naar de Braakman. Het is al enkele malen gebeurd dat men in Nederland eveneens wateroverlast heeft. Het spreekt vanzelf dat op dat ogenblik niet meer mag worden overgepompt naar de Braakman. Het gevolg daarvan is dat de landerijen gelegen langs het Leopoldskanaal dreigen onder water te lopen.

Zoals U wellicht bekend,stroomt het Leopoldskanaal (de Blinker) vanaf de Dijkstraat in Maldegem naast het Schipdonckkanaal (de Stinker). In een paar gevallen heeft men ter hoogte van het restaurant “de Siphon” zware pompen moeten installeren om het water van het Leopoldskanaal over te pompen in het Schipdonckkanaal.

Bovenvermelde gegevens hebben enkel tot doel om U een betere informatie te verstrekken van de evolutie rond de waterhuishouding in het Gentse en de impact die dit kan hebben op het bevaarbaar maken van het Schipdonckkanaal voorbij de sluis van Balgerhoeke. Thans wordt het Schipdonckkanaal tot aan deze sluis nog enkel gebruikt voor de pleziervaart. Vroeger gebeurde het wel dat graanschepen aangemeerd lagen aan het bedrijf van de firma Dhooghe, thans overgenomen door de firma Laroy of tot aan de firma Braembussche in Balgerhoeke. Vraag stelt zich of het bevaarbaar maken van het Schipdonckkanaal niet achterhaald is door het wegvervoer. Zoals medegedeeld lag het oorspronkelijk in de bedoeling om langs de expressweg Antwerpen- Zeekust een spoorwegverbinding te realiseren met de haven van Zeebrugge. Ofschoon op het eerste zicht de NMBS niet het inzicht heeft dit te realiseren, en ook om reden dat de bruggen over deze expressweg niet gebouwd werden met het inzicht daar een spoorlijn aan te leggen, stelt zich de vraag hoe lang het goederenvervoer langs de lijn Brussel-Oostende gedurende de dag tussen het reizigersvervoer kan tussengelast worden? Veelal gebeurt dit thans tijdens de nacht. Vraag kan bovendien gesteld worden waarom het rangeerstation Merelbeke werd verlegd naar Gent-Zeehaven. Voor een groot deel is deze inplanting wellicht gebeurd om reden dat de meester grote bedrijven zoals Sidmar die dagelijks staalplaten vervoerd naar de firma Van Heyghen n.v. te Evergem of de aanwezigheid van Volvo , Honda enz . hier van doorslaggevende aard geweest.

Zoals uit het gewestplan Gentse – en Kanaalzone blijkt werd reeds vroeger met de gedachte gespeeld om het Schipdonckkanaal te verbreden en op sommige plaatsen (o.m. ter hoogte van Raverschootbrug) recht te trekken. Vooraleer deze verbreding aan de orde is zal met velerlei punten dienen rekening te worden gehouden :

1° – zal men kunnen beschikken over voldoende water

2° – hoe zal men de verzilting van het kanaal tegen gaan.

3° – de oevers van het kanaal zullen over de volledige lengte dienen versterkt te worden met damplanken (een proefvak werd nog niet zo lang geleden aangelegd langs de Leie in de omgeving van Deinze)

4° – het bedrag van de onteigeningen is momenteel bijna niet te schatten

5° – de bouw van bruggen, aanpassing van wegen zal jaren aanslepen.

6°- langs weerszijden van het kanaal zal men waterlopen moeten graven evenwijdig met het kanaal die het water dat thans nog gravitair kan lozen in het Schipdonckkanaal zullen opvangen om te kunnen lozen via pompstations (wie zal instaan voor de onderhoud?)

7° – vraag stelt of containerschepen, met beperkte hoogte om onder de bruggen door te varen economisch rendabel zijn om het op te nemen tegen het vrachtvervoer langs de weg waar het principe “just in time” meer en meer veld wint.

Tenslotte blijkt uit een aantal verslagen waarvan uittreksels hierbij zijn gevoegd maar waarvan U de integrale tekst kunt terug vinden op het internet dat de verbreding van het Schipdonckkanaal nog niet voor morgen is.

Bekken van de Gentse kanalen

– Waterbeheersing langs Leopoldkanaal vraagt internationale aanpak :

langs het Leopoldkanaal treedt geregeld wateroverlast op in het bekken van de Gentse Kanalen en van de Brugse Polders. De afvoer gebeurt gedeeltelijk via de Braakman in Nederland. In Nederland worden hogere ecologische peilen gepland. De afwatering vraagt een aanpak over het volledige stroomgebied.

– Vrees voor toename wateroverlast bij instellen hogere peilen in Nederland: ter hoogte van de Grote Kreek (Moerbeke) wordt sinds enkele jaren hogere peilen ingesteld te Nederland waardoor de buffering van de kreek voor een groot gedeelte wegvalt.

. In Frankrijk worden de bovendebieten van de Leie in de eerste plaats gebruikt voor de voeding van de Noord-Franse kanalen, waardoor in droge perioden

weinig water overblijft voor afvoer naar Vlaanderen.

Leiebekken – Verdroging en het grensoverschrijdend karakter van grondwater. In het

deelbekken Grensleie wordt het probleem van verdroging voornamelijk in Heuvelland gesignaleerd, het vermoeden bestaat dat een belangrijke oorzaak van deze verdroging dient gezocht te worden in het sterk geïndustrialiseerde Noord-Frankrijk.

Benedenscheldebekken

– Het garanderen van de vaargeul van de Schelde en de verdieping van de Schelde is tussen Nederland en het Vlaamse Gewest gedurende jaren een belangrijk onderhandelingsonderwerp geweest. Recent werden plannen in die zin door de bevoegde ministers ondertekend.

Bekkenvan de Gentse kanalen

– Toegankelijkheid Gentse Zeehaven voor Zeeschepen is onvoldoende :

zeeschepen bereiken de Gentse haven via de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen. Het sluiscomplex te Terneuzen voldoet niet meer voor de huidige zeeschepen. Ook zijn aanpassingen aan het Kanaal zelf nodig.

– De drinkwaterproducent Evides in Zeeuws-Vlaanderen gebruikt oppervlaktewater uit Vlaanderen (in Zeeuws-Vlaanderen is het oppervlaktewater nl te zilt), in de eerste plaats voor de productie van industriewater. Er is de wens om dit water in noodgevallen (bij calamiteiten met de toevoer van water uit de Maas) ook aan te wenden voor drinkwaterproductie. Momenteel voldoet de kwaliteit van het

aangevoerde water niet aan de gestelde kwaliteitsnormen voor drinkwaterproductie. Ook bestaat er voor sommige van de aanvoerstromen geen officiële overeenkomst tussen Vlaanderen en Nederland. Verder zijn er wensen vanuit Nederland tot uitbreiding van de captatiegebieden.

Leiebekken – Nood aan goed overleg met Frankrijk. De aanpassing van de Leie is

een zeer belangrijk project, mede omdat door de Raad van Europa in 1993 beslist werd een aantal vaarassen te erkennen als onderdelen van een Trans-Europees Netwerk (TEN). De verbinding tussen de streek van Parijs (het bekken van de Seine) en het Scheldebekken in België werd geselecteerd als één van deze Europese vaarassen. De Leie zou hiervoor als as dienen. De verbinding tussen het bekken van

de Seine en dit van de Schelde vereist wel nog indrukwekkende werken in Frankrijk; zo is een grondige bijwerking van het huidige Canal du Nord (tussen Compiègne en Cambrai) nodig.

Gentse kanalen – In het Noorden van Oost-Vlaanderen zijn er problemen met de

woekering van de uitheemse waterplant “Grote Waternavel” in de waterlopen (in bepaalde omstandigheden breidt deze plant zich zodanig uit dat het ecologisch leven sterk aangetast wordt en ook de waterafvoer kan belemmerd worden, … ). Momenteel is een gecoördineerde bestrijding in Vlaanderen aan de gang. De plant wordt

nu echter ook reeds gesignaleerd op Nederlands grondgebied (voorlopig in kleine hoeveelheden) en een op elkaar afgestemde bestrijding dringt zich op.

– Het Leopoldkanaal wordt beschouwd als een belangrijke aanvoerroute voor glasaal. Het Oost-Vlaamse poldergebied met zijn vele kreken wordt nl. als een zeer geschikte opgroeiplaats voor paling beschouwd.

Om deze kreken te laten bereiken door glasaal dienen een aantal migratieknelpunten te worden weggewerkt binnen het bekken.

Deze hebben echter geen zin indien de mogelijkheid tot vismigratie ter hoogte van de monding van het Leopoldkanaal niet wordt geoptimaliseerd (lozing via lange inkokering, lozing gebeurt in combinatie met lozing van het Schipdonkkanaal welke hoger peil en hoger debiet heeft).

1.2 STROOMGEBIED VAN DE BRUGSE POLDERS

WATEROVERLAST

Bekken van de Brugse Polders

– Gebrek aan afstemming van de computermodellen van de waterlopen.

De verschillende hydrologische en/of hydraulische modellen voor de waterlopen zijn momenteel niet op elkaar afgestemd.

WATER VOOR DE MENS

Bekken van de Brugse Polders

– Het strategisch plan voor de haven van Zeebrugge stelt dat zowel de optimalisatie van het bestaande kanaal Gent-Brugge, als de ondersteuning van de estuaire vaart noodzakelijk zijn in afwachting van een mogelijke beslissing van de Vlaamse regering tot aanleg van een moderne binnenvaartontsluiting (ontsluiting van de Haven van

Zeebrugge). Voor deze beslissing is het aangewezen dat (bepaalde onderdelen van) de MaIS-studie terug opgestart worden om eventueel nog ontbrekende detailstudies aan te reiken.

KWALITEIT VAN HET WATER VERDER VERBETEREN

Bekken van de Brugse Polders

– De kwaliteitsdoelstelling viswater toegekend aan het Boudewijnkanaal impliceert strengere lozingsnormen voor bedrijven in het havengebied die eventueel willen lozen in het kanaal. Dit kan soms problemen veroorzaken bij het verlenen van vergunningen en wordt dan als een knelpunt ervaren van uit de bedrijven. De MBZ stelt zich de vraag hoe relevant het is dat het Boudewijnkanaal de kwaliteitsdoelstelling viswater is toegekend, en niet beter naar gewone basiskwaliteit

gewijzigd zou worden gezien de aanwezige bedrijvigheid.

DUURZAAM OMGAAN MET WATER

Bekken van de Brugse Polders

– Om het effect van zout-zoet overgangen op vismigratie, en het effect van verzilting bij negatief spuibeheer te kunnen inschatten en begroten, is een spoedige realisatie van een studie omtrent zout-zoet overgangen en vismigratie (AWZ) noodzakelijk.

(uittreksels uit https://www.circaVlaanderen.be)

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

De opties van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) vormen sinds hun goedkeuring op 17/12/97 het toetsingskader voor het ruimtelijk beleid van alle overheden in Vlaanderen en voorde ruimtelijke component van het sectorale overheidsbeleid.

Volgende algemene ontwikkelingsperspectieven uit het RSV zijn van belang voor de Gentse kanaalzone :

– het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden voor de zeehavens, waarbij ook het zeehavengebied van Gent als een poort is geselecteerd en – door afbakening in ruimtelijke uitvoeringsplannen – beleidsmatig garanties worden geboden voor haar ruimtelijke uitbouw tot 2007. Daarbij is expliciet gesteld dat een gedeelte van de bedrijvenzones in de actuele gewestplannen als regionale bedrijventerreinen moet worden benut (maximaal 650 ha),hetgeen ondertussen in de gewestplanwijzigingen en het afbakenings-R.U.P. is ingebouwd.

Een – niet nader bepaalde – locatie in dat zeehavengebied dient als internationaal

georiënteerd multimodaal (zee, waterweg, spoor, pijpleiding en weg) logistiek park te

worden geselecteerd en uitgebouwd;

– Gent-Terneuzen wordt als grensoverschrijdend stedelijk en economisch netwerk geselecteerd;

– het optimaliseren van het lijninfrastructuurnetwerk door de categorisering naar de gewenste functie. Het RSV selecteert in de Gentse kanaalzone A11/N49 bindend als hoofdweg en R4- west, R4-oost en N423 (Tractaatweg) als primaire wegen (categorie I en II). Het RSVselecteert verder bindend de hoofdspoorwegverbindingen voor het goederenvervoer vanuit (Zeebrugge en) Gent naar Rijsel, Parijs en Luxemburg. Daarnaast opteert het RSV om langs A11/N49 een traject bebouwingsvrij te houden voor de aanleg op lange termijn van een rechtstreekse verbinding tussen de zeehavens van Zeebrugge, Gent en Antwerpen.

Merelbeke wordt geselecteerd als vormingsstation (deze activiteit is rond 2000 overgebracht naar het vormingsstation Gent-Zeehaven);

– het garanderen van ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur. Meer specifiek geeft het RSV aan dat voor alle zeehavengebieden samen (niet per zeehavengebied) maximum 5 % van de oppervlakte gereserveerd moet worden voor ecologische infrastructuur, waarbij de havenactiviteiten niet worden gehinderd;

– wonen en werken concentreren in de stedelijke gebieden en in de kernen van het

buitengebied, waarbij in de stedelijke gebieden een geconcentreerde groei voorop staat en in de kernen van het buitengebied een ontwikkeling in functie van de lokale behoeften.

(voor de volledige teksten zie : http://www.gentsekanaalzone.be/pdf/publicaties_links/rapporten/strategisch_plan_

2006/ontwerp_strategisch%20 plan)

Achtergronddocument Bekkenbeheerplan Gentse Kanalen: Watersysteemvisie

( Zie pg. 51)

UITVOEREN VAN NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUURWERKEN EN INSTELLEN VAN EEN OPTIMAAL PEIL IN DE WATERLOPEN

Naast slib- en kruidruimingen kunnen aanvullende infrastructuurwerken (verbreding van kunstmatige waterlopen, installatie van pompen, …) en/of het instellen van een optimaal waterpeil nodig zijn om de afvoerfunctie van een waterloop te behouden en bij piekdebieten een vlotte afstroming te verzekeren.

Aangezien ‘afvoeren’ pas de laatste stap is in het concept ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ dienen deze ingrepen zich te concentreren op het voorkomen van mogelijke schade (aan bebouwing) door wateroverlast.

Net zoals bij slib- en kruidruimingen is een goede communicatie tussen de betrokken waterbeheerders (ook over de bekken- en landsgrenzen heen) en een gezamenlijke aanpak noodzakelijk om ongewenste problemen op het terrein te voorkomen.

Ook moet nagegaan worden of in het bekken van de Gentse Kanalen de afwateringsinfrastructuur(veel stuwen en pompen) optimaal genoeg ingezet kan worden. De sturing van deze afwateringsinfrastructuur vanuit een centrale bedieningspost kan veel voordelen bieden voor de efficiëntie van bepaalde afwateringsinfrastructuur.

Andere infrastructuurwerken die noodzakelijk zijn om de afvoer optimaal te behouden in het bekken van de Gentse Kanalen worden hierna opgesomd.

Infrastructuurwerken/instellen van optimaal peil in bevaarbaarbare waterlopen

Verhoging van de doorvoercapaciteit op het Afleidingskanaal van de Leie is belangrijk om bij hoge wassen op de Leie Gent te ontlasten. Zo werd de stuw te Schipdonk reeds aangepast om grotere afvoeren te bewerkstelligen.

Verbreding van het Afleidingskanaal wordt voorlopig niet meer in aanmerking genomen als haalbare oplossing. Andere maatregelen werden gemodelleerd, maar hebben geen invloed op maximale afvoercapaciteit bij gemiddeld tij en springtij.

Een andere mogelijkheid om Gent te ontlasten van afvoer van piekdebieten van

Bovenschelde en Leie is een verhoogde afvoer via het Kanaal Gent-Terneuzen zoals

opgenomen in het beleidsplan voor de Ringvaart (W&Z afdeling Bovenschelde). Hiervoor is een uitwateringssluis te Terneuzen of een tweede Zeesluis nodig.

Daarentegen moet in periodes van weinig neerslag de afvoer via het Kanaal Gent-

Terneuzen voldoende zijn om de verzilting van het kanaalwater tegen te gaan. Goede afspraken met Frankrijk ivm het watergebruik van de bovenlopen van de Leie in Frankrijk kunnen hier een belangrijke rol spelen.

Het peil op het Leopoldkanaal en de afvoer van het Leopoldkanaal naar de Braakmangeul

36 dient afgestemd te worden op de verschillende behoeftes (optrekken peil in Braakman in Nederland, hoger zomerpeil voor landbouw en hengelarij, etc.) Een integraal beleid over de landsgrenzen (Nederland) krijgt vorm in het betreffende Interreg III-project.

(zie pag.52)

De strategische beleidsplannen voor de waterwegen vermelden nog het volgende:

Afleidingskanaal van de Leie

Enkel het traject Deinze- Ringvaart en een deel van het traject Schipdonck- Balgerhoeke situeren zich in het Bekken van de Gentse Kanalen.

Het Afleidingskanaal van de Leie wordt slechts ingezet wanneer het opwaartse peil in Schipdonk boven + 5,70 TAW stijgt. Door het gedeeltelijk openen van de schuiven wordt dit peil nagestreefd.

In geval zich een groot wasdebiet aandient op de Leie worden de stuwen van Schipdonk en Balgerhoeke volledig geopend. Het debiet dat dan door het kanaal afvloeit is afhankelijk van de hoogte van de waterstand in Schipdonk enerzijds en de intrinsieke wrijving van het kanaal anderzijds.

De debietmetingen geven aan dat dit debiet ongeveer 80 m³/sec bedraagt wanneer het peil in Schipdonk + 7,00 TAW bereikt.

Die instroom is onafhankelijk van het getij in zee. Als de schuiven in Zeebrugge dicht zijn, wordt het kanaalpand tussen Zeebrugge en Balgerhoeke gevuld met water. Dit pand doet dan dienst als buffer.

Zelfs bij die maximale aanvoer stijgt het kanaalpand trager dan het getij in zee, zodat het zeepeil al opnieuw begint te dalen vooraleer het waterpeil in het pand Zeebrugge- Balgerhoeke het peil van de dijken benadert.

De maximale afvoercapaciteit is beperkt door de huidige afmetingen van het kanaal zelf. De stuwen vormen immers geen knelpunten meer nu zowel in Balgerhoeke als in Schipdonk ook de scheepvaartsluizen als stuwopening kunnen gebruikt worden. De afvoercapaciteit zou kunnen verhoogd worden door een verbreding over de volle lengte. Een verdubbeling van de breedte zou de afvoercapaciteit ongeveer verdrievoudigen.

(voor origineel zie Volvanwater)

nov 28, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

MER Woestijne verraadt iets over Schipdonkkanaal

Vorige vrijdag was er de informatieavond in Aalter omtrent de verkoop aan en de ontwikkeling door W&Z van het nieuwe regionale bedrijventerrein Woestijne.

Tijdens de presentatie van schepen Patrick Hoste ging het natuurlijk ook over het Milieu EffectenRapport (MER) dat moest uitgevoerd worden naar aanleiding van het nieuwe industrieterrein.

Een belangrijk hoofdstuk in dit MER zal trouwens gaan over de uitbreiding van het gabariet van het kanaal Brugge-Gent van 1.250 ton naar 2.000 ton.

De schepen vermeldde hierbij dat het dan voornamelijk om het stuk gaat voorbij Aalter tot aan Schipdonk, waar dan aansluiting kan gemaakt worden op het nieuwe verbrede afleidingskanaal.

De schepen vermeldde trouwens ook nog in de reeks “waarom is het zo belangrijk om dit nieuwe terrein te ontwikkelen langs het kanaal Brugge-Gent” dat door “maatregelen die binnenkort genomen worden” een betere ontsluiting zal zijn van de haven van Zeebrugge…

Kortom, het is niet letterlijk gezegd, maar tussen de regels door kan je toch al merken dat heel wat instanties stilaan zeker beginnen te zijn van de verbreding van het Schipdonkkanaal.

nov 23, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Mooi he (cynisch bedoeld), het nieuwe polderlandschap

Twee foto’s die me in handen werden gespeeld door Stephaan Declercq.

De eerste toont een duwvaartkonvooi, zoals er binnenkort nogal wat “mooi door het landschap zullen glijden” (dixit graaf Lippens van Knokke) als de verbreding eenmaal een feit is. Echt mooi he…

De tweede foto toont het gruwelijke beeld van het kappen van de mooie bomen rond het Leopoldkanaal in Damme.

Op ‘t Groot Gedelf staat nog een foto die heel goed de kaalslag laat zien…

Toch zo mooi he…

En dit ook cynisch geschreven, maar dan toch van een ander niveau van het rode cynisme van Mario Dobbelaere (spa Zomergem), die blijkbaar geen nut ziet in stevig weerwerk op alle fronten. Of zou het cynisch zijn om te besluiten dat Dobbelaere ja zegt voor een verbreding?

nov 22, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

De Europese Commissie heeft geantwoord

Op 21 september 2007 schreef ik onder de titel “Europese commissie op mijn blog” over de schriftelijke vraag nummer 4415/2007 van Europees parlementslid Bart Staes.

De Commissie heeft vorige week geantwoord en het antwoord werd inmiddels vertaald (zie bij meer lezen).

Het komt er op neer dat Seine-Schelde-West niet mee in het TEN-T project zit en er (voorlopig) geen aanvraag werd voor gedaan en dat indien dat zou gebeuren, dit kritisch onderzocht zal worden.

Gisteren werd tegelijk bekend gemaakt dat de Europse Commissie geld vrijmaakt voor Seine-Schelde (zie meer info verderop).

Zoals ik al eerder aanhaalde, is de benaming Seine-Schelde-West een marketingtruukje: daarmee wordt de stellige indruk gewekt dat de verbreding van het Schipdonkkanaal een onderdeel is van een Europees project, dus boven onze hoofden, en dat we er ons maar bij neer te leggen hebben. Tegelijk suggereert men dat het Vlaanderen niet veel zal kosten want dat Europa zal betalen.

Dat alles is dus niet waar en ik dring er op aan dat men stopt deze misleidende benaming te gebruiken, zodat de spraakverwarring stopt.

Antwoord van de Europese Commissie:

E-4415/07NL

Antwoord van de heer Barrot

namens de Commissie

(15.11.2007)

Het door het geachte Parlementslid genoemde specifieke project, het zogenaamde “Seine-Schelde-West-project”, maakt geen deel uit van het prioritair project “Binnenwateren Seine-Schelde” van het trans-Europees vervoersnetwerk. De Commissie is met betrekking tot dit project geen verplichtingen aangegaan. “Seine-Schelde” is een belangrijke as van de binnenwateren en is derhalve geklasseerd als prioritair project (PP30).

Om in aanmerking te komen voor financiering moet een lidstaat volgens de TEN-T-regeling een aanvraag indienen. De aanvraag wordt dan beoordeeld, onder meer uit technisch, financieel en milieu-oogpunt. Indien de aanvraag wordt aanvaard, komt het project na raadpleging van de lidstaten en het Parlement in aanmerking voor financiële steun. Niet-prioritaire projecten die zich in het door de communautaire richtsnoeren bepaalde TEN-T-netwerk bevinden, kunnen in principe ook in aanmerking komen voor financiering onder het TEN-T-budget. Het budget voor dit soort projecten is echter beperkt.

De projecten die werden ingediend naar aanleiding van TEN-T-uitnodigingen in 2007 (geopend in mei en afgesloten in juli 2007), zitten nog in de beoordelingsfase. De resultaten worden vóór eind november 2007 verwacht.

Er is nog geen beslissing genomen over de projecten in het kader van interventies uit de structuurfondsen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in Vlaanderen voor de periode 2007-2013, aangezien voor het operationeel programma (OP) momenteel nog een goedkeuringsprocedure loopt. Het staat echter vast dat er onder het nieuwe OP geen steun komt voor grote infrastructuurwerken.

Ten slotte moet worden benadrukt dat een vervoersinfrastructuurproject niet kan worden uitgevoerd als het niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde Europese milieuwetgeving. Binnenvaartprojecten voor schepen van meer dan 1 350 ton moeten worden onderworpen aan een verplichte milieu-effectbeoordeling (met openbare raadpleging) volgens bijlage I, punt 8, onder a), van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn), zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG. Bovendien is voor wijzigingen aan de fysische kenmerken van waterlichamen een evaluatie vereist overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Waterkaderrichtlijn . Voor wijzigingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de toestand van het water moeten alternatieve maatregelen worden onderzocht en moeten er beperkende maatregelen worden getroffen.

voetnoten:

1 PB L 175 van 5.7.1985.

2 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, PB L 327 van 22.12.2000.

Persbericht op VRTNieuws.net:

De Europese Commissie wil 420 miljoen euro vrijmaken voor de uitbouw van de binnenvaartverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken. De Leie wordt daarbij grondig opgewaardeerd en zal schepen tot 4.500 ton aankunnen.

De EU had 5 miljard te verdelen voor vervoersinfrastructuur en selecteerde uiteindelijk 30 projecten.

(Belga)

Tussen Gent en de Franse grens zal de Leie beter bevaarbaar worden gemaakt voor grote schepen, onder meer door aanpassingen aan de waterdiepte, sluizen en bruggen.

De vaarweg wordt verdiept met 4,5 meter en de bruggen worden verhoogd tot 7 meter.

Aan de Franse kant, tussen Compiègne en Cambrai, wordt een nieuw kanaal gegraven, zodat er een rechtstreekse verbinding ontstaat tussen Seine en Schelde.

De werken zouden van start gaan in 2009 en het hele project zou afgerond moeten zijn tegen 2016. Dan zal het traject van Deulemont in Frankrijk tot Terneuzen in Nederland gebruikt kunnen worden door schepen tot 4.500 ton.

Hilde Crevits: “Volwaardig alternatief”

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) reageert verheugd.

“Dit gaat de binnenvaart stimuleren als volwaardig alternatief voor het wegtransport. De Europese middelen zullen ons toelaten om dit ambitieuze project te realiseren,” luidt het in een mededeling.

Parallel met het luik binnenvaart in het Schelde-Seineproject zijn er overigens plannen rond het rivierherstel van de Leie tussen Wervik en Deinze.

nov 20, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Sluipmoord in Damme

Gisteren kreeg ik een telefoontje van een journalist van het VTM Nieuws die me vroeg om hem in contact te brengen met mijn vriend Guy Plasschaert van vzw ’t Groot gedelf.

Zo was ik plots op de hoogte van een smerige sluipmoord in Damme. De Vlaamse overheid is er begonnen met een bomenkap langs het Leopoldkanaal. Zogezegd omdat de bomen in slechte toestand zijn en een gevaar vormen als het stormt. Wie naar het VTM nieuws van vandaag gekeken heeft (of naar het fragment hieronder) zal toch ook zien dat die bomen er echt niet ziek of rot uit zien.

Ik geloof Luc Lagauw dan ook als hij dat aan de kaak stelt en ik deel zijn mening dat dit een verdoken manier is om een regelrechte aanslag te plegen op datgene wat wij willen behouden: de pittoreske natuur rond het Schipdonkkanaal en het Leopoldkanaal.

De reportage van 13u was lichtjes anders, die kan je nog zien bij meer lezen

Guy Plasschaert stuurde me ook de tekst die hij had voorbereid op het interview en die wat meer achtergrond geeft dan de korte reportage op VTM:

De VZW ‘t Groot Gedelf vertolkt de gevoelens van de bevolking tussen Oostkerke en Schipdonk (Merendree) in verband met een studie die in opdracht van het MBZ wordt uitgevoerd. Die studie moet uitwijzen op welke manier de Zeebrugse haven best kan ontsloten worden.

De bevolking begrijpt niet waarom het MBZ nu weer een studie heeft besteld wetende dat reeds in 2001 een zeer volledige (en dure) MAIS-studie de nodige conclusies heeft getrokken.

Concluderend dat de meest economische en ecologische manier een combinatie zou zijn van

– baanvervoer langs o.a. een tot autostrade omgebouwde N49 (nu al van Eeklo tot Antwerpen)

– spoorvervoer langs een dubbel spoor waar al bijna 20 jaar aan gewerkt wordt

– bestaande binnenvaart weliswaar met dringend aan te passen bruggen

– en een nieuw element : estuaire vaart zijnde het verschepen van vracht (containers of andere) met binnenvaart-schepen die omgebouwd werden om op zee langs de kust te kunnen varen.

Er komen trouwens twee dergelijke schepen in de vaart per 01/01/2008. Met slechts 10 schepen per dag zou men al rond de 700.000 Ctrs per jaar kunnen verschepen uit Zeebrugge naar Antwerpen of andere havens.

De haven van Zeebrugge droomt echter van een nieuw zeekanaal terwijl de vorige studie duidelijk heeft aangetoond dat het Maatschappelijk Impact daarvan een zeer negatieve impact zou hebben op het milieu. U kunt zich makkelijk inbeelden hoe het er hier zou uitzien moest men 10duizenden bomen omhakken en vervangen door 100duizenden m³ beton. Alleen al op Dams grondgebeid zouden tussen de 8500 en de 11000 bomen gehakt worden. Dat vertegenwoordigt een bos van meer dan 50 Ha. Tot in Merendree is dat x4.

‘t Groot Gedelf heeft niets tegen de verdere ontsluiting van de haven maar vraagt aan de verantwoordelijke ministers om deze ecologische en sociale prijs NIET te betalen.

Stel U voor dat er hier industriezones aangelegd worden… Het mooiste kanalen-landschap van Vlaanderen zou een betonnen gedrocht worden. Wij kunnen alleen maar hopen dat de nu omgehakte bomen onmiddellijk vervangen worden door nieuwe aanplant.

De grootste werkgever van deze streek is bij uitstek het toerisme, welnu er is geen betere manier denkbaar om het toerisme de nek om te draaien. Dit zou uitdraaien op een complete ramp niet alleen voor de bijna 200 gezinnen die men zou onteigenen maar tevens voor de locale KMO, de horeca, zonder te spreken over de complete verwoesting van de landschappelijke waarde. Historische dorpen en sites als Damme, Oostkerke, Moerkerke en verder het Meetjesland in zouden zelfs van elkander afgesneden worden.

De versie uit het 13u journaal van VTM:

nov 6, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Een haven in je achtertuin: debatavond over de ontsluiting van Zeebrugge

Ik heb volgende uitnodiging ontvangen van het Willemsfonds Brugs Ommeland:

Op vrijdag 30 november organiseert het WillemsFonds Brugs Ommeland, i.s.m. de WF afdelingen van Blankenberge, Brugge, Heist en Knokke een debatavond over de sociale, economische en culturele gevolgen van de ontsluiting van de

haven van Zeebrugge. We hebben daarvoor een panel aan eminente sprekers bereidwillig gevonden om hun visie uit de doeken te doen. Zij doen dit vanuit hun eigen invalshoek (bvb havenbestuur, spoorweg of waterhuishouding). Maar wij hebben ook voor- en tegenstanders bij mekaar gezet. Het publiek kan (schriftelijke) vragen stellen.

Dit gaat door in zaal “De Polder”, in de Stokerij te Dudzele

okt 19, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Bezoekers beschrijven het Schipdonkkanaal – deel 3

Na deel één en deel twee, brengen we ook hulde aan de vele schrijvers en inzenders van dit derde deel.

Geniet van de mooie omschrijvingen bij “meer lezen…”

Het was een prachtige zomeravond,toen we met enkele leden van een “markante” vereniging een fietstocht maakten langs de oevers van de Lieve en het Schipdonkkanaal.Het rustige water van de Lieve maakt een groen lint van brug tot brug.Onder een prachtig wolkendek genoten we van het stille leven langs het kanaal.Een eendenfamilie, een trotse reiger in een veld en andere vogels die hun laatste lied van de dag floten.Het was aangenaam.

Heene Ginette

Het landschap dat we zagen was in één woord prachtig.Overal waar je keek zag je groen,bomen en bloemen met vogelgezang op de achtergrond…Alles wat je wilt op een mooie zomerdag.

DUS…….HANDEN AF van het Schipdonkkanaal !!

Mouton Paul

Prachtig stukje natuur.Hopelijk laten ze dit unieke stukje natuur met rust en laten ze hun plannen om het kanaal te verbreden varen.Het zou spijtig zijn om dit alles te vernietigen.Wie houdt van het platteland en de rust vindt dit een paradijs.Fietsen langs de Lieve en het Schipdonkkanaal verveelt nooit,er is altijd iets te zien.In ieder seizoen is het er prachtig,zelfs voor iemand die er woont.Je hoeft niet altijd ver te reizen om te genieten van de natuur.

Geirnaert Sabine

Als toeschouwer genoot ik van een concert met veel uitvoerders.Ieder speelde zijn eigen partituur,soms hoog zoals de leeuwerik gesteund door de weelderige zang van de karekieten,winterkoning en ritmisch begeleid door waterhoentjes en meerkoet.Het op en afvaren van de eendjes met hun kroost,de elegante vlucht van de blauwe reiger.Ik fietste gezwind verder kijkend naar de bonte weiden langs de oevers van de Lieve.Nu moet ik huiswaarts,volledig en gratis ontstrest.

Roger Dierickx

Langs goede wegen in een weidse natuur,één grote blauwe lucht vol met ballonnen met warme lucht. Schitterende ondergang van de opgebrande zon.Chansons van merels en sijsjes,haarfijn gebracht op een ingenieuze manier,verweven met de geur van papaver,viooltjes,paddestoelen of ….Door de zang van het ruisende riet,ondersteund door een zacht zuchtende naar rust verlangende wind. PRACHTIG !!!!

Pauwels Paula

WENEN OM ONS SCHIPDONKKANAAL

Opgedragen aan alle hoeders van ons erfgoed.

Ik ween een gebed en zucht een vloek

Voor het ONHEIL dat zal komen

Ik durf het zelfs niet dromen

Wat ons Schipdonk kan overkomen

Ik zie de laarzen meten

Wijl het tandijzer diep graaft

En de schapen schrompelen

Ver blaft de hond het Roelandslied

Betonnen linten storend wit

Ruggen de oevers aan elkaar

En oude zielen zoals ik

Wenen op het altaar van de tijd

Ze hebben de oeverboezem verminkt

De kanadaschaduw vermoord

En het hart klopt luid en verkrimpt

Om het Lievebed,andermaal verkracht

Vaarwel hortensia semper florens

In mijn achter vernield

Nu streel ik lelies en narcissen

Als surogaat in mijn asiel

Daan Steyaert pseudoniem van Daniel De Veusser

Wat mij zeer tegen de borst stoot is de vele oranje palen van de gasleidingen.Maar ja in deze moderne tijd kan het niet anders.Wat opvalt is de zeer mooie schilderij van de oude molen die vroeger op deze plaats gestaan heeft aan de Lieve, ongeveer aan Kuitenbergbrug. Ik zou het zeer spijtig vinden moest het Schipdonkkanaal verbreedt worden (waarvan sprake).De mooie natuur zou gedeeltelijk verdwijnen.De Lieveroute is zeer mooi van natuur en het fietsen langs de Lieve is heel plezant.Wat ook bijzonder is langs de Lieve zijn de vele reigers die op wacht staan voor vis.

Van Rentergem Etienne

Met een frisse neus,langs het groene Schipdonkkanaal waaiden wij over de bruggetjes om zo langs de Lieve te genieten van een blauwe reiger in een weide,

neerkoeten in het water:zaaalig en zo dichtbij.

Immesoete Magda

MIJN LIEVE LAND

Gij lieflijk land van Gent naar Damme,geschilderd zo klein op mensenmaat,voor haastige mensen zijt gij een toeverlaat.Gij lieve Lieve,verborgen in al het maagdelijk groen,met her en der een stokstijve reiger.Men vindt ze aan klaverkesbrug en aan stoktevijver,om een visseken klein is het hem te doen.De dagen korten met rasse schreden,straks is het leven opgeleefd en derhalve verleden.Maar de dagen in onze waterhoek lijken altijd wat langer.Hier is het goed om leven, want er is veel te beleven.

De Keyser Madeleine

Terwijl Anderlecht en Sarajevo een plaats om de bekerfinale bedingen,knokt een elftal dames van Markant-Zomergem met de elementen om hun wekelijkse fietstocht tot een goed einde te brengen.Er hangt rust in de lucht.De zon heeft de strijd tegen de regen gewonnen en strooit triomfantelijk flarden van haar laatste stralen over het land.We mogen getuige zijn van een prachtig schouwspel,indrukwekkende wolken in alle tinten:blauw,flirtend met ontelbare groenschakeringen,bomen ,maisvelden en eendenkroos in de Lieve.Onbeweeglijk staat een blauwe reiger de sportievelingen aan te moedigen en te bewonderen.Dat zijn pas rare vogels.Hier en daar is een moeder eend met haar kroost in de weer.De kleintjes moeten nog zoveel leren.Gesterkt door echte teamspirit bereiken we onze bestemming en kunnen we nog gezellig napraten over onze heerlijke ervaringen.

Versluys Paula

Het eendenkroos op de Lieve schitterde in het zonlicht,hetgeen speciale effecten teweegbracht.Op een naast de oevers van de Lieve gelegen weide konden we een grote prachtige blauwe reiger bewonderen.De canadabomen lagsheen het Schipdonkkanaal ritselden dat een lust was.

Van Lent Frank

Wat een verassing,deze open velden.Voor de eerste maal deze fietstocht gereden.Een Lieve, goed begroeit,vol met waterhoenen en bezet aan de oever met vele reigers.Een Schipdonkkanaal met rustige tavernes en zeer gezonde lucht,aangedreven door de windmolens,de vele bootjes,prachtig en rustgevend.

Verborgt Robert

Schoon meetjesland van rustige wegen.Vogels kwelen hun mooiste liederen in de stille natuur.Beekjes en kanalen doorkruisen het landschap.Hier is het nog de echte boerenbuiten.Het vriendelijke dorpsleven is een must,hier is het goed om leven.

Van Damme Julien

Als een zilveren lint slingert de Lieve zich door het meetjesland,prachtig afgeboord met groen en veelkleurige veldbloemen. Prachtige fiets en wandelpaden voor passieve en actieve recreatie met een rijkdom aan vogelsoorten.Aan het Sas en op het Eiland drijven witte zwanen en vliegen oeverzwaluwen.Zij groeten als het ware de vele fietsers en wandelaars.Het kanaal Gent-Brugge vloeit er over in het Schipdonkkanaal.Je wordt er betoverd door de stilte van de natuur, enkel verstoord door het geluid van ruisend riet en het wiegen van de bomen.

Coppens Gaby

Wat ik het meest bewonder in de mooie fietstocht is het rustige rijden langs de Lieve en het Schipdonkkanaal.De pracht van de omgeving,de vele watervogels en het zacht kabbelende water met daarbij de stilte van de vele vissers.

De La Meilleure Francine

okt 4, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Groep 9910 wil Schipdonkkanaal verbreden

Waar ik voor vreesde is dus uitgekomen. Groep 9910 wil geen neen zeggen tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

In de reactie van de Knesselaarse burgemeester Johan De Roo Fredy Tanghe, was heel duidelijk te merken dat men niet durft ingaan tegen “hogere” belangen: “we wachten de resultaten van de studie af”. Waar hebben we dat nog gehoord? Een mens zou voor minder denken dat hij in de verkeerde gemeenteraad zat…

Groep 9910 staat dus de facto pro een breder Schipdonkkanaal. De burgemeester haalde immers als enig argument de extra tonnen containers in Zeebrugge aan als noodzaak waarom een oplossing moet gezocht worden via meer scheepvaart. Wie die preambule al maakt, weet dat er op dit moment maar één waterweg als oplossing wordt gezien. Juist ja, het Schipdonkkanaal.

En het klopt niet eens, want er zijn studies (MAIS 2001) genoeg voor handen, voldoende ondersteund door tal van milieubewegingen, die aantonen dat die aangroei van containers perfect over het spoor kunnen gaan, wat veel milieuvriendelijker is dan een gans biotoop te moeten uitgraven. Ik moet niet herhalen wat al beknopt doch heel duidelijk geschreven staat op de website van ’t Groot Gedelf (kijk o.a. naar hoofdstuk 3: Economisch).

De studie afwachten is weer zo typisch voor de meerderheid: wachten, wachten en nog eens wachten. De fractie Groen! werd gisteren zelfs groen van al het wachten zonder deadlines en al het uitstel (daarover later meer). Wachten en wegsteken, kop in ’t zand

De haalbaarheidsstudie is in die mate uniek dat ze alle actoren uit het veld hoort om na te gaan wat er moet gedaan worden om een verbreding haalbaar te maken. Met andere woorden de studie omvat een belangrijk stuk waarin geluisterd wordt naar alle betrokkenen om zo een inventaris te kunnen maken van wat er allemaal moet gebeuren om de verbreding haalbaar/aanvaardbaar te maken.

Langs de kant gaan zitten wachten betekent dat je de kans laat voorbijgaan je opmerkingen te formuleren. Als de studie is afgerond, dan zal de minister snel beslissen en zullen de werken reeds volgend jaar van start gaan. Als Knesselare dan afkomt van “zeg hé, wij hebben nog enkele verzuchtingen” zal het zijn “kans verkeken”.

Dit is dus dossier “gemiste kans 6514” of zoiets… Binnenkort staat deze blog op nummer één in Google als je zoekt op “gemiste kansen”…

Het beste bewijs van de struisvogelpolitiek vind je in het feit dat Knesselare niemand stuurt naar de klankbordgroep omtrent de verbreding. Gelukkig wel naar de groep omtrent de ring in Eeklo. Daar gaan ze wel naar toe en hopen ze goeie resultaten te halen. Maar het is slechts half werk. Het blijft een feit dat ondanks alle snelheidsdrempels, een vrachtwagen die in Eeklo een container laadt voor Aalter, door Ursel zal rijden omdat zijn GPS hem zegt dat dat de kortste weg is. Schepen Herlinde Trenson en schepen Erné De Blaere zeggen wel “jamaar, dat zal amper tijdswinst opleveren”… Duidelijk niet veel ervaring met de transportsector, die twee. Bij gelijke tijdsduur zal een vrachtwagenchauffeur verplicht door zijn baas de kortste weg nemen: minder kilometers = minder kosten. Dus, door Ursel.

Gelukkig viel fractiegenote Natalie Busschaert mee in om de indringende vraag te stellen “waarom stuurt u niemand naar de klankbordgroep van het Schipdonkkanaal als u wel iemand stuurt naar de groep omtrent de ring?”.

Antwoord van De Roo Tanghe: “We hebben in streekplatform afgesproken met één stem namens de streek te pleiten”. Mooi, alleen al die ander gemeenten, waaronder Maldegem, Eeklo, Nevele, Zomergem, … gaan wel allemaal met individuele vertegenwoordigers. Mooi he, die eengevooisde stemmen waar de stille basstem van Fredy Tanghe in ontbreekt?

Snapt onze meerderheid nu nog niet dat we nooit nog recht van spreken zullen krijgen als nadien blijkt dat het ganse dossier nadelig zal uitdraaien voor Ursel?

Ze kunnen wel fier melden dat in overleg met Aalter beslist is dat het nieuwe industrieterrein niet zal ontsloten worden via de Middelweg. Hoera! Eerst zien en dan geloven, maar dan nog. Zelfs al komt het rechtstreeks uit op de N44, dan nog blijft de kortste weg industrie Eeklo – industrie Aalter dwars door Ursel.

En slechts één ding zal die mastodonten verhinderen van onze Urselse kinderen plat te rijden: een tonnageverbod.

Alleen daarom al was onze motie bedoeld: als de verbreding van het Schipdonkkanaal er toch moet komen, zorg dan dat je net zoals alle andere gemeenten je wensenlijstje kan waarmaken. Maldegem droomt van extra industrie en misschien een jachthaven, Eeklo droomt van overslagkaaien. Iedere gemeente droomt van iets voor zichzelf. Iedere gemeente spreekt met eigen stem in de klankbordgroep over zijn eigen bezorgdheden, bezwaren en verlangens. Is het dan zoveel te veel gevraagd dat iemand van ons bestuur op die vergaderingen gaat zeggen “ok jongens, wij vragen maar 1 ding: enkele verkeersborden van het type rond, met rode rand en de cijfers 3.5T in geschilderd. Een stuk of 10 is voldoende”.

Als het een probleem van tijd of mankracht is, alstublieft beste schepenen, duid mij aan. Ik zal mijn tijd met veel plezier opofferen om namens Ursel te gaan pleiten voor een tonnageverbod.

Maar niets doen is fout. Wij moeten als gemeente niet bezorgd zijn om alle problemen uit de wereld. Dat argument haalt de meerderheid zelf aan als Groen! als wereldverbeteraar onze gemeenteraad een geweten tracht te schoppen. Dan moeten we wel enkel naar onszelf kijken. Maar in een dossier waarin de Urselse bevolking verwacht dat haar schepen het voor hen zou opnemen, daar gebeurt niets.

Ik eindig met het volgende: “Er zijn twee soorten dwazen: zij die niet van mening kunnen veranderen en zij die het niet willen.” (Josh Billings, Amerikaans humorist (1815-1885))

Volgens mij is er een derde soort: “zij die geen mening durven hebben”.

PS Luister ook naar het nieuws op Radio2

PS2 Leuk was de steun van Tony Vermeire, fractieleider CD&V Zomergem. Zie ook op zijn blog.

okt 2, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Bezoekers beschrijven het Schipdonkkanaal – deel 2

In de post van 23 augustus kon je al het eerste deel bloemlezingen vinden van de inzendingen van de fietszoektochtdeelnemers om het landschap te beschrijven.

Hier volgt nog een deel bij meer lezen…

Het valt op dat er vis is in DE LIEVE. Vissen wordt terug gedaan,vooral jonge mensen.Er zijn veel kikvorsen te zien in het water van DE LIEVE. U ziet het prachtig bos van HET LEEN.Prachtige maisvelden voor het grootste gedeelte van de route.Mooi zicht op het kasteel TERWAELKEN.Is gelegen in een prachtig landschapspark met vijver en ijskelder.Vanop de route ziet u ook het mooie kasteel van BARON DONS de LOVENDEGEM. Vanop de schipdonkbrug hebben we een prachtig zicht op de kruising van het SCHIPDONKKANAAL en het kanaal GENT-BRUGGE. Er zijn ook mooie fietspaden langs deze kanalen.

Familie Van Rentergem Alex

Als een zilveren lint slingert DE LIEVE zich door het Meetjesland.Prachtig afgeboord met groen,gras en veelkleurige veldbloemen. Mooie fiets en wandelpaden voor passieve en actieve recreatie met een rijkdom aan vogelsoorten. Aan het sas van Merendree en op t’Eiland drijven witte zwanen en vliegen oeverzwaluen,zij groeten als het ware de vele fietsers en wandelaars . Het kanaal GENT-BRUGGE vloeit er over in het SCHIPDONKKANAAL. Je wordt er betoverd door stilte van de natuur,enkel verstoord door het geluid van ruisend riet en het wiegen van de bomen in de wind

Coppens Gaby

Het Meetjesland,één en al pracht en praal. Bij een bezoek aan het Meetjesland is alles altijd inbegrepen. Van het ochtendlijk fluitconcert van de vogels,langs de groene wijdse velden en weiden over de grazende koetjes en kalfjes,alsook de schapen langs de oevers van LIEVE en SCHIPDONK. Prachtig !!

De Vlamynck Raf

De strakke lijnen van de kanalen en bijhorende bomenrijen wisselen af met het langzaam kabbelende LIEV-stroompje .Het geheel is zeer rustgevend,daar wordt de mens één met de natuur. Het poetische Vinderhoute en het LIEVE-landschap verdienen absoluut eerherstel want hun cultuurhistorische waarde is groot.

Vandewalle Marleen

Schoon Meetjesland van rustig slingerende wegen. Vogels kwelen hun mooiste liederen in de stille natuur.Beekjes en kanalen doorklieven het landschap.Hier is het nog de echte boerenbuiten.Het vriendelijk dorpsleven is een must. Hier ist goed leven.

Van Damme Carla

Land van de stilte en van de rust. Mijn vlakke land.

De Baets Kristof

Land tussen LIEVE en KALE. Het vlakke land.Land van mijn dromen.

Van Acker Roland

De dorpen tussen KALE en LIEVE. Dorpen van kastelen en dreven,waar de stilte nog waarneembaar is.Het ruisen van de bladeren en het wiegen van de rietstengels.De nabijheid van de molen die de spreuk draagt “De hemel geeft,die vangt die heeft”Het LEEN en het visrijke krekengebied waar het goed en rustig leven is.

Van Damme Julien

Langs SCHIPDONK en LIEVE kan je van groen genieten. Langs kleine dorpen en gemeenten,tussen vissers en fietsers zoemen de bijen en muggen.Het fladderen van vlinders in hun kleurige pakken en het kwaken van kikkers.Waar je ook nog een stukje van de oorlog kan terugvinden.

Van Damme Piet

Fietsen door het mooie groen,op een zomerse dag, zou je het ook niet doen ??? Met een frisse wind in de rug,fiets je van brug tot brug.Je ziet daarbij de groene kikkerbil en menig mooie vogels voor wie het wil.Een pintje hier of ijsje daar…. En voor je het weet heb je de fietsroute klaar.

Devos Jan

Toen we vertrokken aan Kuitenberg wist ik niet wat me te beurt zou vallen,maar vlug was ik aan de stilte van de LIEVE, de kabbelende beek,de rustbanken verkocht.Verder de kanalen volgend was dit een aangename en deugddoende zondag.

De Vogelaere Martine

Het mooie landschap dat uitnodigt om langs te fietsen heeft alle voorzieningen om eens te stoppen onderweg.Rust,zon alles was aanwezig op onze tocht.

Stofferis Daniel

Rijdend langs de Lieve en Schipdonkkanaal zag ik hier en daar een fiere reiger staan.t’Wijdse landschap met lange rijen hoge bomen lieten mij stilletjes wegdromen.Van mijn eigen nabije mooie streek waar ik misschien niet altijd genoeg om geef,beken ik dus ook een beetje schuld en denk:nu is waarschijnlijk mijn plicht min of meer vervuld.

Van De Walle Roger

De dorpen tussen Kale en Lieve waar de stilte nog waarneembaar is.De nabijheid van een molen die de spreuk draagt “De hemel geeft,die vangt die heeft”. Het Leen en het stille visrijke krekengebied waar het goed is om rustig te leven.

Van Damme Carla

Schoon meetjesland van rustig slingerende wegen.Vogels kwelen hun mooiste liederen in de stille natuur.Beekjes en kanalen doorklieven het landschap.Hier is het nog echt de boerenbuiten.Hier is het goed te leven.

Van Damme Julien

O mooie land,mijn land,het meetjesland!!

De Baets Kristof

Als een zilveren lint slingert de Lieve zich door het Meetjesland.Prachtig afgeboord met groen en veelkleurige veldbloemen.Prachtige fiets-en wandelpaden voor passieve en actieve recreatie met een rijkdom aan vogelsoorten.Aan het sas en t’eiland drijven witte zwanen en vliegen oeverzwaluwen. Zij groeten als het ware de vele fietsers en wandelaars.Je wordt er betoverd door de stilte van de natuur.

Coppens Gaby

Het Meetjesland met zijn schone natuur, waar het goed is om te vertoeven.De stilte van de natuur spreekt boekdelen.

Van Acker Roland

Het was een aangename fietstocht langs rustige wegen.Mooi uitzicht langs het water met veel groen en paar leuke stopplaatsen.

Rubin Dhont

Met KVLV – Ronsele hebben we genoten van deze tocht langs Schipdonk en Lieve. De Akkerhoeve is zeker een aanrader.

Wille Rita

Op een mooie zomerdag besloten wij deze kanalentocht te fietsen.Veel groen,rustige omgeving,met hier en daar een bank om even te verpozen met een hapje en een drankje,terwijl wij naar de vogels luisterden en de eendjes in het water keken.Het was een mooie en deugddoende fietstocht.Hartelijk bedankt.

De Jaeger Marc

De fietstocht vond ik heel fijn.Het landelijke spreekt mij echt aan.Ook de rust die fietsen langs een kanaal met zich meebrengt,vooral zonder auto’s vind ik fantastisch.De bootjes op het Schipdonkkanaal brengen een aangename afwisseling.Ook het sas, waar juist een boot door ging,vond ik mooi om eens te zien.Een aanrader.

De Graeve Jozef

De fietstocht langs de Lieve en het Schipdonkkanaal vond ik erg leuk.Ik hou van de natuur en van rustige wegen om te fietsen,wat ik zeker vond langs beide kanalen.Ze zijn ook al veel beter onderhouden dan vroeger,wat een mooier uitzicht geeft en beter is voor de vissen en watervogels.Het is een aanrader voor te fietsen.

De Kesel Annie

Waterwild spelevaart.De waakzame reiger loert geduldig op vis net als de eenzame visser.Gebroken spiegelbeelden van wandelaars en fietsers in het rimpelende water.Geruis van populieren en struikgewas vol leven.Stilte en harmonie met velden en weiden.Gekoesterd door omringende dorpen.Een ware ramp als men deze wateraders doet springen en alles plaats moet maken voor scheepvaart en industrie.Een kwade droom en dan pas besef je wat moois je zou kunnen missen.

Fordeyn Chris

Zachtjes kabbelend kronkelen twee zilveren linten zich door het vlakke mooie Meetjeslandse akkerlandschap.Beukend tegen of zachtjes meeglijdend met de steeds aanwezige wind is deze tocht een spiegel van de Meetjeslandse ziel:ruw,eerlijk,maar bovenal “ heerlijk “

Switzynck Daniel

Veel mais en landbouwvelden,veel koeien en enkele reigers.Schoon zicht over de landelijke wegen.Aan de Lieve zaten enkele vissers.De hoge bomen waar de wind in waait.Gewoon de stilte en de rustige natuur maken van zo een tocht een ander mens van je.Voor herhaling vatbaar.

De Meester Ronny

Rustige wegen waar geen autoverkeer is toegelaten.Schapen,paarden,koeien in de weide,eenden en ganzen in het water.Grote sterke bomen langs het Schipdonkkanaal en enkele bootjes die het water doen rimpelen.Genieten dat is het woord voor gans deze tocht.Wij hebben ervan genoten,dat is zeker.

De Pauw Linda

Veel akkerbouw,mais,gerst aardappelen.Weiden met koeien,schapen en paarden.In het water meerkoeten,ganzen en eenden.Vissers langs het Schipdonkkanaal.Prachtige bomen langs het kanaal.

Droesbeke Andries

Hier is de natuur nog gebleven zoals vroeger.Schipdonkkanaal,mooie oevers afgebakend met bomen.Terug vis in het water.De Lieve,een rustig kabbelend kanaaltje met lange,veel gebruikte fietspaden.Mooi-prachtig!!

Herteleer Roger

Blauw,witte wattenbollen,grijs,donkergrijze dreigende pakken:”de lucht” Honderden hinten groen:velden,gras,bomen en struiken langs het kanaal. Bruin,zwart met rood of wit,alle soorten watervogels in de Lieve.Bonte koeien,paarden allerhande,een waaier van dieren.En tenslotte een bonte groep fietsers.Goede sfeer onderweg en een lekker glas achteraf om van al dat moois te bekomen.

Boghaert Anne-Marie

sep 28, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Verslag klankbordgroep 7 september 2007

Met een beetje vertraging, toch weer op mijn bureau geland.

Het verslag: <%media(schipdonkkanaal/20070928-Verslag klankbordgroep Seine-Schelde West 07-09-2007.pdf|Verslag klankbordgroep Seine-Schelde-West 7/9/2007)%>

De aanwezigheidslijst: <%media(schipdonkkanaal/20070928-Aanwezigheidslijst klankbordgroep 07-09-2007.pdf|Aanwezigheidslijst klankbordgroep 7/9/2007)%> (Knesselare: niemand aanwezig – zucht)

Pagina's:«123456789»