nov 22, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

De Europese Commissie heeft geantwoord

Op 21 september 2007 schreef ik onder de titel “Europese commissie op mijn blog” over de schriftelijke vraag nummer 4415/2007 van Europees parlementslid Bart Staes.

De Commissie heeft vorige week geantwoord en het antwoord werd inmiddels vertaald (zie bij meer lezen).

Het komt er op neer dat Seine-Schelde-West niet mee in het TEN-T project zit en er (voorlopig) geen aanvraag werd voor gedaan en dat indien dat zou gebeuren, dit kritisch onderzocht zal worden.

Gisteren werd tegelijk bekend gemaakt dat de Europse Commissie geld vrijmaakt voor Seine-Schelde (zie meer info verderop).

Zoals ik al eerder aanhaalde, is de benaming Seine-Schelde-West een marketingtruukje: daarmee wordt de stellige indruk gewekt dat de verbreding van het Schipdonkkanaal een onderdeel is van een Europees project, dus boven onze hoofden, en dat we er ons maar bij neer te leggen hebben. Tegelijk suggereert men dat het Vlaanderen niet veel zal kosten want dat Europa zal betalen.

Dat alles is dus niet waar en ik dring er op aan dat men stopt deze misleidende benaming te gebruiken, zodat de spraakverwarring stopt.

Antwoord van de Europese Commissie:

E-4415/07NL

Antwoord van de heer Barrot

namens de Commissie

(15.11.2007)

Het door het geachte Parlementslid genoemde specifieke project, het zogenaamde “Seine-Schelde-West-project”, maakt geen deel uit van het prioritair project “Binnenwateren Seine-Schelde” van het trans-Europees vervoersnetwerk. De Commissie is met betrekking tot dit project geen verplichtingen aangegaan. “Seine-Schelde” is een belangrijke as van de binnenwateren en is derhalve geklasseerd als prioritair project (PP30).

Om in aanmerking te komen voor financiering moet een lidstaat volgens de TEN-T-regeling een aanvraag indienen. De aanvraag wordt dan beoordeeld, onder meer uit technisch, financieel en milieu-oogpunt. Indien de aanvraag wordt aanvaard, komt het project na raadpleging van de lidstaten en het Parlement in aanmerking voor financiële steun. Niet-prioritaire projecten die zich in het door de communautaire richtsnoeren bepaalde TEN-T-netwerk bevinden, kunnen in principe ook in aanmerking komen voor financiering onder het TEN-T-budget. Het budget voor dit soort projecten is echter beperkt.

De projecten die werden ingediend naar aanleiding van TEN-T-uitnodigingen in 2007 (geopend in mei en afgesloten in juli 2007), zitten nog in de beoordelingsfase. De resultaten worden vóór eind november 2007 verwacht.

Er is nog geen beslissing genomen over de projecten in het kader van interventies uit de structuurfondsen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in Vlaanderen voor de periode 2007-2013, aangezien voor het operationeel programma (OP) momenteel nog een goedkeuringsprocedure loopt. Het staat echter vast dat er onder het nieuwe OP geen steun komt voor grote infrastructuurwerken.

Ten slotte moet worden benadrukt dat een vervoersinfrastructuurproject niet kan worden uitgevoerd als het niet in overeenstemming is met de van toepassing zijnde Europese milieuwetgeving. Binnenvaartprojecten voor schepen van meer dan 1 350 ton moeten worden onderworpen aan een verplichte milieu-effectbeoordeling (met openbare raadpleging) volgens bijlage I, punt 8, onder a), van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (MER-richtlijn), zoals gewijzigd bij de Richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG. Bovendien is voor wijzigingen aan de fysische kenmerken van waterlichamen een evaluatie vereist overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de Waterkaderrichtlijn . Voor wijzigingen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de toestand van het water moeten alternatieve maatregelen worden onderzocht en moeten er beperkende maatregelen worden getroffen.

voetnoten:

1 PB L 175 van 5.7.1985.

2 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid, PB L 327 van 22.12.2000.

Persbericht op VRTNieuws.net:

De Europese Commissie wil 420 miljoen euro vrijmaken voor de uitbouw van de binnenvaartverbinding tussen het Seinebekken en het Scheldebekken. De Leie wordt daarbij grondig opgewaardeerd en zal schepen tot 4.500 ton aankunnen.

De EU had 5 miljard te verdelen voor vervoersinfrastructuur en selecteerde uiteindelijk 30 projecten.

(Belga)

Tussen Gent en de Franse grens zal de Leie beter bevaarbaar worden gemaakt voor grote schepen, onder meer door aanpassingen aan de waterdiepte, sluizen en bruggen.

De vaarweg wordt verdiept met 4,5 meter en de bruggen worden verhoogd tot 7 meter.

Aan de Franse kant, tussen Compiègne en Cambrai, wordt een nieuw kanaal gegraven, zodat er een rechtstreekse verbinding ontstaat tussen Seine en Schelde.

De werken zouden van start gaan in 2009 en het hele project zou afgerond moeten zijn tegen 2016. Dan zal het traject van Deulemont in Frankrijk tot Terneuzen in Nederland gebruikt kunnen worden door schepen tot 4.500 ton.

Hilde Crevits: “Volwaardig alternatief”

Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits (CD&V) reageert verheugd.

“Dit gaat de binnenvaart stimuleren als volwaardig alternatief voor het wegtransport. De Europese middelen zullen ons toelaten om dit ambitieuze project te realiseren,” luidt het in een mededeling.

Parallel met het luik binnenvaart in het Schelde-Seineproject zijn er overigens plannen rond het rivierherstel van de Leie tussen Wervik en Deinze.