Browsing "Schipdonkkanaal"
jan 16, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Schipdonkkanaal in de kranten

Nog een overzicht van enkele standpunten en nieuws over de verbreding van het Schipdonkkanaal.

1. Zomergem: <%media(schipdonkkanaal/20080113-Petitie_tegen_verbreden__Schipdonkkanaal.pdf|petitie tegen verbreding Schipdonkkanaal)%> (Het Laatste Nieuws 3/1/08)

2. Maldegem: <%media(schipdonkkanaal/20080113-Groen__is_tegen_verbreding__van_Schipdonkkanaal.pdf|Groen! is tegen verbreding van Schipdonkkanaal)%> (Het Nieuwsblad 12/1/08)

3. <%media(schipdonkkanaal/20080113-Groen__vindt_plan_MER_Seine_Schelde_West_vooringenomen.pdf|Groen! vindt plan-MER Seine-Schelde-West vooringenomen)%> (Belga 12/1/08)

4. Zeebrugge: <%media(schipdonkkanaal/20080113-Haventrafiek_Zeebrugge_breekt_record.pdf|Haventrafiek Zeebrugge breekt record)%> (De Morgen 22/12/07)

5. Maldegem: <%media(schipdonkkanaal/20080113-Ook_gemeentebestuur_stelt_zich_vragen.pdf|Ook gemeentebestuur stelt zich vragen)%>

En dan nog een lezersbrief in Humo van 2/1/08:

jan 15, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

De verbreding zal er komen

Ik kan geen enkele andere conclusie trekken uit volgende tekst.

Het is een citaat uit een interview met minster Hilde Crevits uit het Nieuwsblad van 15 december 2007:

Ook het zogenaamde Seine-Schelde Westproject kan enorme gevolgen hebben voor onze provincie. De verbreding van het Schipdonkkanaal moet de haven van Zeebrugge beter bereikbaar maken voor de binnenvaart. Maar velen vrezen dat daardoor het polderlandschap van Damme verloren zal gaan. ‘De haalbaarheidsstudie die moet uitmaken of de ontsluiting van Zeebrugge via het Afleidingskanaal van de Leie een haalbare kaart is, is nu afgerond. Tegelijkertijd werd er een plan-MER (milieu-effecten rapport, red.) opgemaakt, en die ligt ter inzage bij alle betrokken gemeentes, en bij de provincie. In West-Vlaanderen gaat het om Beernem, Brugge, Damme en Oostkamp. Iedereen kan via dat plan-MER opmerkingen geven over wat er allemaal in dat milieu-effectenrapport onderzocht moet worden.’ ‘Pas als dat dan allemaal bestudeerd is, kunnen we aan de discussie beginnen over welke ingrepen er allemaal zullen gebeuren. We gaan voorzichtig tewerk, maar ik wil dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor dat project. Heel wat mensen vrezen dat bredere kanalen en grotere schepen het polderlandschap rond Damme zullen aantasten. Het is daar inderdaad mooi, en we zullen maken dat het daar mooi blijft.’ Ondertussen wacht het Zeebrugse havenbestuur wel ongeduldig op een oplossing. ‘Havenvoorzitter Joachim Coens gaat akkoord met de weg die we nu volgen. Het is heel belangrijk dat dat Seine-Schelde-West-project er komt. Het is van levensbelang voor de toekomst van de haven van Zeebrugge. Wel, de haalbaarheidsstudie is nu klaar, en daarover gaan we nu overleggen met alle betrokken partijen. Ik verwacht dat we tegen mei of juni een duidelijke keuze zullen maken over de weg die we zullen volgen.’

3 dagen later besefte de minister blijkbaar dat ze zich versproken had. Ze zei immers dat de studie afgerond is (medio december 2007 dus).

In een reactie aan het Nieuwsblad liet ze het volgende weten:

De haalbaarheidsstudie van het Seine-Schelde West-project, die moet uitmaken of de ontsluiting van de haven van Zeebrugge via het Schipdonkkanaal moet, is nog niet afgerond. Dat laat Vlaams minister Hilde Crevits weten in een reactie op het interview van 15 december (uw krant).

De studie zou klaar moeten zijn halfweg volgend jaar. Voor het begeleiden van die studie werd een klankbordgroep opgericht, waarin de verschillende maatschappelijke actoren zijn opgenomen, zoals lokale besturen of landbouw- en milieuverenigingen. Die groep moet toelaten de studie vanuit een brede maatschappelijke context te benaderen. Naast de haalbaarheidsstudie zal ook een plan-MER worden uitgevoerd, die nu ter inzage ligt bij de betrokken gemeenten.

De uitspraak krijgt mijn inziens veel meer betekenis door perse een rechtzetting te willen publiceren.

Volgens mij sprak ze de waarheid. De studie is klaar en er is maar één probleem: het verkopen aan de bevolking. Er moet (dixit minister Crevits) enkel nog bekeken worden welke ingrepen moeten gebeuren om “het mooi te houden” en “een breed maatschappelijk draagvlak” te creëren.

En dat is exact wat ik al maanden geleden zei: de haalbaarheidsstudie is een onderzoek om uit te zoeken hoe men het haalbaar moet maken om de bevolking dit te laten aanvaarden. Ik noem het dus eerder een aanvaardbaarheidsstudie.

Binnenkort gaat men sommige politici nog gaan verdenken van het feit dat hun (lokaal) verzet enkel geënsceneerd was, met goedkeuring van hogerhand in de partij. Welnu, bij mij is dat zeker niet het geval en net daarom wil ik niet ijdel zand in de ogen strooien. Ik geloof niet dat we de verbreding kunnen tegenhouden, tenzij we met honderdduizend de straat optrekken. Maar is dat haalbaar?

jan 14, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

MER verbreding Schipdonkkanaal

De laatste dagen heeft de wind weer heel wat documenten bezorgd. Nu ja, wind, zeg maar gewoon Luc Lampaert.

Ik heb ze allemaal in pdf gezet zodat je ze hieronder kan downloaden.

1. <%media(schipdonkkanaal/20080112-SpeakingnotesDudzele2.pdf|uiteenzetting)%> van professor Frank Naert de Universiteit van Gent op de infoavond in Dudzele op 30 november 2007.

2. <%media(schipdonkkanaal/20080112-bezwaarschrift luc lampaert.pdf|Inspraakreactie)%> op het kennisgevingsdossier plan Mer binnenvaartverbinding Seine-Schelde West van Luc Lampaert

3. SP.A. is, zoals ik zelf al aantoonde, pro de verbreding. Iemand stuurde me twee artikels toe uit de kranten onder de titel <%media(schipdonkkanaal/20080112-spa verkoopt meetjesland.pdf|"SP.A. verkoopt Meetjesland")%>.

4. <%media(schipdonkkanaal/20080112-inspraakreactie maldegem.pdf|Inspraakreactie)%> op het kennisgevingsdossier plan Mer binnenvaartverbinding Seine-Schelde West van de gemeente Maldegem

5. Vraag om <%media(schipdonkkanaal/20080112-vraag aan crevits van bruyninckx.pdf|uitleg)%> aan minister Crevits van Agnes Bruyninckx in de commissie over het tussentijds rapport Seinde Schelde West.

6. <%media(schipdonkkanaal/20080112-vraag leen dierick.pdf|Schriftelijke vraag)%> in De Kamer van Leen Dierick aan minister Inge Vervotte over de goederentrafieken per spoor vanuit de haven van Zeebrugge.

Veel leesplezier

jan 2, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

De Rapenbrug en Celiebrug

Ik kreeg een mailtje van Kim Cuelenaere:

Ik heb beeldmateriaal van de brug en vaart in Maldegem (namelijk de Rapenbrug en Celiebrug) Ik zou deze namelijk graag willen vertonen op deze site, namelijk wij vallen ook onder die verbreding natuurlijk. Misschien is dit nog een hulpmiddel zodat we dit kunnen tegenhouden, zodat mensen zien hoe mooie streek het wel is. Als u weet naar wie ik een email met bijlage kan sturen, zodat dit kan gebeuren zou ik u heel dankbaar zijn.

De foto’s staan bij meer lezen.

Alvast bedankt, Kim.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/schipdonkkanaal/cuelenaere/” title=””]

dec 25, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Toespraak van Andre Denys

Het is gebruikelijk dat de gouverneur jaarlijks een toespraak houdt voor de provincieraad.

In Oost-Vlaanderen koos gouverneur Denys voor een toespraak onder de titel “Oost-Vlaanderen, havenprovincie!”.

Aangezien sommige stukken letterlijk over het Schipdonkkanaal gaan en andere stukken impliciet betrekking hebben op hoe de gouverneur denkt over de verbreding, heb ik de ganse tekst geplaatst en de relevante stukken in het rood aangeduid (en sommige woorden zelfs dan nog in extra vet).

<%media(schipdonkkanaal/20071227-oost-vlaanderen havenprovincie.pdf|Toespraak gouverneur Denys oost-vlaanderen havenprovincie)%> (pdf; 117kb)

dec 11, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

MER Seine Schelde West

De afdeling Bovenschelde van Waterwegen en Zeekanaal laat een MER opmaken voor het westelijk gedeelte van het Seine-Scheldeplan in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. Dat plan betreft de realisatie van een volwaardige binnenvaartverbinding tussen het Seine- en het Scheldebekken vanaf de Ringvaart in Gent tot de haven van Zeebrugge. Het plan past in de ontwikkeling van het trans-Europese waterwegennet. Om het plan mogelijk te maken is een ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Ter voorbereiding van dat uitvoeringsplan zal een plan-milieueffectrapport de milieueffecten van de verschillende mogelijke alternatieven op het leefmilieu onderzoeken.

Het kennisgevingsdossier ligt ter inzage van 7 december 2007 tot en met 7 januari 2008 op de stadhuizen van de steden Brugge, Damme en Eeklo, alsook op de gemeentehuizen van Aalter, Beernem, Knesselare, Maldegem, Nevele, Oostkamp, Sint-Laureins en Zomergem. Vanaf 11 december is het document ook raadpleegbaar op het gemeentehuis van Knokke-Heist. Het document is ook beschikbaar in het provinciehuis van de provincies Oost- en West-Vlaanderen. U kan het document ook <%media(schipdonkkanaal/20071210-MER_Seine-Schelde-West.pdf|hier)%> downloaden. (71 MB, .pdf).

Tot 7 januari 2008 kan u uw opmerkingen m.b.t. de te onderzoeken aspecten binnen deze op te stellen planMER bezorgen aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan de dienst Milieueffectrapportage op [email protected]

Grijp deze kans want enkel in deze stap kan u als burger inspraak verlenen:

U mag ook altijd uw opmerkingen in de commentaar op deze site met iedereen delen. Soms kan een idee van iemand een idee bij iemand anders doen rijpen. Noem het gerust virtuele brainstorming.

Of een buur kan het als leidraad gebruiken om eveneens te reageren, zodat de overheid ziet dat een bepaalde bekommernis niet de zorg van een enkeling is. Hoe meer opmerkingen, des te beter.

Vergeet echter ook niet uw opmerkingen door te sturen aan de overheid, want wij kunnen dat niet in uw plaats doen.

dec 6, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Visie van Toerisme Meetjesland op verbreding Schipdonkkanaal

De tegenstanders van de verbreding van het Schipdonkkanaal halen vele argumenten aan, waaronder een heel belangrijk argument omtrent toerisme.

Het Meetjesland en zeer specifiek de aantrekkelijke wegens langsheen het Schipdonkkanaal vormen een trekpleister voor de zachte recreatie zoals wandelen, fietsen, paardrijden, … Verbreden zou betekenen dat deze gekende wandel- en fietsroutes zouden verdwijnen, wat dus zeker een weerslag zal hebben op het (fiets)toerisme in onze regio.

Tegelijk biedt het de mogelijkheid volgens sommigen om de waterrecreatie verder uit te bouwen.

Toerisme is dus rechtstreeks betrokken in dit dossier en daarom is het interessant om weten wta het standpunt van Toerisme Meetjesland is in deze materie.

<%media(schipdonkkanaal/20071206-Haalbaarheidsstudie Seine-Schelde West Nota.pdf|Standpunt Toerisme Meetjesland verbreding Schipdonkkanaal)%>

dec 2, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Verslag over bedreigde polders

Vrijdagavond was er in Dudzele een debatavond over de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Mijn goede vriend Guy Plasschaert heeft reeds verslag uitgebracht over die avond.

Zoals ik al op voorhand vreesde, was er niet echt een debat. Teken aan de wand was dat je je vragen verplicht op voorhand schriftelijk moest indienen.

De VRT was ook aanwezig en heeft verslag uitgebracht door voor- en tegenstanders aan het woord te laten:

Pagina's:«123456789»