Browsing "In Knesselare en Ursel"
mei 10, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 12 mei 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 12 mei 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Maaltijdcheques gemeentepersoneel – schorsing beslissing GR d.d. 23 december 2009;

3. Maaltijdcheques gemeentepersoneel – beslissing;

4. Grondafstand verkaveling Kouter-Koffiestraat;

5. Ontwerp wegen- en rioleringswerken verkaveling Tramstraat;

6. Reglement leegstand woningen;

7. Reglement BKO – aanpassingen;

8. Tariefreglement BKO – aanvulling;

9. Kerkfabriek St.-Medardus – budgetwijziging 2010;

10. Intercommunales jaarvergaderingen 2010 – agenda en aanstelling afgevaardigden:

11-1 – Westlede (09 juni);

11-2 – Finiwo (21 juni);

11-3 – Imewo (21 juni);

11-4 – Veneco (22 juni);

11-5 – IVM (09 juni);

B-punten

11. JWBP 2008-2010 – verantwoordingsnota 2009;

12. Toetreding tot het dienstverleningsbedrijf Cipal – wijziging;

Toegevoegde A-punten

13. Wijziging art. 17 huishoudelijk reglement (Groen!).

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

PlanMER voor N44 ter inzage

Op de site van MER Vlaanderen kan u de nota voor publieke consultatie omtrent de herinrichting van de N44 terugvinden. Of u kan het ook <%media(N44/planmer N44.pdf|hier)%> terugvinden.

Voor alle duidelijkheid: dit is geen uitvoeringsplan. Dit is zelfs nog helemaal geen milieueffectenrapport. Dit is enkel het plan om zulke effectenrapport te gaan opstellen.

Deze publieke nota vertelt u dus eigenlijk wat men juist gaat onderzoeken in het kader van de herinrichting. Welke effecten kan de herinrichting hebben op zijn omgeving, dat is de hamvraag.

Op dit moment kan u dus ook helemaal geen bezwaarschriften indienen. Wel kan u aangeven dat bepaalde zaken extra of beter moeten onderzocht worden. En dat is belangrijk voor de toekomst, want als het uiteindelijke MER dat hieruit zal voortvloeien, bepaalde negatieve zaken aan het licht brengt, dan zal men hiermee rekening moeten houden.

Tot 25 mei 2010 kan u opmerkingen formuleren bij dit plan van aanpak. Dat kan u doen met <%media(N44/reactie-mer.doc|dit formulier)%> dat u vervolgens aan ons gemeentebestuur kan sturen of per email aan [email protected]

Ik heb deze nota zelf eens grondig nagelezen. Persoonlijk ga ik op een aantal zaken aandringen die beter onderzocht moeten worden:

1. Er zijn vier alternatieven die worden aangeboden: al dan niet de N44 insleuven ter hoogte van de lintbebouwing in Knesselare gecombineerd met éénrichtings- of tweerichtingsverkeer op de parallelle ventwegen. Ik mis hierin het onderzoek naar de meerwaarde om de N44 helemaal in te tunnelen in plaats van enkel in te sleuven. Volgens mij zou zulk onderzoek meer dan waarschijnlijk aantonen dat de nadelige effecten die reeds worden opgesomd (zoals de dwarsdoorsnede tussen landschappelijke elementen en woonkernen en de lawaai-, stof-, geur- en trilhinder beperkt worden evenals dat er dan geen onteigenigingen moeten gebeuren) zeer sterk zouden verminden, misschien zelfs zouden verdwijnen.

2. Verder wil ik er op aan dringen dat men in het aspect “mens” veel meer aandacht zou hebben voor de leefbaarheid in de diverse alternatieve scenario’s. Hoeveel huizen dienen er onteigend te worden? Wat is nog de leefbaarheidswaarde van de huizen die niet onteigend worden, maar dan vlak aan een quasi snelweg zullen liggen? Zijn er voldoende maatregelen te nemen tegen lawaai en trillingen? Als men voortuintjes gaat onteigenen voor de ventwegen, is het dan nog leefbaar dat men de deur zal uitstappen en vlak op straat zal terechtkomen?

3. Voor de ontsluiting van het lokale bedrijventerrein Moerakker: kan men daar onderzoeken welke van beide initiatieven het minst aantal onteigeningen nodig heeft? Kan men tevens onderzoeken wat de verkeersdruk zal zijn op de gemeentelijke wegen die achteraan op het industrieterrein ontsluiten? Rekening houdend dat het containerpark hier ooit zou moeten komen?

Ik stuur alvast <%media(N44/mijn-reactie-mer.pdf|deze vragen)%> in. Misschien dat u nog enkele andere opmerkingen heeft? Ik zou u alvast willen aanraden dat indien u begaan bent met deze problematiek, u toch zeker ook bovenstaande opmerkingen zou insturen. 1 ingediend vragenformulier is makkelijker te negeren dan enkele tientallen.

Als u trouwens wil zien welke vragen u kan stellen en welke niet, kan u best even eerst deze brochure lezen.

U mag mij trouwens altijd kopie bezorgen van uw vragen. Dan kan ik dit verder in het dossier opvolgen. Hier kan u alvast mijn ingediend verzoekschrift lezen.

apr 27, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geen transparant bestuur

Naar aanleiding van het feit dat op de beruchte gemeenteraad van 23 december 2009 enkele zaken door de strot van de gemeenteraadsleden werd geramd zonder respect voor de oppositie, had ik een brief geschreven aan gouverneur Denys met de vraag dit allemaal eens te bekijken of dit wel zomaar kon.

Samengevat: het ging mij concreet om het feit dat op de gemeenteraadszitting zelf Groep 9910 een amendement op hun eigen voorstel ivm huisvuilbelasting indient zonder dat we vanuit de oppositie de kans hadden dit grondig te bestuderen. Ik vermoedde een maneuver achter dit alles om de oppositie buiten spel te zetten. Een amendement is soms normaal: je kan tijdens de discussie op een ander idee komen en dan het voorstel nog willen aanpassen.

Als echter de meerderheid zelf amendementen indient die een grondige wijziging inhouden – en dat hier het geval want de prijs van een vuilniszak ging van 1 euro naar anderhalve euro – dan wordt het systeem volgens mij misbruikt.

De gouverneur geeft mij ten gronde gelijk. In zijn brief van 9 april laat hij me weten de zaak grondig uitgezocht te hebben.

Het behoort tot de gemeentelijke fiscale autonomie om de prijs/retributie vast te stellen voor de verkoop van huisvuilzakken. Deze beslissing kadert in het afvalbeleid van uw gemeente. Mijn ambt spreekt zich niet uit over de beleidskeuze van het gemeentebestuur voor zover deze geen schending inhoudt van het recht en het algemeen belang.

Het gemeentebestuur stelt in haar standpunt dat in het ontwerpbudget van 2010 dat in dezelfde zitting werd goedgekeurd, al rekening is gehouden met de meerinkomsten van deze retributie. Niettemin werd de verhoging met 50% niet vooropgesteld in het ontwerpbesluit maar wel via een amendement. Dergelijke werkwijze getuigt niet van transparant bestuur.

De rest van de brief gaat nog over de vragen die ik stelde hoe amendementen behandeld dienen te worden. Daar raadt de gouverneur aan om dit zo snel mogelijk op te nemen in het huishoudelijk reglement. Iets wat afgesproken is onder de fractieleiders, maar nog steeds niet is gebeurd trouwens.

Waar het op neer komt, is dat de gouverneur het normaal vindt dat amendementen kunnen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Tijdens de bespreking kan iets naar boven komen die een aanpassing rechtvaardigt. Of voor een oppositiepartij die meent een tegenvoorstel te kunnen doen.

Het wordt natuurlijk een vuil spel als een meerderheid een amendement gebruikt voor iets wat ze op voorhand al goed genoeg wist.

In dit geval kan Groep 9910 niet ontkennen dat het geen ingeving van het moment was om de huisvuilbelasting te verhogen. Zelfs geen idee van de dagen voordien. De gouverneur stelt immers zelf vast dat de meerinkomsten reeds ingeschreven waren in de begroting.

Dit getuigt dus van het feit dat het amendement werd gebruikt om de oppositie zand in de ogen te strooien. De zin “Dergelijke werkwijze getuigt niet van transparant bestuur.” zou best nog eens goed nazinderen bij de mensen van Groep 9910. Waren zij niet diegene die net gingen voor een goeie communicatie? Voor een transparant bestuur.

Als ze eerlijk zijn met zichzelf, moet de opmerking van de gouverneur pijn doen. Zeker in combinatie met het feit dat ze hebben toegegeven dat het nergens op lijkt dat besluiten die nog genomen moeten worden, al op voorhand in artikels geschreven worden en uitgegeven worden voor de gemeenteraad plaatsgrijpt.

apr 19, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Grote zone 30 onveilig

Op aangeven van enkele verkeersveiligheidspecialisten van de Vlaamse overheid, heeft het college beslist de grote zone 30 in de Veldstraat-Kloosterstraat op te heffen. Volgens deze specialisten heeft een grote zone 30 geen effect. Een te grote zone 30 werkt niet omdat 30 per uur eerder iets is waar je je maar aan houdt voor een kort stuk.

Het is ook logisch en ik heb het al eerder beweerd: als je 30 per uur rijdt, dan is het moeilijker om geconcentreerd te blijven en krijg je op de koop toe nog eens een groot verschil tussen diegenen die zich wel aan de 30/u houden en de anderen.

Dat is nu dus bevestigd door nog meer specialisten dan die ik al een paar jaar geleden had geraadpleegd. Ik zei toen al dat zo’n grote zone niet zou werken.

Dus wederom een dossier waarin de GVP gelijk krijgt. Toppunt: er zitten momenteel drie schepenen in het college die toen nog in de goede partij zaten en dat standpunt hebben verdedigd in de gemeenteraad. Maar dat terzijde.

Het gekke is nu dat men een situatie creëert waarbij de drukste straat in het centrum, waar twee scholen gelegen zijn, terug een zone 50 maakt, waar men met variabele borden een dynamische zone 30 maakt omdat dit veiliger is (waar ik het dus mee eens ben), maar dat deze redenering niet zou opgaan voor de rest van de reuzezone 30.

Ik zie er de logica niet van in en schepen De Blaere kon het eigenlijk ook niet verklaren. Het enige verschil is volgens hem dat het gaat over de lengte van de zone.

Voor alle duidelijkheid: er komt dus een variabele zone 30 van iets na de grens met Oedelem tot voorbij het kruispunt Kwadam/Sportstraat/Kloosterstraat. En de tweede in de buurt van het kruispunt Maldegemseweg/Veldstraat/Aalterseweg.

Daarnaast wordt het nu echt wel een kakafonie van verkeersborden. Schepen De Blaere verzekerde ons dat het gewest voor de kosten zou opdraaien, maar ik twijfel daaraan. Zo was er alvast de uitspraak van de schepen dat er vier borden per variabele zone zouden nodig zijn.

Fout dus, want je moet bv ook borden zetten in de Prinsengoeddreef, Kwadam, Sportstraat, Maldegemseweg en Aalterseweg.

En dat moeten dus ook allemaal LED-borden zijn. Want anders kom je bv aan de Sportstraat uit de permanente zone 30 in een zone die afhankelijk van het tijdstip ook een zone 50 kan zijn. Benieuwd of men daar aan gedacht heeft.

En verwarrend zal het ook zijn. Want als je bv vanuit de Sportstraat komt, kom je dus einde zone 30, begin zone 50 en als je dan oversteekt naar de Kwadam kom je weer in zone 30…

Als het nu echt vaststaat dat een zone 30 enkel maar op enkele honderden meters effectief is, pas die logica dan overal toe.

In plaats van een kakafonie van borden zetten die toch niet helpen en dus enkel een gewetenssusser is, zou de gemeente beter investeren in verkeersveilige infrastructuur en straatinrichtingen. Maar dat zal te moeilijk zijn zeker?

apr 10, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Oh tinkelend, kwninkelend waterleidingding

Op de vorige gemeenteraad stelde ik het college de vraag of er iets veranderd was aan onze waterleidingnetwerk nu er een aansluiting was bijgekomen met Aalter.

Sinds kort werd de nieuwe hoofdwaterleiding die aangelegd is langs de N44 van Knesselare naar Aalter in gebruik genomen.

Deze is aangelegd om de bevoorradingsproblemen en onvoldoende druk op het water in Aalter te compenseren, daar Aalter tot op heden enkel een hoofdleiding had vanuit Ruiselede die echter versleten is en al een paar maal lek is geweest.

Wij vragen ons af wat de gevolgen zijn voor onze gemeente.

1. Vermindert de druk nu op ons gemeentelijk waterleidingnet?

2. Wat zullen de gevolgen zijn op momenten dat de waterleiding uit onze gemeente de enige is naar Aalter (dus als de Ruiseleedse connectie weer wegvalt)? Zal dan de druk bij ons verminderen? Zullen delen van onze gemeente dan zonder water zitten?

Uit het antwoord van de schepen kon ik volgende zaken opmerken:

– het betreft een aansluiting op de hoofdwaterleiding, waardoor er geen drukverschil mag optreden op het distributienetwerk in de gemeente zelf.

– er zouden geen merkbare gevolgen mogen zijn als de Ruiseleedse connectie wegvalt

– het kan ook een voordeel zijn voor Knesselare als onze verbinding van Brugge zou wegvallen om een bepaalde reden.

Kortom, we mogen op onze twee oren slapen (kan iemand me trouwens eens uitleggen hoe dat moet? Ik kan maximaal op één oor tegelijk liggen).

Dagorde gemeenteraad 14 april 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 april 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. RUP Moerakker – definitieve aanneming, aanvraag machtiging onteigening;

3. Fietsvergoeding personeel gemeente;

4. 4.1 – Herziening beslissing AGB ingevolge brief agentschap binnenlands bestuur (ABA);

4.2 – Algemene belasting bedrijven 2010;

5. TMVW – statutenwijziging;

6. Permanente politiereglementen – advies zone 30 gewestwegen en 70 km/h Geuzestraat;

7. Burensportdienst – goedkeuring rekening 2009;

8. Drugspreventie – jaarrekening 2008;

9. Participatie en communicatie mobiliteitsplan;

10. Ocmw – financiering zonnepanelen;

11. Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring

bestek opgemaakt door de RSZPPO;

Toegevoegde A-punten

12. Voorstel tot invoering van eenrichtingsverkeer in de Moerakkerstraat (Groen!);

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

mrt 27, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Sommigen mogen meer dan anderen

Zoals ik altijd al verwacht had, heeft het “nieuwe” gemeentebestuur maar drie jaar nodig gehad om mooie woorden over nieuwe politiek in Knesselare om te vormen naar toegiftjes onder de toonbank.

Of wat moet ik anders denken sinds ik weet dat een gemeenteraadslid van de meerderheid iets gedaan heeft gekregen van het college, terwijl zelfs de gemeentesecretaris tijdens een collegezitting heeft gezegd dat in principe niet op de vraag van het betrokken raadslid van de meerderheid kon ingegaan worden. Meer zelfs, daarbij argumenten heeft gegeven waarom het volgens hem niet wettelijk zou zijn.

Opvallend daarbij is dat expliciet verwezen wordt naar het gemeentedecreet (art 88 § 2): “De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.”.

Ik kan me niet herinneren al ooit meegemaakt te hebben dat men dit zo nodig moest vermelden.

Hoef ik er aan toe te voegen dat ondanks het negatieve advies de vraag wel werd ingewilligd? Meer zelfs, ik vermoed zelfs dat de kosten betaald zullen worden door de gemeente aangezien ik nergens een spoor vind dat het betrokken Ursels raadslid moet opdraaien voor de factuur van de geleverde diensten op de vroegere begraafplaats van Ursel.

Namen noemen doe ik niet, zelfs oproepen dat de betrokkenen ontslag zouden nemen doe ik niet. Dat is toch tevergeefs. Politiek fatsoen zit in Knesselare duidelijk weer onder het vriespunt.

mrt 20, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Woonrecht in Groen Ursel

De problematiek van het permanent wonen in recreatiegebied werd sinds vorig jaar eindelijk behandeld door de provincie en het Vlaams gewest.

1 van de maatregelen die werd genomen, is een verduidelijking omtrent het permanent wonen in gebieden bestemd voor recreatief wonen (zogenaamde weekendverblijven). Zo is er het woonrecht gecreëerd dat aan inwoners van weekendverblijven het recht geeft permanent te verblijven indien:

– Ze ingeschreven waren voor 31 augustus 2008

– Weekendverblijf niet groter dan 300m² en hoofdzakelijk vergund is

– De inwoner geen ander eigendom heeft.

Men verliest het woonrecht echter bij:

– Uitschrijving uit het bevolkingsregister

– Verwerving andere eigendom

– Bouwmisdrijf begaan na 1 september 2009

– Als men niet ingaat op een herhuisvestingsaanbod.

Daarom had ik een aantal vragen voor de burgemeester:

1. Hoeveel inwoners van Groen Ursel hebben woonrecht gekregen?

2. Plant de gemeente een herhuisvestingsaanbod te doen aan deze inwoners? Zo ja, voor wanneer is dit gepland?

3. Welk standpunt neemt de burgemeester in tov nieuwe verzoeken tot inschrijving die niet door de wetgeving voorzien zijn, zoals bv nieuwe geboorten, huwelijken, nieuw samengestelde gezinnen, … wetende dat de federale wetgeving verplicht tot inschrijving wanneer om zulks verzocht wordt?

4. Zal het gemeentebestuur (juridisch) optreden tegen permanente bewoning door inwoners die niet over het woonrecht beschikken?

De burgemeester had nog geen zicht op de aantallen omdat de officiële aanvragen nog moeten volgen.

Ik vind het spijtig en wederom weinig van proactiviteit getuigen dat de burgemeester, zelfs niet naar aanleiding van deze vraag, op zoek is gegaan naar deze aantallen. Een schatting had hij toch al kunnen maken. Zodat hij als burgervader zou weten over hoeveel inwoners het gaat.

Maar steeds meer lijkt het er op dat de mensen uit Groen Ursel voor de burgemeester “quantité negligable” zijn. Zoals gewoonlijk speelt onze burgemeester struisvogel: als ik mijn kop in het zand steek en niet weet over hoeveel mensen het gaat, is er geen werkelijk probleem.

Dat bleek ook uit het volgende antwoord: er was geen antwoord. De burgemeester sprak wel van woonuitbreidingsgebieden en het openstellen van andere verkavelingen, maar niks concreet. Voor het zelfde geld zal dus het woonrecht massaal vervallen als de nieuwe wijk in Ursel wordt aangesneden.

Op de derde vraag zei de burgemeester omfloerst dat hij de inschrijving zal weigeren. Hij kon immers moeilijk ontkennen want de week voordien had het college immers al voor de eerste keer geweigerd iemand nog in te schrijven. De ellende is dus al begonnen. Ik vrees dus voor de mensen die nog gaan trouwen, samenwonen, kindjes krijgen, enz…

Ik kan de mensen die met zulke weigering geconfronteerd worden enkel maar aanraden in beroep te gaan bij de federale overheid. Dan kan men moeilijk een inschrijving weigeren.

Volgens de burgemeester zal er dan altijd snel een PV volgen samen met een stakingsbevel dat een verplichting oplegt om er niet langer permanent te bewonen.

De vierde vraag is dus ook in één klap bewoond. Het gemeentebestuur schuift de hete aardappel door. Ze doen gewoon niks, maar kunnen dan zeggen “jamaar, het is de Vlaamse overheid”. Ik hoop echter dat iedereen zal beseffen dat niks doen in onze maatschappij als “schuldig verzuim” wordt beschouwd.

Ik geef toe dat je als gemeentebestuur voor een stuk afhankelijk bent van de hogere overheden, maar in dit dossier heeft men al van bij het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan zelf geen stelling ingenomen en alles doorgeschoven naar de provincie. Ik ben van mening dat je beter voor of tegen iets kan zijn en dat duidelijkheid veel meer door de betrokkenen wordt geapprecieerd dan geen mening hebben, zoals de eerste beste vijg.

Dit dossier is duidelijk een complex dossier, reden des te meer om alleszins niet de kop in het zand te steken.

Ik was in ieder geval blij dat er massaal veel interesse was van de bewoners van Groen Ursel. Ik hoop dat jullie ook op deze site eens wat feedback geven over alles wat er gebeurt zodat iedereen in de gemeente tenminste weet dat jullie geen verwaarloosbaar cijfer zijn.

Dagorde gemeenteraad 10 maart 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 10 maart 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Intentieverklaring tweede pensioenpijler contractuelen;

3. Principebeslissing tijdelijk containerpark;

4. Principebeslissing zonnepanelen gebouwen Veldstraat – bestemmingswijziging kredieten

(gedeeltelijk);

5. Kerkfabriek St.-Medardus – jaarrekening 2009;

6. Kerkfabriek St.-Willibrordus – jaarrekening 2009;

7. Tariefreglement EID – aanpassing per 01 april 2010;

8. TMVW kapitaalsvermindering T-aandelen;

9. Toetreding tot dienstverleningsbedrijf Cipal;

10. Gebruiks- en tariefreglement promotieborden;

Toegevoegde A-punten

11. Geïntegreerd politiereglement GAS – toevoeging artikel (Groen!).

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

Noot: GVP heeft acht vragen ingediend.

feb 27, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Woonrecht in Groen Usel

De problematiek van het permanent wonen in recreatiegebied werd sinds vorig jaar eindelijk behandeld door de provincie en het Vlaams gewest.

1 van de maatregelen die werd genomen, is een verduidelijking omtrent het permanent wonen in gebieden bestemd voor recreatief wonen (zogenaamde weekendverblijven). Zo is er het woonrecht gecreëerd dat aan inwoners van weekendverblijven het recht geeft permanent te verblijven indien:

– Ze ingeschreven waren voor 31 augustus 2008

– Weekendverblijf niet groter dan 300m² en hoofdzakelijk vergund is

– De inwoner geen andere eigendom heeft.

Men verliest het woonrecht echter bij:

– Uitschrijving uit het bevolkingsregister

– Verwerving andere eigendom

– Bouwmisdrijf begaan na 1 september 2009

– Als men niet ingaat op een herhuisvestingsaanbod.

Om een zicht te krijgen op de lokale problematiek in Groen Ursel, heb ik daarom volgende vragen gesteld aan het college:

1. Hoeveel inwoners van Groen Ursel hebben woonrecht gekregen?

2. Plant de gemeente een herhuisvestingsaanbod te doen aan deze inwoners? Zo ja, voor wanneer is dit gepland?

3. Welk standpunt neemt de burgemeester in tov nieuwe verzoeken tot inschrijving die niet door de wetgeving voorzien zijn, zoals bv nieuwe geboorten, huwelijken, nieuw samengestelde gezinnen, … wetende dat de federale wetgeving verplicht tot inschrijving wanneer om zulks verzocht wordt?

4. Zal het gemeentebestuur (juridisch) optreden tegen permanente bewoning door inwoners die niet over het woonrecht beschikken?

Ik kijk uit naar de antwoorden op de komende gemeenteraad.

Pagina's:«1...6789101112...30»