PlanMER voor N44 ter inzage

Op de site van MER Vlaanderen kan u de nota voor publieke consultatie omtrent de herinrichting van de N44 terugvinden. Of u kan het ook <%media(N44/planmer N44.pdf|hier)%> terugvinden.

Voor alle duidelijkheid: dit is geen uitvoeringsplan. Dit is zelfs nog helemaal geen milieueffectenrapport. Dit is enkel het plan om zulke effectenrapport te gaan opstellen.

Deze publieke nota vertelt u dus eigenlijk wat men juist gaat onderzoeken in het kader van de herinrichting. Welke effecten kan de herinrichting hebben op zijn omgeving, dat is de hamvraag.

Op dit moment kan u dus ook helemaal geen bezwaarschriften indienen. Wel kan u aangeven dat bepaalde zaken extra of beter moeten onderzocht worden. En dat is belangrijk voor de toekomst, want als het uiteindelijke MER dat hieruit zal voortvloeien, bepaalde negatieve zaken aan het licht brengt, dan zal men hiermee rekening moeten houden.

Tot 25 mei 2010 kan u opmerkingen formuleren bij dit plan van aanpak. Dat kan u doen met <%media(N44/reactie-mer.doc|dit formulier)%> dat u vervolgens aan ons gemeentebestuur kan sturen of per email aan [email protected]

Ik heb deze nota zelf eens grondig nagelezen. Persoonlijk ga ik op een aantal zaken aandringen die beter onderzocht moeten worden:

1. Er zijn vier alternatieven die worden aangeboden: al dan niet de N44 insleuven ter hoogte van de lintbebouwing in Knesselare gecombineerd met éénrichtings- of tweerichtingsverkeer op de parallelle ventwegen. Ik mis hierin het onderzoek naar de meerwaarde om de N44 helemaal in te tunnelen in plaats van enkel in te sleuven. Volgens mij zou zulk onderzoek meer dan waarschijnlijk aantonen dat de nadelige effecten die reeds worden opgesomd (zoals de dwarsdoorsnede tussen landschappelijke elementen en woonkernen en de lawaai-, stof-, geur- en trilhinder beperkt worden evenals dat er dan geen onteigenigingen moeten gebeuren) zeer sterk zouden verminden, misschien zelfs zouden verdwijnen.

2. Verder wil ik er op aan dringen dat men in het aspect “mens” veel meer aandacht zou hebben voor de leefbaarheid in de diverse alternatieve scenario’s. Hoeveel huizen dienen er onteigend te worden? Wat is nog de leefbaarheidswaarde van de huizen die niet onteigend worden, maar dan vlak aan een quasi snelweg zullen liggen? Zijn er voldoende maatregelen te nemen tegen lawaai en trillingen? Als men voortuintjes gaat onteigenen voor de ventwegen, is het dan nog leefbaar dat men de deur zal uitstappen en vlak op straat zal terechtkomen?

3. Voor de ontsluiting van het lokale bedrijventerrein Moerakker: kan men daar onderzoeken welke van beide initiatieven het minst aantal onteigeningen nodig heeft? Kan men tevens onderzoeken wat de verkeersdruk zal zijn op de gemeentelijke wegen die achteraan op het industrieterrein ontsluiten? Rekening houdend dat het containerpark hier ooit zou moeten komen?

Ik stuur alvast <%media(N44/mijn-reactie-mer.pdf|deze vragen)%> in. Misschien dat u nog enkele andere opmerkingen heeft? Ik zou u alvast willen aanraden dat indien u begaan bent met deze problematiek, u toch zeker ook bovenstaande opmerkingen zou insturen. 1 ingediend vragenformulier is makkelijker te negeren dan enkele tientallen.

Als u trouwens wil zien welke vragen u kan stellen en welke niet, kan u best even eerst deze brochure lezen.

U mag mij trouwens altijd kopie bezorgen van uw vragen. Dan kan ik dit verder in het dossier opvolgen. Hier kan u alvast mijn ingediend verzoekschrift lezen.