apr 27, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geen transparant bestuur

Naar aanleiding van het feit dat op de beruchte gemeenteraad van 23 december 2009 enkele zaken door de strot van de gemeenteraadsleden werd geramd zonder respect voor de oppositie, had ik een brief geschreven aan gouverneur Denys met de vraag dit allemaal eens te bekijken of dit wel zomaar kon.

Samengevat: het ging mij concreet om het feit dat op de gemeenteraadszitting zelf Groep 9910 een amendement op hun eigen voorstel ivm huisvuilbelasting indient zonder dat we vanuit de oppositie de kans hadden dit grondig te bestuderen. Ik vermoedde een maneuver achter dit alles om de oppositie buiten spel te zetten. Een amendement is soms normaal: je kan tijdens de discussie op een ander idee komen en dan het voorstel nog willen aanpassen.

Als echter de meerderheid zelf amendementen indient die een grondige wijziging inhouden – en dat hier het geval want de prijs van een vuilniszak ging van 1 euro naar anderhalve euro – dan wordt het systeem volgens mij misbruikt.

De gouverneur geeft mij ten gronde gelijk. In zijn brief van 9 april laat hij me weten de zaak grondig uitgezocht te hebben.

Het behoort tot de gemeentelijke fiscale autonomie om de prijs/retributie vast te stellen voor de verkoop van huisvuilzakken. Deze beslissing kadert in het afvalbeleid van uw gemeente. Mijn ambt spreekt zich niet uit over de beleidskeuze van het gemeentebestuur voor zover deze geen schending inhoudt van het recht en het algemeen belang.

Het gemeentebestuur stelt in haar standpunt dat in het ontwerpbudget van 2010 dat in dezelfde zitting werd goedgekeurd, al rekening is gehouden met de meerinkomsten van deze retributie. Niettemin werd de verhoging met 50% niet vooropgesteld in het ontwerpbesluit maar wel via een amendement. Dergelijke werkwijze getuigt niet van transparant bestuur.

De rest van de brief gaat nog over de vragen die ik stelde hoe amendementen behandeld dienen te worden. Daar raadt de gouverneur aan om dit zo snel mogelijk op te nemen in het huishoudelijk reglement. Iets wat afgesproken is onder de fractieleiders, maar nog steeds niet is gebeurd trouwens.

Waar het op neer komt, is dat de gouverneur het normaal vindt dat amendementen kunnen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn. Tijdens de bespreking kan iets naar boven komen die een aanpassing rechtvaardigt. Of voor een oppositiepartij die meent een tegenvoorstel te kunnen doen.

Het wordt natuurlijk een vuil spel als een meerderheid een amendement gebruikt voor iets wat ze op voorhand al goed genoeg wist.

In dit geval kan Groep 9910 niet ontkennen dat het geen ingeving van het moment was om de huisvuilbelasting te verhogen. Zelfs geen idee van de dagen voordien. De gouverneur stelt immers zelf vast dat de meerinkomsten reeds ingeschreven waren in de begroting.

Dit getuigt dus van het feit dat het amendement werd gebruikt om de oppositie zand in de ogen te strooien. De zin “Dergelijke werkwijze getuigt niet van transparant bestuur.” zou best nog eens goed nazinderen bij de mensen van Groep 9910. Waren zij niet diegene die net gingen voor een goeie communicatie? Voor een transparant bestuur.

Als ze eerlijk zijn met zichzelf, moet de opmerking van de gouverneur pijn doen. Zeker in combinatie met het feit dat ze hebben toegegeven dat het nergens op lijkt dat besluiten die nog genomen moeten worden, al op voorhand in artikels geschreven worden en uitgegeven worden voor de gemeenteraad plaatsgrijpt.