Browsing "In Knesselare en Ursel"

Vrachtwagen ramt huizen in Hellestraat

Krak boem, even voor middernacht besloot een grote vrachtwagen even meer plaats in te nemen dan dat er fysisch voorzien is in de smalle bocht van de Hellestraat (meer info op de site van Het Volk). Ach ja, alle inwoners van Knesselare weten dat die kleine centrumstraatjes niet geschikt zijn voor zwaar verkeer, maar je kan niet verwachten dat een buitenlander dit weet – hoewel dat bij een uitzonderlijk transport normaliter het traject op voorhand door de transporteur verkend moet worden.

Het zal Dirk Goetmaeckers echter een worst wezen. De man stelt terecht de vraag waarom de al zo lang beloofde borden tegen het zwaar verkeer zo lang ergens in een magazijn blijven liggen. Och ja, het straatmeubilair voor de Maldegemseweg ligt ook al een jaar langs de kant van een magazijn gewoon te liggen…

Een gemeentebeleid kan actief of passief zijn.

Passief wil zeggen: wachten tot een ander iets doet; wachten op De Post om een postpunt te openen, wachten op de overheid om borden te plaatsen, wachten op mirakels die niet uit zichzelf gebeuren.

Een actief bestuur is een bestuur dat niet aanmoddert, die de telefoon vastpakt en rondbelt tot er actie komt. Die desnoods zelf borden zet en de factuur gewoon doorstuurt naar de Vlaamse overheid.

Alle begrip voor het feit dat het ongeval hier gebeurde door uitzonderlijk vervoer; dit mag nu eenmaal niet over de autosnelweg en moet soms halsbrekende toeren uithalen om ergens langs kleine straten te geraken. Het gemeentebestuur zou best wel eens contact opnemen met de betrokken firma’s die zulk vervoer organiseren om duidelijke afspraken te maken omtrent de doorgang en de planning hieromtrent.

Burgemeester in spe Tanghe heeft weer zijn natuurlijke reflex: it wasn’t me…

“Ze moeten hier geen politieke zaak van maken. Iedereen wil het zwaar verkeer uit de dorpskern, zowel de GVP als wij. En druk zetten heeft geen zin.”

Leert hij dan nooit eens het principe dat wie niks vraagt, ook niks krijgt? We leren onze kinderen reeds al knippend en plakkend uit reclamefolders om een briefje op te stellen voor Sinterklaas, zodat de heilige goede man weet wat hij moet brengen, maar die wijze levensles is blijkbaar nooit aan Tanghe gegeven.

Van een gemeentebestuur verwacht ik dat ze de belangen van onze gemeente en onze inwoners verdedigt, op alle mogelijke manieren. Niet dat ze lijdzaam toekijkt en makkelijkheidshalve alles over zich heen laat komen.

Bellen, schrijven, zagen, klagen, duvelen, lastigvallen… die Vlaamse overheid, desnoods tot ze uit pure ellende beseffen dat Knesselare wel degelijk op de kaart staat.

Een jaar geleden was het de overtuiging van Tanghe dat er niks kon gedaan worden aan het zware verkeer. Nu komt er een half verbod, en enkel en alleen omdat de GVP wel koppig is blijven vasthouden.

Maar tja, Spanjaardstraat, Wolvestraat, Drieselken, Wallekens en Urselseweg, daar hebben ze er geen last van zwaar verkeer. Laat eerst nog maar een paar huizen omver gereden worden… Hopelijk gebeurt er iets vooraleer er eens een kind tussen gevel en vrachtwagen belandt…

nov 20, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Prediken in de woestijn

De provincieraad heeft op voorstel van de PROCORO het provinciaal ruimtelijk structuurplan omtrent het nieuwe industrieterrein de Woestyne in Aalter-brug goedgekeurd, zonder enige wijziging aan het originele plan!

Er komt dus geen bufferzone van 200 m en geen nieuwe mobiliteitsmaatregelen. Ook afval- en mestverwerkende bedrijven kunnen zich huisvesten op het regionale bedrijventerrein. De provincieraad heeft de drie eisen die werden geformuleerd in 350 klachten, volledig naast zich neergelegd.

Daardoor zullen bedrijven zich kunnen vestigen op 50 m van de huizen. De ganse buurt vreest voor haar leefbaarheid omwille van de grote overlast van het extra vrachtverkeer en de mogelijke geur- en stofhinder van afval- en mestverwerkende bedrijven.

Blijkbaar was er dus wel degelijk een reden waarom de provincie de beslissing omtrent het ruimtelijk structuurplan vlak voor de verkiezingen uitstelde. Men wilde het blijkbaar niet riskeren dat dit dossier één of andere partij in de weg zou zitten van een overwinning.

Volledigheidshalve moet ik vermelden dat de provincie het eisenpakket gewoon terugstuurt naar de gemeente Aalter. De verantwoordelijke gedeputeerde merkte immers fijntjes op dat het de gemeente vrijstaat om grotere bufferzones in te planten en voorwaarden op te leggen aan de bedrijven die zich er willen vestigen.

Ook burgemeester Pieter De Crem bevestigde reeds dat Aalter bijna voldoet om zelf stedebouwkundige vergunningen te mogen afleveren. Op die manier kunnen zij zelf maatregelen nemen om de bevolking van Aalter-brug te beschermen.

Over extra bufferruimte naar Ursel toe – nou ja, extra?, er was er eigenlijk geen voorzien – is er nergens sprake. Daar waar je de Aalterse burgemeester het nog hoort opnemen voor zijn bevolking, hoor je verdacht weinig uit de Knesselaarse hoek.

Waarschijnlijk is het onmogelijk om als buurgemeente invloed te kunnen uitoefenen over welke bedrijven er zich komen vestigen in het nieuwe industrieterrein, maar we moeten toch wel een structurele maatregel zoals een groene bufferzone kunnen bekomen.

Het actiecomité kondigde aan om met juridische stappen te beginnen. Ik hoop dan oprecht dat deze keer er ook mensen uit Ursel er zullen voor zorgen dat het geen eenzijdige zaak wordt van enkel Aalter-brug.

We mogen niet vergeten dat er ook voor Ursel heel wat belangen op het spel staan. Ik ben niet enkel bezorgd om de leefbaarheid van de mensen die in de onmiddellijke buurt wonen van het nieuwe industrieterrein en die er rechtstreeks moeten op kijken, maar ik ben ook heel bezorgd om de verkeersdrukte die misschien ontstaat tussen dit nieuwe industrieterrein en het industrieterrein van Eeklo.

In het verleden waren er enkele mensen uit Ursel die van zich lieten horen in dit dossier. Ik hoop voor hen dat ze niet hebben staan prediken in de woestijn. En dat ze het dossier niet laten verzanden.

Vooruit met de geit, zou ik zo zeggen!

nov 16, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

De 7 GVP-mandatarissen

Men is natuurlijk heel nieuwsgierig naar de namen van GVP-ers die een mandaat zullen opnemen. Vijf mensen zijn geroepen om te gaan zetelen in de gemeenteraad, twee zullen namens de GVP zetelen in de OCMW raad.

We moesten daarbij rekening houden met de verkiezingsuitslag die duidelijk maakte dat de GVP dringend aan vernieuwing toe was, maar ook met de persoonlijke keuzes van sommige van onze mandatarissen. Zoals reeds eerder verteld, wilden Benedikt, André en Gilbert niet langer gaan zetelen. Zij begrepen dat het tijd was om plaats te maken voor nieuwe mensen.

Na onderling overleg hebben we een groep van zeven bekwame mensen gevonden. Het is een goede mix geworden van jong en oud, van ervaring en nieuw enthousiasme.

De GVP-fractie in de gemeenteraad zal bestaan uit de volgende personen :

  • Nathalie Busschaert
  • David Geens
  • Laurenzo Lefèvre
  • Joeri Roose
  • Guido Van Hecke

In het OCMW zal de GVP vertegenwoordigd worden door :

  • Marianne de Baets
  • Albert Van de Walle

Met deze groep starten we aan de grote uitdaging om een goede, constructieve oppositie te voeren. We geven het nieuwe bestuur alle krediet die ze nu verdienen, maar ze zijn verwittigd dat oppositie zal waken over de goede uitvoering van het beloofde bestuur. Wij zullen onze oppositie-taak zeer ernstig nemen.

We hopen dat dit anders zal kunnen gebeuren dan in het verleden. Hoewel het nieuwe bestuur een ruime meerderheid heeft, hebben alle 19 raadsleden uiteindelijk hetzelfde doel : onze gemeente beter maken. We hopen dan in de eerste plaats ook dat de informatie beter zal doorstromen dan in het verleden. Als het nieuwe college hun slogan “We zeggen wat we doen” echt in praktijk zal willen brengen, dan zal dit wel geen probleem vormen. Het is gewoonlijk pas zo wanneer kwalijk ruikende potjes moeten gedekt blijven, dat informatie wordt achtergehouden.

De GVP staat klaar voor nieuwe start! Onze nieuwe fractie kijkt met veel enthousiasme uit naar de start van de nieuwe legislatuur. Samen met de fractie van Groen! die voortaan twee leden zal tellen, zullen we er voor zorgen dat de oppositiebanken zeker gehoord zullen worden.

We wensen het nieuwe college en vooral de nieuwe voorzitter van de gemeenteraad, Fons De Neve, de moed en de kracht toe om constructief, open en daadkrachtig te besturen en te communiceren.

De vervuiler betaalt – niet altijd

In Vlaanderen geldt de normale simpele regel “De vervuiler betaalt” als basisregel in de complexe regelgeving omtrent afvalbeheer.

Deze regel is eerder dit jaar door het Europees Parlement nogmaals bevestigd voor ondernemingen:

Na zes weken debat hebben de Europarlementsleden zich uitgesproken voor striktere regels betreffende de verantwoordelijkheid van ondernemingen die aan de basis liggen van milieuschade. Het gaat om een herbevestiging van de regel “de vervuiler betaalt”. Voortaan is bepaald dat ondernemingen volledig verantwoordelijk…

(bron: Prevent)

We kennen allemaal de dossiers omtrent Umicore die om de saneringsplannen in Hoboken, Olen, Balen en Overpelt te realiseren 20 miljoen euro heeft uitgetrokken op hun begroting (bron: Nieuwsblad), of de verplichte sanering van tankstations waar de kosten gedragen worden door alle vervuilers – dus zowel de pretroleumsector als de automobilist (bron: BOFAS).

Voorbeelden genoeg van historische vervuilingen waar de oorspronkelijke veroorzaker toch nog moet – terecht – betalen.

Maar in Knesselare dus soms niet.

In de Hoekestraat werden onlangs de rioleringen naar aanleiding van de Aquafin werken vervangen. Soms kan men de rioleringen niet verwijderen omwille van de wortels van bomen of andere planten. In dat geval metselt men de oude rioleringen toe en stort men ze vol met beton.

Onafhankelijk of men de riolering uitgraaft dan wel laat zitten, moet men ze voordien steeds reinigen. Gewoonlijk zitten zulke rioleringen overvol met slib. Dit moet dan gereinigd worden in een erkende reinigingsinstallatie. Dit was dan ook voorzien in de oorspronkelijke offerte.

In de Hoekestraat heeft men echter vastgesteld dat het slib veel vuiler was dan voorzien. Dit betekent dan ook een aanzienlijke meerkost van 16.500 ¤. De aannemer en het betrokken studiebureau laten geen enkele twijfel bestaan over de oorzaak van de extra vervuiling. Dit is geheel te wijten aan de industriële activiteit van een (voormalig) bedrijf uit de buurt.

Ik snap dan ook niet waarom het schepencollege geen enkele stap heeft ondernomen om het principe “de vervuiler betaalt” te respecteren en de rekening te presenteren aan de vervuiler. Dit is evengoed een historische vervuiling zoals de voorbeelden die ik bovenaan in het artikel gaf. Het schepencollege weet heel goed welk bedrijf hiervoor verantwoordelijk was en dat men eventueel kan aanspreken om deze rekening te betalen.

Maar als men dat niet doet, dan moeten wij als belastingbetaler weer opdraaien voor kosten die eigenlijk niet voor ons bestemd waren.

Het is oneerlijk tegenover de bedrijven die wel hun verantwoordelijkheid opnemen. Het is even oneerlijk tegenover al de belastingbetalers. Daarom hoop ik dat het schepencollege alsnog de nodige stappen zal ondernemen om met de eigenaar van het bedrijf te gaan praten.

Raadslid Roland Bonami wist op de gemeenteraad nog te vertellen dat een lager gelegen weiland in de Hoekestraat werd opgehoogd met slib. Normaal is hiervoor een vergunning nodig. De burgemeester kon zich niet herinneren ooit een vergunning afgeleverd te hebben. Laat ons dan maar hopen dat het ook geen vervuild slib is dat men daar gestort heeft. Het college was er vrij gerust in net omdat er in het dossier enkele meetstaten zaten die aantoonden dat het vervuilde slib werd afgevoerd naar een reinigingsinstallatie.

Wordt vervolgd.

Gemeenteraad op 8 november

Op woensdag 8 november 2006 is er gemeenteraad.

In de agenda (bij meer lezen) valt mij vooral op dat er voorlopige twaalfden gestemd zullen worden. Ik ben benieuwd om te vernemen wat de reden hiervan is.

Normaal moet een gemeenteraad op de eerste maandag van oktober vergaderen over de begroting van het volgende jaar. In praktijk gebeurt dat bijna nergens, maar is de regel dat de begroting toch klaar moet zijn voor het nieuwe jaar begint. Een gemeente kan immers geen rekeningen betalen als er geen goedgekeurde begroting is.

Voor het geval zulks toch uitzonderlijk zou gebeuren, kan een gemeenteraad voorlopige twaalfden goedkeuren. Het begrip verklaart zichzelf voor een stuk: men keurt dan goed om 1/12de van de begroting van de gewone dienst van het jaar voordien als cijfer te nemen voor de lopende rekeningen. Op die manier valt de gemeentewerking toch niet stil.

Stel u immers voor dat het personeel niet meer betaald zou worden, huisvuil niet meer zou opgehaald worden, …

Zonder begroting kunnen er wel geen grote werken,aankopen of investeringen gebeuren.

In Knesselare is het al meermaals gebeurd dat een begroting niet tijdig klaar was, maar ik vraag me af of er deze keer niet meer achterzit.

Het zou er misschien kunnen op wijzen dat dit college verdeeld is. Per slot van rekening moet het huidg bestuur een begroting goedkeuren die dan vervolgens moet uitgevoerd worden door een nieuw bestuur. Veel nieuwe besturen zitten daarom vast in hun eerste bestuursjaar omdat vaak oude besturen nog dingen beslissen tegen de zin van het nieuwe bestuur, die dan wel met de gebakken begroting van hun voorgangers zitten.

Maar nu is er dus een deel van het bestuur dat wegvalt en een deel dat doorgaat en misschien komen ze niet meer overeen. Misschien wil Fredy een 9910-begroting en zijn Schrans & co een beetje dwarsliggerachtig (niet dat we hem hier ooit van zouden verdenken)…

Aangezien nu al de belastingsreglementen er samen met de voorlopige twaalfden opstaan, vermoed ik ook dat het de laatste gemeenteraad van het jaar zou kunnen zijn en dus ook van de hduiige legislatuur (en dus de laatste keer dat ik de raad vanop de publieksbanken moet volgen). Als dat zo is, vind ik dat we alleszins Schrans, Claeys en De Poorter een afscheidsgeschenk moeten aanbieden…

De agenda:

Openbare zitting:

1. Belastingen en retributies:

1) Aanvullende personenbelasting;

2) Opcentiemen onroerende voorheffing;

3) Belasting op de tweede verblijven en weekendhuisjes;

4) Aanvullende belasting gezinnen en bedrijven;

5) Tariefreglement begraafplaatsconcessie;

6) Belasting op het ophalen van huisvuil;

7) Algemene retributie op de verkoop van huisvuilzakken;

8 ) Contantbelasting opruimen sluikstorten;

9) Retributie op het ophalen van snoeihout;

10) Tariefreglement evenementkasten elektriciteit;

11) Retributie gebruik feestzaal gemeentehuis;

12) Gebruik- en tariefreglement tuinhuisje Hemelrijk;

13) Retributie gemeentelijke kinderopvang en buitenschoolse opvang;

14) Tariefreglement sportcentrum Onderdaele;

15) Tariefreglement feestzalen Katerhoek en Kloosterstraat;

16) Tariefreglement gebruik jeugdlokalen Flabuit;

17) Tariefreglement dienstencentrum Ursel;

18 ) Retributie dienstprestaties door werkliedenpersoneel aan privé-instellingen en particulieren;

19) Contantbelasting op de rioolaansluitingen;

20) Belasting op de foorinstellingen;

21) Retributie op de huwelijkspraal;

22) Retributie op de afgifte van administratieve stukken;

23) Retributie op de afgifte van administratieve stukken voor onroerende goederen;

24) Belasting aanvragen tot opening melding- of vergunningplichtige inrichtingen;

25) Retributie op de gemeentelijke aanplakkingen;

26) Tariefreglement cafetaria sporthal Flabbaert.

27) Retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op gem. openbaar domein;

2. Vervanging verwarmingsketels linkervleugel Parkresidentie;

3. Dotatie politiezone Aalter-Knesselare (begrotingswijz. 2006);

4. Voorlopige twaalfden;

5. 1ste Fase collectoren – verrekening;

6. Grondinnames Kluizestraat – administratieve aanpassing (nummering);

7. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – verdiscontering toelagen, advies;

8. Buitengewone algemene vergaderingen 2006 – goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordigers:

1) Imewo;

2) Fniwo;

3) IVM;

4) Intercommunale Westlede;

5) TeVe Oost;

6) Veneco.;

Gemeente verkoopt zelf postzegels

In Het Nieuwsblad konden we lezen dat Fredy Tanghe boos is op De Post, want het beloofde postpunt is er nog niet.

Vijf maand nadat wij al al de alarmbel hingen, is er nog steeds geen oplossing voor Ursel. Vijf maand geleden al riepen we alle hens aan dek om aandacht te vragen en voor een snelle oplossing te zorgen.

De oude Fredy Tanghe wapperde met de handjes en zei “het komt wel allemaal in orde“. De nieuw herboren Fredy Tanghe is boos.

Nu vindt ook onze toekomstige burgemeester het ongehoord dat er nog geen postpunt is. Nu gaat de gemeente eindelijk toch al iets ondernemen door postzegels te gaan verkopen in de bibliotheek.

Oh ja, en vuilsniszakken ook…

Allé, het is alvast een goed begin. Als Groep9910 in het nieuwe beleid al onmiddellijk begint de oude GVP-standpunten in te nemen, dan is onze strijd toch blijkbaar niet voor niks geweest en belooft het een mooie start van het nieuwe bestuur.

Misschien moet ik intussen eens al onze oude dossiers terug opzoeken en onze nieuwe burgervader eens een bezoekje brengen met een pak tips: allemaal zaken die al lang hadden moeten geregeld zijn. Kwestie dat ze onder de aandacht blijven van ons nieuw bestuur – zeker nu het er zo belovend uitziet… Ik krijg er al zin in om als oppositie te zorgen dat het zo kan blijven…

okt 27, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Benedikt en André stappen uit de politiek

Benedikt had al voor de verkiezingen aangekondigd dat bij verlies voor de GVP, voor hem het verhaal ten einde zou zijn. Zes jaar oppositie in Maldegem, zes jaar oppositie in Knesselare, hij was en is moegestreden en daar heb ik alle begrip voor.

Benedikt heeft ook een moeilijk politiek jaar achter de rug. Iedereen weet dat “de vijf” vertrokken zijn om persoonlijke conflictredenen met Benedikt en dat ze dit nooit onder stoelen of banken hebben gestoken.

Tegelijk weet ik persoonlijk ook dat het hem professioneel alsmaar beter voor de wind gaat en zijn advocatenpraktijk steeds verder groeit, een heel stuk verder dan dat ik hem 2 jaar geleden hoorde plannen. Dat alles had er al toe geleid dat hij een stap opzij had gezet en lijstduwer werd.

Nu neemt hij moegestreden afscheid van de Knesselaarse politiek, samen met André Martlé.

“Na de verkiezingen heb ik de uitslag meteen aan de kant gelegd en was het voor mij duidelijk dat politiek in Knesselare niets voor mij is. Ik heb zes jaar keihard gewerkt als oppositieman, maar blijkbaar is daar geen waardering voor. In Knesselare worden niet de werkers, maar wel de volksvrienden beloond in de politiek. Knesselare is de derde slechtst bestuurde gemeente in Vlaanderen. Maar toch geeft de kiezer Tanghe en zijn ploeg de kans om verder te doen. Op die manier wil ik echt niet meer aan politiek doen. Mijn gezin heeft mij door de politiek al veel moeten missen en het is nu tijd om die verloren tijd in te halen.”

(bron: Het Laatste Nieuws)

Ook André Martlé stopt met de Knesselaarse politiek, na drie legislaturen mee aan de kar getrokken te hebben. André is nog zeven jaar voorzitter geweest, eerst van Volksbelangen, nadien van de pas opgerichte GVP.

Ik begrijp ten volle hoe ze zich nu voelen en waarom ze deze beslissing hebben genomen. Dat doet echter geen afbreuk aan het feit dat ik dit jammer vind en niet graag afscheid neem van mensen met een politiek inzicht dat onze gemeente goed kan gebruiken.

Ik wil ook benadrukken dat dit alles gebeurd is in samenspraak met het bestuur van onze partij. Benedikt en André laten de GVP niet zondermeer in de steek en ze keren de GVP zeker niet de rug toe. Beiden willen ze in de eerste plaats plaats maken voor nieuwe mensen die nu de fakkel van hen kunnen overnemen en met vernieuwde energie en moed aan een nieuwe oppositielegislatuur willen en kunnen beginnen.

Daarom wil ik hen bedanken. Na zulke ontgoocheling vergt het ook moed om dit te doen. Per slot van rekening hadden ze ook gewoon kunnen gaan zetelen aangezien ze rechtstreeks verkozen zijn. Je moet moed hebben om te zien dat er nood is aan iets anders, aan mensen die ondanks de kleine fractie die we maar zullen vormen, er toch zullen voor zorgen dat een volstrekte meerderheid niet afglijdt tot een Zuid-Amerikaanse dictatuur.

Maar vooral ook bedankt voor het geleverde werk van al die jaren. Het heeft niet mogen lonen zoals we gehoopt hadden, maar er zijn mensen die het zeker naar waarde weten en zullen weten te schatten.

okt 25, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

GVP haalt helft schepencollege binnen

Dat is het eerste wat me door het hoofd schoot toen ik vanmorgen de foto in Het Laatste Nieuws zag.

Freddy wordt uiteraard burgemeester. Liliane blijft ook op post en Frans, die was niet te stuiten om uit het schepencollege te houden.

Vanuit de oude GVP worden nu Herlinde en Erné beloond met een schepenambt en Johan haalt zijn felbegeerd OCMW-voorzitterschap binnen.

Mijn voorspellingen komen dus allemaal uit.

Het was uiteraard de beste tactiek om het GVP-gedachtengoed massaal in het bestuur te krijgen: gewoon er voor zorgen dat beide kampen geïnfiltreerd geraken 😉

Het enige wat ik niet voorspeld had was dat Fons De Neve het postje zou krijgen dat ik beloofd was als ik mee was overgestapt, namelijk het voorzitterschap van de gemeenteraad.

Alleszins, nu maar hopen dat de drie GVP’ers eigenlijk nog dezelfde ideeën hebben als vroeger en zullen doen wat ze toen gezegd hebben; in dat geval is er nog een toekomst weggelegd voor onze gemeente.

Ik kijk nu al uit om in de oppositie te zitten als grote waakhond van dit nieuwe schepencollege. Ik beloof plechtig al hun daden met argusogen te onderzoeken en ex-GVP of niet, als het fout zit, dan zal het hier op deze blog te lezen zijn.

Maar in afwachting: proficiat aan de nieuwe – ex-Gemeentebelangen en ex-GVP mooi hand-in-hand samen – schepenen, voorzitter en burgemeester.

okt 10, 2006 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Bedankt voor alle leuke mails en telefoons

Aan iedereen die al gebeld of gemaild heeft, hartstikke bedankt!

Het doet deugd dat er ook mensen zijn die er aan denken dat we weliswaar verloren hebben, maar dat we toch nog de steun van 1550 mensen hebben gekregen.

Ook de persoonlijke steunbetuigingen doen deugd.

Zoals ik gisteren al zei, ik kan zelf niet helemaal ontevreden zijn. Daarom zal ik ook gaan zetelen, als het mij gevraagd wordt. Want ook in de toekomst zal er nog nood zijn aan een oppositie.

Sommige mensen reageren verbaasd over het feit dat ik Groep9910 zo uitgebreid heb gefeliciteerd.

Waarom niet? denk ik dan… De kiezer heeft aangetoond dat we ongelijk hadden en zij gelijk; dus ik heb geen probleem om dat toe te geven en mijn houding aan te passen.

Enkel een idioot verandert nooit van mening, zeg ik altijd…

Daarom ook dat ik nu Groep9910 een verse start geef. Ik ga hen hoedanook enkel beoordelen op wat ze in hun eigen legislatuur doen. Bij de verkiezingen telt het oordeel over het verleden, één keer dat oordeel gevallen is, moet je dat achter je laten.

Ze krijgen dus het voordeel van de twijfel, maar als oppositie zal ik even glashelder berichten zoals ik vroeger deed over gemeentebelangen.

Dat betekent ook dat de issue over overlopen afgesloten is. Dat is in de huidige legislatuur gebeurd, in de nieuwe zit een groep die samen verkozen is. Dus ook dat speelt dan geen rol meer.

De borden heb ik gisteravond al uitgegraven, het hout kan weer voor een paar jaar aan de kant.

De stickers zijn van de auto. Nu nog hopen papier naar buiten halen en alles is weer proper klaar voor de start.

Ik kijk er al weer naar uit. Blijven kniezen is niet mijn stijl. Leren uit het verleden en dan naar de toekomst kijken, was de slogan van een wijze partij 😉 Ga ik dus ook doen…

Auw

Ik heb zelf al genoeg gezegd tegen anderen: niet zeveren. Ik ga dat zelf dus ook niet doen.

De uitslag van zondag 8 oktober 2006 is voor de GVP een zware slag, die zelfs fysiek pijn doet.

Niemand had hem verwacht en ik vind het fideel van Freddy Tanghe dat hij gisteren al onmiddellijk zelf zei dat het een onverwachte uitslag was.

Zijn score is fenomenaal en daar komt hem alleen lof voor toe. Hij en zijn groep zijn de overwinnaars, met glans en glorie. Anders beweren is zeveren en dat doe ik niet.

Dus bij deze, een dikke proficiat aan Groep 9910, maak er een goeie legislatuur van!

Wij zelf hebben nu tijd nodig om onze wonden te likken.

De uitslag staat voor ons haaks op wat we de afgelopen weken aanvoelden en begrijpen kunnen we het (nog) niet.

Ik wil ook de 1550 kiezers die voor GVP kozen uitermate hard bedanken. Een jaar geleden was onze partij dood, na het vertrek van een reeks kopstukken. We schoten slechts met 3 over in de gemeenteraad.

Nu halen we vijf zetels, we zijn nog niet helemaal van de kaart geveegd.

Ik wil ook felicitaties geven aan Roland Bonami en zijn Groen!. Roland zit eindelijk niet meer alleen in de gemeenteraad en zijn “wij van Groen” zal nu veel harder klinken.

Hoewel ik momenteel veel verdriet heb voor onze partij, ga ik persoonlijk geen klaagzang aanheffen. In 2004 scoorde ik bij de Vlaamse verkiezingen in het kanton 350 stemmen, nu haal ik er 458. Vooruitgaan in een verliezende partij, persoonlijk kan ik enkel tevreden terugblikken op dit resultaat (als “inwijkeling”, met een dikke vette knipoog 😉 ).

Wat er binnen onze partij zal gebeuren, staat nu nog niet vast. We hebben even tijd nodig om hiervan te bekomen. Gekke uitspraken doen, zou onnozel zijn. We zullen voor onszelf analyseren wat er fout gelopen is.

Ik zelf blijf geloven in ons project. 1550 mensen hebben ons alleszins gemandateerd om de waakhond te blijven in onze gemeente. Het zal onze taak worden om er voor te zorgen dat het beleid mee op de juiste sporen blijft rijden. Ook een oppositie heeft een belangrijke taak in de democratie. Zonder de nodige waakhonden, is een absolute meerderheid misschien soms zelf niet waakzaam genoeg meer.

Dat zal onze taak zijn in de komende legislatuur. De manier, wie, wat, waar, hoe…. daar is het nog allemaal te vroeg voor.

Ik heb er persoonlijk wel nieuwe vrienden voor het leven aan overgehouden. Gisteren was pijnlijk omdat het tegelijk het orgelpunt is van een jaar hard werken, de laatste 6 maanden heel intensief werken, waarbij ik sommige mensen dagelijks sprak en zag. Die banden zijn gesmeed voor het leven.

Niet enkel mijn medekandidaten maar ook onze militanten en sympathisanten staan voor mij nog altijd op het hoogste schavotje. Hun inzet was bewonderingswaardig, zij hebben mee gevochten op een moment dat niemand ons nog een kans gaf.

En al bij al, voor mij blijft politiek een hobby. Af en toe er hard tegenaan, maar het komt in de verste verte niet in de buurt van het belang van vriendschap.

Case “campagne 2006” closed.

Pagina's:«1...2324252627282930»