Browsing "In Knesselare en Ursel"
aug 22, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Gemeenteraad 5 september 2007

Na een lange natte zomer, komt er een korte (en hopelijk droge) gemeenteraad aan.

Woensdag 5 september 2007 om 20u gaan we met ons negentienen beraadslagen over:

A-punten

1. Aanstelling leden managementteam;

2. Bepalen inhoud dagelijks bestuur;

3. Voorwaarden uitoefening voorafgaand visum door financieel beheerder;

4. Voorwaarden waaronder personeelsleden kunnen belast worden met de inning van geringe dagontvangsten;

5. Rekening 2006 gemeente;

B-punten

6. Comeet – statutenwijziging;

7. Organigram personeelsformatie – vaststelling en redactionele aanpassing beslissing d.d. 23 mei

2007;

8. Rechtspositie gemeentepersoneel – administratieve aanpassingen beslissing d.d. 23 mei 2007;

9. Vaststelling 10de feestdag in lokaal bestuur 2008;

10. Vrijgave borg financieel beheerder – aanvulling beslissing d.d. 23 mei 2007.

11. Bekrachtiging besluit burgemeester 03 juli 2007, processierupsen;

12. Mantelzorgpremie – reglement (Groep9910);

Interesse? Kom eens luisteren; iedereen is welkom in de raadszaal van het gemeentehuis.

aug 20, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare even van de kaart

Knesselare was vanmorgen net even een zwart gat. Geen elektriciteit en voor zover ik al kon nagaan was minstens gans het centrum getroffen. Het zou gaan om een middenspanningscabine. Gelukkig heeft het maar een uurtje geduurd.

Het is wel een uurtje dat het leven plots stil staat en dat je tijd vrij hebt om eens wel rustig te ontbijten, weliswaar zonder het gebruikelijke kopje expresso…

En als je dan buiten gaat, zie je buren plots met mekaar staan keuevelen (“is bij jou ook alles weg?” met als clichematige openingszin) en hoor je een immense stilte (hier voornamelijk opvallend omdat de nieuwe verkaveling één grote bouwwerf is waar nu plots geen luide muziek, slijpschijven of cementmolens meer te horen waren)…

En als je dan even nadenkt: leuk voor een uurtje, maar langer moet het niet duren…

En nu maar hopen dat het eenmalig was en geen begin van een reeks pannes door een minderwaardig onderhouden elektriciteitsnetwerk zoals in gent of Zomergem (lang leve de liberalisering, zeg ik dan cynisch).

Als iemand meer weet, zet gerust in de commentaren… Of laat weten of jouw straat ook plat lag, zodat we kunnen zien hoe ver het ging.

jul 22, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Onmenselijk beleid of puur geldgewin van Tanghe en co?

Een gemeente leeft voor een stuk van eigen fiscale inkomsten. De meeste van die inkomsten zijn dan ook vastgepind op één gegeven, met name het feit dat je in de gemeente woont. Men moet dan logischerwijze ook een tijdstip nemen om de toestand vast te leggen en bijna altijd is dat 1 januari. Als je op 1 januari in de gemeente woont, dan ben de bedoelde belastingen verschuldigd. Verhuis je later in het jaar naar onze gemeente, dan betaal je voor dat jaar geen belastingen hier of omgekeerd, als je naar een andere gemeente gaat, betaal je daar geen belasting voor het lopende jaar. Lijkt fair, nietwaar?

En dat is volgens mij nog altijd de kern van belastingen: een faire bedrage leveren voor de gemeenschapsdiensten die de overheid je biedt. Niemand betaalt graag belastingen, maar diep in onszelf beseffen we dat het gewoon nodig is en zolang belastingen eerlijk en fair zijn, komen er geen volksopstanden en betalen we braafjes onze bijdrage aan de maatschappij.

Maar het kan anders uitdraaien en soms lijkt het er op dat een beleid vergeet dat men fair en billijk moet blijven. Toch alleszins in Knesselare met het volgende geval, maar zeker niet een alleenstaand geval, denk ik.

Stel je voor: twee alleenstaande mensen in ons dorp leren elkaar kennen en na een tijd volgt het prachtige besluit om de liefde verder onder één dak te laten groeien en gaat men samenwonen. Volgens bovenstaande regel van 1 januari telt, is het dan altijd zo dat in het lopende jaar men eigenlijk alle twee gemeentebelasting moet betalen voor het lopende jaar. Beetje jammer, maar goed, het is nu eenmaal zo.

Mensen die slim omgaan met hun geld kunnen hier rekening mee houden en zo ook in dit dossier dat mij in handen werd gegeven. Om extra kosten te vermijden beslist het koppel vlak voor Nieuwjaar te verhuizen. Als men officieel samenwoont op 1 januari betalen ze voor 2007 slechts 1 keer gemeentebelasting en huisvuilbelasting.

Als gemeente dus jammer dat er een aanslag verloren gaat…

Maar de dame in kwestie gaat tussen 25 december en 31 december tot twee maal toe naar het gemeentehuis om haar adres te laten aanpassen. Maar voor de zowat 96.000ste keer doet het computersysteem weer niet wat het moet doen: werken… En zonder computers die werken, werkt de dienst bevolking blijkbaar ook niet.

Gevolg: de verhuizende dame kan pas op 10 januari opnieuw naar het gemeentehuis om haar domicilie te laten aanpassen naar het adres van haar vriend.

Kunt u de rest van het verhaal al raden?

Jazeker, enkele maanden later krijgt de dame in kwestie op haar NIEUWE adres nota bene een aanslag voor de gemeente- én provinciebelasting. Ze kruipt in de pen en laat het gemeentebestuur alvast weten dat volgens haar ze deze belasting niet meer verschuldigd is. Ze heeft immers al voor eind december in het gemeentehuis laten weten verhuisd te zijn.

Maar onze supervriendelijke burgemeester stuurt haar dit briefje terug:

Propere politiek, niet?

De gemeentediensten draaien mank en veroorzaken dat iemand drie keer moet teruggaan om van adres te veranderen. Dat is op zich al verwerpelijk genoeg. Ik kan als IT’er best begrijpen dat computersystemen pannes vertonen, maar zelfs als IT’er zou ik dan de neiging te hebben een goei ouderwets post-it plakbriefje te pakken en de naam en het nieuwe adres te noteren van mevrouw en haar zeggen dat ik alles later zal opsturen als ik de dag nadien de wijzigingen kan aanbrengen in de computer. Ik zou zelfs een briefje maken, desnoods met de hand geschreven, waar ik noteer dat mevrouw verhuisd is en een correcte aangifte heb gedaan en ik zou daar volledigheidshalve een stempel van de gemeente opslaan zodat mevrouw ook een bewijs heeft haar burgerplicht voldaan te hebben.

Dat zou getuigen dat van ambetantenaren geen sprake is in Knesselare…

Maar misschien zijn er gewoon andere orders? Als we de situatie doortrekken en zouden misschien te weten komen dat geen enkele verhuis kon genoteerd worden eind december (of misschien zelfs langer), hoeveel extra aanslagen zou de gemeente dan kunnen innen misschien?

Wat ook de ware toedracht is, het is ofwel onmenselijk beleid of puur winstbejag. Een klantvriendelijke overheid zou beter voor het post-it alternatief gezorgd hebben, maar dat terzijde gelaten had men de eigen fout nadien moeten rechtzetten. En niet een dergelijke onmenselijke brief sturen met de boodschap “betalen zal je doen”… en de kop in het zand voor de fouten in de eigen dienstverlening. Een mens verwacht in zulk geval excuses, en geen “wij hebben altijd gelijk”-briefje.

Een klantvriendelijke overheid, het stond ergens in een verkiezingsprogramma te lezen. Het blijft daar dus duidelijk bij… Nu tellen alleen de centjes …

jul 16, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Rare wolken

Het heeft lelijk huisgehouden in Oost-Vlaanderen. Ik hoorde zonet zelfs dat er een windhoos geweest is in Hamme.

Het verraste me niet. Toevallig zag ik in het wolkendek enkele rare formaties voorbijdrijven. Ze vielen me zo hard op dat ik snel er enkele foto’s van genomen heb.

Op de foto’s is het misschien door het contrast minder goed te zien, maar de kern van deze rare plek was precies een grote neerwaartse bult, omgeven door enkele kleinere bulten. Isabel noemde ze nog kleine puistjes op de wolken, ik antwoordde nog dat als we in de vlakten van de USA zouden wonen, dit volgens mij een aankondiging van een tornado zou zijn.

Nog twee foto’s extra bij meer lezen…

Ursel Dorp In Zicht

Vorig jaar heeft men in Ursel het project “Dorp InZicht” opgestart en heeft men een uitgebreide enquete gehouden onder de Urselnaren.

De resultaten werden al een tijdje geleden voorgesteld in Ursel. Omdat ik denk dat ook in Knesselare er wel mensen zijn die interesse hebben in Ursel, volgt bij meer lezen de samengevatte resultaten van de enquete.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/1/20070708-dorpinzicht/” title=””]

jun 29, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geef ons onze wegen terug

Ik begin met een citaat uit een opmerkelijk bericht dat zopas verscheen in Het Nieuwsblad:

R4 wordt gemeenteweg zonder vrachtwagens

ZELZATE Het gemeentebestuur wil, zodra het Vlaams Gewest de R4 overdraagt, er onmiddellijk het zwaar verkeer bannen.

[…]

Zelzate wil af van het zwaar vervoer in de dorpskom. De R4 wordt, als het even meegaat, volgend jaar een gemeenteweg waar de gemeente dan relatief vrij verkeersreglementen kan invoeren. Het verbod voor zwaar vrachtverkeer op deze weg wordt een prioriteit.

© Nieuwsblad 27/6/07

Goed gelezen?

Moet ik nu zelf nog veel meer zeggen? Moet ons bestuur nog meer de pap in de mond krijgen?

Telkens als wij vragen om krachtdadige stappen te nemen tegen het zwaar verkeer, komen er twee achtereenvolgende excuses: het is een provincie of gewestweg en Beernem gaat dwars liggen.

Wel, de oplossing staat hierboven beschreven: neem die weg terug over en maak er een gemeenteweg van, dan kunnen we er ons goesting mee doen. De dag na de plechtige overdracht planten we zowel de Hellestraat als de Eekloseweg in Ursel (jaja, ook die moeten we overnemen) gewoon vol met van die leuke ronde bordjes met een rode rand en in het midden “+5” in geschilderd.

En voila, probleem opgelost. Het moet niet altijd moeilijk zijn, makkelijk kan ook. Gewoon een verzoekschrift richten aan de kersverse minister van infrastructuur. Een vrouw dan nog wel, die gaat er zeker oren naar hebben als ze de bedoeling hoort, namelijk onze inwoners beschermen…

En ja, dat zal geld kosten want dan moeten we het allemaal zelf onderhouden. Maar organiseer gerust een referendum: ik denk dat de inwoners best willen dat er budget gaat naar een maatregel die iedereen wil…

jun 26, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 4 juli 2007

De “zomer” begint en de laatste gemeenteraad voor het zomerreces komt er aan.

De volgende zitting gaat door op woensdag 4 juli 2007 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis op De Plaats te Knesselare.

De volledige dagorde staat bij meer lezen…

A-punten

1. Dagelijks bestuur – delegatie bevoegdheden ivm thesauriebeheer

2. Intern controlesysteem – gezamelijk project secretarissen Meetjesland, Streekplatform+

3. Gemeentelijke saneringspremie – aanpassing cumulverbod

4. Sociaal Huis – princiepsbeslissing, locatie

5. Ondergronds brengen ICS-netten Molenstraat – goedkeuring

6. Reglement gebruikt gemeentelijke infoborden + tariefreglement

7. Grondinname tgv rioleringswerken doortocht Ursel

8. OCMW – rekening 2006

9. Subsidievoorziening plaatsen IBA (Groen!)

10. Wijzigen samenstelling gemeentelijke adviesraad leefmilieu (Groen!)

C-mededelingen

11. Uitslag aanbesteding dd 4 juli 2007

12. Aanvang werken kruispunt N44

13. Hersamenstelling Gecero

14. Samenstelling Sportraad

jun 24, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Koopjesavond had geluk met het weer, kinderopvang minder fortuinlijk

Ik kijk er elk jaar opnieuw naar uit: de “avondmarkt” in Knesselare. Het ganse centrum verkeersvrij, allemaal leuke kraampjes, maar vooral, enorm veel volk op de been.

Het is het moment om jong en oud Knesselare eens tegen het lijf te lopen.

De ganse dag waren Isabel en ik in druk overleg: zou het regenen of niet? Kunnen we gaan met de kindjes of gaan ze uitgeregend zijn?

De weergoden moeten ons twijfelend gebazel dik beu geweest zijn en gaven rond 18u aan van “kom maar, die wolken vliegen wel weer weg”…

Dus geen regen gehad, een enorme meevaller als je het weer van de afgelopen dagen en weken in rekening brengt.

Qua organisatie zat het dit jaar mij dunkt beter in mekaar. De grotere verkeersvrije zone die vooral beter was afgezet hielp daarbij. Deze keer niet één simpel nadarhekken op iedere straat, maar telkens volledig met drie hekkens afgezet en overal de nodige politie om te zorgen dat verkeersvrij ook echt verkeersvrij was.

Een fantastisch idee was het plaatsen van vuilnisbakken op regelmatige afstand. Je zag duidelijk het verschil met de vorige jaren: deze keer heb ik geen restant frieten met mayonaise van mijn zolen moeten krabben.

De attracties voor de kinderen was ook een leuk initiatief, hoewel we eerst moesten uitzoeken waar de kaarten te koop waren en op de attractie in de Kerkstraat liep het mis: toen wij aankwamen verdween de crewmember die het spel moest bedienen en zelfs na een kwartier manueel de kindjes rondgedraaid te hebben was er nog niemand te zien. De omstaanders hebben het gemerkt toen Lucas zijn stembanden in overdrive zette toen hij er onverrichterzake terug afmoest.

Net voorbij die attractie nog iets opmerkelijks: er was dit jaar niks te doen aan de kinderopvang… Dus blijkbaar zal het gerucht dan toch kloppen dat het mis zit tussen het personeel van de kinderopvang en het schepencollege. Er is mij verteld dat vroeger het personeel vrijwillig inspanningen deed op deze avond om geld in te zamelen dat apart werd gehouden om sinterklaasfeestjes en andere zaken voor de kindjes van te betalen.

Maar nieuwe bazen, nieuwe wetten, zegt het spreekwoord en blijkbaar ook hier. Naar verluidt zou men in de kinderopvang dit jaar de werkorder gekregen hebben om weliswaar betaald aan de slag te gaan, maar de inkomsten door te storten aan de gemeentekas. En dat zou in het verkeerde keelgat geschoten zijn en daarom zou er niks te doen geweest zijn aan de kinderopvang.

Straf verhaal en ik heb er aan getwijfeld of het wel waar is tot ik gisteravond merkte dat er inderdaad niks te doen was… Ik ben eens benieuwd of daar ooit meer uitleg zal over gegeven worden. Als het waar is, dan is het natuurlijk spijtig dat uiteindelijk de kinderen misschien de dupe worden als er nu geen sinterklaasfeestjes en zo meer zouden kunnen doorgaan…

Ik blijf het zo straf vinden dat ik moeite heb met te geloven dat onze jeugdschepen zo bepaald hebben dat het geld naar de gemeentekas moest vloeien. Ik hoop dat als het niet waar is, dat de juiste toedracht snel aan het licht zal komen.

Vervolgens de Kerkstraat weer uit en stilaan werd het voor ons tijd om huiswaarts te gaan, want toen de zon definitief verdween, zakte de temperatuur snel en waren de kindjes inmiddels doodop van al het ravotten tussen de mensen.

Proficiat aan Unizo voor de organisatie en aftellen naar volgend jaar.

jun 20, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

CD&V Knesselare groeit met 121%

Vanmorgen een leuke brief gekregen van de nationale ledenwervingsdienst van de CD&V.

Traditioneel rondt men in deze periode de ledenwerving af. Uiteraard gaat het daarbij voornamelijk om de bestaande leden warm te maken om lid te blijven, maar ik probeer toch ieder jaar een tandje bij te steken om ook enkele nieuwe leden te recruteren.

Vorig jaar lukte dat vrij aardig in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, maar dit jaar zit er duidelijk meer schwung in de aantrekkelijkheid van de CD&V.

Daarom was volgende alinea leuk om te lezen.

Voor uw afdeling Knesselare mochten wij reeds 46 leden van de 38 hernieuwen, wat 121% betekent t.o.v. 2006. Proficiat!!

OK, met 46 leden zijn we zeker geen grote afdeling, zeker niet als je vergelijkt met buurgemeenten Aalter of Maldegem, maar ik ben best wel blij dat ook in onze gemeente er duidelijk een opwaartse trend te merken is.

En voor wie goesting heeft: ik heb altijd ergens een stapeltje blanco lidkaarten liggen 😉

jun 18, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare trekt gieren aan

Afgelopen weekend zijn in Vlaanderen meer dan honderd vale gieren gesignaleerd. De reusachtige aasvogels, met een vleugelspanwijdte tot 2,80 meter, komen uit de Spaanse Pyreneeën en zijn hier uiterst zeldzaam.

Zaterdag werden 18 gieren gesignaleerd in de provincie Antwerpen en 10 in Limburg. Zondag dook een groep van 94 gieren op boven de Vlaamse Ardennen rond Oudenaarde, Ename en Gavere. Zondagavond laat streek een deel van die groep neer in het Oost-Vlaamse Knesselare en ook in Ursel werden de vogels gesignaleerd.

bron: Het Laatste Nieuws

Mij verwondert dit niet dat gieren die op zoek zijn naar kadavers in Knesselare en Ursel neerstrijken. De kans is inderdaad groot dat ze hier voedsel gaan vinden. Ik ben er immers van overtuigd dat er nog wel genoeg lijken in de kasten van het gemeentehuis te vinden zijn 😆 .