Browsing "In Knesselare en Ursel"
feb 21, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Arm Ursels kalf…

Voor alle duidelijkheid: de titel slaat niet op enige vrouwelijk politicus uit de genoemde deelgemeente, maar is gewoon een verwijzing naar het oeroude spreekwoord “Als het kalf verdronken is, dempt men de put”.

En daarmee bedoel ik de zwanenzang van jeugdvereniging Caoutchouc: “We verhuizen of we stoppen in september; Caoutchouc is aanhoudende beloftes moe” (zoals te lezen in Het Volk/Het Nieuwsblad).

Want een zwanenzang is dit: het gezang van een prachtig dier dat zijn dood voelt naderen.

En dan mogen jeugdschepenen verrast zijn, volgens mij is dat dan weer een mimespel.

Ik wil het alvast héél duidelijk stellen: ik was alleszins niet verrast door het bericht in de krant. Werkt mijn spionagenetwerk dan beter dan dat van de schepenen? Geen idee, ik heb geen spionnen of ik heb het alleszins nooit openlijk toegegeven dat ik spionnen heb 😉 .

Maar op een eerdere fractievergadering wisten fractiegenoten Guido Van Hecke en Laurenzo Lefèvre me het onheuglijke nieuws al te melden.

En zelfs dan nog was het geen verrassing voor ons. Het dossier sleept al veel te lang aan. Ik herinner me nog uit lang vervlogen tijden een bezoek aan de leiding van Caoutchouc samen met enkele prominenten van de GVP, inclusief iemand die het later zou schoppen tot schepen (vraagje: is het jeugdschepen, jeugdig schepen, schepen van jeugd of schepen voor de jeugd?).

Intern twijfelden we toen met dat groepje of de bandencentrale eigenlijk wel een geschikte locatie was. Naar aanleiding van het openlijk betwijfelen daarvan en de reactie op die twijfel door de leiding van Caoutchouc, hebben we toen na het horen van overtuigende argumenten en een bezoek ter plaatse, onze mening drastisch bijgesteld en wilden we zo snel mogelijk een oplossing voor de Urselse jeugd op de locatie van de oude bandencentrale.

In die vergadering is er toen reeds gezegd dat men zo niet kon doorgaan, dat de leiding echt niet kon blijven garanderen op die manier nog lang in te staan voor de werking.

Waarschijnlijk is het daarom dat ik – die er ook bij was op voe vergadering – niet nu bij het lezen van de krant noch tijdens de vernoemde fractievergadering uit de lucht ben komen vallen.

Ik hoop alleszins dat het onzacht uit de lucht landen op de harde Urselse ondergrond niemand pijn heeft gedaan.

Zonder in te gaan of het nu strop zit aan de kant van de verkoper – een uitspraak die ik volledig overlaat aan jeugdschepen Herlinde Trenson – vind ik dat er inderdaad genoeg tijd is opgesoupeerd. De verloren twee jaar onder het bewind van de vorige jeugdig schepen (een zekere Fredy Tanghe) zijn niet meer in te halen: nu moet er gewoon een concreet plan van aanpak worden voorgelegd, liefst op de volgende gemeenteraad.

En als men slim is: met de nodige alternatieven. Indien bepaalde verkopers (of misschien in het huidig of volgend stadium buurtbewoners of nog erger: hogere administraties die toezien op de bestemming van het goed volgens gewest- en andere structuurplannen) nog stokken in de wielen steken: zorg tenminste voor een onderkomen. Oplossingen zijn er, het college is slim genoeg om er meerdere aan te reiken.

Ik hoop gewoon één ding: dat deze noodkreet van Caoutchouc niet verloren zal gaan. Alle partijen hadden een oplossing in hun verkiezingsbeloften, maar als er nog lang gewacht wordt, is de patiënt dood voor het medicijn er is. Laat dat alsjeblieft niet gebeuren, mevrouw de schepen van en voor de jeugd.

feb 11, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Verslag Knesselaarse gemeenteraad 7 februari 2007

Een kort verslag over de gemeenteraad van Knesselare van woensdag 7 februari 2007. Als fractieleider van de GVP wil ik proberen om hier een aanvulling te geven op de officiële verslagen en tegelijk onze standpunten op de gemeentelijke dossiers uit de doeken te doen. Het is mijn bedoeling dit voor alle gemeenteraden te doen, samen met mijn collega’s uit onze fractie.

Punt 1: jeugdwerkbeleidsplan

Op dit moment is een werkgroep opgericht die het nieuwe jeugdwerkbeleidsplan moet samenstellen voor de komende jaren. Momenteel kmen ze tweewekelijks samen en werken ze thema per thema verder aan wat de noden zijn voor onze jongeren.

Namens de GVP is Tanja Latré onze afgevaardigde. Als er iemand ideeën heeft, bepaalde verzuchtingen, opmerkingen enz… omtrent het jeudbeleid: je kan Tanja contacteren via e-mail op [email protected] .

Punt 2: vervangen van armaturen en palen door Imewo

Een openbare verlichting durft al wel eens stuk gaan. Imewo staat in voor het normale onderhoud van onze openbare verlichting. Dus een lamp die stuk gaat en zo, die wordt door Imewo vervangen (voor wie trouwens een kapotte lamp wil melden: www.straatlampen.be).

Maar er durft al wel eens een onverlaat tegen een paal rijden en zijn adres niet achterlaten of een armatuur gaat gewoon naar de pleuris door slijtage. Normaal moet er dan door Imewo een offerte gemaakt worden, die moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad, daarna moet het college opdracht geven, enzovoort… Administratieve rompslomp dus die tot gevolg heeft dat het nogal lang duurt voor zo’n paal of armatuur vervangen wordt.

Nu is die procedure vereenvoudigd: Imewo stuurt een brief naar het college en als die binnen de vijf dagen niet “ho, wacht effe” zegt, dan kan Imewo aan de slag. Sneller en beter dus.

Groen! merkte op dat de prijs nogal duur was, maar ik had op voorhand al eens rondgehoord en 2.500 euro voor zo’n paal, inclusief het weghalen van de oude en plaatsing van de nieuwe, is een aanvaardbaar maximum bedrag. Want het is wel degelijk een maximum: moest het duurder uitdraaien, moet Imewo toch nog de oude manier toepassen en eerst toelating vragen.

Punt 3: kalibreren Berdelenbuisbeek

De Berdelenbuisbeek tussen de Kwadamstraat en de Kerkstraat moet aangepakt worden. Om de waterafvoer in de Kwadamstraat (het kan daar nogal eens onder water staan), moet deze beek eens deftig geruimd worden en moeten de “oevers” best verstevigd worden om te voorkomen dat ze weer al te makkelijk dichtslibt. Geen enkel probleem daarmee, integendeel zelfs.

De offerte geeft een budget van 106.075 €. Wat ons echter opviel, was dat post nummer zeven geen bedrag vermeldde. Het betreft hier de kost voor de afvoer en verwerking van het slib dat uit de beek opgehaald wordt.

Men kan hier nu nog geen prijs van geven omdat eerst via staalname en labo-analyse moet onderzocht worden hoe vuil het slib eigenlijk wel is, hoeveel slib er zal geruimd moeten worden en wat dus de uiteindelijke verwerkingskost is. Allemaal best aanvaardbaar.

Ik wilde enkel weten of de gemeenteraad hier nu mits een goedkeuring zomaar een blanco cheque ondertekende of dat de uiteindelijke voorgestelde prijs voor de slibverwerking eerst terug zou gepresenteerd worden aan de gemeenteraad. Want met blanco cheques zijn we bij de GVP niet zo gelukkig: daar kan iets te makkelijk met geld gesmeten worden door derden als er onvoldoende controle gebeurt.

Ik moest mijn vraag wel drie keer herhalen. De eerste twee keer kwam er altijd maar uitleg waarom er nu nog geen prijs kon gegeven worden, maar dat snapten we al wel. Die uitleg lijkt ons zelfs normaal. Maar het is misschien een hardnekkige oude gewoonte om proberen rond de pot te draaien om geen antwoord te moeten geven (zoals vorige gemeenteraad met de opmerking van Groen! omtrent de elektriciteitscabine aan de Drongengoedhoeve).

Driemaal is scheepsrecht dus na de derde keer kwam het verlossend antwoord van voorzitter De Neve: ja, men komt met het bedrag terug naar de gemeenteraad. Een volhardende oppositie: het loont wel…

Punt 4: Intercommunale Westlede

We hadden geen kandidaat ingediend voor de afvaardiging naar de Algemene Vergadering van crematorium Westlede. We kunnen het toch niet halen in die stemrondes en aangezien dat onder het vlotte beleid van voorzitter De Neve dan ook die tijdrovende procedure van geheim stemmen vermeden kan worden, zijn we daarin pragmatisch. Het interesseert ons wel en waar kan, willen we zeker een afvaardiging, maar puur om het filibusteren alleen gaan we geen kandidaten indienen.

Wat ons wel was opgevallen in het dossier, was dat de intercommunale in haar statuten drie bestuurdersplaatsen creëert die voorbehouoden zijn aan raadsleden van de opposities uit alle aangesloten gemeentes. Dat stond wel lekker niet op de dagorde, maar onze fractie had het lekker wel in de gaten gekregen. Dus daar hebben we wel een kandidaat voor ingediend (met name ikzelf) en is door de gemeenteraad goedgekeurd.

Dit betekent nog niet dat ik effectief kan zetelen als bestuurder van Westlede. Indien er nog aangesloten gemeentes zijn die vanuit de oppositie iemand voorstellen, zijn het de drie grootste gemeentes die het halen. Dus die kans is er enkel als er in de grote gemeentes uit de ganse regio (en dat zijn er nogal wat zoals je kan zien op deze kaart) geen andere oppositiekandidaten zijn.

Ter info: de afgevaardigde naar de algemene vergadering is Martina Vanbelleghem (plaatsvervanger: Sabine Van Wonterghem).

Punt 5: afvaardiging Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV)

Wederom de moeite niet gedaan om een kandidaat in te dienen.

Vertegenwoordiger hiervoor is burgemeester Fredy Tanghe.

Punt 6: afvaardiging Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschap (PWA)

Dit vinden we dus el heel belangrijk en gelukkig moet hiervoor de afvaardiging proportioneel samengesteld worden. Dat betekent dat de meerheid van Groep9910 vier afgevaardigden mocht aanduiden, Groen! en GVP ieder één.

Namens de GVP gaat Tanja Latré deze taak op haar nemen.

De andere bestuurders namens de gemeenten zijn: Groep9910 – Evy De Bleeckere, Rudi De Bruyne, Fons De Neve en Groen! – Roland De Blonde.

Punt 7: beheerscommissie bibliotheek

Ook voor deze commissie is er een verdeling volgens de grootte van de diverse fracties. Onze twee afgevaardigden in de bibcommissie zijn Annick Gussé en Greta Martens.

Voor Groep9910: Fons De Neve, Hilde Landuyt, burgemeester Fredy Tanghe, schepen Herlinde Trenson en Renaat Van Lierde.

Voor Groen! wordt het Tinneke De Pauw.

Punt 8: jaarplanning drugspreventie 2007

De jaarplanning lijkt heel sterk op die van vorig jaar en we gaan er van uit dat de specialisten ter zake hiermee voldoende vertrouwd zijn.

De vorige gemeenteraad werd ook gezegd dat iedere fractie één afgevaardigde zou hebben en namens onze partij is dat Laurenzo Lefèvre.

Punt 9: huishoudelijk reglement

Dit was natuurlijk het punt bij uitstek dat onze aandacht verdiende. Dit reglement bepaalt immers de spelregels avn de gemeenteraad en in het verleden werden sommige strenge bepalingen nogal eens gebruikt/misbruikt om de oppositie in een hoekje te zetten. We hadden dit dan ook heel grondig voorbereid.

Allereerst wil ik opmerken dat het enerzijds opvalt dat dit huishoudelijk reglement op het eerste zicht veel speelruimte geeft aan de burger. Er kunnen verzoekschriften en initiatieven ingediend worden en vanaf 2008 komt er zelfs een driemaandelijks vragenhalfuurtje.

Nu kan de meerderheid wel van de toren blazen van “zie eens hoe open we zijn” – en daar verdienen ze lof voor – toch wil ik volledigheidshalve vermelden dat de meeste van de bepalingen gewoon door het nieuwe gemeentedecreet worden opgelegd en dus gelden voor alle gemeenten. Dus willen of niet, ze moeten gewoon zo open zijn.

Het valt tegelijk op dat het vragenuurtje pas in 2008 een start neemt. Nu ja, ik kan het wel begrijpen: als onervaren schepencollege kan je beter eerst een jaartje oefenen met een scherpe oppositie om sterker in je schoenen te staan als je live vragen van het publiek moet beantwoorden. Met andere woorden, het colelge zal ons nog dankbaar zijn als we hen een jaar aanscherpen om aandachtig te zijn en hen hun dossiers goed te leren kennen. 🙂

Onze voornaamste opmerkingen:

– de voorzitter (en dus de meerderheid) hebben de mogelijkheid om een spreker uit te nodigen. Dat kan een deskundige zijn (bv een architect bij de bouw van iets) of de voorzitter van een adviesraad (bv van de sportraad indien er iets sportsgewijs moet beslist worden).

Zowel Groen! als GVP deelden het standpunt dat ook vanuit de oppositie die mogelijkheid moet bestaan. Nog meer dan de meerderheid is het voor de oppositie belangrijk om correcte informatie te krijgen en soms kan dat betekenen dat een uitleg ter plekke en bijkomende vragen van en aan een specialist ter zake bepaalde aspecten aan het licht kunnen brengen die anders in het duister blijven vertoeven. Daarom vinden wij dat wij die vraag ook moeten kunnen stellen, op zijn minst bij onze eigen toegevoegde punten.

Voorzitter De Neve sprak verzoenende taal en zei dat deze meerderheid niet de intentie heeft daarover moeilijk te doen. Waarvan akte en we shall see…

– hier en daar vroegen we een praktische uitwerking omtrent het versturen van informatie. We willen hierbij vooral zorgen voor enerzijds vlotte informatiedoorstroming, zoadt we onze taak als oppositie kunnen doen, maar tegelijk op een milieuvriendelijke manier. Daarom hier en daar onze vraag om bepaalde informatie op regelmatige tijdstippen via email te bezorgen.

– omtrent commissiesamenstellingen hebben we het vanuit GVP opgenomen voor de kleine fractie van Groen!. Want strikt genomen kon door het voorstel Groen! maximaal in vier commissies zetelen doordat ieder gemeenteraadslid slechts twee commissiezitjes kan innemen. We staan achter de bepaling dat er geen superraadsleden moeten ontstaan die alle taken op zich nemen, maar dit mag niet toch gevolg hebben dat daardoor een fractie uitgesloten zou worden. Voorzitter De Neve aanvaardde een extra bepaling op dit stuk zodat er altijd een gegarandeerde vertegenwoordiging is voor alle fracties.

– presentiegelden: daar kwam de kat op de koord. We vroegen ons af hoe we de bepaling omtrent de indexatie moesten interpreteren. Meestal staat in overheidsbepalingen welke index men volgt (meestal vernoemt men dan de spilindex) en het bedrag aan 100%. Aangezien hier bij het bedrag van 124.98 € niks stond van 100%, wilden we het toch even zeker weten. Bleek dus dat het inderdaad het basisbedrag was en dus vermeningvuldigd moet worden met de index, waardoor het op ongeveer 175€ uitkomt.

Groen! had dit niet zien aankomen en Roland Bonami maakte principieel bezwaar. Hij vindt dat een verkozene dit als vrijwilligerswerk moet doen en hoogstens een onkostenvergoeding dient te krijgen.

Ik vind dat iedere verkozene dat voor zichzelf moet uitmaken. Ik ga niet andermans rekening maken.

– verzoekschriften: zoals het nu bepaald is in het reglement, krijgen we vanuit de oppositie pas zicht op de vragen nadat ze afgehandeld zijn. Als we ons werk als waakhond echter goed willen doen, vind ik dat er een manier gevonden moet worden waardoor wij eenvoudig kunnen volgen welke verzoekschriften er toekomen. Enkel zo kunnen ook wij ons steentje bijdragen.

Burgemeester Tanghe beloofde wel dat er een oplossing komt, misschien door een afgesloten webapplicatie, maar dat zal nog niet voor meteen zijn. Dus hier vrees ik dat de meerderheid niet zo open zal zijn…

Daarom misschien best dat als u een verzoekschrift indient, u een kopie aan de oppositiepartijen bezorgt zodat wij mee uw zaak kunnen opvolgen.

Punt 10: dotatie politiezone

Doordat de begroting van Knesselare nog altijd niet klaar is, moet deze post apart goedgekeurd worden. De politiezone was in december – zoals het hoort – al klaar met de begroting en dan is er maar een beperkte tijd dat de betrokken gemeenteraden de dotatie in hun begroting opnemen, zoniet dreigt de schorsing van de politiebegroting met allerlei nare gevolgen vandien…

De dotatie van Knesselare bedraagt 505.455 €.

Wij wilde in de marge weten of we nog lang zouden moeten wachten op de begroting. Burgemeester Fredy Tanghe beloofde die voor de gemeenteraad van maart, maar die zitting wordt al enkele weken naar achter geschoven om net wat meer tijd te hebben.

Punt 11: Aanduiding vertegenwoordigers in het waterschap van Brugse Polders Oost

Twee kandidaten voor deze functie: Kris Ally (Groep9910) en Roland Bonami. Onnodig om te vermelden dat Kris Ally werd aangeduid.

Dan had de voorzitter nog een puntje: er moest volgens het nieuwe huishoudelijk reglement een voorzitter gekozen worden voor de financiële commissie. De kandidaat van Groep9910 was Renaat Van Lierde. Geen stemronde, is toch overbodig. In werkelijkheid zal het toch burgemeester Tanghe zijn die de financiële boel zal leiden.

Grof huisvuil = grof geld?

Mijn telefoon heeft al ettelijke keren gerinkeld vandaag. Het is weer grof huisvuil-tijd in onze gemeente en deze keer zijn de ophalers blijkbaar wel heel streng te werk gegaan.

Ik vermoed zelfs dat de telefoon deze namiddag en vanavond nog enkele keren meer zal overgaan als de mensen thuis komen en ze bellen om te klagen dat de ophaling bij hen niet is langsgeweest, want er blijft zoveel staan dat het soms lijkt of er niks is meegenomen.

Gelukkig zullen de meesten wel deze brief die in hun brievenbus stak eerst gelezen hebben.

Als ik een rode draad probeer te vinden in de gesprekken, stel ik vast dat een vast criterium voor de ophalers de afmetingen waren. Als het in een restafvalzak past, dan nemen ze het niet mee. Los van de andere terechte criteria: als het afval is dat reeds op een andere manier wordt ingezameld, laten ze het sowieso staan.

Maar men is inderdaad duidelijk zuiniger (sic!) geweest: men heeft duidelijk dozen en zakken geopend om de inhoud te inspecteren. Een grote doos met daarin klein brandbaar niet-recycleerbaar afval, laat men gewoon staan.

Ik heb het aan de klagers mee helpen uitleggen, wat toch regelmatig de zucht/klacht heeft uitgelokt dat grof huisvuil dus ook om grof geld draait. In die zin dat sommige voorbeelden inderdaad voorbeelden zijn van spullen die afgebroken kunnen worden en gedemonteerd en zo in verschillende restafvalzakken tegelijk kan. Dat men dan meerdere euro’s moet spenderen voor iets waarvan men dacht vandaag “gratis” van af te zijn, doet de wenkbrauwen inderdaad wel eens fronsen.

Want wat is de definitie van “alle brandbaar, niet-recycleerbaar afval dat niet in de huisvuilzak kan” (=grof huisvuil)? Een groot stuk speelgoed van plastiek dat met een hamer aan stukken kan geslagen worden, laat men blijkbaar staan.

Ik begrijp wel dat zulke plotse strengheid zulke reacties oproept. “Vroeger nam men het wel mee,” heb ik nu al even vaak gehoord.

Als men mij uitlegt wat men heeft laten staan, kan ik ook niet altijd een verklaring vinden. Ook niet met het lijstje op de brief bij de hand. Blijkbaar laten de ophalers bij twijfel het ook staan.

Eentje waar ik het antwoord niet op gevonden heb: een kapotte paraplu. Misschien inderdaad klein genoeg voor in een vuilzak? MAar metaal mak niet in het restafval. Mica zelf afscheuren en in de restafvalzak en het metaal in PMD?

Wat mij wel mateloos stoort is dat men deze verstrenging invoert zonder vanuit de gemeente dat ene punt te hebben waar men terecht kan met vragen én met bepaalde afvalstoffen: een degelijk containerpark.

Ik geef een voorbeeld: enkele van de voorbeelden gaan over bruin- en witgoed. Waar moet dat heen, nu het niet meer bij het grof huisvuil mag? Simpel, het antwoord staat op de site van Recupel: als u een nieuw toestel koopt, is de handelaar verplicht het oude terug te nemen. Fijn, en als u geen nieuw vergelijkbaar toestel koopt? Ah, het antwoord van Recupel is even simpel: breng het naar het containerpark waar Recupel regelmatig alles komt ophalen (want we betalen daarvoor allemaal via extra taksen op bruin- en witgoed).

Rest mijn vraag: welk containerpark?

Kortom, een goed beleid is er één van geven en nemen aan de burgers. Strenger en dus milieuvriendelijker omgaan met onze afvalbergen is een verplichting van elke overheid.

Maar het is beschamend om vast te stellen dat anno 2007 onze gemeente onze inwoners wel een alternatief ontneemt door niet te voorzien in een containerpark.

Ik hoop dan maar dat de bermen, grachten en bossen de komende dagen niet plots een stuk kleurrijker gaan zijn…

Gemeenteraad op 7 februari 2007

De gemeenteraden volgen momenteel mekaar snel op, maar da’s normaal bij het begin van een nieuwe legislatuur. De eerste twee vallen wat mij betreft volledig onder de noemer “startvergaderingen”, waarbij nu eenmaal een aantal verplichte nummers moeten afgewerkt worden.

Dit is dus de eerste “echte” nieuwe gemeenteraad.

We hadden afgelopen week dan ook onze eerste “echte” fractievergadering.

Aangezien het de eerste vergadering is met inhoudelijke dossiers wilde ik als kersverse fractieleider mijn best doen; gewoon een kwestie om het vertrouwen dat de fractie in mij gesteld heeft te verdienen.

Er kruipt toch wel wat tijd in zulke dossiers. Waarschijnlijk ook omdat het een beetje nieuw is voor mij en ik me nog moest organiseren.

De dagorde van volgende vergadering:

1. Stuurgroep jeugdbeleidsplan: kennisgeving

2. Verlenen van een beperkt mandaat voor vervanging van de armaturen en palen door slijtage of herstelling.

3. Tweede fase collectoren: kalibreren Berdelenbuisbeek, deel Kerkstraat-Kwadamstraat.

4. Intercommunale Westlede

5. vzw ERSV Oost-Vlaanderen: aanduiding vertegenwoordiger in de algemene vergadering.

6. PWA: samenstelling & afvaardiging

7. POB: aanstelling leden beheerscommissie.

8. Jaarplanning 2007 dienst drugpreventie.

9. Huishoudelijk reglement.

10. Toelage politiezone 2007

11. Aanduiding vertegenwoordigers in het waterschap van Brugse Polders Oost.

We hebben deze keer gehoor gegeven aan de vraag van voorzitter De Neve. Voor de intercommunales kunnen we het toch niet halen tegen de meerderheid, dus hebben we geen kandidaat ingediend. Niet dat het ons interesseert – laat dat duidelijk wezen – maar om het gewoon vlotter te laten gaan.

Aangezien voor de PWA er slechts twee afgevaardigden mogen zijn namens de minderheid (en vier voor de meerderheid), hebben we overlegd met Groen!. We dienen onze kandidaten samen in, dan scheelt dat ook weer een stemronde. Voor GVP gaat Tanja Latré zetelen in het bestuur van de PWA.

In de bestuurscommissie van de bibliotheek hebben we recht op twee afgevaardigden: Annick Gussé en Greta Martens.

Ik heb vooral redelijk wat tijd gestoken in het huishoudelijk reglement, want dat is grondig vernieuwd. Dat moest ook wel, want voortaan is het gemeentedecreet van kracht van de Vlaamse overheid en niet langer het vroegere “Nieuwe Gemeentewet” van de federale overheid.

Het gemeentedecreet schrijft immers heel wat nieuwe spelregels voor, vooral omtrent burgerparticipatie. Ik las in de krant afgelopen week dat de meerderheid hier voor kiest, maar dat klopt niet helemaal. Het recht van burgers om rechtstreeks en actief deel te nemen aan het gemeentebeleid, geldt voor alle Vlaamse gemeentes.

Blijkbaar kiest het college nog voor wat speelruimte, want het vragenuurtje zal pas vanaf 2008 ingaan. Nu ja, ik kan het wel begrijpen. Het is niet makkelijk om nieuw te zijn in de meeste dossiers (er zijn immers 4 nieuwe schepenen) en om dan al onmiddellijk antwoord te moeten geven, dat kan niet makkelijk zijn. Daar moet je al heel sterk voor in je schoenen staan.

Maar we hebben wel een aantal opmerkingen geformuleerd: onze fractie heeft het ontwerp grondig gelezen en er zijn enkele degelijke bemerkingen naar boven gekomen. Ik ben dus blij dat de andere punten niet zo veel tijd in beslag zullen nemen zodat we tijd hebben om het huishoudelijk reglement de aandacht te geven die het verdient.

De toelage voor de politiezone moet nu ook afzonderlijk goedgekeurd worden, want we wachten momenteel nog op de begroting.

Hopelijk komt die er snel aan, want daar gaan we eindelijk eens kunnen zien welke accenten het nieuwe bestuur legt in de meerjarenplanning. Ik ben echt benieuwd…

Meer inhoudelijke info na de gemeenteraad als ik nog enkele bijkomende vragen heb kunnen stellen.

Stoelendans

Waarschijnlijk hebt u het zelf al wel eens meegemaakt. U moet op een vergadering samenwerken in een kleinere groep en u bent teamleader.

Hoe gaat u dan samenzitten? Het logisch verstand – u weet wel, dat stuk intelligentie dat u kan gebruiken zonder bij na te denken – zegt u dan dat u met uw teamleden samen gaat zitten en dat u als voortrekker in het midden gaat zitten zodat u vlot kan overleggen.

Dat was ook mijn gedacht toen ik Fons De Neve, voorzitter van onze gemeenteraad, vroeg om een kleine wijziging van de tafelschikking van onze fractie.

Momenteel zit ik als laatste in de rij van onze vijf fractieleden. Niet echt handig om als fractieleider snel en eenvoudig (lees: zonder storend te werken) overleg te plegen binnen onze fractie.

Dus vroeg ik Fons De Neve onlangs of we onderling van plaats mochten wissselen. Niemand zou daar last van hebben.

Maar het antwoord was niet zo positief als de oproep van de voorzitter van de vorige gemeenteraad. Het was gewoon een njet.

Spijtig…

Nu moet ik dus als ik snel iets wil doorgeven aan de rest van mijn fractie, rechtstaan, of over tafel gaan hangen of zelfs regelmatig een schorsing aanvragen. Men kan blijkbaar de mond vol hebben over hoe men zelf communicatie hoog in het vaandel draagt en tegelijkertijd de communicatie bij de tegenstander proberen monddood te maken.

Ik had vorige week een andere aanpak verwacht van Fons… Ik geloofde er in dat hij als voorzitter boven de politieke partijen zou proberen te staan.

jan 30, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Een drongels cadeautje

Ik geef het meteen toe: ik heb het punt niet zelf ontdekt. Die eer komt volledig toe aan de fractie Groen! en haar raadslid Roland Bonami… Ik mocht immers voor ik de eed afgelegd heb niet gaan rondneuzen in de dossiers…

Waarover gaat het?

Op de gemeenteraad van 24 januari 2007 stond volgend punt op de dagorde: “5. Vervanging elektriciteitscabine Drongengoed – tussenkomst gemeente“. In de Brugstraat zijn er een aantal huizen die nogal eens last hebben van stroompannes. Tegelijk stelt men op de Drongengoedhoeve vast dat zeker bij evenementen de stroomvoorziening niet toereikend is.

Er moet dus een nieuwe cabine komen in de Brugstraat en van daar uit een 1 kilometer lange kabel naar het Drongengoed.

So far, so good… Maar Roland pikte er wel een leuk pikant detail uit: een cadeau van 1100 euro…

In de offerte stond er immers ook een kostprijs voor het verwijderen van de oude elektriciteitscabine in de duiventoren van de Drongengoedhoeve. Het gaat om een transfo die dan weggehaald moet worden.

Maar de Drongengoedhoeve is privébezit en zoals voor ieder bedrijf of organisatie geldt de regel dat specifieke noden qua elektriciteitsvoorziening zelf betaald moeten worden. Eender welk bedrijf dat een eigen elektriciteitscabine nodig heeft, moet dit zelf betalen.

Voor alle duidelijkheid: dat er in de Brugstraat iets moet gebeuren, dat staat buiten kijf. En dat dit door de gemeente moet betaald worden, is ook maar normaal.

Maar Roland had volkomen gelijk dat de werken op privéterrein niet ten laste van de gemeente mogen zijn.

Straffer was dan nog dat niemand eigenlijk de moeite nam om hem te antwoorden. Burgemeester Tanghe knikte met zijn hoofdje schuin in de wind, begon een betoog over het type tranformator dat weg moet, over het feit dat de gemeente daar onderdak vindt met zijn drukbezocht medialandschapscentrum, maar geen echte ja of neen op Rolands vraag.

Een mooi cadeau dus voor Vansteenl Drongengoedhoeve vzw.

jan 24, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Mijn eerste gemeenteraad

Pfff, eindelijk. Mijn eerste Knesselaarse gemeenteraad zit er op. Vandaag heb ik de eed kunnen afleggen als 19de raadslid.

Een nieuwe start, kan je dit wel noemen. Enerzijds de bekroning van drie jaar hard werken vanuit de oppositie en als inwijkeling, anderzijds de kans om nu nog iets directer bij te kunnen dragen aan het welzijn van onze gemeente.

Ik ben echt wel blij met dit moment en ik heb er van genoten.

Ik ben door mijn fractie ook aangeduid als fractieleider en ik zal met veel inzet die taak op mij nemen.

Ik wil ook Fons De Neve bedanken, die voor ons allemaal een kleine attentie had.

Hij had gezien dat de burgemeester altijd zo’n boekje bij had en heeft ons allemaal zulk boekje gegeven met een mooie inscriptie aan de binnenzijde.

De bedoeling? Dat we altijd iets bij hebben om te noteren als we onze oren en ogen gebruiken voor het welzijn van onze gemeente.

Fons, merci, ik apprecieer het gebaar enorm!

jan 22, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Marathon verkiezings-gemeenteraad van 24 januari 2007

Jaja, het wordt een lange zitting komende woensdag.

Allereerst, tweede poging voor mezelf om de eed af te leggen. De brief is persoonlijk afgegeven aan de secretaris en – ere wie ere toekomt – voorzitter Fons De Neve heeft me dit weekend gezegd dat er een fotograaf zal zijn (een fijne knipoog naar mijn blog over de valse start). Kijk, dit is dus politiek zoals ik het graag doe: mekaar bekampen als tegenstanders en dan genoeg zelfrelativering hebben om er nog mee te kunnen lachen. Als dit een voorbeeld is van hoe de nieuwe legislatuur wordt, ik krijg er alleen maar meer goesting door. Chapeau voor Fons.

Woensdag moeten we dus iets van een zesduizend intercommunales of zo opnieuw bevolken met afgevaardigden.

Ik geef voorzitter Fons De Neve gelijk dat hij gezocht heeft naar een oplossing om het aantal stembeurten te beperken. Maar tevergeefs, want dura lex sed lex, maar er is de verplichting om zulke verkiezingen bij geheime stemming te doen. Onze jongste gaat dus heel wat kilometers mogen afleggen. Ik schat dat onze secretaris zo’n 800 stembrieven heeft moeten klaarmaken.

Op een aantal vlakken heeft het initiatief van Fons een goed signaal gegeven: door enkele simpele afspraken tussen de fractieleiders proberen het papierwerk te verminderen. Ook de vraag om niet tot op het laatste moment te wachten met de kandidatuurstellingen was volkomen terecht. Op politiek vlak is er niks te winnen met het uitstellen van zoiets, het is enkel een pesterij als je er geen politiek doel mee kan dienen.

Ik denk dat een betere communicatie tussen de fracties, tussen meerderheid en minderheid een aantal frustraties kan wegnemen en dus de politiek ten goede zal komen.

Maar het zal ook niet altijd zo zijn dat Groen! en wij op de oppositiebanken dezelfde mening zijn toegedaan. Dat was nu ook het geval: er is één stemming extra omdat zowel Groen! als wij interesse hebben in het Streekplatform. Dat staat dan ook los van politieke spelletjes of zo: het is niet omdat we trachten het aantal stembeurten te beperken, dat we daarom onze belangen opzij dienen te schuiven of altijd met slechts één oppositiestem te spreken.

Daarom ook dat we voor de intercommunales wel kandidaten voordragen. Meer dan waarschijnlijk halen we geen enkele stembeurt. Ik denk niet dat de meerderheid ons daarin een cadeau zou doen. Maar tegelijk maakt het qua stembeurten niet uit; ook als we geen kandidaten zouden hebben, zou er gestemd moeten worden. En we willen wel duidelijk maken dat we hoedanook betrokken zijn en interesse hebben voor wat er gebeurt in de intercommunales. We hopen dan ook dat in de toekomst dan ook de mensen die afgevaardigd zijn naar een intercommunale, regelmatig verslag uitbrengen op de gemeenteraad. Ze vertegenwoordigen daar immers de ganse raad en niet enkel hun eigen partij.

Maar ik heb het gevoel dat de keuze voor een aparte voorzitter en de keuze hiervoor op Fons De Neve ook daarin wel eens een nieuwe wind zou kunnen laten waaien.

Voor wie wil weten voor welke zesendertigduizend intercommunales gestemd moet worden, hierbij de dagorde.

1. Ontslag raadsleden;

2. Eedaflegging raadsleden;

3. Rangorde gemeenteraadsleden;

4. Mededeling bevoegdheden schepencollege;

5. Vervanging elektriciteitscabine Drongengoed – tussenkomst gemeente;

6. Aanduiding fractieleiders;

7. Imewo

– aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger, goedkeuring agenda AV (algemene

vergadering) 19 maart 2007;

– aanduiding kandidaat-lid regionaal adviescomité;

8. Finiwo

– aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger, goedkeuring agenda AV 19 maart

2007;

– aanduiding lid directiecomité;

9. TMVW

– aanduiding 3 vertegenwoordigers;

– RvB (raad van bestuur) – aanduiding 1 vertegenwoordiger;

– college commissarissen distributie – aanduiding 1 vertegenwoordiger;

– college commissarissen zuivering – aanduiding 1 vertegenwoordiger;

– college commissarissen financiën – aanduiding 1 vertegenwoordiger;

– gewestelijk directiecomité distributie – aanduiding 1 effectieve;

– regionaal directiecomité zuivering – aanduiding 1 effectieve;

– directiecomité financiering – facultatief;

10. IVM

– eerstvolgende AV – 1 vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger;

– RvB – 1 effectieve;

11. TV-Oost

– 1 vertegenwoordiger effectief AV en 1 plaatsvervanger, goedkeuring agenda;

12. Veneco²

– 1 vertegenwoordiger effectief AV en 1 plaatsvervanger, goedkeuring agenda;

– 1 bestuurder RvB;

13. Burensportdienst

– schepen bevoegd voor sport, Erné De Blaere;

– 1 plaatsvervanger, lid gemeenteraad;

14. Comeet

– schepen bevoegd voor cultuur, Hilde Trenson;

– 1 lid minderheid;

15. Klad

– 2 effectieven met stemrecht, meerderheid;

– 1 lid zonder stemrecht, minderheid;

16. Kringloopwinkel

– 1 vertegenwoordiger AV gemeente;

17. Logo Meetjesland

– 1 vertegenwoordiger AV gemeente;

– 1 kandidaat lid RvB;

18. Regionaal landschap meetjesland

– 1 vertegenwoordiger AV en 1 plaatsvervanger;

19. Regionale jeugddienst Meetjesland

– 1 lid AV;

– 1 lid zonder stemrecht minderheid;

20. Streekplatform

– 1 effectieve AV met stemrecht;

– 1 lid uit minderheid zonder stemrecht;

– opmerking: de burgemeester is automatisch lid;

21. Sociaal verhuurkantoor

– 2 vertegenwoordigers AV gemeente;

22. Toerisme Meetjesland vzw

– 1 vertegenwoordiger AV (schepen toerisme);

23. Wooncentrum Meetjesland

– 1 vertegenwoordiger AV;

24. Rato vzw

– 1 vertegenwoordiger AV;

25. Commissie financiën – 2 afgevaardigden fractie Groep9910 + de burgemeester (financiën), 1

GVP afgevaardigde en 1 Groen! afgevaardigde;

26. Vertegenwoordiger Drugpreventie

– aanduiding 1 vertegenwoordiger beheerscomité;

27. Afgevaardigden PWA – 5 Groep9910, 2 GVP, 1 Groen!;

28. Hernieuwen Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening);

29. Keuze beheersvorm en samenstelling commissie POB;

30. Aanvraag eretitels (burgemeester, schepenen, raadsleden).

toegevoegde punten van Groen!:

31. Doven van de verlichting van onze kerken tijdens de vasten

32. berichtgeving hierover in de gemeentelijke informatiekrant.

jan 21, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

De Knesselaarse geschiedenis herschrijft zich…

Ik ben het laatste boek van Marc Reynebeau aan het lezen: Het Nut van het Verleden.

In de proloog geeft Marc Reynebeau weer waarom hij dit boek schrijft: een historicus of een groep historici samen hebben niet DE waarheid in pacht, maar gewoon EEN waarheid. Afhankelijk van diverse invalshoeken ziet de geschiedenis er anders uit.

Uiteraard haalt hij enkele voorbeelden aan dat de geschiedenis zelfs her/geschreven wordt door de machthebbers van het moment.

Het is omtrent de historiek van het zwaar verkeer in Knesselare niet anders.

In Het Laatste Nieuws van vrijdag 19 januari 2007 stond in een kaderstuk het overzicht van het dossier omtrent het zware verkeer. Vanaf een bepaald punt zijn er stukken weggevallen, waarschijnlijk door plaatsgebrek, en daarom verbeter, sorry, vul ik hier even aan:

* 2005: Door blijvende toename zwaar verkeer druk vanwege oppositiepartij GVP ligt de problematiek weer op tafel.

* november 2005: GVP’ers Joeri Roose en Thomas Lataire gaan onder leiding van David Geens tot op het kabinet van minister Peeters om te pleiten voor een verbod.

* Januari 2006: Start van drukke onderhandelingen acties van de GVP – waaronder de gele olifantenaffiches en de pamfletten om opnieuw verbod in te voeren.

* Voorjaar 2006: Verbod wordt hét verkiezingsthema voor meerderheid en de oppositie. De meerderheid haast zich om ook te zeggen dat het moet veranderen.

* Maart 2006: Tellingen wijzen uit dat dagelijks zowat 1.000 vrachtwagens door centrum rijden.

* 10 mei 2006: gemeenteraad neemt opnieuw beslissing op voorstel van de GVP om zwaar vervoer deels te weren.

* 22 augustus 2006: Gewest gaat akkoord met plaatsen van de nodige borden.

* 18 januari 2007: Borden zijn eindelijk geplaatst en verbod gaat van kracht.

Zowel de foto in Het Laatste Nieuws als die uit Het Nieuwsblad verdienen een correctere ondertiteling:

Rechts ziet u commissaris Ponnet die er bij gesleurd is voor een foto. Een echte controle is het niet, want men staat aan de verkeerde kant van de weg, aangezien het verbod nog steeds niet geldt voor vrachtwagen die van Beernem komen.

In het midden staat een burgemeester die nu terecht trots is dat hij als schepen in een vorige legislatuur met zijn handjes wapperde en beweerde dat de GVP van een kale kermis zou thuiskomen en dat er NOOIT van enig verbod sprake kon zijn.

Links staat een mobiliteitsschepen die ooit nog lid was van een oppositiepartij en in die hoedanigheid in een vergadering in het zaaltje naast de feestzaal het absoluut niet nodig vond om ook maar enige actie te ondernemen tegen het zware verkeer, tot grote frustratie van toenmalig voorzitter David Geens en secretaris Thomas Lataire. De schepen is echter consequent gebleven: tot op de dag van vandaag heeft hij ook daadwerkelijk geen actie ondernomen.

Ik weet het: in een krant is niet altijd plek om zoveel toelichting te geven. Maar toch… sommigen gaan boeken schrijven, anderen gaan bloggen om toch weer een ANDERE waarheid over het verleden neer te pennen.

jan 21, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Natalie Busschaert wordt nieuwe voorzitster van de GVP

De GVP heeft een nieuwe voorzitter, of beter gezegd voorzitster. Ik geef met veel plezier de fakkel door aan Natalie Busschaert.

Tijdens de campagne heeft Natalie bewezen dat ze onze ploeg op een zeer aannemelijke manier kan leiden. Natalie is zeer diplomatisch aangelegd. Een andere grote kwaliteit van Natalie is dat ze vrouw is. Er wordt veel gezegd en geschreven over het leiderschap en de leiderskwaliteiten van vrouwen; ik ben als man één van de eersten om te zeggen dat een vrouw van nature heel wat kwaliteiten heeft die in de politiek onmisbaar zijn.

Natalie is schitterend als het gaat om het vinden van een compromis. Ze heeft veel meer geduld dan vele anderen die ik ken om toch te blijven zoeken naar een consensus.

Ik daarentegen ben scherper en kritischer van aard, en daardoor net iets vaker geneigd om op een gegeven moment de knoop door te hakken en enkel nog energie te willen steken in de gekozen weg.

Ik ben zelf drie jaar voorzitter geweest van de GVP. In die drie jaar is er veel gebeurd. De ergste klap was toen vijf mensen beslisten om de ploeg te verlaten en ik enige tijd later moest vaststellen dat ze zich aansloten bij “de andere kant”. Dat was een zware klap, zowel voor de partij als voor mezelf. Die periode heeft enorm veel energie gekost.

Een deel van de oplossing lag in de keuze voor nieuwe lijsttrekker. Zoals gebruikelijk heb ik als voorzitter een stap achteruit gezet van zodra de lijstvorming begon en de campagne op gang werd getrokken.

Tijdens die maanden heb ik zelf als bevoorrechte getuige gezien welke kwaliteiten Natalie tentoon spreidde als lijsttrekker en als leider van onze lijst.

Bij de start van deze nieuwe legislatuur heb ik voor mezelf eens alles op een rijtje gezet. Voor mij was het snel duidelijk dat onze partij op dit moment veel beter af zou zijn met een wissel van taken tussen Natalie en mezelf.

Zoals ik al zei, kan ik mezelf redelijk kritisch noemen als het op politiek vlak aankomt. Iedereen die me een beetje als politieker kent, heeft al deze uitspraak van me gehoord: “In de gemeenteraad kan ik keihard zijn voor mijn tegenstanders. Maar we blijven allemaal mensen, en na afloop van de gemeenteraad, wil ik met iedereen een pint kunnen gaan drinken en plezier maken.”

Aangezien ik ook redelijk goed op de hoogte ben van de technische aspecten van het politieken,vond ik mezelf geschikter in de rol van fractieleider.

Ik heb mijn bedenkingen dan doorgepraat met Natalie en de rest van het bestuur. We stelden al snel vast dat mijn nuchtere vaststellingen door iedereen gedeeld werden.

Ons bestuur lijdt geen enkele twijfel over de leiderskwaliteiten van Natalie.Iedereen was het er roerend over eens dat Natalie een schitterende voorzitster zal worden.

Ik geef dan ook met veel plezier het petje van het voorzitterschap door aan haar. Ik heb drie jaar keihard gewerkt om de GVP op de rails te houden. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Natalie deze taak met verve zal overnemen.

Ik kan me nu dan ook met veel energie op mijn nieuwe taak storten.Er ligt immers een grote uitdaging te wachten op onze fractie. We zullen onze rol als grootste oppositiepartij opnieuw moeten uitvinden. Oppositie voeren doe je altijd tegen een meerderheid. Dus de manier waarop we dit doen, zal voor een heel stuk bepaald worden door de manier waarop het nieuwe beleid gevoerd zal worden. Terugvallen op het verleden is geen optie: niet voor de meerderheid, en niet voor ons.

Iedereen hoopt op en belooft meer communicatie. Ik zal dus nog weten wat te doen. Het worden nog leuke en spannende tijden …

Pagina's:«1...2324252627282930»