Browsing "In Knesselare en Ursel"

Dagorde gemeenteraad 11 februari 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 februari 2009 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

A-punten

1.1 – Budgetwijziging Ocmw 2008;

1.2 – Budget Ocmw 2009;

2. Projectverlenging Regionale Jeugddienst Meetjesland;

3. Gemeentelijke administratieve sancties:

– aanvulling: bemiddelingsprocedure minderjarigen;

– samenwerkingsovereenkomst met stad Gent;

4. Woonwijzer Meetjesland – subsidieaanvraag project Wooncentrum Meetjesland;

5. Drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem:

budget 2009;

– activiteitenplan 2009-2011;

– kennisgeving jaarplanning 2009;

6. Opmaak GRUP binnengebied – principebeslissing.

Toegevoegde punten

7. Het gemeentebestuur onderschrijft een “Derdebetalercontract” met De Lijn – principebeslissing

(Groen!);

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

Iedereen is van harte welkom om de zitting te volgen vanop de publieksbanken.

jan 24, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Schepen Trenson kent gevolgen van eigen beleid niet

Op de laatste gemeenteraad had Groep 9910 noodgedwongen een extra punt toegevoegd over het verminderen van de openingsuren van de bibliotheek in Ursel.

Daar onze fractie altijd voorstander is geweest om Ursel beter te behandelen dan in het verleden, konden we hiermee niet akkoord gaan.

We wilden ook wel weten waarom in Ursel nu weer eens een openbare dienstverlening diende te sneuvelen.

Schepen Trenson probeerde zich onder de kritiek van de oppositie uit te praten en in al dat gepraat verklapte ze de waarheid:

De begroting was niet zo positief als op de gemeenteraad van december voorgesteld. Vooral door al het extra personeel dat werd aangenomen na de start van dit nieuwe bestuur, was het duidelijk dat men daarbij over een halve nacht ijs was gegaan en de financiële langetermijngevolgen niet in kaart had gebracht.

Dus moest men nu snoeien. En dat heeft men gedaan door een personeelslid uit de bibliotheek niet aan te nemen zoals voorzien.

Het meest opvallende uit de verdediging van schepen Trenson was: “We waren ons echter niet bewust van de gevolgen van onze beslissingen. We waren dus zelf geschrokken dat de consequentie was dat we in Ursel uren moesten minderen…”

Ik vuurde onmiddellijk de vraag “Dus, schepen, u zegt nu dat u – en misschien het volledige college – geen rekenschap geeft van beslissingen die jullie nemen? Mooi bestuur…”.

Spijtig genoeg zag ik aan de kleurverandering van voorzitter De Neve dat hij besefte wat een straffe uitspraak dit was en ontnam hij schepen Trenson onmiddellijk het woord en zei zelf beetje hakkelend “Ik denk dat schepen Trenson het zo wel niet bedoelde…”

Ik weet niet: onder stress zegt men nogal eens de waarheid. Dat is ook de techniek van speurders die verdachten ondervragen…

Het werpt plots een heel ander licht over hoe het college te werk gaat: ofwel is schepen Trenson de zwakke schakel en heeft men net in haar departement gesnoeid zonder dat ze het zelf besefte (en sprak ze dus de waarheid) ofwel is misschien heel het college niet meer helemaal bij de pinken…

De toekomst zal het uitwijzen. Ik blijf zeker op de loer liggen om zulke waarheden boven water te krijgen.

Dagorde gemeenteraad 14 januari 2009

De eerste gemeenteraad van het jaar gaat door op woensdag 14 januari 2009 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

A-punten

1. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel;

2. Personeelsformatie – wijziging organogram, financiële haalbaarheid;

3. KLAD verlenging;

4. Ondergronds brengen ICS-netten Maldegemseweg, Aalterseweg, Kouter;

5. Dotatie politiezone 2009;

6. Oprichting “Interlokale Vereniging Wooncentrum”;

B-punten

7. Sanering lozingspunt Ursel – grondinname nr. 8;

8. Wijziging samenstelling beheersorgaan gemeenschapscentrum;

Toegevoegde punten

9. Uitleenpost POB Ursel – wijziging openingsuren (Groep9910).

dec 16, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare volgens Rik Torfs

OK, ik geef het toe, ik speur het internet dagelijks af naar allerlei onderwerpen die me interesseren.

Eén van die onderwerpen is Knesselare. Als daar iets over geschreven wordt, dan weet ik dat gewoon graag.

Zo vond ik deze quote:

Het is mogelijk wekenlang in Lommel of in Knesselare rond te lopen, er sporen van geluk aan te treffen, er intellectueel hoge toppen te scheren, er te trouwen en te scheiden, zonder ook maar een spoor van een Waal waar te nemen.

Dit stukje is niet zomaar van een obscure blog gepikt, maar is te lezen in De Standaard geschreven door de eerbiedwaardige Rik Torfs.

Natuurlijk vroeg ij me af “waarom noemt hij nu juist Knesselare?”.

Deze vraag prikkelde me zo erg, dat ik maar één oplossing zag en dat was ze stellen aan de man zelf.

Ik mag me gelukkig prijzen dat ik prompt antwoord kreeg:

Van: Rik Torfs

Verzonden: dinsdag 16 december 2008 10:41

Aan: David Geens

Onderwerp: RE: knesselare in ‘t is gebeurd

Beste heer Geens,

Puur toeval.

Knesselare heeft een mooie naam. En het ligt (net als Lommel) vrij ver van de taalgrens.

Voor het overige vind ik het een prachtig dorp, waar ik trouwens ooit een lezing hield.

Hartelijke groet,

Rik Torfs

Heerlijk toch om vast te stellen dat ons dorpje een blijvende indruk heeft gemaakt op een erudiet man als Rik Torfs.

dec 11, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Niet meer knippen in de kerstverlichting aub

Vorige week konden we het volgende lezen in Het Nieuwsblad:

Het centrum van Ursel krijgt nieuwe kerstverlichting. De oude kerstverlichting werd deze zomer verkeerdelijk uitgeleend in de veronderstelling dat het om de oude kerstverlichting van Knesselare ging. De verlichting keerde na afloop van het evenement terug naar de uitleendienst en was niet meer bruikbaar.

‘We waren al een tijdje van plan om de kerstverlichting in Ursel te vernieuwen’, legt burgemeester Fredy Tanghe (Groep9910) uit. ‘Ze had eigenlijk niet uitgeleend mogen worden. Toen de lichtkransen terugkwamen, waren de labels met nummering op welke plaatsen ze dienden te worden opgehangen, verdwenen. Het zou te veel werk gekost hebben om alles weer in orde te krijgen. We hebben nu nieuwe kerstverlichting aangekocht die op de straatverlichting wordt aangebracht.’

Dit roept toch wel enkele vragen op die ik dan ook aan de burgemeester stelde op de gemeenteraad:

Wordt uitgeleend materiaal bij terugbrengen gecontroleerd op hun staat? Moet bij beschadiging van het materiaal de ontlener betalen voor herstelling of vervanging?

We hebben ook gehoord dat het probleem niet (enkel) het ontbreken van de nummering betrof, maar dat de verlichting werd ingekort waardoor ze niet meer bruikbaar is. Klopt dit?

Uit het antwoord van de burgemeester kunnen we afleiden dat het om een reeks fouten op rij gaat. De kerstverlichting had niet mogen uitgeleend worden en als men ingezien had dat het niet de oude kerstverlichting van Knesselare betrof, had men ook geen toelating gegeven om ze in te korten. Want ze werd wel degelijk versneden op maat van de feesttent waarvoor ze moest dienen.

De ontlener komt er ook goed van af, want hij krijgt gelukkig niet de rekening van 5000 euro gepresenteerd.

Gelukkig worden hier lessen uit getrokken: de ontleendienst zal volgend jaar gemoderniseerd worden en meer met de computer beheerd worden.

Optimistische begroting

Onze gemeentebegroting is op sommige punten optimistisch.

Daarmee bedoel ik dat de aanzet duidelijk voor de financiële crisis werd gegeven.

Vooral de posten met betrekking tot dividenden zouden beter zo snel mogelijk herzien worden om realistischer te zijn.

Zo staat er bijvoorbeeld 44.000 euro ingeschreven als dividend van Dexia… Bij dat punt kan ik enkel dus mijn wenkbrouwen fronsen en ik zag dat ik niet de enige was in de financiële commissie…

Dagorde gemeenteraad 10 december 2008

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 10 december om 19u30 in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

19.30 uur – Spreekrecht burgers;

A-punten

1. Algemene beleidsnota 2009-2013;

2. Meerjarenplanning 2009-2013;

3. Budget 2009 + bijlagen;

4. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

5. Algemene gemeentebelastingen bedrijven;

6. Retributie dienstprestaties door werkliedenpersoneel aan privé-instellingen en particulieren – aanvulling;

7. Programma van de werken – principebeslissingen:

7.1 – bewegwijzering en aanwezigheidsregister in het gemeentehuis;

7.2 – registratiesysteem briefwisseling;

7.3 – knooppunt De Plaats – N468 Hellestraat;

7.4 – aankoop materiaal technische dienst:

7.4.a – tweede dienstwagen;

7.4.b – maaiarm;

7.4.c – kniklader;

7.5 – fietsstallingen;

7.6 – speelhoek Wallekens, Vrekkemstraat;

7.7 – skateterrein;

7.8 – inrichting cultuurdienst;

7.9 – aanleg BMX-parcours;

7.10 – opfrissen buitenomgeving sporthal;

7.11 – bijkomende verlichting Finse piste;

7.12 – asfalteren toegang sportgebouwen Onderdaele;

7.13 – opmaak studie aanpassingswerken gebouwen kinderopvang;

7.14 – aanpassingswerken gebouwen kinderopvang;

7.15 – opmaak RUP horeca;

7.16 – integrale dorpsontwikkelingsvisie Ursel;

7.17 – actualiseren woonbehoeftenstudie;

8. Cultuurbeleidsplan – actieplan 2009-2010;

9. Subsidiereglement socio-culturele verenigingen;

10. Sportdienst:

10.1 – subsidiereglement sportbeleidsplan;

10.2 – aanvulling sportbeleidsplan;

10.3 – impulssubsidie;

11. Retributiereglement grafconcessies – aanvulling;

12. Subsidiereglement zonnepanelen en -boilers;

13. Politiereglement N44 90 km/h – advies;

14. Aanpassing statuten LOK.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

Struisvogelpolitiek voor groene energie

Definitie volgens Wikipedia: “Struisvogelpolitiek dankt zijn naam aan de vermeende analogie met het vluchtgedrag van een struisvogel, die volgens het fabeltje de kop in het zand steekt om de vijand niet te zien en in de veronderstelling verkeert dat de vijand dan de struisvogel ook niet kan zien. De term wordt gebruikt waar men vaak bewust de consequenties van een bepaald beleid (of gedrag) niet wil inzien en simpelweg doorgaat met de ingeslagen weg.”

Mijn mening: struisvogelpolitiek is een domme politiek of een hypocriete politiek. Men wil de consequenties niet zien; zoiets doe je enkel uit dommigheid of uit koppige hypocrisie.

Ons schepencollege geeft er momenteel een groots staaltje van weg.

In september vragen ze de gemeenteraad om de conclusies van de synthesenota “Hernieuwbare energie” van Streekplatform+ Meetjesland goed te keuren.

Ik citeer enkele belangrijke punten hieruit:

Een passief regionaal standpunt volstaat niet meer

Een heel hoofdstuk “AANMOEDIGEN RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK EN ZONNE-ENERGIE”

Mogelijke initiatieven:

Stimuleren van zonne-energie

Dit regionaal beleidskader stimuleert verdere inspanningen m.b.t. rationeel energieverbruik

en gebruik van zonne-energie in de streek

Kortom, een mooi plan. Zonne-energie wordt enorm gepromoot. Windenergie ook, maar men wil geen wildgroei van windmolens. Voor Knesselare betekent dit gewoon “geen windmolens dus”… Dat bleek op de gemeenteraad van september 2008 wel duidelijk.

Diezelfde gemeenteraad diende de GVP een punt in om het subsidiereglement voor zonnepanelen aan te passen (lees: Zonnegroen achter de oren).

Het college leek toen niet te willen dat de GVP punten zou scoren, maar ze beloofde wel tegen het eind van het jaar een aangepast subsidiereglement uit te werken. Meer nog, het zou zelfs met terugwerkende kracht zijn.

Op de uitnodiging voor de volgende gemeenteraad staat een punt “subsidiereglement zonnepanelen”.

Wij dus opgetogen naar het gemeentehuis om de dossiers in te kijken en eens te zien hoe het nieuwe reglement er zou uitzien.

Maar… geen reglement te zien. Een leeg dossier. Voor de zoveelste keer, ondanks altijd maar opnieuw de mooie beloften van de gemeenteraadsvoorzitter Fons De Neve. Fons, als ik jou was, zou ik eens een brief als voorzitter naar het college sturen dat zoiets toch echt eens moet stoppen… Als je durft tenminste…

Na wat rondvragen bij de burgemeester aangeklopt. En toen viel ik van mijn stoel…

Men schaft de subsidie voor zonnepanelen gewoon af. De reden volgens de burgemeester: er worden te veel zonnepanelen geplaatst.

Allé, het kan weer tellen… We zetten onze handtekening onder een schoon document, maar iets doen; nee, ho maar…!

Ook weer tof voor jonge gezinnen. Want laat ons eerlijk wezen: oudere mensen die in wat oudere woningen leven, denken niet aan investeringen die maar na 20 jaar renderen. Dus weer een gemiste kans voor onze gemeente om als samenleving waar jonge gezinnen welkom zijn, over te komen.

Het ondertekenen van het hoger vernoemd document noem ik dus hypocriet. Want toen al wisten ze waarschijnlijk al dat ze het reglement gingen afschaffen.

Conclusie: geen windenergie in Knesselare en geen zonneenergie. Ik ben gene groene, maar ik denk dat onze Groen!-collega’s minstens even hard in hun gat zullen gebeten zijn.

Pagina's:«1...12131415161718...30»