Browsing "In Knesselare en Ursel"

Vliegshow in Ursel: moet dat echt?

De vliegclub Ursel wil graag op 20 en 21 juni een vliegshow organiseren op het militair domein te Ursel.

Op zaterdag 20 juni zou het gaan om een nocturne die niet voor het publiek toegankelijk is en op zondag 21 juni zou tussen 10 en 18u een showprogramma opgevoerd worden. Hierbij verwacht men 10.000 tot 15.000 bezoekers.

Op dit moment is het nog niet 100% zeker dat de show doorgaat. Momenteel is enkel het college van burgemeester en schepenen van Knesselare positief ingesteld tegenover het initiatief, wat gelet op de te verwachten hinder enigzins verwonderlijk is. Ze zegt wel “op voorwaarde dat alle vergunningen voor handen zijn”.

Het agentschap Natuur en Bos heeft voorwaardelijk positief gereageerd. Gelet op de drukte en herrie willen ze dat de vliegshow doorgaat buiten het broedseizoen (dus na 1 juli).

Intussen blijkt ook dat Defensie nog zijn OK niet heeft gegeven, net zomin als het ministerie van Mobiliteit. Er moet immers blijkbaar nog een extra vergunning komen van het directoraat-generaal luchtvaart omdat dat start- en landingsactiviteiten voor dat weekend meer naar het oosten zouden gericht worden.

Een ander punt is de milieuvergunning, maar nu blijkt dat het maar om een Vlarem II vergunning gaat voor een start- en landingsbaan van minder dan 800 meter. En een Vlarem II wordt door de gemeente uitgereikt.

Zie je het: gemeente = akkoord indien vergunningen in orde. De belangrijkste vergunning moet door de gemeente uitgereikt worden.

En volgens mij wordt hier door onze gemeente dus weer een gefoefeld dat het geen naam heeft. Die landingsbaan is 2900 meter lang.

Voor wie het wil nameten: ik heb deze foto gebruikt van op Google Maps. De rode lijn meet 14,5 cm en iedere 2,5 cm is 500 meter in werkelijkheid, dus (14,5/2,5)*500=2900 meter.

Een ander argument dat geen van onze bewindslui hebben aangehaald, is het feit dat dit weekend midden in een examenweekend valt. De aanvliegroutes gaan ook over nieuwe wijken, waar dus jonge kinderen wonen die dan moeten studeren. Onze gemeente zal overspoeld worden door 15.000 mensen. Leuk als je dan aan het blokken bent.

Kortom, ik denk dat we als kleine gemeente niet zomaar ja moeten zeggen tegen zo’n organisatie. Wat brengt het ons per slot van rekening op? Het meeste verteer van de mensen ter plaatse zal op het evenement zelf gebeuren, de baten voor onze horeca zullen gering zijn, maar we zitten wel met alle overlast.

Ik ben zelf dus niet zomaar te vinden voor dit evenement en al zeker niet voor het feit dat er geknoeid lijkt te worden met vergunningen, waarvoor ik nog eens verder mijn licht ga opsteken.

apr 11, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Gratis busvervoer in Knesselare

Vanaf dit najaar zal iedereen in Knesselare, zowel inwoner als niet-inwoner, gratis met de bus kunnen rijden op het grondgebied van onze gemeente.

Vooral interessant dus om van Ursel naar Knesselare en omgekeerd te reizen.

Burgemeester Tanghe mocht het vandaag uitleggen op AVS. Maar hij is nog niet genezen van zijn hypocrisie, want nergens vertelt hij dat dit voorstel oorspronkelijk van de fractie Groen! kwam.

Dat gebeurt trouwens vaak in onze gemeente. Het overkwam mij ook al eens.

Er zat in de gemeenteraad trouwens nog zo’n moment. De burgemeester zei: “Uiteraard is het belangrijk om de N499 in Ursel als lokale weg over te nemen zodat we een buffer kunnen vormen tegen de vrachtwagens en het ringgebeuren in Eeklo”.

Toen ik al meer dan een jaar geleden op de gemeenteraad een motie indiende om tegen de ring te zijn in Eeklo en mijn bezorgdheid uitte dat Ursel zou platgereden worden, was het niet waar.

Roland Bonami had groot gelijk over de kleinzieligheid van het college: liever de ene maand een punt wegstemmen om het de maand nadien als eigen punt weer op de agenda te zetten.

Geen zonnepanelen meer

Een paar maand geleden heeft onze gemeenteraad een motie goedgekeurd waarin ze verklaarden zich in te spannen voor hernieuwbare energie.

Dezelfde gemeenteraad nog werd ook een plan goedgekeurd dat stelt dat er op ons grondgebied geen windmolens mogen geplaatst worden.

En gisteren hebben we als klap op de vuurpijl ook maar de subsidies op zonnepanelen afgeschaft.

In de toelichting schrijft het schepencollege zelf dat de subsidies maar een relatief kleine bijdrage zijn tot de werkelijke kost. Tegelijk durven ze het zelfs dan om een subsidie van 500¤ af te schaffen. Het enige wat overblijft is een subsidie die mogelijks bovenop de Vlaamse renovatiepremie komt op voorwaarde dat uw huis ouder is dan 20 jaar, u een energie-audit laat uitvoeren en dan de aanbevelingen van die energie-audit opvolgt. De bonus is geplafoneerd tot 250¤.

Op de begroting schrijft men slechts een totaal van 6000¤ is voor deze premies. Da’s bijvoorbeeld een fractie van wat de gemeente jaarlijks uitgeeft aan recepties. Kwestie van prioriteiten stellen zeker?

Voor alle duidelijkheid – en dat heb ik gisteren op de gemeenteraad meerdere keren herhaald – GVP is niet tegen het huidig reglement (voorzitter Fons De Neve leek dat maar niet te willen snappen). We vinden het een goede zaak dat eigenaars van oudere woningen aangespoord worden om de huizen te renoveren en aandacht te geven aan energiebesparende maatregelen. We zijn immers van mening dat de meest groene kilowattuur diegene is die niet verbruikt moet worden.

Maar het afschaffen van de subsidies voor zonnepanelen en warmteboilers is het signaal geven dat onze gemeente niet bekommerd is om groene energie. Een vodje papier stemmen dat we dan voor zijn, is pure hypocrisie vanwege Tanghe en co; een ander woord heb ik er niet voor.

Hoe was de slogan ook weer van Groep 9910? “Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”… Komaan, dan toch niet in deze materie. Zeggen voor groene energie zijn en dan maatregelen nemen tegen…

Dit is trouwens de zoveelste kaakslag voor de jonge gezinnen die onze gemeente – ook weer op papier – belijdt aan te trekken. Jonge gezinnen die op de talrijke verkavelingen van onze gemeente bouwen, moeten verplicht al heel wat maatregelen nemen om energiezuinig te bouwen. Aangezien dit wettelijk verplicht is, krijgen ze daarvoor geen subsidies.

Als deze jonge gezinnen dan een inspanning willen doen om milieuvriendelijke energie op te wekken, laat men ze nog maar eens in de kou staan.

Dus wederom een groot verschil tussen het verkondigde woord van Groep 9910 en hun daadwerkelijke daden.

Dagorde gemeenteraad 8 april 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 8 april 2009 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

A-punten

1. Protocol inzake de overdracht van de lokale provinciewegen – advies;

2. Toelagereglement algemene leefbaarheidbelasting;

3. Subsidiereglement energiezuinige maatregelen;

4. Derde betaler – De Lijn – overeenkomst;

5. Vervanging verouderde verlichtingsarmaturen t.g.v. de vervanging kopernet door bundelnet;

6. Aquario: gescheiden stelsels – IBA ‘s – reglementering privaat afkoppeling;

7. Statutenwijziging TMVW;

8. Kerkfabriek St.-Medardus – rekening 2008, interne begrotingswijziging;

9. Kerkfabriek St.-Willibrordus – rekening 2008, interne begrotingswijziging;

B-punten

10. Jaarrekening 2007 interlokale vereniging drugspreventie West-Meetjesland;

11. Werkingsverslag dienst drugspreventie Aalter-Knesselare-Maldegem, werkingsjaar 2008;

12. Kosteloze terbeschikkingstelling perceel grond – Imewo gascabine Hulhoek-Knokseweg.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

mrt 22, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Boompjes planten

Knesselare was dit jaar boomplantgemeente van het Kom op tegen Kanker-bos.

De ganse dag werd er in Ursel geplant dat het een lieve lust was. In de namiddag kwam de peter van de actie Eddy Wally zelf een boom planten en voor entertainment zorgen. Wow, geweldig, niet?

Het was trouwens een leuke ontmoetingsplek. Ik heb een paar mensen gesproken die me feliciteerden met mijn vijfde plaats op de N-VA-lijst. Sommigen hebben zelfs hulp aangeboden, een gebaar dat ik ten zeerste apprecieer. Vroegere helpers zullen nu uiteraard niet meer helpen omdat ze bij de CD&V gebleven zijn, maar als zich zo een paar mensen aanbieden, dan geldt het spreekwoord “vele kleintjes maken één groot”…

Alvast bedankt aan de aanbieders.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/2009/090322boomplantdag/” title=””]

mrt 15, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Toch subsidies voor zonnepanelen?

Op de gemeenteraadszitting van september 2008 dienden we een voorstel in om de subsidies voor zonnepanelen aan te passen.

Toen was beloofd het reglement nog dat jaar aan te passen.

In december 2008 kwam het verrassend nieuws dat men het reglement gewoon ging afschaffen. Echter doordat het dossier niet in orde was, moest het punt worden verdaagd.

Tot op vandaag zien we het punt niet terugkomen.

Op de gemeenteraad afgelopen woensdag stelde ik volgende vraag aan het college:

Komt het reglement er nu wel of niet en zullen er wel of geen subsidies gegeven worden aan inwoners die zonnepanelen plaatsen, wetende dat we dan één van de weinige gemeenten zijn die dit groene initiatief niet ondersteunen?

Schepen Cooreman gaf een verrassend antwoord: er komt volgende maand (wow, een echte deadline deze keer) een aangepast reglement, dat haalbaar is voor de gemeente en toch ondersteunend zou werken. Dit klinkt al helemaal anders dan in december, toen het gewoon werd afgeschaft.

Blijkbaar eindelijk eens een punt waar het constructief oppositievoeren toch eindelijk iets uithaalt.

Ik kijk alvast uit naar het resultaat.

Dagorde gemeenteraad 11 maart 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op 11 maart 2009 in de raadszaal van het Knesselaars gemeentehuis.

De dagorde:

19.30 uur – Spreekrecht burgers;

A-punten

1. Afgifte elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen, jonger dan 12 jaar;

2. Protocol inzake de voordracht van de lokale provinciewegen – advies;

3. Subsidiereglement wijk-, buurt- en straatfeesten – wijziging;

Toegevoegde punten

4. Automatisch herinneren mantelzorgpremie (GVP);

B-punten

5. Politiereglement onverharde buurtwegen omgeving van het Drongengoed en Koningsbos;

6. Rapportering conform art. 166 gemeentedecreet.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

Iedereen is welkom.

Mantelzorgers: vraag uw premie aan

Na een aantal telefoontjes stellen wij vast dat sommige mensen die vorig jaar recht hadden op een mantelzorgpremie zich afvroegen of deze dit jaar opnieuw toegekend ging worden.

Zo ja, waar kon men dan de formulieren vinden?

Uiteraard hebben we als raadslid deze mensen onmiddellijk verder geholpen, maar van uit onze fractie stellen we voor dat de gemeente dit jaar iedereen die vorig jaar een aanvraag heeft ingediend (dus ook diegene die toen om een reden geweigerd werden) aanschrijft met de herinnering aan het tijdig indienen en dat het formulier dan wordt meegezonden.

Zo vermijden we dat net als vorig jaar een individueel raadslid van de meerderheid zich moet bezighouden om de lijsten na te pluizen als sociale werking terwijl dit een taak van het bestuur moet zijn.

We leggen dit voorstel volgende week voor tijdens de gemeenteraad als toegevoegd punt.

En voor wie niet wil wachten of de meerderheid ons voorstel afkeurt om zelf de populaire te kunnen uithangen, die kan het formulier al van mijn site <%media(20090301-reg_form_mantelzorgpremie.pdf|downloaden)%>.

feb 19, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geen Groen licht voor derdebetalerssysteem

Op de gemeenteraad van februari had Groen! een punt ingediend omtrent een derdebetalerssysteem van De Lijn.

Kort gezegd komt het er op neer dat als de gemeente centen op tafel legt, bepaalde trajecten via De Lijn goedkoper of gratis worden.

De Lijn stelde aan Groen! zelf zes systemen voor. Spijtig genoeg was in het dossier niet van alle systemen de kostprijs duidelijk, wat het ons als fractie al moeilijk maakte om een beslissing te nemen.

Daarbovenop vind ik dat het een verkeerde aanpak is: gratis met de bus reizen klinkt populair, maar laat ons eerlijk blijven. Gratis van Ursel naar Knesselare reizen per bus is quasi een daguitstap.

Een rit van Ursel naar Knesselare kost 0.80 euro. Dus 1.60 euro heen en terug. Zal iemand daar zwaarder aan tillen dan het feit dat je naar Knesselare komt (bv voor inkopen, De Post enz…), je net te lang bezig bent voor de eerste bus terug en dan nog eens twee uur moet wachten in een klein bushokje op De Plaats…

We moeten realistisch zijn en niet populistisch. Hoeveel mensen extra zouden de rit Knesselare-Ursel per jaar ondernemen gelet op het feit dat er zulke slechte verbinding is?

Ik vind dat als we het openbaar vervoer ook lokaal als milieuvriendelijk alternatief willen promoten, we eerst voor een degelijk aanbod moeten zorgen. De kostprijs ervan komt er navenant bijkijken.

Pas dan kunnen we een gefundeerde belissing nemen of we hiermee iets waardevols aan de inwoners aanbieden.

Pagina's:«1...11121314151617...30»