Browsing "In Knesselare en Ursel"

Dagorde gemeenteraad 12 november 2008

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 12 november 2008 in de raadszaal van het gemeentehuis om 20u.

De dagorde:

A-punten

1. Aanvullende personenbelasting 2009;

2. Opcentiemen onroerende voorheffing 2009;

3. Belasting op tweede verblijven en weekendhuisjes 2009;

4. Algemene leefbaarheidbelasting 2009;

5. Kerkfabriek Sint-Medardus – budget 2009;

6. Ondergronds brengen elektriciteit en openbare verlichting:

– Maldegemseweg, Aalterseweg en Hoekestraat;

– Maldegemseweg, H. Sakramentstraat en Kouter;

7. Module 10 – schoolomgeving Aalterseweg;

8. Samenwerkingsovereenkomst Vlaams Gewest databank verkeersborden;

9. Dotatie politiezone 2008 na begrotingswijziging;

10. Watering van de Wagemaekersstroom – budget 2009 advies;

11. Intercommunales – agenda en afgevaardigden:

11.1) Westlede – 11.2) Veneco² – 11.3) Finiwo – 11.4) Imewo – 11.5) IVM;

12. GAS (gem. administratieve sancties) – reglement en aanstelling ambtenaren;

B-punten

13. Administratieve aanpassing kohier en contantbelastingreglementen, decreet 30 mei

2008:

– contantbelasting rioolaansluitingen;

– contantbelasting opruimen van sluikstorten;

– kohierbelasting algemene gemeentebelasting bedrijven;

14. Beheerscommissie gemeenschapscentrum – aanvulling.

15. Wegen- en rioleringswerken Aalterseweg, Hoekestraat, Maldegemseweg – kennisgeving

voorontwerp;

16. Wegen- en rioleringswerken H. Sakramentstraat, Knokseweg, Kouter – kennisgeving

voorontwerp;

Gezond ontbijt

Zondag 9 nov ‘08 ontbijt aan huis

Ten voordele van 11.11.11

inschrijven voor 6 november ‘08

Voor ¤ 8.00 krijg je een GEZOND ontbijt dat bestaat uit : boterkoek, sandwich en pistolet, botertje, confituur en speculoos, gekookt ei, yoghourt, appel en mandarijn, met een fruitsap of chocomelk dit alles van Knesselaarse – Urselse middenstanders en Wereldwinkel die onze actie ondersteunen.

• Inschrijven kan via overschrijving op reknr 068-2171469-54 (let op: ander rekeningnr. dan deze van de financiële actie), met vermelding van naam en aantal ontbijten en afhaling of levering.

Vergeet deze bestelling niet te melden via [email protected] .

Uw betaling geldt als inschrijving!!

• U kunt ook <%media(20081102-flyer gezond ontbijt.pdf|dit strookje)%> met het gepaste bedrag in een omslag binnen brengen bij de bibliotheek te Knesselare of te Ursel.

Resultaat OCMW 2007

Vorige maand werd de rekening 2007 van het OCMW goedgekeurd.

Samengevat kan je volgende cijfers terugvinden:

– werkingsopbrengsten 676 233,86

– werkingskosten 1 227 080,65

– werkingsresultaat -550 846,79

– financiële opbrengsten 24 708,58

– financiële kosten 28 833,02

– resultaat gewone werking -554 971,23

– uitzonderlijke opbrengsten 0,00

– uitzonderlijke kosten 0,00

– resultaat boekjaar -554 971,23

reële dotatie 614 392,05 euro.

okt 29, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Zitpenningen leden Gecoro

Op de gemeenteraadszitting van september werd beslist dat de effectieven leden van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) voortaan 75 euro zitpenning krijgen. De voorzitter krijgt een dubbele zitpenning.

Ik ben het er mee eens dat deze mensen voor hun inzet een vergoeding krijgen, maar ik heb wel enkele maars…

Ten eerste zou ik voorstellen dat er dan op zijn minst ook een jaarlijkse evaluatie gebeurt door de gemeenteraad. Eén keer per jaar zou dus best de voorzitter van de GECORO tekst en uitleg komen geven in de gemeenteraad, samen met een verslag van de individuele inzet van de leden. Op die manier kunnen mensen die zich terecht inzetten voor de gemeente, correct beloond worden.

Ten tweede stel ik me de vraag: waarom de mensen van de GECORO wel en van andere adviesraden niet? Wat maakt de inzet minder in de milieuraad, cultuurraad, sportraad, jeugdraad, … (de opsomming is dus niet compleet).

Ik wilde niet tijdens de gemeenteraad deze opmerking maken, want dan zou men zeker mij woorden in de mond gelegd hebben dat ik de vrijwilligers geen bijdrage gun en het tegendeel is waar. Ik hoop wel dat we ooit eens deze discussie ten gronde kunnen voeren.

okt 26, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Nieuw beheersorgaan gemeenschapscentrum

Gemeenschapscentrum? Hebben wij een gemeenschapscentrum, hoor ik u al vragen…

Ja en neen. Het gaat om een verzameling van lokalen die de gemeente ter beschikking heeft van ons verenigingsleven. Om recht te hebben op een brok cultuursubsidies, moeten deze bestempeld worden als gemeenschapscentrum en moet er een beheersorgaan samengesteld worden dat bestaat uit gebruikers en politieke vertegenwoordigers.

Weer een extra opdracht dus vanuit het kabinet Anciaux… Soms lijkt de hogere overheid te vergeten dat hun decreten wel werken en heilzaam zijn in grote steden, maar veel overlast bezorgen in kleine gemeenten met een beperkt aantal vrijwilligers voor deze taken.

Desalniettemin geven we dit beheersorgaan een kans en hopen we op een degelijk overleg tussen politiek en gebruikers.

De afgevaardigden zijn:

a) Groep9910 – Martina Vanbelleghem, Herlinde Trenson, Martine Schelstraete, Maribel Willems

en Fons De Neve;

b) GVP – Guido Van Hecke en David Geens;

c) Groen! – Roland Bonami;

d) Gebruikers – Gabriël Dancet, Maria Locy, Patrick Haeck, Roselien Sierens, Jean-Pierre David,

Willy Coens en José Spriet.

okt 25, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Twee extra parkeerplaatsen Kapelstraat

In de Kapelstraat zullen binnenkort twee parkeerplaatsen expliciet aangeduid worden.

Het gaat om twee plaatsen die traditioneel altijd al gebruikt werden om te parkeren, maar waar het wettelijk gezien wegens het ontbreken van een aanduiding verboden was om te parkeren.

Een tijdje terug werden er dan ook onverwachts boetes uitgedeeld.

De gemeenteraad heeft de situatie nu gecorrigeerd door een politiereglement aan te nemen dat de parkeerplaatsen aanduidt.

Dagorde gemeenteraad van 8 oktober

Op woensdag 8 oktober 2008 gaat om 20u de volgende gemeenteraad door in de raadszaal van het gemeentehuis met de volgende punten op de dagorde:

A-punten

1. Begrotingswijziging gemeente 2008 nr. 1;

2. Sanering lozingspunt Ursel – ontwerp, raming;

3. ICS-net Vrekkemstraat ondergronds brengen;

4. Procedure aanvullende politiereglementen;

5. Politiereglement Kapelstraat (parkeerplaatsen);

6. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – begrotingswijziging;

7. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – budget 2009;

8. Aanduiding vertegenwoordigers beheersorgaan gemeenschapscentrum;

9. IVM – agenda algemene vergadering en aanstelling vertegenwoordiger;

B-punten

10. Rapportering per 30 juni 2008.

Nieuw parkeerverbod op het Drieselken

Eind augustus besliste het schepencollege eigenhandig om een parkeerverbod in te voeren in het Drieselken tussen huisnummers 13 en 23.

Dit is een goede zaak om de bussen door te laten zodat het voetpad geen extra rijstrook wordt, nu maar hopen dat men nog wel de snelheid een beetje matigt in die onoverzichtelijke bocht.

Hopelijk maakt men er snel werk van om de smalle straten rond het centrum eenrichtingsverkeer te maken in een globaal circulatieplein. Het Drieselken hoort daar dan zeker bij.

aug 31, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 10 september 2008

Op Woensdag 10 september 2008 is er om 20u een gemeenteraadszitting in de raadszaal van het gemeentehuis.

Om 19u30 is er eerst spreekrecht voor de burgers. Wie dus een opmerking wil komen geven, moet dat op voorhand aan de voorzitter laten weten.

De dagorde

A-punten

 1. Jaarrekening 2007 gemeente
 2. Jaarrekening 2007 OCMW
 3. Principebeslissing straatnaamgeving
 4. Principebeslissing sanering verwarming en ventilatie sporthal
 5. Afsprakennota inzake projectontwikkeling bedrijventerrein Knesselare-Veneco²
 6. Regionale visie hernieuwbare energie – Streekplatform Meetjesland
 7. Wegen- en rioleringswerken verkaveling Hoekestraat
 8. Koepelmodule 44029/1B – bijsturing gemeentelijk mobiliteitsplan
 9. Decreet betreffende de aanvullende reglementen wegverkeer – delegatie aan het college
 10. Gecoro – goedkeuring huishoudelijk reglement, vaststelling zitpenningen leden en voorzitter
 11. Organiek reglement beheersorgaan gemeenschapscentrum Knesselare
 12. Ontwerpakten ovedrachten nutsleidingen in verkavelingen

  B-punten

 13. Erkenning jeugdraad
 14. Personeelsformatie en organogram lokale PZ Aalter-Knesselare-wijziging, bekrachtiging
 15. Zesmaandelijkse rapportering conform art 166 van het gemeentedecreet
 16. Gemeenteraadsbeslissing dd 14 mei 2008, vaststellingen van de personeelsformatie, vaststelling organogram – herneming
 17. Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport

Communicatieambtenaar en kinderverzorgster gezocht

GEMEENTEBESTUUR KNESSELARE werft aan:

In statutair verband (m/v)

 • 1 communicatieambtenaar (B1-B3, halftijds 19/38 )
 • 1 kinderverzorg(st)er dagopvang (C1-C2, halftijds 19/38 )

Voorziene datum indiensttreding :

 • kinderverzorgster: september 2008
 • communicatieambtenaar: oktober 2008

Algemene voorwaarden (geldend voor elke functie)

– voldoen aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

– slagen voor een niet-vergelijkend examen

Wij bieden

 • competitief loon volgens de wettelijke barema’s geldend voor lokale besturen
 • extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst woon-werkverkeer met de trein
 • alle nuttige anciënniteit uit privé-sector en openbare dienst wordt in aanmerking genomen
 • het bestuur voorziet in aanvullende opleiding en vorming
 • wervingsreserve van twee jaar

Inlichtingen

Een gedetailleerde beschrijving van de functie, diploma-, aanwervingsvoorwaarden en het selectieprogramma kan verkregen worden op de personeelsdienst (09/325 74 75 of per e-mail: [email protected]).

Interesse?

Verstuur aangetekend of bezorg tegen ontvangstbewijs uw sollicitatiebrief met curriculum vitae, kopie van het vereiste diploma en uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden), ter attentie van het college van burgemeester en schepen, De Plaats 14 te 9910 Knesselare.

De kandidaturen dienen uiterlijk op 27 juni 2008 om 12 uur in het bezit te zijn van het college.

Gelieve duidelijk te vermelden voor welke functie u solliciteert, alsook per functie apart te solliciteren met alle vereiste stukken.

Aandacht

Alle gevraagde stukken, per functie waarvoor men solliciteert, dienen vóór de sluitingstermijn ingediend te worden. Zoniet wordt je kandidatuurstelling ongeldig verklaard.

Kwaliteit bij mensen zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, etnische afkomst, handicap en nationaliteit!

Pagina's:«1...14151617181920...30»