Browsing "In Knesselare en Ursel"

Eindafrekening Molenstraat

De Molenstraat ligt er al een tijdje proper bij, na zovele jaren een schandvlek te zijn geweest in ons centrum.

De eindafrekening bedraagt 174 973,14 euro ten laste van Aquario en 225 237,10 euro ten laste van de gemeente.

Ik ben blij dat het in ieder geval de moeite waard is.

nov 23, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare is geen vaste klant in rechtszaal

Ik wilde wel eens weten of onze gemeente in veel rechtszaken is betrokken.

Gelukkig lijkt dat wel mee te vallen.

Enerzijds is er een rechtszaak tussen de gemeente en een vroegere leverancier van een tijdsregistratiesysteem voor het gemeentepersoneel. Blijkbaar heeft dit systeem nooit naar behoren gewerkt. Er is inmiddels een gerechtsdeskundige aangesteld om uit te maken wat er van aan is. Het betreft hier een vordering van 40.000¤.

De andere zaak ligt gevoeliger en draait om een bedrijf/inwoner die de gemeente voor het gerecht heeft gedaagd in verband met bepaalde uitvoeringsplannen. Het zou gaan om een drukkerij (voor de goede verstaander voldoende dus om te weten).

nov 22, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Geen sporthal in Ursel

Naar verluidt was er een afspraak tussen de school in Ursel en het gemeentebestuur omtrent de nieuwbouw: de gemeente zou een bijdrage leveren om de meerkost te dekken die nodig is om de geplande turnzaal uit te bouwen tot sporthal.

Spijtig genoeg moesten we op onze vraag vernemen dat dit niet zal gebeuren.

Er is al wel een principiële overeenkomst om de turnzaal van de nieuwe school na de schooluren (tegen een vergoeding uiteraard) ter beschikking van de Urselse bevolking open te stellen. Hopelijk zal dir princiepsakkoord snel definitief op papier bezegeld worden.

De nieuwe turnzaal zal 21,46 meter op 10,86 meter meten en zal dus spijtig niet geschikt zijn voor alle sporten.

De reden om niet langer aan te dringen op een gemeentelijke participatie is, volgens de schepen van sport, de vrees dat de nieuwbouw nog meer vertraging zou oplopen als men de plannen nog eens zou moeten wijzigen.

Conclusie: men had vanuit de gemeente beter niet zo lang gewacht om dit voorstel te doen.

nov 21, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Zwaar verkeer in Knesselare dorp

Eens per halfjaar willen we het vuur aanwakkeren om de aandacht levendig te houden op een groot probleem in het Knesselaarse centrum: het doorgaand zwaar verkeer.

We willen immers niet dat onze gemeente op haar lauweren gaat rusten nu het verkeer komende van de N44 verboden is. Dus blijven we aandringen op constant overleg en het zoeken naar een uitweg.

Wederom was de uitleg dat we niet op een oplossing moeten hopen voor het nieuwe ronde punt aan de E40 in Aalter klaar zal zijn. Ik hoop dat men dan wel de belofte houdt dat de dag na de opening van datzelfde rond punt de borden “verboden +5,5 ton” er zullen staan.

Tegelijk vond ik het nodig om onze schepen van mobiliteit er eens op te wijzen dat de laatste tijd het verbod op zwaar verkeer van de N44 vaak overtreden wordt. Onze schepen moest ootmoedig bekennen dat hij de laatste tijd niet meer zo veel in het centrum aanwezig was en dat het hem niet opgevallen was. De burgemeester beloofde de politie te vragen een verscherpte controle uit te oefenen.

Waar een wakkere oppositie al niet goed voor is… Met dank aan de inwoners die me belde of mailde om hun bezorgdheid te uiten…

nov 20, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Burgemeester belooft tonnagebeperking in Ursel

Een eerste versie van de haalbaarheidsstudie is reeds beschikbaar, evenals het ontwerp van het plan MER omtrent de mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal.

Aangezien in deze studies duidelijk wordt aangegeven dat enkel Maldegem en Eeklo in aanmerking komen voor nieuwe industrieterreinen langsheen het kanaal, met oog op mogelijke overslag, en er zelfs sprake is van geode ontsluiting naar bestaande en nieuwe industrieterreinen in Aalter, moeten we niet twijfelen van de gevolgen voor Ursel.

Graag hadden we geweten waarom het College niet aanwezig is op de talloze vergaderingen waarbij lokale besturen inspraak kunnen hebben en hun bezwaren kunnen uiten?

Is het College van plan om alsnog deel te nemen aan het overleg onder leiding van de Oost- en Westvlaamse gouverneurs om daar te pleiten voor begeleidende maatregelen om een vrachtwagensnelweg doorheen Ursel te vermijden?

De burgemeester vertelde dat de weg Eeklo-Aalter hopelijk in het eerste kwartaal van 2009 van de provincie wordt overgedragen naar de gemeente zodat die vanaf dan het statuut van lokale weg heeft.

De burgemeester wees er op dat zowel in Eeklo als Aalter de ontsluiting van industrieterreinen niet zal gebeuren via lokale wegen.

Ik reageerde met het feit dat vrachtwagenchauffeurs niet elke dag intensief bezig zijn met het ontcijferen van Gemeentelijke Structuurplannen om te weten welke wegen lokaal zijn en dus te vermijden. Met andere woorden, ik vond het antwoord niet bevredigend.

Waarop de burgemeester formeel beloofde dat er een tonnagebeperking zal komen in het centrum van Ursel van zodra deze weg een gemeenteweg wordt.

Kortom, een belofte die genoteerd staat en waar we, indien nodig, de burgemeester meermaals zullen aan herinneren.

nov 19, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Nog steeds geen oplossing voor storende bussen op De Plaats

Zoals we al wel meer gewoon zijn, moeten we vanuit de oppositie regelmatig eens herinneren aan zaken die het College snel, onverwijld en voor de nabije toekomst beloofde.

Op 2 mei 2007 bespraken we reeds het probleem van stilstaande bussen op De Plaats:

Er werd ons reeds meermaals gewezen op het feit dat sommige bussen van De Lijn een rustpauze inlassen op de halte aan de kerk tegenover het gemeentehuis.

Wanneer daar een bus staat, is de zichtbaarheid op het aankomend verkeer belemmert, zowel voor voetgangers die van De Plaats wensen over te steken naar het gemeentehuis als voor het verkeer dat de Hellestraat wil inrijden, komende van de Knokse Weg. Geen van deze weggebruikers kan vlot zien of er verkeer uit de richting van Beernem (Oedelem) komt.

Toen beloofde de schepen van mobiliteit – Erné De Blaere – om nog diezelfde maand samen te zitten met De Lijn om het probleem aan te pakken. Sindsdien hebben we niets meer vernomen omtrent dit probleem.

Aangezien het probleem nog steeds bestaat, willen we graag weten wanneer er overleg is geweest met De Lijn, welke alternatieven er besproken werden en waarom deze niet niet weerhouden warden?

Schepen De Blaere gaf toe dat het gesprek er is geweest maar niet in dezelfde maand zoals toen beloofd. In dat gesprek is het probleem aangekaart, maar geen aanzet tot een oplossing. Wel een vage belofte om het verder te bekijken. Voor de rest is er in 2007 niets gebeurd omtrent dit probleem.

In een volgend gesprek – zowat een maand geleden pas – werd het probleem opnieuw aangekaart. Nu werd er beloofd om het probleem snel weg te werken maar tot op vandaag is er geen nieuws van De Lijn.

Schepen De Blaere verwees regelmatig naar het feit dat De Lijn tegenwoordig liever op de openbare weg “halteert” om het gevaar van uit haltes vertrekkende bussen te vermijden. Wat dit met het probleem op De Plaats te maken heeft, snap ik niet. Het is toch zeker geen oplossing om de bussen op de baan zelf te laten stilstaan.

Voor alle duidelijkheid: het probleem is vooral een probleem omdat de bussen er vaak lang halte houden. De halte is een soort van tussenterminus.

Volgens mij is een oplossing toch echt niet moeilijk te vinden. De eerste vraag is: waarom blijven die bussen daar staan? Mogelijke antwoorden zijn: rusttijden en/of wachten op een aansluiting.

Wat het antwoord ook is: rusten of wachten kan verderop. Men kan makkelijk buiten het centrum een bushalte voorzien waar de bus al die tijd kan stilstaan. Van zodra de rusttijd voorbij is, of het moment van aansluiting is aangebroken, dan kan de bus op 1 minuut in het centrum zijn.

Niks moeilijk aan… Of ben ik nu weer iemand die geen problemen zoekt waar er geen zijn?

nov 18, 2008 - In Knesselare en Ursel    2 Comments

Stand van zaken jeugdlokalen Ursel

Een dossier dat blijft aanslepen betreft de jeugdlokalen in Ursel. Ik herinner me nog dat ik met Benedikt en Herlinde (toen nog GVP, nu Groep9910) naar de oude bandencentrale gingen kijken in 2004 omdat er toen al een beslissing in de lucht hing. We zijn nu dus bijna 5 jaar verder…

De dak- en pleisterwerken zijn voor 95% voltooid. Men is volop bezig aan het sanitair. Daarna komt er een vloer in en dan kunnen de eigen gemeentediensten het schrijnwerk plaatsen (gelukkig kent schepen Frans daar wel iets van) en schilderen.

De nieuwe opleveringsdatum zou nu (ik spreek in voorwaardelijke wijs; eerst zien en dan geloven) 20 december (2008 wel te verstaan voor alle duidelijkheid) zijn.

Naast de aankoop werd er in de begroting reeds 150.000 euro ingeschreven voor de veranderingen. Inmiddels heeft men daar al 75.000 euro moeten bijtellen. De verbouwingswerken hebben dus al 225.000 euro gekost; laat ons hopen dat de definitieve afrekening daar onder blijft.

Spijtig is wel dat door het alsmaar uitstellen en talmen in dit dossier, de Urselse jeugdwerking noodgedwongen stilligt sinds 1 september (de vorige beloofde datum) tot de nieuwe lokalen er zijn.

Dus we duimen dat we nu in de laatste rechte lijn zitten.

nov 16, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Onteigeningen langsheen de N44

Op de laatste gemeenteraad hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van enkele schriftelijke vragen om van het College enkele duidelijke antwoorden te krijgen in dossier die lang aanslepen en waar vaak veel vragen en weinig antwoorden over zijn.

Onze eerste vraag ging over de situatie van de N44 en de toekomst van hoe die er gaat uitzien:

Op de infovergadering omtrent de opmaak van een streefbeeld voor de N44 werd kenbaar gemaakt dat er hoedanook huizen langsheen de N44 moeten verdwijnen.

Toch worden er nog momenteel huizen ver/gekocht en zelfs nieuwbouwwoningen geplaatst.

We nemen aan dat hiervoor uiteraard bouwvergunningen warden uitgereikt door het gemeentebestuur.

Is dit wel correct en volgens alle regelgeving?

Zo ja, zal het College dan stappen ondernemen om geen nieuwbouw meer toe te laten ten einde binnen enkele jaren menselijke drama’s te vermijden?

Het College antwoordde dat ze zullen kiezen voor de oplossing die de minste onteigeningen met zich mee brengt.

Hiermee geeft men duidelijk aan dat er hoedanook onteigeningen zullen komen.

Omtrent de vergunningen gaf men een antwoord dat weer geen antwoord is. De verantwoordelijk wordt doorgeschoven naar de Oost-Vlaamse wegbeheerder. Die geeft bij iedere bouwvergunning gunstig advies dus “het zal wel OK zijn”…

Maar tegelijk zegt men “dat we het vergunningsbeleid zal aangepast worden van zodra het streefbeeld vastgelegd ligt”. Dus men geeft toe dat het huidig vergunningsbeleid wel eens zou kunnen miszitten en dat huizen die nu gebouwd worden, toch de pineut zouden kunnen zijn.

Toen we wilden doorvragen, bleef men maar ontwijken… Wij begrijpen alleszins niet dat men zich nu wegsteekt achter argumenten zoals “ik zie de komende 15 jaar daar nog niks veranderen” (dixit burgemeester Tanghe).

Wat ook opvalt is dat de optie van een volledige ondertunneling wel op de infovergadering werd vernoemd, maar niet in de mededeling in het gemeentelijk infoblad. Het lijkt wel alsof het College niet durft aandringen op wat voor iedereen de beste oplossing zou zijn: een volledige ondertunneling van de N44.

Pagina's:«1...13141516171819...30»