Browsing "In Knesselare en Ursel"

Dagorde gemeenteraad 10 juni 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 10 juni 2009 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

A-punten

1. Retributie op aanvoer van groen- en ander afval;

2. Grafconcessie – aanvulling;

3. Tariefreglement – vergoeding speelpleinmonitoren;

4. Tariefreglement – speelpleinwerking;

5. Tariefreglement – buitenschoolse kinderopvang (BKO);

6. Tariefreglement – bijdragen toegangsgelden promotionele activiteiten, machtiging aan college;

7. Gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (Ganip);

8. Straatnaamgeving – definitieve beslissing (Rozestraat);

9. Straatnaamgeving – principebeslissing (Hoekestraat);

10. IVM – verlenging intercommunale;

11. Sporthal – uitbatingvorm cafetaria;

12. Politiereglement sportcentrum Flabbaert;

13. Reglement kermissen en ambulante activiteiten.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

Knesselaarse inwoners worden uitgeperst als citroenen

We kunnen onze ogen en oren niet geloven: de Knesselaarse meerderheid stelt voor om voortaan de toegang tot het zogezegde containerpark betalend te maken. Tegelijk verhoogt men tal van tarieven.

Men betaalt in Knesselare reeds de hoogste belastingen van het Meetjesland en voortaan zal men voor alles nog extra moeten bijbetalen. De rekening loopt inmiddels op tot enkele honderden euro’s per gezin.

Knesselarenaren betalen nu reeds 8% personenbelasting en 1300 opcentiemen op de onroerende voorheffing – de grondbelasting – en zit gecumuleerd aan de hoogste tarieven van het ganse Meetjesland.

Vorig jaar werd reeds stiekem en overhaast een bijkomende gezinsbelasting ingevoerd van 87,50 euro. Toen we daarop protesteerden was één van de argumenten dat de verwerking van het afval veel geld kost.

Nu gebruikt men opnieuw dezelfde smoes om het containerpark van Knesselare betalend te maken. Men zal voortaan 1 euro per aanvoerbeurt van gras en groenafval rekenen en 2 euro per m³ ander afval. Wekelijks je gras maaien en wat ander afval dat niet meekan met het grof huisvuil: het zal een gezin makkelijk tussen de 35 en 50 euro per jaar extra gaan kosten.

Wij voelen een plaatsvervangende diepe schaamte. Dit bestuur slaagt er niet in een deftig containerpark in te richten, maar men gaat de burgers wel aanrekenen voor het gebruik ervan.

In werkelijkheid moeten we opnieuw vaststellen dat de gemeentekas met een diep gat zit. De torenhoge schulden wegen zwaar op de begroting. Verder blijft men geld uitgeven aan zaken zoals recepties en feestelijkheden en blijft men ongebreideld personeel aannemen.

De meerderheid mag dus vrolijke Jan spelen, de inwoners zijn de dupe. Logisch als men een samenraapsel van individuele verlangens van schepenen moet inlossen.

Dat iedere euro extra inkomsten telt, is al eerder dit jaar gebleken. Door een verspreking wisten we dat de werkelijke reden voor de afschaffing van de subsidies voor zonnepanelen enkel en alleen lag in het feit dat men ze niet meer kon veroorloven.

Dit blijkt ook dat het college tijdens de gemeenteraad volgende week ook een blanco cheque vraagt om toegang te mogen vragen bij evenementen. De volgende keer dat de bibliotheek dus een poëzieavond inricht, zullen er tickets verkocht worden of zo? Tegelijk past men de tarieven aan voor de kinderopvang.

Ook de cafetaria in de Sporthal zal uitbesteed worden in een dure concessie. Gevolg: iets drinken zal duurder worden en tegelijk zal een priveuitbater niet langer een teruggaaf doen op de verkochte bonnetjes aan de sportclubs. Na de gestegen huurtarieven worden de sportclubs dus weer maar eens de pineut.

De openbare dienstverlening valt in Knesselare dus voortaan onder het vriespunt: betalen, betalen, betalen…

Wij zullen alleszins het signaal geven dat onze inwoners geen citroenen zijn die uitgeperst moeten worden, maar dat het college dringend moet leren saneren. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

Dagorde gemeenteraad 13 mei 2009

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 13 mei 2009 in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

A-punten

1. Ontsluiting perceel grond Sportstraat – principebeslissing, machtiging aanstelling ontwerper;

2. Buitengewone dienst, aanpassing en aanvulling – principebeslissing;

3. Wijziging salarisschalen decretale gronden – invoering salarisschaal D5:

4. Rechtspositieregeling gemeentepersoneel, kennisname – aanpassing aan besluit en aanbevelingen

van de heer gouverneur;

5. Dading in rechtszaak (art. 43 § 2, 19 GD);

6. Aanpassing huishoudelijk reglement dagopvang – invoering IKG-systeem;

7. Sanering lozingspunt Ursel – inname 9, pachtafstand;

8. Uitbreiding MAT;

9. Onteigeningsplannen N461 – voorlopige aanneming;

10. Algemene vergaderingen, goedkeuring agenda en aanstelling vertegenwoordigers:

10.1 – Veneco²;

10.2 – IVM;

10.3 – Westlede;

10.4 – Imewo;

10.5 – Finiwo;

B-punten

11. Ontslag gemeenschappelijke sociale dienst, toetreding tot VVSG;

12. Jeugdbeleidsplan 2008-2010 – verantwoordingsnota 2008;

13. Mantelzorgpremie – overzicht 2008;

14. Burensportdienst – goedkeuring rekening 2008;

15. Rapportering eerste kwartaal 2009;

Toegevoegde A-punten

16. Eenrijrichting in gedeelte Drongengoedweg (Groen!);

17. Ook zorgbehoevende ouderen hebben stemrecht (GVP);

18. Motie tegen verbreding van het Schipdonkkanaal (GVP);

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

Een echte campagneweekend

Het campagneweekend begon vrijdagavond. Samen met Sabine Vermeulen (lijstduwer opvolgers) uit Deinze en Jaak De Muynck (23ste plaats effectieven) uit Eeklo ben ik gaan flyeren op de avondmarkt te Eeklo.

Er was veel volk en veel politiekers: CD&V (waar ik er dus nog veel van ken), Lijst De Decker (zegezeker van 5 zetels in Oost-Vlaanderen, maar een vriendelijke lijsttrekker) en N-VA (de partij die woord houdt) waren aanwezig.

Gisteren was een dag die volledig van zonsopgang tot een stuk erna in het teken stond van campagne te voeren.

Met de hulp van Koen, Gert, Isabel en Rik hebben we twee aanhangwagens omgetoverd in campagnewagens die de komende weken her en der zullen opduiken in het Meetjesland.

Batjesmarkt.

Thuis even uitblazen en plezier maken met de kinderen in de jacuzzi, want om 20u ben ik dan samen met Isabel (waren we eindelijk nog eens samen) naar het lenteconcert van Willen is Kunnen.

Ieder jaar opnieuw luister ik graag naar het muzikale kunnen van onze fanfare in Knesselare, maar ik ben ook telkens diep onder de indruk van het zangtalent uit onze gemeente. Proficiat aan Nele Delobel, Nele Saey, Bia Van de Casteele, Luc De Roo, Peter Versluys en vooral ook Broken Bottle (wanneer komt er een CD van jullie uit?).

Zondag blijft mijn rustdag: dan wil ik zoveel mogelijk thuis zijn bij mijn gezinnetje. Ik heb enkel een kleine wandeling gemaakt om wat brieven te posten in de buurt.

Ook zorgbehoevende ouderen hebben stemrecht

N-VA Knesselare pleit voor de inrichting van een stemlokaal in het Ursels rusthuis en Knesselaarse serviceflats bij de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 2009.

Onderzoek toont aan dat bij verkiezingen slechts 10% van de Vlaamse rusthuisbewoners hun stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij per volmacht.

Dat is in Knesselare niet anders.

De grootste reden voor de zeer geringe deelname van rusthuisbewoners aan de kiesverrichtingen blijkt de verplaatsing naar het stembureau, die voor velen een onoverkomelijk probleem is.

Gelukkig kunnen we dat probleem aanpakken. Wij vinden dat de democratische rechten voor iedereen gevrijwaard moeten worden en dat dit de plicht is van onze gemeente om dit te doen voor zorgbehoevende ouderen.

Dit kan zonder grote kosten, mits een kleine inspanning van het gemeentebestuur.

Daarom stellen we voor dat onze gemeente op 7 juni in iedere deelgemeente één stembureau minder op de traditionele locaties inricht en een stembureau inricht in het Urselse rusthuis en in de Knesselaarse serviceflats.

Dit is veel eenvoudiger en goedkoper dan het vervoeren en begeleiden van de rusthuisbewoners naar het bureau waar men normaalgezien moet gaan stemmen. Bovendien zullen de bewoners van het rusthuis hun stem kunnen uitbrengen in een honderd procent toegankelijk stembureau.

Het biedt daarnaast ook een mooie opportuniteit om de bewoners van de omliggende straten naar datzelfde stembureau uit te nodigen. Zo kunnen we de sociale samenhang tussen de omwonenden en de rusthuisbewoners stimuleren.

Ursel in de commissie landsverdediging

Gisteren werd de airshow nog eens besproken in de commissie landsverdediging.

Spijtig dat minister De Crem zich beperkte tot “de airshow is uitgesteld” zodat er geen antwoord op de vele interessante vragen werd gegeven.

28 Vraag van de heer Wouter De Vriendt aan de minister van Landsverdediging over “burgervliegactiviteiten in habitatrichtlijngebied” (nr. 12917)

28.01 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): In 1999 werd een overeenkomst afgesloten tussen de Belgische Staat, in hoofde van het ministerie van Defensie, en het Vlaams Gewest, in hoofde van het ministerie bevoegd voor Leefmilieu, voor het beheer van natuur en bos op militaire domeinen. In 2004 werd een nieuwe belangrijke impuls gegeven aan natuurherstel op militaire domeinen door de opstart van het DANAH-project. Met de steun van het Europese Life-fonds worden op twaalf militaire domeinen natuurherstelwerkzaamheden uitgevoerd om het duurzaam beheer van de unieke natuur op de militaire domeinen in de toekomst te garanderen. Een van deze twaalf gebieden is het militaire domein van Ursel. Een belangrijke doelstelling van het gebied is het herstel van de Noord-Atlantische heide. Het Agentschap voor Natuur en Bos maakte een gebiedsvisie voor het volledige Drongengoedgebied op. Het is de intentie om de komende jaren in het gebied actief werk te maken van een verder natuurherstel.

Op het militaire domein te Ursel zijn er al jarenlang twee vliegclubs actief. Volgens VLAREM II zijn niet-militaire vliegactiviteiten op militair domein milieuvergunningsplichtig. We vernamen de plannen voor een zeer grote vliegshow op 20 en 21 juni 2009, georganiseerd door een van de twee plaatselijke vliegclubs, een initiatief dat door het ministerie van Defensie wordt gesteund. Na de vliegshow van Oostende in 1997 is het de grootste vliegshow van België.

Deze plannen verwonderen ons, zeker omdat deze activiteit midden in het broedseizoen valt. Het is duidelijk dat deze vliegshow een grote invloed zal hebben op de natuurkwaliteit van het gebied. Uit een recente Nederlandse studie over de verstoringsgevoeligheid van vogels, in opdracht van de Vogelbescherming Nederland, blijkt dat sportvliegen een grote impact heeft op de avifauna. Enkel helikopters veroorzaken een grotere verstoring omdat de vlieghoogte laag is en de geluidsproductie hoog. In dezelfde studie wordt de nachtzwaluw, een van de doelsoorten in het Drongengoedgebied en een Europese beschermde soort, aangeduid als een soort die zeer gevoelig is voor geluidsverstoring.

Op welke wijze steunt het ministerie van Defensie de vliegshow van Ursel?

Staat de medewerking van het ministerie van Defensie aan deze vliegshow niet haaks op de doelstellingen van het Protocol dat het ministerie van Defensie afsloot met de Vlaamse overheid voor natuurherstel op het militaire domein te Ursel?

Vindt u het een kerntaak van de militaire overheid om te participeren aan dergelijke vliegshows?

Kan de militaire overheid de veiligheid bij de organisatie van de vliegshow op haar domein voldoende garanderen?

Beschikt de militaire overheid en/of de organiserende club over een milieuvergunning voor de organisatie van de vliegshow?

Beschikt de militaire overheid en/of de organiserende clubs over een milieuvergunning voor de wekelijkse vluchten met sportvliegtuigen?

28.02 Minister Pieter De Crem: Het vliegveld van Ursel is een militair domein waarop nog steeds militaire oefeningen worden uitgevoerd. De Ursel Avia Show werd afgelast wegens het ontbreken van de gunstige adviezen van gemeente- en provincie, zoals aangegeven door de organisator.

28.03 Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen!): Dat nieuws verheugt me. Sowieso zouden er problemen met milieuvergunningen gerezen zijn. Ik verwijs naar de overeenkomst tussen de Belgische Staat en het Vlaams Gewest voor het beheer van natuur en bos op militaire domeinen. Ik denk dat het ministerie van Defensie in de ontplooiing van haar activiteiten zoveel mogelijk rekening moet houden met omgevingsfactoren en de impact op zowel omwonenden als het leefmilieu.

bron: www.dekamer.be

apr 29, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Affiches: welles of nietes

Mijn blogartikel van gisteren heeft een aantal mensen doen schrikken en wakker gemaakt. Ik heb dan ook eens dieper moeten spitten om proberen de waarheid te achterhalen.

Ik kan nu veronderstellen dat sommige politieke tegenstanders het toch wel echt ver gaan zoeken. Zo is in dit geval het duidelijk dat er bepaalde dingen gezegd zijn tegen de persoon die de affiche had hangen, maar dat er bij gezegd werd “dit komt niet van mij he, maar in naam van…” en zo werden dus bepaalde mensen valselijk beschuldigd, waaronder de conciërge en verantwoordelijke van de serviceflats.

Er zijn dus mensen die het leuk vinden om anderen zwart te maken door hun naam te vermelden in dingen waar ze blijkbaar nooit uitspraken hebben over gedaan.

Men had natuurlijk over het hoofd gezien dat ik niet op mijn kop zou laten zitten en dit naar buiten zou brengen. Leugens ontploffen vaak in het gezicht van de leugenaar en het is nu niet anders.

Ik weet inmiddels wie wat heeft gezegd en ik ga de zaak niet laten escaleren door namen te noemen. De personen die zich met deze spelletjes hebben bezig gehouden, moeten zelf maar weten of ze het leuk vinden dan wel beschaamd moeten zijn over hun leugens.

En voor wie het wel met me eens is: er zijn nog affiches beschikbaar 😆

Geen vrije meningsuiting in Knesselare

Kent u de nieuwste historie al in Knesselare?

Een bewoonster van de serviceflats is mijn politieke acties genegen en had met veel plezier een affiche van mij opgehangen. Haar goed recht natuurlijk; zij mag haar politieke voorkeur vrijelijk uitspreken. Een grondwettelijk recht zelfs.

Niet dus in Knesselare.

De conciërge heeft de vrouw in kwestie opgedragen de affiche onmiddellijk te verwijderen en haar verboden zich te outen, aangezien het gebouw eigendom is van de gemeente.

Het dient niet gezegd te worden dat dit natuurlijk gebeurt omdat ik in de oppositie zit.

Met deze actie beknot men voor de zoveelste keer al diegene die niet de taal van de meerderheid spreekt. Ze deinst er zelfs niet voor terug om grondwettelijke rechten af te nemen.

Ik sta versteld dat dit anno 2009 nog mogelijk is in ons land.

Even de waarheid

Op 23 april stond er in het Nieuwsblad het volgende te lezen:

Nieuwe energiepremie

Er wordt een nieuwe premie ingevoerd ter ondersteuning van bewust energiezuinig wonen. Wie een energieaudit laat uitvoeren (kan gratis bij de Woonwijzer Meetjesland) en kan tonen dat er nagedacht wordt over energiezuinig wonen, kan aanspraak maken op een aanmoedigingspremie van 100 tot 200euro. De bestaande gemeentelijke premie voor het plaatsen van zonnepanelen, warmtepomp of een zonneboiler wordt afgeschaft. Deze premie was gelinkt aan een Vlaamse premie, maar aangezien die werd afgevoerd, moest ook Knesselare volgen. (mye)

Even de echte waarheid vertellen: De warmtepomp en zonneboiler subsidies waren niet aan een Vlaamse premie gekoppeld. Deze subsidies zijn afgeschaft omdat de meerderheid enorm veel moeite heeft de begroting rond te krijgen en zelfs niet een paar duizenden euro heeft om jonge gezinnen te ondersteunen.

Moesten ze willen, dan konden ze de tienduizenden euro’s aan receptiekosten een beetje minderen om de premies wel in stand te houden.

Vlaanderen heeft gewoon de manier van subsidiëren verbetert voor zonnepannelen; een kleine technische aanpassing van het Knesselaars reglement had volstaan. Het ging puur om de benaming van het certificaat waaraan de subsidie gekoppeld was.

Pagina's:«1...10111213141516...30»