Dagorde gemeenteraad 10 december 2008

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 10 december om 19u30 in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

19.30 uur – Spreekrecht burgers;

A-punten

1. Algemene beleidsnota 2009-2013;

2. Meerjarenplanning 2009-2013;

3. Budget 2009 + bijlagen;

4. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

5. Algemene gemeentebelastingen bedrijven;

6. Retributie dienstprestaties door werkliedenpersoneel aan privé-instellingen en particulieren – aanvulling;

7. Programma van de werken – principebeslissingen:

7.1 – bewegwijzering en aanwezigheidsregister in het gemeentehuis;

7.2 – registratiesysteem briefwisseling;

7.3 – knooppunt De Plaats – N468 Hellestraat;

7.4 – aankoop materiaal technische dienst:

7.4.a – tweede dienstwagen;

7.4.b – maaiarm;

7.4.c – kniklader;

7.5 – fietsstallingen;

7.6 – speelhoek Wallekens, Vrekkemstraat;

7.7 – skateterrein;

7.8 – inrichting cultuurdienst;

7.9 – aanleg BMX-parcours;

7.10 – opfrissen buitenomgeving sporthal;

7.11 – bijkomende verlichting Finse piste;

7.12 – asfalteren toegang sportgebouwen Onderdaele;

7.13 – opmaak studie aanpassingswerken gebouwen kinderopvang;

7.14 – aanpassingswerken gebouwen kinderopvang;

7.15 – opmaak RUP horeca;

7.16 – integrale dorpsontwikkelingsvisie Ursel;

7.17 – actualiseren woonbehoeftenstudie;

8. Cultuurbeleidsplan – actieplan 2009-2010;

9. Subsidiereglement socio-culturele verenigingen;

10. Sportdienst:

10.1 – subsidiereglement sportbeleidsplan;

10.2 – aanvulling sportbeleidsplan;

10.3 – impulssubsidie;

11. Retributiereglement grafconcessies – aanvulling;

12. Subsidiereglement zonnepanelen en -boilers;

13. Politiereglement N44 90 km/h – advies;

14. Aanpassing statuten LOK.

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden