De fanfare van willen maar niet kunnen

Alea iacta est!

Vandaag heb ik na een paar ultieme gesprekken beslist de handdoek in de ring te gooien en niet op te komen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Het is ongelooflijk hoeveel mensen mij de afgelopen weken aanspreken voor dit of dat, maar vooral om te zeggen dat ze het huidige bestuur echt fout bezig vinden en roepen om verandering. Die toon is heel duidelijk aanwezig.

Maar tegelijk stel ik vast dat als je inzet van mensen vraagt, ze hier in dit dorp nogal makkelijk hun staart intrekken. De nek uitsteken (ja, dat andere deel van het lichaam) laat men liever aan anderen over. Zelf uit de luie zetel komen en zich inzetten, de moeite doen om hun standpunt te verkondigen of simpelweg opkomen voor een democratisch recht waar generaties voor gevochten hebben en nu in het niet zo verre Oosten nog bloedig slag wordt geleverd… Het is niet aan de Knesselarenaar of Urselnaar besteed.

In een democratie geldt één principe: een volk krijgt de leiders die het verdient en het is hier in Knesselare niet anders. Als je verwacht dat enkel gepensioneerden die te veel tijd hebben zich inzetten in de politiek of als je denkt dat politiek betekent dat je om 5u nog in La Mouche te vinden bent, dan kan je ook moeilijk anders verwachten dan gelal en gezever aan bestuurskant.

Voor mij stopt het verhaal hier. Sorry aan al de mensen die gehoopt hadden op een alternatief voor de huidige bestuursploeg. Ik denk dat er voor jullie maar 1 ding opzit: blanco stemmen en voor de rest aanvaarden dat onze gemeente de komende zes serieus achteruit zal boeren.

Ik heb geprobeerd mensen te vinden die wel de capaciteiten hadden om een gemeente te besturen, maar die mensen hebben geen zin om hun energie in een verloren project zoals Knesselare-Ursel te steken (niet mijn woorden trouwens). Als je dan geen A-ploeg kan vormen, hoeft voor mij ook geen B-ploeg. Die is nu al aan het bewind.

Ik ben een inwijkeling in Knesselare. Ik woon hier tien jaar, maar ik heb (misschien net daarom) me wel het lot van deze gemeente aangetrokken. Ik heb alles bij mekaar acht jaar veel tijd en energie gestoken in heel veel dossiers. Ik ben fier op dat traject. Zelfs vanuit een kleine oppositie heb ik de meerderheid dikwijls duidelijk gemaakt dat er andere waarden aan het spelen waren. De mooiste punten blijven het feit dat de verhoging van de grondbelastingen ingeperkt werden en recent de 180° bocht van het gemeentebestuur die nu plots wel opkomt voor de belangen van Groen Ursel.

Mijn energie is op. Nog eens zes jaar alleen de kar trekken, daar pas ik voor. Het gaat jullie allemaal goed in dit dorp. Wie ik nu nog hoor klagen krijgt van mij het antwoord “je had er maar iets moeten aan doen in plaats van alleen maar te klagen”. Ik ga nu een Fredy Tanghe’tje doen: mijn kop in het zand steken en doen alsof er geen probleem is.

Mijn aandacht gaat vanaf vanavond nog uitsluitend naar mijn gezin, mijn bedrijf en mijn taken in de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen waarin ik actief ben. Die drie groepen grijpen wel de kansen aan die hen geboden worden om iets te betekenen, om er samen iets moois van te maken. Daar kan ik mij veel meer aan optrekken dan zitten toe te kijken hoe een dorp met zoveel prachtige kansen verkloot wordt omdat niemand zijn nek wil uitsteken, tenzij om zelf schone schijn te maken.

Dit is dus ook de laatste entry op deze blog. Of ik hem laat staan als getuige van een stuk geschiedenis of niet, daar beslis ik later over.

Ik wil nog eindigen met een woord van dank aan de meerderheid: ondanks het fundamentele verschil hoe je een gemeente bestuurt, is er zelden of nooit op de man gespeeld. Regelmatig was er wel te weinig respect voor de democratische waarde van de oppositie, maar dat is altijd te verklaren geweest van schrik voor de eigen onmacht.

Ik wens Knesselare en Ursel nog het beste toe. Hopelijk staan er over zes jaar misschien wel een nieuwe generatie klaar die beseft dat een goed dorp niet vanzelf komt, maar dat daar voor gewerkt moet worden. Of misschien is ons dorp dan echt een slaapdorp geworden waar iedereen slaapt.

Salut!

Laat niet op jullie kop schijten

De laatste dagen is er veel te doen rond een aanvraag voor een groot kweekcentrum voor duiven in de Zuidleiestraat. In eerste instantie zouden er 13 grote duivenhokken komen voor 4200 duiven, maar de vergunning zou de mogelijkheid geven om snel uit te breiden tot 8000 duiven.

Er is veel tegenstrijdige informatie te vinden en te horen. Gaan de duiven mogen vliegen of niet? In een kweekcentrum wordt gekweekt, niet geoefend om te vliegen. Toch vind je uitspraken in krantenartikels van betrokken zaakvoerders dat er “misschien” 100 duiven per dag gaan vliegen.

Laat ons wel wezen: ons dorp heeft al een enorme duivenpopulatie. We hebben veel duivenliefhebbers en niemand wil die mensen hun hobby afpakken. Maar het gaat hier niet om een hobby, maar om big business.

Ik ben vaak pleitbezorger van de lokale economie en van veel maatregelen om die ten gunste te komen. Maar meestal krijg ik dan van het bestuur als antwoord dat Knesselare geen economisch knooppunt is en de draagkracht mist om een bedrijventerrein uit te baten. Tegelijk echter maken we het op korte tijd mee dat er twee aanvragen voor “agrarische” grootschalige activiteiten in onze gemeente worden voorgelegd, waarbij de activiteit telkens dicht bij woongebied zou komen en dus overlast zou veroorzaken.

Want zelfs al gaan er praktisch geen duiven vliegen, als je 8000 duiven kweekt is er veel transport nodig, zal er veel mest geproduceerd worden en diens meer… Moet dat allemaal vlak bij een woongebied?

Onze burgemeester is zelf een bange duif. Er zou misschien een informatievergadering komen “om de wilde verhalen de kop in te drukken”. Alleen al het feit dat men deze vergadering niet geeft voor de periode tot bezwaarschriften is afgelopen, is een teken dat men informatie wenst achter te houden. Een goede burgemeester informeert zijn inwoners op voorhand, zodat ze met de nodige informatie in de hand kunnen beslissen of ze bezwaar moeten aantekenen.

Maar tegelijk stel ik vast dat onze burgemeester voor vliegtuigen is, voor mestverwerking en voor industriële kwekerijen, maar niet voor 200 mensen die vreedzaam ergens willen wonen. Ziet u de rode draad? Of moet ik zeggen “de financiële draad”? Een goed verstaander begrijpt al sneller hoe men bepaalde reacties van het huidig schepencollege kan verklaren.

Vanavond komt de buurt spreken op de gemeenteraad. Ik geef hen alleszins het voordeel van de twijfel en ik begrijp hun bezorgdheid. Ik deel die met hen en ik vind dat alleen al omwille van de onduidelijkheid er geen ja kan komen op de huidige aanvraag.

Nog een dossier dus waarin ik me moet vastbijten om te kijken waarom de burgemeester hier wederom zijn voordeel in ziet…

jun 28, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 4 juli 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 4 juli 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. PRUP reconversie verblijfsrecreatie Groen-Ursel – advies;

3. Rekening 2011 gemeente;

4. Overdracht wegenis Hogebilk;

5. Waterlink

5.1 – aanstelling vertegenwoordiger directiecomité wegenisaangelegenheden;

5.1 – aanstelling bijkomende vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering;

6. Permanent politiereglement – uitbreiding agglomeratie en zone vijftig;

7. Provisie sportdienst;

Toegevoegde A-punten

8. Verkiezingsdeontologie (Groen);

B-punten

9. Interlokale vereniging drugspreventie West-Meetjesland – goedkeuring jaarrekening 2011.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Dagorde gemeenteraad 9 mei 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 mei 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanleg weg in verkaveling Pierlalaweg – goedkeuring;

3. Geamendeerd reglement subsidie groenvoorziening;

4. Imewo AV – goedkeuring agenda en statutenwijziging, aanstelling afgevaardigde;

5. IVM AV – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

6. Westlede AV – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigde;

7. Riovisie aanpassing financieringsplan;

B-punten

8. Verantwoordingsnota en werkingsverslag cultuur 2011;

9. Verantwoordingsnota en werkingsverslag jeugd 2011;

10. Huishoudelijk reglement speelpleinwerking en activiteiten jeugddienst.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

apr 17, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare gedagvaard voor 15 miljoen euro

Ons gemeentebestuur heeft ondanks het feit dat ik ze al jaren heb aangemaand om iets te doen voor Groen Ursel, nog nooit iets werkelijks ondernomen. Integendeel, ze hebben in het recente verleden vaak de inwoners van Groen Ursel bedrogen en tegengewerkt. Een paar maand geleden nog moesten ze een kortgeding inspannen om een document dat over hen ging, te mogen inkijken.

De reden waarom de gemeente dit document achterhield, is inmiddels duidelijk. Inmiddels is gebleken dat de burgemeester (en vroeger schepen, hij kan zich niet wegsteken achter het vorig bestuur) heel wat boter op het hoofd heeft door illegale bouwvergunningen uit te reiken en als vermoord te zwijgen dat de verkaveling in Groen Ursel vervallen was.

Resultaat: de huizen in Groen Ursel, zelfs als vakantiehuis, zijn niks meer waard want ze kunnen niet verkocht worden. Ondanks het feit dat het gemeentebestuur tot voor kort nog altijd aan de instrumenterende notarissen liet weten dat alles in orde was – quod non – kan nu niemand meer verkopen nu dit aan het licht is gekomen.

De gemeente heeft dus met volle medeweten illegale gronden laten verkopen en bebouwen. Logisch dat de bewoners hun geld terug willen en schadevergoeding eisen. De claim die nu ingediend is, bedraagt 15 miljoen euro. Als de gemeente dit ooit moet betalen, dan zijn we de facto failliet tenzij we de lasten naar de burgers doorschuiven.

Laat ik op één punt duidelijk zijn: de bewoners van Groen Ursel hebben de burgemeester en schepenen ook persoonlijk gedagvaard, want het gaat hier om herhaalde bewuste fouten. Zelf vind ik het al verkeerd dat wij als inwoners van Knesselare moeten opdraaien voor de kosten die zullen volgen (want hoewel men verzekerd is voor de gemeente, vind ik het niet kunnen dat de boosdoeners ook persoonlijk op kosten van de verzekering van de gemeente worden verdedigd).

Maar als de inwoners van Groen Ursel na een lange juridische strijd gelijk krijgen: denkt u dat Fredy Tanghe de rekening zelf zal betalen? Of zal die doorgeschoven worden naar onze portefeuille? 15 miljoen gedeeld door 3000 gezinnen: dat is 5000 euro per gezin. Denk daar in oktober aan als u een bolletje kleurt: is dat bolletje u 5000 euro waard of niet?

De score van Knesselare: een schande.

Op deze blog kan u een aantal artikels vinden met als thema “ik heb spijtig genoeg gelijk”. Wel, deze mag als trieste afsluiter in die reeks.

Al jaar na jaar bij elke begrotingscontrole hamer ik er op dat onze gemeente te duur is om aantrekkelijk te zijn voor jonge gezinnen die een huis bouwen en met tweeën centen verdienen door de hoge grondbelastingen en hoge inkomstenbelastingen. Tegelijk blijft men ook maar lenen en al ons bezit uitverkopen. Tenslotte gaat men langlopende projecten aan die ons nog veel geld zullen kosten (bv gemeentehuis).

Moesten we daar in ruil nog een fantastische dienstverlening voor krijgen, maar neen, daar hoor je ook iedereen over klagen.

Maar deze keer heb ik het niet gezegd: laat het nu eens niet uit mijn mond komen maar als beoordeling van een paar proffen die voor Het Laatste Nieuws de laatste weken rapporten van iedere gemeente hebben opgesteld. Ik heb de cijfers eens verzameld.

Kijkt u zelf maar: Knesselare scoort in sommige tabellen de absolute nummer 1. Spijtig genoeg de tabellen van hoogste belasting.

Het totale rapport: 5.5/10. Het op 1 na laagste cijfer van de ganse regio.

Dat cijfer is de verdienste van Fredy Tanghe en zijn bestuursploeg. Op 1 na laatste van de klas. En zal ik u wat verklappen: dat hebben ze nog aan de oppositie te danken, want als wij geen keiharde campagne hadden gevoerd, hadden de opcentiemen 1800 ipv 1650 geweest en was het eindcijfer zelfs maar 4.5/10 geweest.

Ik ga voor de verkiezingen geen dure pamfletten maken, enkel maar deze grafiek overal in de bussen gaan steken. Dat is alles waar u rekening mee moet houden in oktober.

Dagorde gemeenteraad 11 april 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 april 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging 1-2012 gemeente;

3. Woonwijzer Meetjesland – subsidieaanvraag goedkeuring;

4. Wijziging samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende de

Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland;

5. Goedkeuring AV burensportdienst;

6. Waterlink ontwerp statutenwijziging – goedkeuring;

7. Intercommunales, algemene vergaderingen:

– Finiwo – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden;

– Veneco – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden;

B-punten

8. Drugspunt SMAK – goedkeuring werkingsverslag 2011;

Toegevoegde A-punten

9. Reglement voor subsidie van groenvoorziening – verduidelijken en aanpassen (Groen).

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

mrt 21, 2012 - In de pers    No Comments

Groen licht voor Streeknetwerk Meetjesland

Knesselare keurt de oprichting van het Streeknetwerk Meetjesland goed. Dat Streeknetwerk moet vanaf volgend jaar de verschillende regionale organisaties onder één koepel bundelen. David Geens (GVP) steunt het project, maar roept op tot voorzichtigheid. “Het Streeknetwerk mag geen log orgaan worden dat de democratie ondermijnt”, zegt hij. “We moeten er op toezien dat kleinere gemeenten zoals Knesselare voldoende vertegenwoordiging en zeggenschap hebben. Ik vraag onze burgemeester bij de besprekingen de vinger aan de pols te houden.” (JSA)

© 2012 De Persgroep Publishing

mrt 14, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Indianen wonen nog even in Groen Ursel

We kennen allemaal de geschiedenis van de Verenigde Staten. Onder het mom van bescherming van de beschaving moesten enkele stammen indianen (de oorspronkelijke bewoners) noodgedwongen verhuizen naar toegewezen gebieden. Wat enkele stammen waren in het begin, werd nadien al een gans volk.

Als Europeaan kijken we nog altijd met afschuw naar die schandvlek op de Amerikaanse geschiedenis. We beschouwen ook tal van gedwongen volksverhuizingen in Afrika, China en nabije Oosten als het begin van “moderne genocides”.

Maar vandaag heb ik het meegemaakt dat een lokale meerderheid knal hetzelfde doet. Groep 9910 heeft zonet de goedkeuring gegeven aan de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan om nieuwe woongebieden aan te snijden in Knesselare en Ursel.

Doel?

De verplichte verhuizing van de inwoners van Groen Ursel.

Is dit niet evenzeer een schande? Het verschil zit enkel in het aantal. Net als de amerikanen verplichten de witte userpators van Groep9910 om mensen hun huis af te breken en met pak en zak gedwongen in een reservaat te gaan wonen.

Het college blaast warm en koud tegelijk. Vorige maand hadden ze deze aanvraag al in handen terwijl ze mijn resolutie goedkeurden. Toch hebben ze onmiddellijk de plannen van de provincie goedgekeurd.

Nu spelen ze niet enkel amerikaanse veroveraars, maar evenzeer gaan ze nog verder in de tijd: ze gedragen zich als Pontius Pilatus. Fredy Tanghe wast zijn handen in het vuile water van de provincie. “It wasn’t me,” weerklonk heel duidelijk tijdens zijn betoog.

Er zijn al tal van rechtszaken waar men mensen veroordeelt voor schuldig verzuim. Als Pilatus al niet de kruisiger van onze Heer was, heeft hij weinig gedaan om dat te verhinderen. Zo zal de geschiedenis ook oordelen over dit college.

Eén ding heb ik vandaag ook nog geleerd: het geluid van een struisvogel. Fredy Tanghe imiteert die perfect!

De mensen van Groen Ursel zullen bij een volgende maal dit schouwspel eens opnieuw moeten komen beschouwen. Dan zien ze trouwens Renaat Vandekerckhoven in de rol van onschuldige dierentemmer zien: het niet eens zijn met wat zijn huisdier doet, maar er niet tegenin gaan.

En de belofte van inspraak: die kennen we ook. Userpators werken het liefst in het duister. Getuige daarvan het feit dat de inwoners van Groen Ursel het college al hebben moeten dagvaarden en laten veroordelen om inzicht te krijgen in de dossiers die hun toekomst uitmaken. Een schande is dit, in deze 21ste eeuw.

mrt 12, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 14 maart 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 maart 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Delegatie aan de deputatie voor opmaak PRUP (Prinsengoed Knesselare en Onderdale Ursel);

3. Gemeente- en provincieraadsverkiezingen – beslissing digitaal stemmen;

4. Waterlink – toetreding Aanvullende Diensten – aanstelling vertegenwoordiger;

5. Grondinname Kouter;

6. Straatnaamgeving nieuwe wegen Onderdale – definitieve beslissingen;

7. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – rekening 2011;

8. Kerkfabriek Sint-Medardus – rekening 2011;

9. Tariefreglement cafetaria sporthal.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Pagina's:«123456789...131»