Browsing "Algemeen"
okt 2, 2007 - Algemeen    No Comments

Motie tegen verbreding van het Schipdonkkanaal

De GVP heeft een punt toegevoegd op de dagorde van de Knesselaarse gemeenteraad van 3 oktober 2007. Het betreft een motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal:

Motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal

Artikel 1

Knesselare betreurt als Meetjeslandse gemeente de teloorgang van een schitterend landschap bij de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal. Een prachtig stuk natuur en toeristisch waardevol landschap zou hiermee verdwijnen.

Ook heel wat buurtbewoners zouden getroffen worden door onteigeningen.

Knesselare en Ursel zijn weliswaar zelf niet gelegen aan het Schipdonkkanaal, maar dreigt desalniettemin toch getroffen te worden door een eventuele uitbreiding.

Ursel dreigt dan immers getroffen te worden door een stroom van vrachtverkeer veroorzaakt door de overslag van containers en goederen. Onze gemeente vreest immers dat via Eeklo de rechtstreekse verbinding naar de industrieterreinen in Aalter en het verdere hinterland via de dorpskern van Ursel zal lopen.

Om al deze redenen is de gemeente Knesselare dan ook gekant tegen de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal.

Artikel 2

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om op de vergaderingen van de klankbordwerkgroep betrokken bij de haalbaarheidsstudie Seine-Schelde-West, duidelijk het standpunt in te nemen dat Knesselare tegen de verbreding gekant is en zal tegelijk er op aandringen mocht de verbreding er toch komen, Ursel geen doorgang zal kunnen toelaten voor vrachtverkeer

Artikel 3

Afschrift van deze motie wordt bezorgd aan:

– de heer André Denys, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent

– mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 1000 Brussel

– de heer Leo Clinckers, Waterwegen en Zeekanaal nv, Nederkouter 28, 9000 Gent

– het Streekplatform +, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo.

De volledige toelichting staat bij meer lezen.

In Het Laatste Nieuws van vandaag stond dit artikel over ons standpunt:

Motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal

Sinds eind vorig jaar ligt het dossier omtrent een mogelijke verbreding van het Afleidingskanaal van de Leie, beter gekend als het Schipdonkkanaal, weer op de ministeriële tafels.

Men stelt – terecht – dat de ontsluiting van de haven van Zeebrugge via de binnenwateren moeizaam verloopt omwille van de flessenhals rond Brugge. Wie regelmatig naar Brugge gaat, zal al wel “slachtoffer” geweest zijn van de openstaande bruggen.

In het verleden zijn er al tal van studies geweest omtrent een betere ontsluiting van Zeebrugge. Als men naar ontsluiting via kanalen kijkt, werden er steeds drie opties genoemd: kanaal Brugge-Gent uitbreiden, verbreding van het Schipdonkkanaal of een nieuw kanaal ten noorden van de N49. Omwille van de flessenhals te Brugge is de eerste optie er al lang in werkelijkheid geen meer. En de tegenstand van lokale overheden is er ook in geslaagd de optie van het Noordkanaal af te voeren.

Blijft dus over: verbreding van Schipdonk. Momenteel loopt er een haalbaarheidsstudie die zeer ruim en echt ieder onderdeel gaat uittekenen om te kijken wat er moet gedaan worden om een verbreding haalbaar te maken.

Eén van de kernpunten van de Vlaamse Regering is dat door de oprichting van een klankbordgroep alle (lokale) actoren hun zeg zouden krijgen. Ook de gemeente Knesselare wordt hiervoor telkens uitgenodigd.

Het hoeft geen betoog dat de verbreding van het Schipdonkkanaal op zich een ramp betekent voor een prachtig biotoop dat zich ontwikkeld heeft, niet alleen op de oevers zelf, maar in de ganse omgeving van het Schipdonkkanaal.

Het hoeft ook geen betoog dat voor de rechtstreeks getroffen gemeenten er heel wat boven hun hoofd hangt. Denk daarbij maar aan onze buurgemeente Zomergem dat dreigt gewoon doorsneden te worden.

Het ganse Meetjesland dreigt dus getroffen te worden.

Maar ook lokaal moeten we stilstaan bij de gevolgen!

De haalbaarheidsstudie laat nu al zien dat men veel gemeenten wil over de streep trekken door niet enkel lasten te voorzien, maar ook lusten. Concreet dromen veel gemeenten langsheen het Schipdonkkanaal al van nieuwe industrieterreinen langsheen moderne aanlegkaaien.

Er is in Eeklo een strekking die gelooft in de “enorme economische voordelen” die de eventuele verbreding met zich zouden meebrengen. Zij denken dat het een impuls zou geven aan nieuwe bedrijven op hun bedrijventerrein dat langs één zijde van het Schipdonkkanaal gevestigd is. Het feit dat containeroverslag mogelijk zou zijn met een rechtstreekse aansluiting op twee zeehavens (Zeebrugge én Gent), is voor sommige een natte droom.

We hebben zelfs al sommige horen spreken over een eventuele uitbreiding van het industrieterrein aan de andere kant van het kanaal.

Om dit beter visueel te kunnen plaatsen, kijk even naar deze kaart:

Combineer meer industrie echter met het reeds lang sluimerende dossier van de doortrekking van de “Ring rond Eeklo”, dan zie je de gevaren opduiken voor Ursel.

Zie maar naar volgende zin uit een nota van het vorige Eeklose bestuur:

Er bestaat een algemene consensus over het doortrekken van de huidige Ringlaan over de Vaart van Eeklo naar de Tieltsesteenweg.

Verkeer vanuit Aalter dat naar de N49 moet zou door deze realisatie niet meer door het centrum moeten.

In de zin “verkeer vanuit Aalter dat naar de N49 moet” ontbreekt een deel. Ik zal het voor u aanvullen: “verkeer vanuit Aalter via Ursel dat naar de N49 moet”…

Maar denk dan nog even verder: meer industrie in Eeklo die net gebruik zou maken van het feit dat er vanuit twee zeehavens makkelijker containers en overlsag naar Eeklo kan komen. Welke richting zullen die goederen nadien uitgaan?

Niet naar boven, naar de N49 toe. Want die leidt naar Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Dan hadden de containers net zo goed kunnen doorvaren naar die havens.

Neen, die goederen die in Eeklo gelost zullen worden, zullen voornamelijk naar het zuiden toegebracht worden. Richting Aalter, Deinze en het verdere hinterland. En die baan loopt recht door Ursel.

Daarom kunnen we enkel vaststellen dat onze gemeente wel degelijk betrokken partij is en haar stem moet laten horen in de klankbordgroep en meer bepaald zich moet verzetten tegen de verbreding en tegelijk het standpunt moet verdedigen dat als de verbreding er komt, ook Knesselare recht heeft op “compensaties”, met name een strikt tonnageverbod in Ursel en een aanpassing van het wegennet om te voorkomen dat Ursel een containerdoorgangsdorp wordt.

Daarom stelt de GVP voor dat de gemeenteraad volgende motie goedkeurt:

Motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal

Artikel 1

Knesselare betreurt als Meetjeslandse gemeente de teloorgang van een schitterend landschap bij de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal. Een prachtig stuk natuur en toeristisch waardevol landschap zou hiermee verdwijnen.

Ook heel wat buurtbewoners zouden getroffen worden door onteigeningen.

Knesselare en Ursel zijn weliswaar zelf niet gelegen aan het Schipdonkkanaal, maar dreigt desalniettemin toch getroffen te worden door een eventuele uitbreiding.

Ursel dreigt dan immers getroffen te worden door een stroom van vrachtverkeer veroorzaakt door de overslag van containers en goederen. Onze gemeente vreest immers dat via Eeklo de rechtstreekse verbinding naar de industrieterreinen in Aalter en het verdere hinterland via de dorpskern van Ursel zal lopen.

Om al deze redenen is de gemeente Knesselare dan ook gekant tegen de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal.

Artikel 2

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om op de vergaderingen van de klankbordwerkgroep betrokken bij de haalbaarheidsstudie Seine-Schelde-West, duidelijk het standpunt in te nemen dat Knesselare tegen de verbreding gekant is en zal tegelijk er op aandringen mocht de verbreding er toch komen, Ursel geen doorgang zal kunnen toelaten voor vrachtverkeer

Artikel 3

Afschrift van deze motie wordt bezorgd aan:

– de heer André Denys, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent

– mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 1000 Brussel

– de heer Leo Clinckers, Waterwegen en Zeekanaal nv, Nederkouter 28, 9000 Gent

– het Streekplatform +, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo.

jun 5, 2007 - Algemeen    No Comments

De forummoorden

Het stadsbestuur van Gent wordt door een onbekende onder druk gezet. Op 1 juni ontving men een brief onder het pseudoniem “De Meester” waarin de Gentse bevolking en het stadsbestuur worden bedreigd om het Muziekforum, een idee van Gérard Mortier, vooralsnog te bouwen.

Is dit ultimatum een misselijke grap of … staat er meer op het spel ? Vlak voor de Gentse Feesten verdwijnen er plots een aantal mensen. De argwaan wordt groter en groter.

Het misdaadspel

In samenwerking met Het Moment en Stad Gent organiseert AVS een misdaadspel rondom het boek “De Forummoorden” van auteur Katrien Ryserhove. Aan het misdaadspel kan je gratis deelnemen. Tijdens de Gentse Feesten worden dagelijks in diverse media tips vrijgegeven die leiden naar de ontrafeling van de Forummoorden.

Elke dag zijn er 5 dagwinnaars. Zij ontvangen na 23/07/2007 elk het misdaadboek “De Forummoorden” van auteur Katrien Ryserhove.

Er is 1 eindwinnaar die het geheim van de Forummoorden op 23/07/2007 weet te ontrafelen. Hij/zij ontvangt een Flatscreen LCD televisie toestel Hitachi t.w.v. 5.000 euro én deze persoon zal de hoofdrol vertolken in het volgende misdaadverhaal geschreven door Katrien Ryserhove.

Maar er is meer! Wie snel inschrijft voor het spel (gratis) én intekent op het boek ‘De Forummoorden’, krijgt een grote prijsvermindering bij de aankoop van het boek. Hoe vlugger, hoe goedkoper.

Iedereen kan gratis deelnemen aan deze wedstrijd.

Inschrijven kan je via deze site.

mei 24, 2007 - Algemeen    No Comments

Deze site kan uw gezondheid schaden

Voortaan beschouw ik het als mijn deontologische plicht om deze waarschuwing op mijn site te plaatsen.

Ik heb gisteren immers gemerkt dat sommige mensen zich kunnen opjagen in de vorm waarin ik kritisch omga met bepaalde gebeurtenissen.

Voor alle duidelijkheid: ik heb het niet alleen over mogelijke aanvallen van muiswoede (jaja, muiswoede bestaat, er is zelfs onderzoek naar gevoerd).

Dus beschouw ik het voortaan als een morele goede zaak om deze waarschuwing in de zijbalk te plaatsen. Sommige mensen mogen dan misschien menen dat ik niet zwaar til aan politieke deontologie, maar dat is misschien dan twijfel die door andere opportuniteiten is ingegeven dan door praktische bewijzen. Ik til daar wel degelijk aan, zeker ook in de politiek. Zo vind ik loyaliteit deontologisch vrij belangrijk, maar ook de grens tussen politieke activiteiten en alles daarbuiten…

Ik vind het ook belangrijk om de moeilijke taak uit te voeren waar je nu eenmaal altijd een zot moet voor vinden: oppositievoerder. Een schepen zei het me nog tijdens mijn laatste bezoek aan het gemeentehuis: “Eigenlijk wel wreed dat ik betaald word en jij niet hoewel jouw inzet ook wel enorm mag genoemd worden”… Da’s een mooi compliment geweest en zal ik niet snel vergeten…

Mede door zo’n compliment schaam ik mij niet om getrouw deel uit te maken van de oppositie en er gestalte aan te geven, hoewel het soms moeilijk is en zwaar weegt om altijd maar de schietschijf te zijn omwille van deze taak. Maar schamen doe ik er mij niet voor: moest ik dat wel doen, dan blogde ik onder een pseudoniem…

Niet veel mensen zouden in mijn schoenen willen staan als oppositieleider. Net zomin als ik omwille van bepaalde verantwoordelijkheden in andermans schoenen wil staan…

Ik wil ook niet in de schoenen van onze burgemeester staan. Een slecht verlicht kruispunt kan al voldoende zijn om veroordeeld te worden.

Ik wil ook niet in de schoenen staan van de milieuschepen. De rechtszaak in Deinze bewijst dat overtredingen in containerparken soms persoonlijk veel geld kunnen kosten.

Ik vul liever mijn eigen schoenen, daar heb ik al werk genoeg aan. De mensen in het college zijn gekozen tot het vervullen van hun taken en bijhorende verantwoordelijkheden en soms ben ik gewoon blij dat ik enkel een dikke huid nodig heb om de speldeprikken te overleven…

En sorry voor de mensen die sommige woorden over wiens schoenen ik graag of niet graag zou willen vullen, in een ander daglicht hebben gezien dan buiten het feit dat ik ze niet zou willen vullen…

apr 19, 2007 - Algemeen    No Comments

15de kroegentocht komt er aan

Begin alvast maar de nodige trainingsschema’s in te bouwen, zorg dat je in topvorm bent, want op vrijdag 4 mei is het weer zo ver: de beste kroegentocht in het Vlaamse land is aan zijn vijftiende editie toe.

Als lid van de Rederijkerskamer wil ik nog even extra reclame maken. Niet voor de Knesselaarse inwoners, want die hebben 4 mei reeds met een dikke vette stip in hun agenda aangeduid en het woord kroegentocht zwaar omcirkeld.

Maar er is plaats genoeg voor de grote massa uit gans Vlaanderen, die nog op zoek is naar stevige muziek, in alle mogelijke genres en die willen proeven van het originele concept om van café naar café te trekken en verschillende genres à la carte tot zich te nemen.

Meer info bij meer lezen…

Allereerst een filmtsje om u alvast de deelnemende kroegen voor te stellen en het concept van de tocht langsheen deze oorden van vertier:

De affiche:

Dit jaar nemen dus 8 café’s deel:

* t’ Effect: Fuzz

* De Litanie: Chamaquiando

* De Swaene: The Splitters

* Nobis: Monkfish

* De Clochard: Catfish

* La Mouche: Dok&Djivagoos

* Enjoy: Blunt

* De Welkom: Mama Jody

Voor meer informatie over de café’s, de groepen én de sponsors, download je best de brochure in pdf-vorm.

Of je kan alles interactief nalezen op de site van Jeroen.

En breng ook een bezoekje op de site van de organistie: http://www.rederijkers.be

Gans Vlaanderen, van harte welkom in Knesselare, altijd, maar zeer zeker op 4 mei.

mrt 19, 2007 - Algemeen    No Comments

Knesselare hoofdstad van Vlaanderen en Sven for president

Neen, ik heb niet te veel gezopen. Ik ben ook niet zot geworden.

Het stond gewoon vandaag in de krant. Het is dus niet een verzinsel van mezelf of zo. Het is ook geen vaststaand feit.

Maar het is wel een oproep, gedaan door Sven Ornelis, die in zijn geboortedorp de ideale nieuwe hoofdstad van Vlaanderen ziet.

Sven is duidelijk een aardige jongen, maar dat wist ik al van Isabel, mijn lieve wederhelft. Zij herinnert Sven zich als de lieve jongen uit de kleuterklas, altijd behulpzaam om een verloren brooddoos terug te vinden en te weten wanneer het etenstijd was. Die lieve jongen vergeet zijn geboortedorp niet en heeft het vandaag in de wereldpers (nu ja, alleszins de grootste krant van Vlaanderen) in de schijnwerpers geplaatst.

HOOFDSTAD KNESSELARE

Zowat drie vierde van de Vlamingen wil, volgens een recente enquête, Brussel gerust opgeven als hoofdstad van Vlaanderen. Nou, ik niet. Maar wie ben ik? Vluchteling van dorp naar stad en van stad naar dorp. Nu, als ik hoor dat Antwerpen voor de meeste Vlamingen wel eens het perfecte alternatief voor Brussel zou zijn, sorry hoor, maar met alle respect: daar moet ik toch eens goed mee lachen. Ja, Antwerpen is best een plezierige stad, met wat water en een rosse buurt en wat mensen van overal, dat wel, maar hoofdstad? Antwerpen? Kom nou. Dan is het prachtige Oost-Vlaamse Knesselare toch een veel zinniger alternatief.

Ja, u hoort het goed: Knesselare. Niet echt een wereldstad denkt u, maar het spijt mij zeer, daar vergist u zich dan wel grondig in. Knesselare heeft werkelijk alles om het Washington of Moskou van Vlaanderen te worden. Neem nu zijn luchthaven, op de grens met deelgemeente Ursel. Mooi strak beton, midden in één van de fraaiste bossen van Vlaanderen, én nu al een officiële NAVO-vlieghaven. Voorts heeft Knesselare een waterloop die net als de Schelde een eerder drukke rechterkant en een linkeroever heeft. In de Flabbaertbeek, of Slabbaertbeek, want de stroom heeft twee namen, zijn minder mensen verdronken en minder schepen vergaan dan in de Schelde, en springtij is er nooit, wat toch een immense troef is.

Ja, er werd al eens ingebroken in Knesselare, maar qua criminaliteit zit je er beter dan aan de Meir. Er zijn knappe sportterreinen, restaurants, er is een expresweg, de zee is dichterbij. De kerk noemt men er de kathedraal van de streek. Er is een Chinees en een pitabar, en in het vroegere klooster verblijven er, naar men zegt, soms zwarten, die worden er opgevangen of zo. Kortom: het is een wereldstad. Overigens is niet enkel de muzikale wereldster Petra maar ook de columnist van de grootste krant van Vlaanderen afkomstig uit onze toekomstige hoofdstad. Ik bedoel maar: Antwerpen kan het wel schudden.

© 2007 Sven Ornelis & HLN

Ik steun Sven en bij deze een tweede oproep: Sven for president!

Laat ook uw stem horen

!++7++!

feb 26, 2007 - Algemeen    No Comments

Alvermannen. dwaallichtjes en wisselkinderen

Voor wie denkt dat ik aan mijn gebruikelijke beschrijving van enig lokaal gemeentebestuur ben begonnen, heb ik slecht nieuws.

Ik heb het over echte dwaallichtjes en alvermannen. Ja, ik heb ze met eigen ogen gezien en gehoord…

Voor wie een tip zoekt om eens een avond door te brengen op een manier zoals je die nog niet vaak hebt doorgebracht, een avond met mystiek en vol spanning, die kan ik aanbevelen om eens de moeite te doen enige kilometers (zo’n 168 km) te rijden naar Genk.

Ik heb er afgelopen vrijdagavond samen met Isabel de nocturne “Bokrijk by night” gevolgd. Je wordt ondergedompeld in de sfeer van lang vervlogen tijden die als een ongrijpbare mist altijd in Bokrijk hangt, maar die door de nacht veel meer beklijft. Je wordt meegevoerd door een bos waar ik toch liever niet zonder het moderne comfort van een zaklamp doorheen zou stappen in de nacht. De bedwelmende stem van Herbert Flack vertelt je intussen een verhaal over de Dwaallichtjes en over Alvermannen.

Als je in gezelschap bent of wanneer je luistert naar de andere reizigers in deze mythische tocht, zal merken dat het aanvankelijke gegiechel al snel verstomd naarmate je zelf onderdeel wordt van het verhaal. De suspense begint pas echt goed van zodra je zelf een eerste keer moet uitstappen en je zelf onderdeel wordt van het licht- en klankspel.

Kortom, echt een aanrader. Wie dit zelf wil meemaken, kan beter snel zijn want op 18 maart is het onherroepelijk gedaan met dit verhaal.

Meer info (reserveren is trouwens verplicht!) vind je op http://www.bokrijkbynight.be

Voor wie de weg vanuit Knesselare wil zoeken, die kan je vinden op Google Maps.

feb 14, 2007 - Algemeen    No Comments

Lekker griezelen

“Lekker griezelen” was het onderwerp van een e-mail die ik recent kreeg van collega raadslid Roland Bonami.

Het was een uitnodiging voor de milieufilm van Al Gore – u weet wel, de film die huisvrouw Guidone tot op de milieutop in Nairobi en tot op de PS.A lijst van Tobback Junior bracht – die binnen enkele weken voor de groene prijs van 1 euro te bezichtigen is in Aalter. Roland waarschuwde wel: “’t Kost weinig om deze film te zien maar … hij blijft wel op de maag liggen. Daarom is de film niet geschikt voor (milieu)gevoelige kijkers.”

Ons milieu houdt me wel bezig. Ik kan uiteraard niet tippen aan de dagelijkse inspanningen van een Roland Bonami, maar ik probeer mijn steentje bij te dragen waar mogelijk, vandaag doe ik dat door deze uitnodiging hier over te nemen zodat zoveel mogelijk mensen gaan kijken en tenminste gaan nadenken.

Voor wie de trailer nog nooit gezien heeft:

Om u nog warmer (sic) te maken om deze film te gaan kijken, gooi ik er deze filmpjes ook nog even bij:

jan 1, 2007 - Algemeen    No Comments

2007: een nieuwe start

Bij een nieuw jaar, hoort een nieuwe layout.

Op vele vlakken is 2007 een nieuwe start, dus wilde ik ook wat nieuws op deze site.

Met wat zoekwerk op het internet, wat knip- en plakwerk is het dus deze layout geworden.

Ik merkte in de statistieken dat bijna iedereen op een resolutie van 1024 of hoger werkt tegenwoordig, dus wilde ik iets van de vrije ruimte gebruiken om een duidelijke navigatie te bouwen, vandaar de keuze voor een layout met drie kolommen.

Tegelijk zijn enkele aanpassingen onder de motorkap gebeurd, zoals bv de URL’s die nu via een permalink beschikbaar zijn, voor wie heel graag een link zou leggen naar een bepaald artikel.

Rest mij enkel u allen te bedanken voor het bezoeken van deze website in 2006 – een jaar dat werd afgesloten met 17.745 bezoekers. Ik wens jullie allemaal een schitterend 2007 toe en ik hoop dat ik ook dit jaar voor enig leesvoer kan zorgen op deze site.

Gelukkig nieuwjaar

Isabel, David, Laurens & Lucas Geens-Verbeke

dec 22, 2006 - Algemeen    No Comments

Wat is de soevereiniteit van het Vlaams Parlement?

Ik neem de titel integraal over van de blog van Hoegin. Die post is echt een aanrader om eens te lezen, daarom dat ik hem hier expliciet eens vermeld.

De nepuitzending van de RTBF heeft heel wat storm veroorzaakt, grotendeels in één glas water, maar net misschien omdat sommigen dat glas water willen omtoveren tot een doofpot. En dan kijk ik daarbij in de eerste plaats naar meestergoochelaar Guy Verhofstadt. Hij goochelt met begrotingen en andere waanvoorstellingen, nu wil hij de Vlaamse eisen ook laten verdwijnen, het liefst samen met de grote verdwijntruuk die hij wil toepassen op Yves Leterme.

Arme Guy toch, iedereen beseft uiteindelijk wel dat goochelen pure illusie is.

Noot: volgens Wikipedia: “Goochelen is de kunst van het schijnbaar onmogelijke”. Dit past dus leuk bij mijn blog om duidelijk de tegenstelling te maken: voor mij is politiek de kunst van het mogelijke, bij Verhofstadt duidelijk het omgekeerde.

Verhofstadt stelt dezer dagen dat kemphanen Elio en Yves maar eens moeten ophouden. Zijn verdwijntruuk begint dus aardig op een struisvogel te lijken: kop in het zand en “ik zie geen enkel probleem”…

Onze premier kan niet meer mis zijn dan dit… Het leeft en het leeft heel sterk. Dat heeft de RTBF wel aangetoond en inmiddels is duidelijk dat ondanks alle harde woorden – ook aan de andere kant van de taalgrens – men het toch niet zo fout vond en dat er niemand voor gestraft moet worden.

Maar terug eerst even naar de post van Hoegin.

Ik ben het eens met hem dat het Vlaams Parlement bevoegd is om de onafhankelijkheid uit te roepen. Meer zelfs, ik ben van mening dat dit het enige orgaan is dat dit zou kunnen doen. Maar niet door middel van een eenvoudige resolutie op een blauwe woensdagnamiddag. Grondig overleg en voorbereiding is daarvoor zeker nodig. Een volksraadpleging zou – en ik ben geen burgerdemocraat die een volksraadpleging als een schaamlapje voor het eiggen falen van een visie wil misbruiken – in dat geval nu wel eens goed op zijn plaats zijn.

Ik denk dat er in de eerste plaats dan verder werk moet gemaakt worden van de Vlaamse Grondwet; hoewel dit aan de andere kant van de taalgrens ook weer enorm wantrouwig wordt bekeken. De Walen stellen dit maar al te graag voor als een charter voor de nieuwe Vlaamse Staat. Een RTBF-reporter vroeg enkele maanden geleden nog aan Eric Van Rompuy of dit zo was en toen Eric ontkennend antwoordde, werd zijn antwoord niet geloofwaardig genoemd door de reporter.

Met Guy Verhofstadt krampachtig vasthoudend aan het roer, zal dit niet lukken. Zijn verdwijntruuk, zijn zwijgen over de staatshervorming, bereikt enkel het omgekeerde. Het immobilisme van Verhofstadt inzake staatshervorming is de rechtstreekse oorzaak van de oplaaiende seperatistische gevoelens in Vlaanderen.

Volgens mij heeft Verhofstadt ook last van schizofrenie: er is een verschil tussen de man achter de burgermanifesten en de premier. Herman Van Rompuy heeft op 1 pagina eens een mooie komaf gemaakt met de verschillen tussen geschreven woord en daad.

Wie trouwens zelf een oordeel wil vormen, dankzij Knack kan u nu de eerste drie burgermanifesten gratis downloaden:

Het Eerste Burgermanifest

Het Tweede Burgermanifest

Het Derde Burgermanifest

Noten bij de Manifesten

(hat tip: LVB.net)

Zijn vierde burgermanifest ligt nu maar net in de winkel, voor maar 5 euro.

En wie de uitgebreide voorstelling wil volgen om er zelf al de fouten uit te halen:

dec 21, 2006 - Algemeen    No Comments

Prettige feesten

Voor al wie ik niet persoonlijk kan bedanken, onder andere al de mensen die op mij gestemd hebben, wil ik bij deze mijn beste wensen overmaken.

Geniet van de eindejaarsfeesten en maak er iets moois van in 2007.

Pagina's:«1234567...30»