okt 2, 2007 - Algemeen    No Comments

Motie tegen verbreding van het Schipdonkkanaal

De GVP heeft een punt toegevoegd op de dagorde van de Knesselaarse gemeenteraad van 3 oktober 2007. Het betreft een motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal:

Motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal

Artikel 1

Knesselare betreurt als Meetjeslandse gemeente de teloorgang van een schitterend landschap bij de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal. Een prachtig stuk natuur en toeristisch waardevol landschap zou hiermee verdwijnen.

Ook heel wat buurtbewoners zouden getroffen worden door onteigeningen.

Knesselare en Ursel zijn weliswaar zelf niet gelegen aan het Schipdonkkanaal, maar dreigt desalniettemin toch getroffen te worden door een eventuele uitbreiding.

Ursel dreigt dan immers getroffen te worden door een stroom van vrachtverkeer veroorzaakt door de overslag van containers en goederen. Onze gemeente vreest immers dat via Eeklo de rechtstreekse verbinding naar de industrieterreinen in Aalter en het verdere hinterland via de dorpskern van Ursel zal lopen.

Om al deze redenen is de gemeente Knesselare dan ook gekant tegen de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal.

Artikel 2

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om op de vergaderingen van de klankbordwerkgroep betrokken bij de haalbaarheidsstudie Seine-Schelde-West, duidelijk het standpunt in te nemen dat Knesselare tegen de verbreding gekant is en zal tegelijk er op aandringen mocht de verbreding er toch komen, Ursel geen doorgang zal kunnen toelaten voor vrachtverkeer

Artikel 3

Afschrift van deze motie wordt bezorgd aan:

– de heer André Denys, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent

– mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 1000 Brussel

– de heer Leo Clinckers, Waterwegen en Zeekanaal nv, Nederkouter 28, 9000 Gent

– het Streekplatform +, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo.

De volledige toelichting staat bij meer lezen.

In Het Laatste Nieuws van vandaag stond dit artikel over ons standpunt:

Motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal

Sinds eind vorig jaar ligt het dossier omtrent een mogelijke verbreding van het Afleidingskanaal van de Leie, beter gekend als het Schipdonkkanaal, weer op de ministeriële tafels.

Men stelt – terecht – dat de ontsluiting van de haven van Zeebrugge via de binnenwateren moeizaam verloopt omwille van de flessenhals rond Brugge. Wie regelmatig naar Brugge gaat, zal al wel “slachtoffer” geweest zijn van de openstaande bruggen.

In het verleden zijn er al tal van studies geweest omtrent een betere ontsluiting van Zeebrugge. Als men naar ontsluiting via kanalen kijkt, werden er steeds drie opties genoemd: kanaal Brugge-Gent uitbreiden, verbreding van het Schipdonkkanaal of een nieuw kanaal ten noorden van de N49. Omwille van de flessenhals te Brugge is de eerste optie er al lang in werkelijkheid geen meer. En de tegenstand van lokale overheden is er ook in geslaagd de optie van het Noordkanaal af te voeren.

Blijft dus over: verbreding van Schipdonk. Momenteel loopt er een haalbaarheidsstudie die zeer ruim en echt ieder onderdeel gaat uittekenen om te kijken wat er moet gedaan worden om een verbreding haalbaar te maken.

Eén van de kernpunten van de Vlaamse Regering is dat door de oprichting van een klankbordgroep alle (lokale) actoren hun zeg zouden krijgen. Ook de gemeente Knesselare wordt hiervoor telkens uitgenodigd.

Het hoeft geen betoog dat de verbreding van het Schipdonkkanaal op zich een ramp betekent voor een prachtig biotoop dat zich ontwikkeld heeft, niet alleen op de oevers zelf, maar in de ganse omgeving van het Schipdonkkanaal.

Het hoeft ook geen betoog dat voor de rechtstreeks getroffen gemeenten er heel wat boven hun hoofd hangt. Denk daarbij maar aan onze buurgemeente Zomergem dat dreigt gewoon doorsneden te worden.

Het ganse Meetjesland dreigt dus getroffen te worden.

Maar ook lokaal moeten we stilstaan bij de gevolgen!

De haalbaarheidsstudie laat nu al zien dat men veel gemeenten wil over de streep trekken door niet enkel lasten te voorzien, maar ook lusten. Concreet dromen veel gemeenten langsheen het Schipdonkkanaal al van nieuwe industrieterreinen langsheen moderne aanlegkaaien.

Er is in Eeklo een strekking die gelooft in de “enorme economische voordelen” die de eventuele verbreding met zich zouden meebrengen. Zij denken dat het een impuls zou geven aan nieuwe bedrijven op hun bedrijventerrein dat langs één zijde van het Schipdonkkanaal gevestigd is. Het feit dat containeroverslag mogelijk zou zijn met een rechtstreekse aansluiting op twee zeehavens (Zeebrugge én Gent), is voor sommige een natte droom.

We hebben zelfs al sommige horen spreken over een eventuele uitbreiding van het industrieterrein aan de andere kant van het kanaal.

Om dit beter visueel te kunnen plaatsen, kijk even naar deze kaart:

Combineer meer industrie echter met het reeds lang sluimerende dossier van de doortrekking van de “Ring rond Eeklo”, dan zie je de gevaren opduiken voor Ursel.

Zie maar naar volgende zin uit een nota van het vorige Eeklose bestuur:

Er bestaat een algemene consensus over het doortrekken van de huidige Ringlaan over de Vaart van Eeklo naar de Tieltsesteenweg.

Verkeer vanuit Aalter dat naar de N49 moet zou door deze realisatie niet meer door het centrum moeten.

In de zin “verkeer vanuit Aalter dat naar de N49 moet” ontbreekt een deel. Ik zal het voor u aanvullen: “verkeer vanuit Aalter via Ursel dat naar de N49 moet”…

Maar denk dan nog even verder: meer industrie in Eeklo die net gebruik zou maken van het feit dat er vanuit twee zeehavens makkelijker containers en overlsag naar Eeklo kan komen. Welke richting zullen die goederen nadien uitgaan?

Niet naar boven, naar de N49 toe. Want die leidt naar Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Dan hadden de containers net zo goed kunnen doorvaren naar die havens.

Neen, die goederen die in Eeklo gelost zullen worden, zullen voornamelijk naar het zuiden toegebracht worden. Richting Aalter, Deinze en het verdere hinterland. En die baan loopt recht door Ursel.

Daarom kunnen we enkel vaststellen dat onze gemeente wel degelijk betrokken partij is en haar stem moet laten horen in de klankbordgroep en meer bepaald zich moet verzetten tegen de verbreding en tegelijk het standpunt moet verdedigen dat als de verbreding er komt, ook Knesselare recht heeft op “compensaties”, met name een strikt tonnageverbod in Ursel en een aanpassing van het wegennet om te voorkomen dat Ursel een containerdoorgangsdorp wordt.

Daarom stelt de GVP voor dat de gemeenteraad volgende motie goedkeurt:

Motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal

Artikel 1

Knesselare betreurt als Meetjeslandse gemeente de teloorgang van een schitterend landschap bij de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal. Een prachtig stuk natuur en toeristisch waardevol landschap zou hiermee verdwijnen.

Ook heel wat buurtbewoners zouden getroffen worden door onteigeningen.

Knesselare en Ursel zijn weliswaar zelf niet gelegen aan het Schipdonkkanaal, maar dreigt desalniettemin toch getroffen te worden door een eventuele uitbreiding.

Ursel dreigt dan immers getroffen te worden door een stroom van vrachtverkeer veroorzaakt door de overslag van containers en goederen. Onze gemeente vreest immers dat via Eeklo de rechtstreekse verbinding naar de industrieterreinen in Aalter en het verdere hinterland via de dorpskern van Ursel zal lopen.

Om al deze redenen is de gemeente Knesselare dan ook gekant tegen de eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal.

Artikel 2

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om op de vergaderingen van de klankbordwerkgroep betrokken bij de haalbaarheidsstudie Seine-Schelde-West, duidelijk het standpunt in te nemen dat Knesselare tegen de verbreding gekant is en zal tegelijk er op aandringen mocht de verbreding er toch komen, Ursel geen doorgang zal kunnen toelaten voor vrachtverkeer

Artikel 3

Afschrift van deze motie wordt bezorgd aan:

– de heer André Denys, gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 9000 Gent

– mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 1000 Brussel

– de heer Leo Clinckers, Waterwegen en Zeekanaal nv, Nederkouter 28, 9000 Gent

– het Streekplatform +, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo.