nov 24, 2007 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Industrieterrein Woestijne en ontsluiting Urselseweg

Op vrijdagavond 23 november was er in Aalte-Brug een informatieavond omtrent industrieterrein Woestijne.

Deze week werd bekend dat de gemeente Aalter het ganse terrein verkoopt aan NV Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) nadat Veneco verder geen ambitie meer had om het gecontesteerde bedrijventerrein te exploiteren.

Met deze nieuwe wending was het dus hoog tijd voor een nieuwe stand van zaken en had ik de laatste tijd al contacten met schepen Patrick Hoste van Aalter omtrent dit onderwerp, omdat dit toch ook niet zonder gevolgen blijft voor Ursel.

Ik heb in het verleden reeds meermaals mijn bezorgheid geuit over een doortocht van zwaar verkeer in Ursel. Ik heb dan ook nooit stilgezeten en via meerdere kanalen telkens gepleit in onze buurgemeenten om aandacht te hebben voor deze problematiek, ook via contacten tussen de Knesselaarse GVP/CD&V en de CD&V uit Aalter.

En gelukkig maar, want uit de nieuwe plannen blijkt nu dat mits een inspanning van buurgemeente Aalter dit eindelijk zijn vruchten lijkt af te werpen en op termijn zou kunnen leiden tot een effectieve wegname van de dreiging.

De informatieavond in Aalter-Brug werd gegeven door burgemeester Pieter De Crem, Dhr Clinckers (gedelegeerd bestuurder W&Z) en schepen Patrick Hoste.

Momenteel is er een princiepsakkoord tussen het Aalters College van Burgemeester en Schepenen en de directie van W&Z omtrent de verkoop van de 37 ha grond aan W&Z voor 13,5 miljoen euro. Ik verwacht gezien de huidige politieke constellatie dat voogdijminister Hilde Crevits (CD&V) geen probleem zal maken omtrent de plannen van burgemeester Pieter De Crem (CD&V).

Eén van de belangrijkste aspecten in de ganse ontwikkeling is hoe men de mobiliteit zal verzorgen. Hoe gaat men het nieuwe industriegebied ontsluiten en aansluiten op de belangrijkste vervoerswegen?

Dat men met dit bedrijventerrein langsheen een kanaal ontwikkelt, is een logische zaak, gezien het feit dat men meer vervoer langs waterwegen wil. Dat dit gevolgen heeft in het dossier van het Schipdonkkanaal, daar kom ik later op terug.

Grosso modo zijn er drie scenario’s ontwikkelt om de aansluiting op de N44 te voorzien langswaar het vrachtverkeer moet. Op de infoavond waren mooie presentaties, ik heb getracht de scenario’s opnieuw te schetsen.

Belangrijk om weten is dat het streefbeeld van de N44 reeds uit conceptfase is en het stadium van ontwerpfase betreedt. Drie belangrijke kernpunten uit dit streefbeeld zijn:

  • geen rechtstreekse erftoegangen
  • minimum 3 km tussen de kruispunten
  • geen fietspaden langsheen de primaire weg

Scenario 1: ontsluiten via kruispunt Urselseweg

Dit is het meest eenvoudige scenario en tevens het scenario waar ik altijd tegenstander van geweest ben en me tegen verzet heb. Zowel voor de inwoners van Aalter-Brug als voor de Urselnaren is dit regelrecht een ramp.

De kruispunten met de N44 langs beide kanten van de grote brug zouden dan herwerkt worden als een soort van één groot rond/ovaal rond punt over het kanaal heen.

Zoals reeds eerder gezegd zou dan de N499 (Urselweg-Eekloseweg) dan de ideale korte route zijn voor het zware verkeer tussen Aalter en Eeklo en zelfs verder.

Dit kan, kon en mag dus niet gebeuren!

Scenario 2: brug over de Urselweg en ontsluiting op N44 richting Maldegem

Zoals je kan zien op de kaart zou de ontsluiting van het bedrijventerrein Woestijne dan gebeuren via een brug over de N499 en via een nieuwe weg langsheen de Dries uitkomen op de N44 waar een nieuw rond punt zou gemaakt worden.

Het kruispunt Urselweg/Knokkeweg zou verdwijnen en de Urselweg zou in een tunnel onder de Knokkeweg door aansluiting geven op de Sint-Godelievestraat in Aalter-Brug.

Dit scenario heeft natuurlijk als voordeel dat de N499 in één klap totaal niet meer interessant zou zijn voor het zwaar verkeer tussen Aalter en Eeklo.

Uiteraard betekent het wel een ieuw rond punt iets dichter bij Knesselare.

De ontsluiting van Aalter-Brug zou dan kunnen gebeuren via een parallele ventweg parallel met de N44.

Scenario 3: nieuwe bruggen over het kanaal

Dit scenario is het meest ambitieuze. Er zou een nieuwe grote brug komen over het kanaal tussen bedrijventerreinen Woestijne en Lakeland waardoor lokaal zwaar verkeer vlot kan pendelen doorgeen beide industrieterreinen.

Aangezien de huidige zuidelijke kaaien aan het kanaal vooral ingericht zijn met het oog op laden en lossen van bulkgoederen, is het de beodeling om langsheen de noordzijde een type kaaimuur te ontwikkelen die op containers gericht is. Net Daarom plant men ook een uitbreiding van het gabariet van het kanaal tussen Aalter en Gent van 1250 ton naar 2000 ton (dit punt speelt trouwens – zoals al aangehaald – ook een rol in het Schipdonkkanaaldossier waar ik later meer zal over schrijven).

Op die manier kunnen bulkgoederen van de zuidelijke kaaien toch naar bedrijven op Woestijne en containers van de noordkaai toch vlot naar Lakeland vervoerd worden.

De volledige ontsluiting van Woestijne zou dan over die brug geschieden zodat het zwaar verkeer samen met het reeds aanwezige vrachtvervoer uit Woestijne via de Brugstraat op de N44 terecht komt.

Uiteraard betekent dit dat men ook dit kruispunt grondig zal hertekenen, ook omdat langs de andere kant de Groendreef en Brug Zuid een nieuwe inrichting krijgen.

Want tegelijk voorziet men een brug – meer dan waarschijnlijk enkel voor voetgangers, fietsers en bromfietsers – over het kanaal langsheen de grote brug tussen het centrum van Aalter-Brug (de St-Godelievestraat; aan de voet van de site Sturzo die eind deze maand verkocht wordt) en Brug Zuid.

Ook in dit scenario voorziet men dat de Urselseweg via een tunnel onder de N44 zou lopen.

Het is voor De Crem en co nog niet helemaal duidelijk of men dan op dat punt via een bepaalde inrichting van kleine ventwegen toch een minimale aansluiting zou maken met tussen Urselseweg en Knokkeweg of niet. Een andere mogelijkheid is om aan het bedrijventerrein Woestijne een inrit te maken voor personenwagen naar de nieuwe brug over het kanaal, zodat lokaal verkeer van en naar Ursel en Aalter-Brug op die manier nog richting Aalter kan.

Schepen Hoste verzekerde me dat er altijd een ontsluiting voor normaal verkeer zal zijn. Zwaar verkeer zal echter onmogelijk van de Urselweg op de N44 geraken. Op die manier wordt de gevreesde doorsteek tussen Eeklo en Aalter vermeden.

In dit scenario zal trouwens ook naar een oplossing gezocht worden voor een ventweg richting Knesselare zodat verkeer tussen Knesselare en Aalter-Brug mogelijk blijft.

Dit scenario is momenteel het voorkeursscenario van het Aalters College en ik kan dat enkel toejuichen. Er zullen ook tegenstanders zijn omdat het kruispunt Urselseweg/Knokkeweg zal verdwijnen, maar ik heb al afgesproken met schepen Hoste om hierover in contact te blijven en hem eens uit te nodigen op ons bestuur om hier verder van ideeën over te kunnen wisselen.

Timing

Men hoopt dat minister Crevits nog de nodige budgetten inschrijft op de begrotingen van deze legislatuur. Tegelijk zal dus het nodige studiewerk verricht worden zodat alle plannen definitief klaar zijn midden 2009.

Aangezien er op de as N44 Aalter-Maldegem nog tal van werken gepland zijn, waaronder het nog afwerken van de tunnel aan de Brouwerijstraat in Aalter (klaar september 2008 ) en daarna aan het nieuwe verkeerscomplex annex afrittencomplex van de E40 begint en dit pas in 2010 klaar zal zijn, rekent men er op in 2010 te kunnen starten met de nodige infrastructuurwerken.

Ik vrees dat er dus nog een overlappende periode zal zijn dat de Urselseweg nog wel als ontsluiting zal dienen tijdens de opstartfase van het nieuwe bedrijventerrein.

In Aalter rekent men op 1.000 tot 1.300 nieuwe jobs op het nieuwe bedrijventerrein, wat dus ook een goede zaak qua werkgelegenheid in de ganse regio – en dus ook voor Knesselare en Ursel – zou betekenen.

Ik blijf het dossier uiteraard verder volgen en hou jullie op de hoogte van verdere gesprekken met schepen Hoste.