Dagorde gemeenteraad 9 maart 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 maart 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Overdracht aan gemeente – wegen en rioleringen, wegzate, verkaveling Bockaert consorten,

Hoogte;

3. Brandweerhervorming – intentieverklaring oprichten opdrachthoudende vereniging, aanstellen

vertegenwoordiger in het overlegorgaan;

4. Aanpassen reglement evenementenkasten;

5. Afsprakennota lokaal overleg – opvoedingsondersteuning;

6. Gemeentelijk mobiliteitsplan – voorlopige vaststelling.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden