sep 27, 2009 - In Knesselare en Ursel    No Comments

N-VA geeft meer nieuws over toekomst N44

Via minister Muyters van de N-VA heb ik toegang gekregen tot het dossier omtrent de N44.

Daaruit blijkt dat men nog steeds verder werkt aan de studie.

In 2008 werd beslist om een planMER te koppelen aan de streefbeeldstudie. Hierdoor zou een breder document ontstaan waar meer sectoren aan bod komen en dat als een betere basis kan dienen voor eventuele alternatievenkeuzes en als onderbouwing voor een RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan).

De publieke nota voor het planMER is afgewerkt. Dit betekent dat men zeer binnenkort dit zal openbaar maken via www.mervlaanderen.be.

Dit zal een belangrijk moment zijn, want dan kunnen we als inwoner van Knesselare dit document grondig uitpluizen en eventueel bezwaren indienen.

Het zal daarom nuttig zijn om van zodra het document beschikbaar is, dat we de hoofden bij mekaar steken.

In dit planMER zullen de verschillende alternatieven en hun gevolgen onderzocht worden.

De tracébreedte ter hoogte van Knesselare verschilt van alternatief tot alternatief. Het smalste tracé bedraagt 36m, het breedste minimaal 44m.

Als men kiest voor het brede alternatief, dan weet men nu al zeker dat niet overal 44m beschikbaar is en dat men zal moeten onteigenen. Aangezien die keuze nog moet gemaakt worden, kan men nu nog niet zeggen waar er onteigend moet worden.

Het kabinet heeft evenwel toegezegd dat als de keuze eenmaal gemaakt is, men niet hoeft te wachten op de opmaak van de verdere plannen. De onteigeningsprocedures kunnen dan gelijk opgestart worden.

Ik zal dan ook contact houden met de minister om druk op de ketel te houden. Als (en ik zeg duidelijk als) er onteigend moet worden, is het belangrijk dat de onzekerheid weggenomen wordt.

Onze actie heeft ook de kranten gehaald.

Online kan je hier het artikel lezen.